Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, August 31, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :


 

  ¢£ÁAPÀ: 29.08.2011 jªÀÄzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2011 gÀ ªÀÄzsÀågÁwæ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÀAeï KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ J¸ï.©.ºÉZï. J.¦.JªÀÄ.¹. AiÀiÁqÀð ¨ÁæAa£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÉÆuÉ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr J.mÉ.JA.zÀ°èAiÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ J.mÉ.JA.£À ªÀÄzÀå ¨ÁUÀPÉÌ PÀ©âtzÀ gÁqï PÀnÖAUï ¦®ègï ¸ÀÆÌç qÉæöʪÀgï ¸ÀÄwÛUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ J.mÉ.JA.£À°èzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ C®èzÉ J.mÉ.JA.£À ¸ÉÃ¥sï ¨sÁUÀ 4 PÁå±ï mÉæöÊ QèÉÆÃqï ºÁåAqÀ¯ï qÁåªÉÄeï ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.EAf¤AiÀÄgï §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¤RgÀªÁV £ÀµÀÖªÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß w½¸À¯ÁUÀĪÀzÀÄ CAvÁ CgÀ«AzÀ ªÀÄoÀzï vÀAzÉ ©üêÀĸï gÁªï ªÀiÁå£ÉÃdgï J¸ï.©.ºÉZï. J.¦.JA.¹. AiÀiÁqï ðgÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 29-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀgÀ¸À¥Àà «ÄnÖ vÀAzÉ FgÀtÚ «ÄnÖ 45 ªÀµÀð PÀÆ°PÉ®¸À £ÁAiÀÄPÀ ¸ÁBCgÀªÀAn §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ï CvÀÛ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀaÑzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¢Ã¥À PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ] MAzÀÄ ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥Àr C.Q.gÀÆ. 8,000=00 , 5 UÁæªÀÄ §AUÁgÀ ¨ÉAqÁ° C.Q gÀÆ 10,000=00, 8 vÉÆ° ¨É½î PÁ®ZÉÊ£ÀUÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ 6000=00, MAzÀÄ aî CQÌ C.Q gÀÆ. 2,000=00, £Á®ÄÌ aî §vÀÛ C.Q gÀÆ 4000=00ºÁUÀÆ §mÉÖ§gÉUÀ¼ÀÄ ¢£À§¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 5,000=00,»ÃUÉ MlÄÖ C.Q 35,000/- gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ §¸ÀäªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÀgÀ¸À¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀºÁgÀPÁÌV ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ.30/08/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ºÀ¯Á̪ÀlV UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄƯÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ £À²Ã§zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ, ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄgÉÆüÀ 26 ªÀµÀð ºÉÆmÉÃ¯ï ªÁå¥ÁgÀ ¸Á.dÆ®UÀÄqÀØ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á.ºÀ¯Á̪ÀlV UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ. ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀt¢AzÀ dÆeÁlzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.3280/-UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.08.2011 gÀAzÀÄ 130 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 21,500/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಸುರೇಶಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಂಗಣ್ಣಾ ಸಂಗಾವಿಕರ್ ಸಾ:ಶಾಂತನಗರ ಭಂಕೂರ ರವರು ನಾನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ರಮೇಶ ಕೂಡಿ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಭಾಗು ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಸಂಗಡ ಇತರೆ 5 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಭಂಕೂರ ರವರು ಬಂದು ಭಾಗು ಇತನು ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಮಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಕೇಳಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ರಮೇಶ ಇತನಿಗೆ ಕಟ್ಟೆಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು. ಹಾಗೂ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಸಹ ಅವ್ಯಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಜೂಟಾಟ ಪ್ರಕರಣ:

ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:31-08-2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮರಗಮ್ಮಾ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೌಸ ಮಲಿಕ ತಂದೆ ಲಾಡ್ಲೆಸಾಬ ಚಿನಮಳ್ಳಿ ಸಂಗಡ ಇಬ್ಬರೂ ಸಾ|| ಸಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ದವರು ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ್‌.ಐ. ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್.ಕುಸುಗಲ್‌ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 520 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 31-08-2011
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-08-2011


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2011 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 30/08/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ºÀ®UÀÄwÛ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢£À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ »gÀUÉ¥Àà£ÉÆgÀ , 21 ªÀµÀð, eÁw PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ºÀÄ®UÀÄwÛ EªÀgÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C¤Ã® vÀAzÉ ªÀiÁzÀuÁÚ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÉ 22 ªÀµÀð,eÁw PÀÄgÀħgÀÄ, ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀÄ®UÀÄwÛ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ C¤Ã® E§âgÀ ªÀÄzÀå ªÀiÁw£À vÀPÁgÁj£À «µÀAiÀĪÁV ªÀÄÆzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr E£ÉÆߪÉÄä £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 30/08/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ºÀ®UÀÄwÛ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉêÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÉ, 24 ªÀµÀð, eÁw PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: ºÀÄ®UÀÄwÛ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¨sÁUÁ¢ ¸ÀĤî£ÉÆA¢UÉ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ »gÀUÉ¥Àà£ÉÆgÀ, 22 ªÀµÀð, eÁw PÀÄgÀħgÀÄ, EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CAvÁ w½¹zÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁqÀĪÁUÀ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĤî EªÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤî EªÀ¤UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆæ £ÁUÉñÀ EªÀ£ÀÄ C¯Éè ©zÀÝ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀĤî EªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2011 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-08-2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ jAPÀÄ @ C«ÄãvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀÄð¢UÉÉ ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ºÀwÛ ªÀAiÀÄ 36 ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ(G) ªÀÄ£É £ÀA 19-6-165 ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ¤£Àß UÁr PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀÄð¢ E¯Áè £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ EzÉ CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤£Àß ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀæ UÁr EzÉ J£ÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30/08/2011 ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±À¥sÉÆÃð¢Ý£ï vÀAzÉ CfªÉÆÃ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁw:ªÀÄĹèA G:ZÁ®PÀ ¸Á; vÉÆÃ¥À UÀ°è, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ, 3 wAUÀ¼À »AzÉ MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ fÃ¥À £ÀA§gï . JAºÉZï-12 ¦J-2632 ZÉ¹ì ¸ÀA. 385013J¯ïPÀÆå950293, EAf£À £ÀA. 4830J¯ï41J¯ïJ¸ïPÀÆå ªÀiÁqÀ¯ï £ÀA.; 1997 £ÉÃzÀÄÝ ¸ÉÆãÀPÉÃgÁ ¥ÀæPÁ±À EªÀjAzÀ Rjâ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ 30-07-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 1200 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ J£ï.JZï-9£À £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÀÄzÁ ªÉƨÉʯï CAUÀrAiÀÄ JzÀÄgÀÄ MAzÀÄ VqÀzÀ PɼÀUÉ ¤°è¹ CzÀPÉÌ ¯ÁPï ºÁQ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 31/07/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0700 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ ElÖ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä & UɼÉAiÀÄjUÉ w½¹ J®ègÀÆ PÀÆr ©ÃzÀgÀ,d»ÃgÁ¨ÁzÀ, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÀÄ®§UÁð, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, £ÁAzÉÃqÀ, ¸ÀzÁ²ªÀ¥ÉÃl, ¸ÉÆïÁè¥ÀÄgÀ, ¥ÀÆ£Á ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÆ E°èAiÀĪÀgÀUÉ ¸ÀzÀj mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ ¹UÀzÉà EzÀÝ PÁgÀt ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹E vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 29/08/2011 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀtf PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠫PÁ¸À vÀAzÉ ²ªÀªÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÁzÀV, 14 ªÀµÀð, «zÁåyð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á/ PÀtf EvÀ£ÀÄ PÀtf UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÀäAxÀAiÀiÁå vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀiÁå ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÆ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÀÆr ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J. 39 eÉ. 3616 £ÉÃzsÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPï® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àqɹ MªÉÄä¯É lgÀ£ï ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ §Æ¯ÉgÉÆ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J32 © 4572 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±ÀgÀtÄ EvÀ£ÀÄ fÃ¥À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §A¢zÀjAzÀÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÄ §Æ¯ÉgÉÆ fÃ¥À PÀtf PÁæ¸ï PÉãÁ® ¸ÉÃvÀÄªÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ ªÀiÁr §Æ¯ÉgÉÆ fÃ¥À ZÁ®PÀ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ¸ÉÃvÀĪÉUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ «PÁ¸À, ªÀÄAdÆ£ÁxÀ, ªÀÄ£ÀäAxÀAiÀiÁå, ¸ÉÃvÀÄªÉ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ±ÀÈw, ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥À ZÁ®PÀ ±ÀgÀtÄ EªÀjUÉ ¥ÉmÁÖV ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÀj gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ «PÁ¸À EªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2011 PÀ®A. 279, 337,338, L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉãÀÄ. UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀäAxÀAiÀiÁå EªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁj gÀªÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÊwæ D¸ÀàvÉæ ZÀAzÁ£ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è ¸ÉÃj¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ UÀÄt ªÀÄÄR ºÉÆAzÀ¯ÁgÀzÉ ¢:30/08/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2011 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 30/08/2011 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ 1130 UÀAmÉUÉ ¨sÉÃnPÉÆlÄÖ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä RavÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¨sÀªÁ¤ UÀÄr JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ PÁl£ÀzÀ°è C£À¢üPÀæxÀªÁV ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÀƽwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ²ªÁf vÀAzÉ gÁd¥Áà ZËzÀj ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁ: EqÀUÀgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±ÀzÀ°è EzÀÝ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ±ÉÃRj¹ ElÖ 26 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÁgÁ¬Ä ¨ÁqÀ®UÀ¼ÀÄ 180 JªÀiïJ¯ïªÀżÀĪÀÅ EªÀÅUÀ¼À C.Q. 1065.22 gÀÆ EzÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : :   ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ನಾಟೀಕಾರ ಸಾ: ಮಿಣಜಗಿ  ರವರು ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಣ್ಣನಾದ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ನಾಟೀಕಾರ, ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ನಾಟೀಕಾರ, ಸರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ನಾಟೀಕಾರ ಬಂದವರೇ ವಿನಾಃಕಾರಣ ನನಗೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ಇವನು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಊರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನದು ಬಹಳ ಸೊಕ್ಕು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ :
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬೂದಿನಾಳ ವಯ: 31 ವರ್ಷ ಸಾಃಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ತಾ;ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾ||ವ|| ಪುನಾ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ) ರವರು ನಾನು ಕಾರ ನಂ. ಎಂಹೆಚ್:12, ಹೆಚ್ಎಫ್:1245 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನನ್ನ ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹುಮನಾಬಾದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗೆಳೆಯರಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಆನಂದ ನಾನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹುಮನಾಬಾದದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಗೆ ಕಿಣ್ಣಿಸಡಕ ದಾಟಿ ಮಹಿಬೂಬ ಸುಬಾನಿ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹೊಡ್ಡು ಏರುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 7-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊಂಡೈ ಏಸಂಟ್ ಕಾರ ನಂ. ಕೆಎ:38,ಎಮ್:1133 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಸುಧೀರಕುಮಾರ ಸಾಃ ಬೀದರ ಈತನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ನನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ರೋಡಿನ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಎದೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಈತನಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ, ಗದ್ದಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಈತನಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ, ಹಣೆಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಂಡೈ ಏಸಂಟ್ ಕಾರ ನಂ. ಕೆಎ:38,ಎಮ್:1133 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಡಾ|| ಮನಿಷ ಸಾಃ ಬೀದರ ಈತನಿಗೆ ಎಡ ಕೈಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಕಾರ ಚಾಲಕ ಸುಧೀರಕುಮಾರ ಕೋಳಿ ಈತನಿಗೆ ಹಣೆಗೆ, ತೆಲೆಗೆ, ಎಡಗೈಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಕಾರ ನಂ. ಕೆಎ:38,ಎಮ್:1133 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸುಧೀರಕುಮಾರ ಈತನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Tuesday, August 30, 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಸೈಯದ ರುಕ್ಮೂದ್ದೀನ ತಂದೆ ಸೈಯದ ಹುಸೇನಸಾಬ ಚಿತ್ತಾಪುರವಾಲೆ ಅಟೋಚಾಲಕ ಸಾ|| ಶಿಬಿರ ಕಟ್ಟಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಮಹೇಶ ಇಬ್ಬರು ಅಟೋ ನಂಬರ ಹಚ್ಚಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಸುನೀಲ ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣೆ ಇತನು ತನ್ನ ಅಟೋವನ್ನು ನಂಬರ ಹಚ್ಚಲಾರದೆ ಪ್ಯಾಸಿಂಜರ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದನು ಆಗ ನಾನು ಮತ್ತು ಮಹೇಶ ಕೂಡಿ ನಂಬರ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸುನೀಲ ಇತನು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå FvÀ£ÀÄ ¢: 29-08-11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 8-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA ¹.f-04, gÀhÄqï.¹-0342 £ÉÃzÀÝgÀ°è VtUÉÃgÁ¢AzÀ ElÖAV ¯ÉÆÃqÀgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ PÀqÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¸Á̦üðAiÉÆà £ÀA PÉ.J-36-JªÀiï-3185 £ÉÃzÀÝPÉÌ wgÀÄ«£À°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸Á̦üðAiÉÆà UÁrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ dRAUÉÆAqÀÄ C:Q: 1,50,000/- gÀÆ £ÀµÀÄÖ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢®è CAvÁ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¥ÉÃj ¸Á: ºÉÆ£Àß½î gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.08.2011 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:-29-08-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¸ï.J£ï vÁAqÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è £ÀÆPÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ®¥Àà,30ªÀµÀð,gÁoÉÆÃqï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛ ¨É¼ÉUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ PÉʬÄAzÀ Hl ªÀiÁr ¥ÀÄ£ÀºÀ ¨É¼ÉUÉ OµÀ¢ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÆZÉð §AzÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,CAvÁ £ÀðgÀvÀ£À vÀAzÉ zÉêÀ®¥Àà vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ,50ªÀµÀð,gÁoÉÆÃqï,FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¸Àé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À PÉ. §¸Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÀĪÀiÁgÀ¥Àà, eÁqÀgï FvÀ£À vÀAV gÉÃtÄPÁ½UÉ ªÀiÁ£À« £ÀUÀgÀzÀ «dAiÀÄ ¨sÁ¸ÀÌgÀ FvÀ¤UÉ ¸À£ï 2007 £Éà ¸Á°£À°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £À£Àß C½AiÀÄ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ. £ÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ¹Üw ¸Àj E®èzÀ PÁgÀt CªÀĪÁ¸À ºÁUÀÆ ºÀÄtÂÚªÉÄ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀiÁ£À¹PÀ ¹Üw ¸ÀªÀÄvÉÆî£À PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉÆà EZÉÑ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà «£ÁPÁgÀt vÀ£ÀUÉ fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉøÀgÀ EzÉ £À£Àß ªÀvÀð£É £À£ÀUÉ C¸ÀºÀå ºÀÄnÖzÉ £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ C£ÀÄßwÛzÀݼÀÄ C®èzÉà ºÉaÑ£À ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀȪÀÈwÛAiÀĪÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¥sÉÆÃ£ï §AzÀgÉ «£ÁPÁgÀt vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀÄwÛzÀݼÀÄ. CzÉà jÃw ¢£ÁAPÀ 20/08/11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥sÉÆÃ£ï §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÝjAzÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¢£ÁAPÀ 21/08/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0300 UÀAmÉUÉ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀiÁ£À« ¸¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV C°èAzÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ C°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà ¢£ÁAPÀ 29/08/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0645 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±AiÀÄÀ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¥ÀæPÁ±À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¸Àé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..


 

ªÀÄzÀ£ï ¥ÉÆæÃ¥ÉæöÊlgï wæªÉÃt mÉæqÀgïì £ÀA. 14, 6£Éà © PÁæ¸ï J.fJ¸ï ¯ÉÃOl 3£Éà ¸ÉÖÃeï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ JA. ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚgÁªï, 40 ªÀµÀð, ªÀiÁå£ÉfAUï ¥Ál£Àgï ²æÃUÀÄgÀÄ ¸Á¬Ä gÉʸï EAqÀ¹ÖçÃ¸ï ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï ºÀnÖ gÉÆÃqÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¸À£ï 2011 £Éà ªÉÄà ªÀÄvÀÄÛ dÆ£ï wAUÀ¼À°è 300 QAl¯ï C.Q.gÀÆ. 8,07,500/- UÀ¼ÀÄ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß G¢æ Rjâ¹ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ JA. ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚgÁªï, FvÀ¤UÉ DgÉÆævÀ¤UÉ CQÌ Rjâ¹zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀPÉÌ ªÀÄzÀ£ï FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-08-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ºÉƸÀ½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀzÀ ºÀnÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æÃUÀÄgÀÄ ¸Á¬Ä gÉʸï EAqÀ¹ÖçÃ¸ï §AzÀÄ CQÌAiÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ï PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ JA.¥Àæ¸ÁzÀ gÀªÀgÀÄ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. .


°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ PÀ¸À¨Á°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ:
30-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß «Ä¤ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ -PÀ¸À¨Á°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀªÁV & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ £ÀA PÉ.J.36-9469 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ £Á£À¥Àà¤UÉ ºÁUÀÆ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ 14 d£ÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆzÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ. WÀl£É £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-    

29-08-2011 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À Dgï.r.¹.¹ ¨ÁåAPï£À ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CqÀ«¸Áé«Ä vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ºÉÆgÀ¥ÉÃmÉ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV d£ÀgÉÆA¢UÉ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄlPÁ £ÀA. §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ¬ÄAzÀ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ ¹QÌ©zÀݪÀ¤AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ
ºÀt gÀÆ. 800/-, 2) ªÀÄlPÁ aÃn, 3) ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ d¥sÀÄÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¤AUÀ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ eÁw: G¥ÁàgÀ ¸Á: ºÀnÖ FvÀ¤UÉ PÉÆlĪÀzÁV ¹zÀÄÝ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ zÁ½ PÁ®PÉÌ ºÁdjzÀÝ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¸Á: PÁ¼Á¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï ºÀwÛzÀgÉ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï ºÀwÛzÁUÀ ºÀt PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AG zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2011 gÀAzÀÄ 134 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 23,300/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 30/08/2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-08-2011


ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2011 PÀ®A 341, 323, 326, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 29/07/2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£Àß½î ¨ÁqÀðgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ±ÁgÀzÁ zsÁ¨ÁzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¨ÉÆÃPÁ¯É ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ ¸Á: zsÁPÀnªÁr vÁ: GªÀÄUÁð gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ Hl ªÀiÁqÀ®Ä CAvÁ §AzÀÄ Hl ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄað mÉç¯ïUÀ¼À£ÀÄß ©¸ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÉýzÀ zsÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ «£ÁAiÀÄPÀ £ÁUÀzÉà gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀªÀääA¢gÁzÀ CwõÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¤vÉõÀ EªÀjUÀÆ PÀÆqÁ DgÉÆæüvÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄïÉ, ªÀÄÄRzÀªÉÄïÉ, ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/08/2011 gÀAzÀÄ 12:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á: J®ègÀÆ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ36PÉ2099 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ zÀ±ÀgÀxÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38J¯ï2073 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉƸÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä PÁæ¸À wgÀĪÀÅ£À°è zÀ±ÀgÀxÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß N«Ää¯Éè ªÉÃUÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À vɯÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ, JqÀ ªÉƼÀ PÁ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À JqÀ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆj ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ¯Áè ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2011 PÀ®A. 366 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦AiÀiÁ𢠮®Äè¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ ²ÃªÁgÀzÀ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸À«vÁ ¸À¤Ã® gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 18/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÝ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À«vÁ(16ªÀµÀð)EªÀ¼ÀÄ PÁtzÉ EgÀĪÀÅzÀÝjAzÀ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ®Ä ºÀÄrPÁrzÀÄÝ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À«vÁ EªÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/08/2011 gÀAzÀÄ gÁwÛ ªÉüÉAiÀÄ°è C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄ ºÀÄqÀÄPÀ®Ä ¸ÀA§A¢PÀgÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ E¤vÀgÀ PÀqÉÃUÀ¼À°è ºÉÆÃVzÀjAzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÄgÀÄPÉÆÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀºÀgÀt UÉÆÃAqÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À«vÁ EªÀ½UÉ M¦¸ÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀºÀgÀtªÀiÁrzÀ ªÀåQÛ UÀ½UÉ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÄ£ÀÆ PÀæªÀÄ djV¸ÀÄAvÉ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÀ®A 77/2011 PÀ®A. 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-08-2011 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt ¥ÉÆøÀÖ D¦ü¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ C¨sÀAUÀªÀgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æúÁj ¸Á: zÉñÀªÀÄÄRUÀ°è gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd zÉñÀªÀÄÄPÀ gÀªÀgÀ eÁUÉAiÀÄ®° PÀ®Äè ¥ÉÆüÀÄ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÉÆÃr ¸ÀzÀj eÁUÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀzÀÄÝ.EzÀÄÝ E°è PÀ®Äè ¥ÉÆüÀÄ ºÁPÀ ¨sÉÃrj CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ C¨sÀAUÀgÁªÀ UÀqÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æúÀj E§âgÀÄ dUÀ¼À vÉÃzÉzÀÄ C¨sÀAUÀgÁªÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÆý ªÀÄUÀ£É ¤£ÁågÉÆà £ÀªÀÄUÉ ºÉüÀĪÀŪÀªÀ£ÀÄ CAvÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ²æúÀj EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀÄÄV£À ªÉÄÃ¯É JqÀUÀtÂÚ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄÆV£À ¤ÃAzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2011 PÀ®A 324, 341, 384 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà UÀA¢UÀÄqÉ ¸Á: UÁA¢UÀAd ©ÃzÀgÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ ¸ÀAUÀªÀÄ zÉêÁ®AiÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ GzÀVÃgÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §½gÁªÀÄ PÀgÀrAiÀiÁ¼À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ 3-00 UÀAmÉUÉ 8-10 £ÁªÀÅ CA¨É¸ÁAUÀ« UÁæªÀÄzÀ UÀuÉñÀ ªÀÄAqÀ½zÀªÀjzÉÝªÉ 200 gÀÆ ZÀAzÁ PÉÆlÄÖ ºÉÆUÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®¢AzÀ PÉqÀªÀÅvÉÛÃªÉ CAvÁ £ÀªÀÄUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄÄAzÉPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ°è£À E§âgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀÄ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃgÉ J¼ÉzÀÄ J¼É¢zÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ªÀÄƪÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀzÉÆA¢UÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ ºÉ§âgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ºÉÆgÀ PÀtÄÚUÀ½UÉ ¨É¤ß£À°è ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj 8-10 ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ gÉÆÃr£À §¢UÉ ElÖ PÁgÀ £ÀA JAJZï-04-¹r-4557 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸À ºÀwÛgÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°è EzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÄvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁPÉÃl MAzÀÄ vÉÆ°zÀÄÝ ©zÀÄÝ PÀ¼É¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/11 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/08/2011 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà AiÀįÁègÉrØ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÉrØ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð G/ ¥ÉưøÀ ¥ÉÃzÉ ¸Á; QmÁÖ ¸ÀzsÀå ¥ÉưøÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/08/2011 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ªÀÄAoÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 29/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07.00 UÀAlUÉ ªÀÄ°è£ÁxÀ ¦.¹. gÀªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß vÉgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ a¯Á覰èAiÀiÁV ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ C®ªÀiÁgÁ vÉgÉ¢zÀÄÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀÝ 5. UÁæA §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ ¯ÁPÉÃmï, 40. UÁæA ¨É½îAiÀÄ PÁ®UÀqÀUÀ, GqÀzÁgÀ, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï, MAzÀÄ ºÉÆÃgÀzÉñÀzÀ mÁZÀð ¯ÉÊmï, ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 8000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 23500/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಮತಿ ಶರಣಮ್ಮ  ಗಂಡ ಅರ್ಜುನ ಭೀಮನಳ್ಳಿ ಸಾ: ಗುಲಾಬ ವಾಡಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಕೆ.ಬಿ.ಎನ್ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀನ್ಸ ಪೂಟವೇರ ಅಂಗಡಿ ಎದುರುಗಡೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೆಎ 32 ಕೆ 4430 ನೇದ್ದರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಾನಪ್ಪಾ ಇತನು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ಪ್ರಕರಣ :

ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ಕಾರಾಗೃಹ ದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಸಾಯಪ್ಪಾ ಅಗಸರ ಸಾ: ಬಟಗೇರ (ಕೆ) ತಾ: ಸೇಡಂ ಈತನು ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 149/2011 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನಿರುವದರಿಂದ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 28/8/2011 ರಂದು   ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 6-10 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಚಾರಣಾ ಬಂಧೀ ಸಂಖ್ಯೆ 10477 ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು,   ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇತನು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಅಂದೇ ದಿನಾಂಕ: 28-8-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿಯವನು ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ದಿನಾಂಕ: 29-8-2011 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10-40 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮೋಸ ಪ್ರಕರಣ:

ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆ : ಶೇಖರ ತಂದೆ ಸಂಗಯ್ಯಾ ಜಂಗಮ್ ಸಾ: ಸತಗುರು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ ಆದೀತ್ಯ  ನಗರ ಮಳಖೇಡ ರವರು ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ದಿ: 12-08-2011 ರಂದು 4 ಲಾರಿಗಳ ನಂ, ಎ.ಪಿ.ನಂ, 16-ಎಕ್ಸ್ 9986. 02] ಎ.ಪಿ. 12-ಯು.6962. 03]  ಎ.ಪಿ. 26. ಎಕ್ಸ್ -6872. 04] ಎ.ಪಿ. 22. ವ್ಹಿ -4309. ನೇದ್ದು ಕಳುಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 13-08.2011. ರಂದು  ಎ.ಪಿ. 12 ಯು. 8586. ನೇದ್ದನ್ನು ಸಹ ಸದರಿ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ  ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು  ನಂತರ ದಿನಾಂಕ  15-08-2011.ರಂದು ಲಾರಿ ನಂ, ಎ.ಪಿ. 12-ವ್ಹಿ.1512. ನೇದ್ದು ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅದು ಸಹ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲೋಡ ಮಾಡಿ  ಒಟ್ಟು 06. ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ 340. ಚೀಲದಂತೆ ಒಟ್ಟು 2040. ಚೀಲ ಸಿಮಂಟ್ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 5.63.040=00 ರೂಗಳು. ನೇದ್ದರ ಸಿಮೇಂಟನ್ನು  M/S UTCL FALAKHNAMA Shivaramapally. ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿ ಟಪಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲೋಡ ಮಾಡಿಸಿದ ಏಜೆಂಟ್ ಗೀರಿಧರ ಪಿ.ಆರ್, ಮತ್ತು ಲಾರಿ ನಂ, 01] ಎ.ಪಿ. 16. ಎಕ್ಸ್ 9986. ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ರಫೀ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಮಾಲಕ ವೆಲು ಕೊಂಡಲ ಸಾ: ಗಗನ ಪವಾಡ 02] ಎ.ಪಿ. 12.ಯು.6962. ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಮೀನಾಜ ತಂದೆ ಲಾರಿ ಮಾಲಿಕ ಹುಸೇನ್ ಸಾ: ಕೀಶನ್ ಭಾಗ  03] ಎ.ಪಿ. 26. ಏಕ್ಸ್ -6872 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ರಫೀಕ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಮಾಲಿಕ ಮಹ್ಮದ ಮೌಲಾನಾ ಸಾ: ಕೀಶನ್ ಬಾಗ್  04] ಎ.ಪಿ. -22. ವ್ಹಿ 4309. ನೇದ್ದರ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಇರ್ಸಾಧ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಮಾಲಿಕ ಹುಸೇನ ಖಾದರಿ  ಸಾ: ಎ.ಬಿ. ನಗರ  05] ಎ.ಪಿ. 12. ಯು, 8586 ನೇದ್ದರ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಸುಧಾಕರ್ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಮಾಲಿಕ ಖಾಜಾಮೀಯಾ ಸಾ: ಕಿಶನ್ ಭಾಗ  06] ಎ.ಪಿ. 12. ವ್ಹಿ 1512 ನೇದ್ದರ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ  ರಜಾಕ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಮಾಲಿಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಗನಿ ಸಾ: ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ ಇವರಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ ಸಿಮೆಂಟ್ M/S UTCL FALAKHNAMA Shivaramapally. ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮುಟ್ಟಿಸದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕರು  ಹಾಗೂ ಏಜೆಂಟ್  ಗೀರಿಧರ ಪಿ.ಆರ್ ಇವರು ಕೂಡಿ ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ,  ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Monday, August 29, 2011

Reported Crimes

¢:28-06-11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®zÀUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ¢ ²æÃ. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¥ÉÆ£ï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ FgÀtÚ vÀAzÉ ¸ÀvÀå¥Àà ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¥sÉÆãï AiÀiÁPÉ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¤£ÁåªÀ£À¯ÉÃ, £Á£ÀÄ K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® PÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 28.08.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀvÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 29 gÀ°è ¦ügÁå¢ E¨Áæ»A vÀAzÉ SÁ¹A ¸Á§ ªÀÄÄ®ègï ¸Á. ªÀÄÄAqÀgÀV FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸ÀªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉƦvÀgÀÄ ¨Á§Ä ¸Á§ vÀAzÉ §ÄqÉ£ï ¸Á§, ªÀħƸÁ§ vÀAzÉ §ÄqÉ£ï ¸Á§ & ¯Á¯Á¸Á§ vÀAzÉ §ÄqÉ£ï ¸Á§ EªÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 28-08-11 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA. UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀÄUÀÄ¥Àà gÉÆÃr£À PÀ£Áßj PÁæ¸ï, C®§£ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï £ÀqÀÄªÉ DgÉÆæ ®PÀÌ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ©gÁzÀgÀ ¸Á. ZÀªÀ£À¨sÁ« EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-04-¹-2352 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÀ ¦ügÁå¢ PÀjAiÀÄ¥Àà ¸Á. ªÀiÁqÁ ¹gÀªÁgÀ FvÀ£À PÀÄjUÀ½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ 35 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ 10 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ 20 PÀÄjUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¢:28-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmï NtÂAiÀÄ°è DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ CZÀÑ¥Àà @ ®PÀëöät ¢ÃQëvï ¸Á. ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmï FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹zÀÝ°AUÉñÀégÀ EAqÉãï UÁå¸ï KeÉ¤ì ºÀwÛgÀ ¸À¥ÀèAiÀiï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj Keɤì¬ÄAzÀ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è UÁå¸ï ¹°ÃAqÀgïUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ¹°AqÀgïUÀ¼À°èzÀÝ UÁå¸ï£ÀÄß ¸ÀtÚ ¹°AqÀgïUÀ½UÉ j¦ü°èAUï ªÀiÁr ºÉaÑ£À zÀgÀPÉÌ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr UÁå¸ï KeɤìUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÀA©PÉzÉÆæúÀ ªÀÄrzÀÝ®èzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢ ²æÃ. J£ï .Dgï. ¤AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ zÁ½ ªÀiÁr C.Q.gÀÆ. 43650/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ UÁå¸ï ¹°ÃAqÀgï & EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:28-08-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw. ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á. gÁªÀÄ¥ÀÆgÀÄ PÁ¯ÉÆä gÁªÀÄ¥ÀÆgÀÄ gÉÆÃqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ AiÀÄÄ.PÉ¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzïUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ©lÄÖ ºÉÊzÁæ¨ÁzïUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C½AiÀÄ gÁªÀÄÄ FvÀ£ÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 4.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¨ÉqïgÀÆ«Ä£À C¯ÁäjAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ §¼ÉUÀ¼ÀÄ 3 vÉƯÉ, MAzÀÄ eÉÆvÉ ¨ÉAqÁ° 1 vÉƯÉ, £Á®ÄÌ ºÀgÀ½£À ¨ÉAqÁ°UÀ¼ÀÄ 2 vÉƯÉ, MAzÀÄ £ÀPÉèøï 18 UÁæA, MAzÀÄ ¸ÀgÀ 18 UÁæA, £Á®ÄÌ ¨É½îAiÀÄ PÁ®Ä ZÉÊ£ï 36 vÉƯÉ, JgÀqÀÄ ¨É½î ¢Ã¥ÀUÀ¼ÀÄ, JgÀqÀÄ ¨É½îAiÀÄ §lÖ®Ä 4 vÉƯÉ, ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 35000=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ J¯Áè PÀÆr MlÄÖ 85000=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼ÀÄ. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¸ÁgÀA±ÀzÀªÉÄÃgÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.08.2011 gÀAzÀÄ -144 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 25,800/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ನರ್ಸಿಂಗ   ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ  ಸಾ: ಭವಾನಿ ನಗರ ಮುಕ್ತಾಂಪೂರ  ಗುಲಬರ್ಗಾ    ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 28-08-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಟೇಲ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಕೆಎ 32 ಬಿ 3986 ನೇದ್ದರ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಲಾಹೋಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ  ಕಾರ ನಂ: ಕೆಎ 33 ಎಮ್ 1222 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಲಾಹೋಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಲ್ಲಿ ಖುಬಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿದ್ದಾಗ, ಅಟೋ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಅಟೋವನ್ನು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಅಟೋ ಚಾಲಕ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:                                               

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ   ತಂದೆ ಧೂಳಪ್ಪ ಗುಡ್ಡ  ಸಾ|| ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರ  ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನಗೆ ವಿಜಯರೆಡ್ಡಿ ಈತನು  ಫೋನಮಾಡಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಸಂತೋಷ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇಬ್ಬರು ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ.ಷೋ ರೂಮ ಹತ್ತಿರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತಾಗ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಬಿ 648 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲೋನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ  ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಅವರನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಅಟೋ ರೀಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರನ್ನು ನೊಡಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿ ಮತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 29-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 29-08-2011

£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 173/2011 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 28/08/2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉæêÀįÁ UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀÄgÉñÀ E£ÀvÀ ºÉAqÀw GµÁ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ : 20 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ G: PÉÆ° PÉ®¸À ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀ¼ÀÄ ºÉÆÃmɯïUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃgÀlªÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ºÁUÀÆ J¯Áè ¸ÀA§AzsÀPÀjUÉ «ZÁj¹zÀgÀÆ ¥ÀvÉÛ AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. JAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ zÀÆgÀ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2011 PÀ®A 353, 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀ°AUï vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀ𠧸ï PÀAqÀPÀÖgï ¨sÁ°Ì r¥ÉÆà ©¯Áè £ÀA 477 ¸Á: qÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA PÉ.J 38 J¥sï 535 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ DgÉÆæ gÁd¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ªÉƼÀPÉÃgÁ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 324 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28/8/2011 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ fÃeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ «oÀ®gÁªÀ ªÀiÁ£É ¸Á; ºÀįÁå¼À EªÀgÀÄ ºÉÆüÀ ºÀ§âzÀ CAUÀªÁV JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ wgÀÄUÁr¸À®Ä Hj£À C±ÉÆÃPÀgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ JvÀÄÛUÀ½VAvÀ zÁzÁgÁªÀ£À JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÉ MAiÀiÁÝUÀ C±ÉÆÃPÀ ¥Ánî ºÁUÀÄ zÁzÁgÁªÀ EvÀ£À £ÀqÀÄUÉ ªÀiÁw£À ªÁzÀ «ªÁzÀ £ÀqÉzÁUÀ C±ÉÆÃPÀgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀjUÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠩r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 17 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ºÀįÁå¼À EªÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 324 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28/8/2011 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀĮĨÁ¬Ä UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀæ ©gÁzÁgÀ ¸Á; ºÀįÁå¼À EªÀgÀÄ ºÉÆüÀ ºÀ§âzÀ CAUÀªÁV JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß wgÀÄV¸À®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ zÁzÁgÁªÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ PÉÆüÉPÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 18 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ºÀįÁå¼À EªÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C±ÉÆÃPÀ ¥Ánïï EªÀgÀ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠩r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ UÁAiÀiÁ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :

1) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/2011 PÀ®A. 363, 366 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ :28-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà ªÀiÁåUÀ¼ÀªÀĤ ¸Á: ºÀ®UÉÃj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ MlÄÖ 5 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ CzÀgÀ°è 4 £Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁªÉÃj ªÀAiÀiÁ: 13 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ºÀ®UÉÃjAiÀÄ°è 7 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ EªÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 24-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ zÁåªÀĪÀé UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà EªÀgÀ vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ §ÆzÀUÀÄA¥ÀzÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ PÁªÉÃjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉ «ZÁj¹ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁªÉÃjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr CªÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ dUÀ¢Ã±À£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, ²æÃ. CazÀ¥Àà ¹.ºÉzï.¹. 111 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀt

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 38/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ®Qëöäà UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ 20 EªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄAqÀgÀUÉ¥Àà ªÀqÀØgÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì: 28 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ vÀ£Àß CtÚ ¥sÀQÃgÀ¥Àà£ÀÄ FUÀ §vÀÛ ºÀZÀÄѪÀ ¸ÀÄVÎ EzÉ ¤£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß KPÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¢: 26, 27-08-2011 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀÄPÉÌ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-15 UÀAmÉUÉ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

3) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

28-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11: 00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ JA. «ÃgÀtÚ vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀAiÀiÁ 52 ¸Á: ªÀiÁ¤é ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢ CAiÀÄåtÚ, DvÀ£À ºÉAqÀw ²ªÀ°Ã¯Á, ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀAiÀiÁ: 06 ªÀµÀð, D£ÀAzÀ ªÀAiÀiÁ: 04 ªÀµÀð, ±ÀÈw 06 wAUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ D¥Á¢vÀ «gÉñÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj PÁgÀ £ÀA- PÉ.J-36/JA-7969 £ÉzÀÝgÀ°è ªÀiÁ¤é ¬ÄAzÀ ºÀħâ½UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ »gÉúÀ¼Àî ©æÃeï ºÀwÛgÀ PÁgÀZÁ®PÀ «gÉñÀ EvÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CwêÉUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ »gÉúÀ¼ÀîzÀ vÁvÁÌ°PÀ ©æÃeï PÀqÉUÉ PÁgÀ£ÀÄß wgÀÄV¸ÀzÉ £ÉgÀªÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV MAzÀÄ zÉÆqÀØ ªÀÄtÂÚ£À UÀÄrØUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢, ²ªÀ°Ã¯Á ºÁUÀÆ D£ÀAzÀ EªÀjUÉ vÉgÀazÀ ¸ÁzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ G½zÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀzÉà UÁAiÀĪÁVgÀĪÀ¢¯Áè. ²æÃ. ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£À ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಧೂಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಾಲು ಸಾ|| ಆಳಂದ ಕಮಸೂರ ನಾಯಕ ತಾಂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಂಡದವನಾದ ಶಿವರಾಜ ಇತನಿಗೆ 8 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ 100 ರೂ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಶಿವರಾಜ ಮತ್ತು ಆತನ ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಹಣ ವಾಪಸ ಕೋಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಿವರಾಜ ಇತನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಿವಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪರಾಜ ತಂದೆ ಕರಬಸಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ ಸಾಃ ಡೊಂಗರಗಾಂವತಾ;ಜಿ; ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇತನು ಮರಗುತ್ತಿ ಕ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆಎ:16-8472 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ರೋಡಿನ ಎಡಗಡೆ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದನು. ಲಾರಿ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ, ತನ್ನ ಹೆಸರು ವೇಣುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮೂರ್ತಿ ಸಾಃ ಮಾಡಿಯಾಳ ತಾಃ ಅರಸಿಕೇರಾ ಜಿಃಹಾಸನ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು. ಈತನಿಗೆ ಟೊಂಕಕ್ಕೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ, ತಲೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಜಖಂಗೊಂಡು ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದೆ. ಗಾಯ ಹೊಂದಿದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ನಿಂಬಾಳ ಸಾ|| ಉಪಳಾಂವ ತಾ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಊಟ ತರುವ ಕುರಿತು ಬೇಲೂರ ಕ್ರಾಸಿಗೆ ಟಂಟಂ ಕೆ.ಎ.32 9768 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೆ.ಎ.32 ಬಿ.1673 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೋಡೆದನು ಇದರಿಂದ ಟಂಟಂ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ

Sunday, August 28, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :


 

zÉêÀzÀÄUÁð vÁ®ÆQ£À ±ÁAw£ÀUÀgÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ: ¸ÀÄPÀĪÀÄĤAiÀÄ¥Àà, °AUÁAiÀÄvï,ªÀQî, ¸Á: UÁtzÁ¼À.EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:27-08-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmɬÄAzÀ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ¨ÉÃPÁVzÀÝjAzÀ, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉvÀAiÀÄ°èzÀÝ 1,06,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¥Áèöå¹ÖPï PÀªÀgïzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï EArAiÀiÁ zÉêÀzÀÄUÁð ±ÁSÉAiÀÄ°è vÀ£Àß CPËAmï zÀ°èAiÀÄ 99,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß qÁæ ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ ¨ÁåAQUÉ §AzÀÄ PËAlgï ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ElÄÖ, ¹è¥ï£ÀÄß §gÉzÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PËAlgï£À°è PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, PËAlgï ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀtzÀ ¥Áèöå¹ÖPï PÀªÀgï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÀUÉ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ 1) £ÀÆgï dºÁ£ï UÀAqÀ C§ÄÝ¯ï ¸À°ÃA ºÁUÀÆ U˸ï¥ÁµÁ vÀAzÉ ZÁAzï¥Ánïï (¯Áp ªÀIJ£ï ¸Á: UÀAUÁªÀw gÉÆÃqï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ C§ð£ï PÉÆà D¥ÀgÉÃnªï ¸ËºÁzÀð ¸ÀºÀPÁj ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¨ÁåAQ£À°è ¢£ÁAPÀ :27-09-2008 gÀAzÀÄ PÀ£ÀPÀªÀµÀð ¹ÌêÀiï£À CrAiÀÄ°è §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¥Áæ«Ä¸Àj £ÉÆÃmï ¨sÀzÀævÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ 200000/-(JgÀqÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Áw) UÀ¼À£ÀÄß ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ , ¸ÀzÀj ¸Á®zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¤UÀ¢vÀ CªÀ¢üAiÀÄ PÀAw£À°è ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw¸ÀzÉà EzÀÄzÀÝjAzÀ ¨ÁåAPï ªÀiÁå£ÉÃdgïgÀªÀgÀÄ ¸Á®zÀ PÀAvÀÄUÀ¼À ºÀtªÀ£ÀÄß PÀlÖ®Ä PÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-07-2011 gÀAzÀÄ ZÉPï £ÀA. 224793 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ DzÀgÉà ZÉPï PÉÆlÖ PÁå£ÀgÁ ¨ÁåAPïzÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ZÉPï PÉÆlÖ SÁvÉ ¸ÀASÉå EgÀĪÀ¢®è . CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¸Á®ªÀ£ÀÄß JwÛ ¨ÁåAQUÉ ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw¸À®Ä P˱À®åvɬÄAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ¨ÁåAQUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr £ÀA©PÉzÉÆæúÀªÉ¸ÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ C§ð£ï PÉÆà D¥ÀgÉÃnªï ¸ËºÁzÀð ¸ÀºÀPÁj ¤AiÀÄ«ÄvÀ ¨ÁåAQ£À ªÀiÁå£ÉÃdgï gÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ªÀĺÀäzï SÁeÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ¸À¯ÁA §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:-22-08-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÉÊ £ÀA PÉJ-36/PÀÆå-985 ªÀÄvÀÄÛ Zɹì¸ï £ÀA JAr625JJ¥sïL662J7461 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÄgÀÄ gÉʯÉé ¸ÉÖñÀ£ï ¥Á¸Àð¯ï D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ ¤°è¹ gÉʯÉé ¸ÉÖñÀ£ï M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©lÄÖ 11.00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè ¢£ÁAPÀ: 22.08.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10.30 UÀAmɬÄAzÀ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀĺÀäzï SÁeÁ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-08-11 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ¨ÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄzÀ FgÀ¥Àà £Á¬ÄPÀgï vÀAzÉ §Ä®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ agÀvÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä £ÁAiÀÄPÀgï UÀAqÀ ¢:PÀ£ÀPÀ¥,Àà gÁd¥Àà £ÁAiÀÄPÀgï vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà, ºÁUÀÆ §Ä®è¥Àà £ÁAiÀÄPÀgï vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÉà PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVgÀÄvÁÛgÉ. E£ÀÆß½zÀªÀgÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà £ÁAiÀÄPÀgï vÀAzÉ ¸Á§tÚ ¸Á: agÀvÀ£Á¼À, CªÀÄgÀ¥Àà @ CªÀÄgÉñÀ UÁåAUÀªÀiÁå£ï ¸Á: ¨ÉƪÀÄä£Á¼À, wªÀÄäAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀgï vÀAzÉ DzÉ¥Àà ¸Á: ¨ÉƪÀÄä£Á¼À ºÁUÀÆ gÀªÉÄñÀ £ÁAiÀÄPÀgï vÀAzÉ DzÉ¥Àà ¸Á: ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EªÀgÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. F J¯Áè PÀÄlÄA§zÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀªÉð £ÀA 14 gÀ°è 4 JPÀgÉ d«ÄäzÀÄÝ, CzÀÄ ¦vÁæfðvÀ D¹ÛAiÀiÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ FgÀ¥Àà £Á¬ÄPÀgï vÀAzÉ §Ä®è¥Àà FvÀ¤UÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀ£ÀÄß DgÉÆæ ¥ÁªÀðvɪÀÄä £Á¬ÄPÀgï FPÉAiÀÄ ºÉ¸Àj¯É ªÀUÁð¹PÉÆAqÀÄ ªÀAa¹zÀÝjAzÀ FgÀ¥Àà £Á¬ÄPÀgï FvÀ£ÀÄ PÉýzÀPÉÌ 12-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ FgÀ¥Àà £Á¬ÄPÀgï gÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°èzÀÝgÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.8.2011 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À J¸ï.J£ï PÁåA¥ï (J¯ÉPÀÆqÀèV) ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 37/2 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÉÃtÄPÀªÀÄä vÀAzÉ ±ÁªÀÄ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß 1 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß CzÉ PÁåA¦£À«ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ °AUÁAiÀÄvï FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 14 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ©lÄÖPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÄß½zÀ 3 JPÀgÉ 38 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ R¨ÉÓAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ C°èAiÉÄ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d«ÄãÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛ¼É DzÀgÉ 27-08-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-45 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ DzÉ PÁåA¦£À «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ, CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà »AzÀ®ªÀÄ£É, ±Á¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ, CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ wªÀÄä£ÀUËqÀ, ±ÁAvÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ wªÀÄä£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ ±ÉÃRgÀUËqÀ a®PÀgÁV J®ègÀÆ eÁ: °AUÁAiÀÄvï ¸Á: ¢Ã£À¸ÀªÀÄÄzÀæ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj §AzÀÄ gÉÃtÄPÀªÀÄä½UÉ ¤£Àß d«Ää£À°è E£ÀÄß CzsÀð JPÀgÉ ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, eÁw JwÛ ¨ÉÊzÁr, mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ.J 36 n.J 7814 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è vÀAzÀÄ £Án ªÀiÁrzÀ ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß £ÀµÀÖ¥Àr¸À°PÉÌ §AzÁUÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼ÀÄ PÉýzÀPÉÌ DPÉAiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà¤UÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrwÛgÀĪÁUÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼ÀÄ. ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸zÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ DPÉAiÀÄ ªÉÄÊ.PÉÊ ªÀÄÄnÖ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.08.2011 gÀAzÀÄ 162 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 27300/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 28-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 28-08-2011

PÀÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 27/08/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ 75 ªÀµÀð eÁ PÀÄA¨ÁgÀ G: QgÁuÁ CAUÀr ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¥sÀ½ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 1) ¸ÀAvÀÆgÀ ¸Á§Ä£À 2 qÀd£ï C.Q. 400/- gÀÆ 2) UÉƯïØ¥sÁå÷èPï ¹UÀgÉÃmï 20 ¥ÁQÃmï C.Q. 600/- 3) ©æ¸ÁÖ¯ï ¹ÃUÀgÉÃmï 10 ¥ÁQÃmï C.Q. 400/- gÀÆ. 4) ¸ÀÆgÀeï dzÁð 10 ¥ÁQÃmï C.Q. 600/- 5) ¸ÀPÀÌgÉ 20 PÉf C.Q. 600/- 6) ±ÉAUÁ 8 PÉf C.Q. 400/- 7) ¸ÁUÀgÀ UÀÄlSÁ 5 ¥ÁQÃmï C.Q. 250/- 8) UÉÆêÁ UÀÄlSÁ 3 ¥ÁQÃmï C.Q. 300/- ºÁUÀÆ 9) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 300/-gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. 3850/- gÀÆ.UÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤îPÀAoÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÉÆý 25 ªÀµÀð eÁ PÀ§â°UÉÃgÀ G: QgÁuÁ CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¥sÀ½ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 1) ¹» JuÉÚ 2 qÀ©âUÀ¼ÀÄ C.Q. 400/- gÀÆ.2) «í¯ï ¥ËqÀgï 10 ¥ÁQÃmï C.Q. 300/- gÀÆ. 3) mÉAUÀÄUÀ¼ÀÄ 15 C.Q. 150/- gÀÆ. 4) CqÀPÀįï 10 PÉf C.Q. 400/- gÀÆ. 5) UÀuÉñÀ ©r ¥ÀÄrUÀ¼ÀÄ 2 C.Q. 400/- gÀÆ. 6) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 600/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. 2250/- gÀÆ.UÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2011 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27/08/2011 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÁAvÀ vÀAzÉ CA§uÁÚ ªÀÄZÀPÀÄj, 21 ªÀµÀð, eÁ J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ºÀtªÀÄAvÀªÁr (JA) EªÀgÀÄ §AUÁè¢AzÀ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÉ, 26 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ, DmÉÆ £ÀA-PÉJ-39-1162 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: SÁ£Á¥ÀÄgÀ (PÉ) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ¨sÀÄdzÀ ¸ÉÆAlzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2011 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-08-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ PÁ²ÃgÁªÀÄ ¸Á ªÀiÁºÁqÉÆÃtUÁAªÀ EªÀgÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ nÃZÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¨ÉÃtPÉÆÃt UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ gÀÄ¥ÁªÀw ¸ÉÆÃgÁ½ gÀªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ £À©¸Á§ vÀAzÉ ªÀĸÀÄzÀ ¸Á§ UÀæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸Á ¨ÉÃtPÉÆÃt EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ J£ï.JA.Dgï AiÀiÁPÉ vÉÃUÉ¢¯Áè CAvÀ PÉýzÀÄ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ eÁ§ PÁqÀð £ÀA§gÀ PÉÆÃrj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦. DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 27/8/2011 gÀAzÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ 4 d£ÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð eÁ- °AUÁAiÀÄvÀ G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB ©© UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 7680=00 gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj 4 DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA 20/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.
¢£ÁAPÀ : 27/08/2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧®ªÀAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¸ÀAUÉÆüÀPÀgï, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ J¸ï.¹.ºÀjd£À ¸Á »¥ÀàUÁð ¨sÁUÀ EªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀįÁ²æà UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À gÀ£ÀߪÀįÉè ªÀAiÀÄ : 20 ªÀµÀð, ¸Á AiÀÄgÀAqÀV EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, J¯Áè PÀqÉ G¥ÀZÁj ¤ÃrzÀgÀÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. EAzÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑVgÀĪÀ¢AzÀ £ÉÆë¤AzÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÁªÀtÂUÉ £ÉÃtÄ ºÁQUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 134/2011 PÀ®A 179, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CAd£Á UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À UÉÆPÀ¯É ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÀ° ªÀ¸Àw «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/08/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2045 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ gÉÆÃr£À°è «zÁå²æà ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄdPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁÝUÀ f.J£ï.r PÁ¯ÉÃd PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ39JZï5764 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀgÁªÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÀ ¸ÀzÁ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRgÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :-

ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಣ್ಣಗೌಡ ತಂದೆ ಗುರಣ್ಣಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ಸಾಥಖೇಡ ರವರು, ನಾನು ಮತ್ತು ಇತರರೂ ಕೂಡಿ ಜೇವರ್ಗಿಯಿಂದ ಬಸ್ ನಂಬರ ಕೆ.ಎ. 32 ಎಫ 1310 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ 3-00 ಪಿಎಂಕ್ಕೆ ಕೇಲ್ಲೂರ ದಾಟಿ ಬ್ರಡ್ಸ ಹೀಲ್ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಎದುರುನಿಂದ ಇನ್ನೋಂದು ಬಸ ನಂಬರ ಕೆ.ಎ. 32 ಎಫ 1382 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಈರಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪನು ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಹೊರಟ್ಟಿದ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಜೊರಾಗಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಬಸ್ಸಿನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಭಾರಿಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ನಮ್ಮೂರ ಗೌರಮ್ಮ ಇವಳೂ ಭಾರಿ ಗಾಯ ಹೊಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಬಸ್ಸಿನ ಚಾಲಕ ಈರಪ್ಪನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸರಕಾರಿ ಅಸ್ಪತ್ತೆಗೆ ಒಯ್ಯದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಆತನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Saturday, August 27, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 27/08/2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 27-08-2011


RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2011 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 25/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀåºÀß 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄ𢠲æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ «oÀ® ªÁUÁägÉ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-amÁÖ[PÉ] vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ «oÀ® vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ªÁUÁägÉ ªÀAiÀÄ-60 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G-MPÀÄÌvÀ®£À ¸Á-amÁÖ[PÉ] UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©üêÀÄgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨sÁ« ºÀwÛgÀzÀ zÀqÀ¢AzÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ¼É ©zÀÝ ¤Ãj¤AzÀ d«ÄãÀÄ ºÀ¹AiÀiÁV ¸ÀzÀj «oÀ® EvÀ£ÀÄ PÁ®Ä DPÀ¹äPÀªÁV eÁj ¸ÀzÀj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2011 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 26/08/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ zÀvÁÛf ¥Ánî ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆAUÀ½ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 24/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀiÁr ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 ¦.JªÀiï UÀAmÉUÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä Hj£À ªÉAPÀlgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð EªÀgÀ ¨Á«UÉ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¨Á«¬ÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-15 Cr CAvÀgÀzÀ ªÀgÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ºÉÆ®zÀ PÁ®Ä zÁjAiÀÄ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÉƧ¬Ä¯ï ¹PÀÌzÀÄÝ D ªÉƧ¬Ä®£ÀÄß ¸ËzÀUÀgÀ ClÖUÉð FvÀ£ÀzÉ EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ DvÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ ¸ÉÆ¸É ¥À®è« EªÀ½UÉ zÁjAiÀÄ°è UÁA¢ ZËPÀ ºÀwÛgÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 25/08/2011 gÀAzÀÄ ¨Á¯Áf FvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ±ÁªÀÄgÁªÀ FvÀ£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ¹PÀÌ ªÉƧ¬Ä¯ï vÀ£Àß CtÚzÀ£É EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½zÀÄ ¨Á¯Áf FvÀ£ÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è ©¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ JAzÀÄ w½zÀÄ ªÉAPÀlgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨Á«UÉ ºÉÆÃV ¨Á«AiÀÄ°è ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁrzÀÝ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè ¢£ÁAPÀ: 26/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAlmÉUÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ ¨Á«UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨Á¯Áf FvÀ£À ±ÀªÀ ¤Ãj£À°è vÉîÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ £ÉÆÃr UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ d£ÀjUÉ w½¹zÁUÀ ¨Á¯Áf ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨Á¯ÁfAiÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¤Ãj¤AzÀ ªÉÄîPÉÌ vÉUÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¨Á¯Áf FvÀ£À JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ »AzÀPÉÌ ªÀiÁr JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖzÀÄÝ £ÉÆÃr DvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ DvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è, AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖ ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©¸Ár PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©¸ÁrzÀÄÝ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ PÉøÀgÀ¨Á¬Ä ºÁUÀÆ CªÀ¼À UÀAqÀ ¨Á¯Áf EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ D «µÀAiÀÄ PÉøÀgÀ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ËzÁUÀgÀ FvÀ¤UÉ ºÉýzÀÝjAzÀ ¨Á¯ÁfAiÀÄ ¸Á«£À §UÉÎ DvÀ£À ºÉAqÀw PÉøÀgÀ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀ£À£ÁzÀ ¸ËzÁUÀgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÉ JA ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/08/2011 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è §AzÀÄ ¸ÉÃjPÀ DVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ §AzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀjUÉ ¥Àj²°¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÀĺÀäzÀ gÀ¦üÃPÀ C° vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ G¸Áä£À C° gÀlPÀ®PÀgï ¸Á// ªÀÄÆgÁ¤ ªÉƺÀ¯Áè UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 26/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ £ÁåµÀ£À¯ï SÁ¸ÀV §¸ï £ÀA PÉ.J 32/ ©-1733 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ°è vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀĽvÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) PÉÃgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §¸À ZÁ®PÀ §¸ï Cwà ªÉÃUÀ ºÁV ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɬĹ §¸Àì ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¯ï ¥sÀgÁPÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ §¸Àì ZÁ®PÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/08/2011 gÀAzÀÄ 20:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw CAd£Á EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ gÉÆÃr£À°è «zÁå²æà ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁÝUÀ f.J£ï.r PÁ¯ÉÃd PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38JZï5764 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀgÁªÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £Àqɹ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ EªÀjUÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ¯Áè vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¨Á¬ÄAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÉ rQÌ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-08-2011 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¹AzÉ ¸Á: ±ÉA¨É½î gÀªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25-08-2011 gÀAzÀÄ ¯ÁªÀt ªÀiÁrzÀ £ÀªÀÄÆägÀ ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ zÉñÀªÀÄÄR EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UËgÀªÀiÁä E§âgÀÆ PÀÆr zÀ£ÀUÀ½UÉ ºÀÄ®Äè ªÀiÁr vÀ¯Á MAzÀÄ ºÀÄ°è£À ºÉÆgÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UËgÀªÀiÁä ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀgÀÄwÛzÀÝ ºÀÄ°è£À ºÉÆgÉAiÀÄ°è ºÁªÀÅ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÁªÀÅ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À §® ¨sÀÄdPÉÌ PÀaÑgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ªÉÆzÀ®Ä SÁ¸ÀV aQvÉì ªÀiÁr¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ 26-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0745 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/08/2011 gÀAzÀÄ 0330 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA-9 ªÉÄÃ¯É fÃvÀÄ zsÁ§zÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï- 06. J.PÀÆå- 328 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ wgÀÄV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸Àì £ÀA JA.ºÉZï. 20 ©.J¯ï- 0834 §¸Àì £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj »A¨sÁUÀPÉÌ §AzÀÄ rQÌAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀjAzÀ §¸Àì£À°è EzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ±ÉÃR ºÀ¸À£À EªÀjUÉ §¹ì£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ EzÀÝ ¨sÁUÀ §rzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ 125/2011 PÀ®A 279, 338 304(J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« DPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 20/08/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀªÉÄÃ¯É ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è M§â C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀUÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ D ºÀÄqÀUÀ¤UÉ §®UÀqÉ vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®§¢AiÀÄ UÀmÁ¬ÄUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ºÁUÀÆ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1100 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 125/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉgÉUÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/8/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0635 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¥ÀÄgÀªÀt ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀiÁ£ÀågÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 338 L¦¹ §zÀ¯ÁV 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝ£ÀÄí C¼ÀªÀr¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :


 

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À DzÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà 45 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ J¸ï.¹. NtÂAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ.26/08/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ ¹.¹.gÉÆÃqï PÁAQæÃmï PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà£ÀÄ EvÀgÉà 4 d£ÀgÉÆA¢UÉ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà §AzÀÄ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ AiÀiÁªÀ£ÀªÀ£ÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè, £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°è JAUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀwïÉà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ EvÀgÉà 4 d£ÀgÉÆqÀUÀÆr ¦ügÁå¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà£À JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ M¢ÝzÀÄÝ, E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.±ÉÃRgÀ¥ÀàgÀÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÆqï ±Éqï ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ¸ÀIJîªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄ°èPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ zÉë¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ eÁÕ£À«ÄvÀæ ¸Á-P˼ÀÆgÀÄ vÁ.f-AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 16-08-09 gÀAzÀÄ ¤²ÑxÁðvÀªÁVzÀÄÝ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¸ÀIJîªÀÄä FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ 100000=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ RZÀÄð ªÀiÁrzÀÄÝ DzÀgÉ ¸ÀzÀj zÉë¥ÀÄvÀæ FvÀ£ÀÄ dÆ£ï 2009 £Éà wAUÀ¼À°è ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¸ÀIJîªÀÄä¼ÀÄ zÉë¥ÀÄvÀæ¤UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¤²ÑxÁðvÀPÉÌ RZÀÄð ªÀiÁrzÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ ¥sÉÆãï£À°èAiÉÄà ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà ¢: 25-08-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ CªÀ£ÀÄ ¸ÀIJîªÀÄä¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ J¯É ¸ÀÆ¼É E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ºÀt PÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸ÀIJîªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26.08.2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

  ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, 45 ªÀµÀð, ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉAiÀÄ EAf¤AiÀÄgï, ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 26-08-11 gÀAzÀÄ G¥À PÁ®ÄªÉUÀ¼À£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁqÀÄvÁÛ §Æ¢ªÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è G¥À PÁ®ÄªÉ 36/6 gÀ 5 £Éà vÀÆ©¤AzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®ÄªÉUÉ §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¦£À f.ZËzÀj vÀAzÉ «ÃgÀgÁdÄ f. gÀªÀÄtAiÀÄå vÀAzÉ zÉÆgÀ§AiÀÄå @ ¸ÀħâgÁAiÀiï ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀA ºÁQ PɼÀ ¨sÁUÀzÀ gÉÊvÀjUÉ ¤ÃgÀÄ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉ »r¢zÀÝ£ÀÄß PÀAqÀ EAf¤AiÀÄgï ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà EªÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÁªÀÅ ¤ÃgÀÄ ºÀj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ºÁQzÉݪÉ. ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà EAf¤AiÀÄgï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ªÀ: 45 °AUÁAiÀÄvÀ FPÉUÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ SÁ¸ÀV jÃw¬ÄAzÀ vÉÆÃj¹zÀÄÝ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀ°¯Áè ¢£ÁAPÀ:-25-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 ¦,JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÀªÀÄä½UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §A¢zÀÄÝ D ¨ÁzÉÃAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÉä£À UÀĽUÉ £ÀÄAV agÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢ÝzÀÄÝ DUÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è D¸Àé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À DzÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà 45 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ J¸ï.¹. NtÂAiÀÄ° ¢£ÁAPÀ.26/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉÉ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÉ®¸À £ÀqɹzÀÄÝ DUÀ ¸ÀAUÀ¥Àà£ÀÄ PÉ®ªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ºÉýzÀÝjAzÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà£ÀÄ ¸ÀAUÀ¥Àà¤UÉ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ eÁåw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ ¸À°PÉAiÀÄ PÁ«¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ eÁåw ¤AzÀ£É ªÀiÁr, ¤ÃªÀÅ HgÀ°è ºÉÃUÉ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄwÛÃj CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄCAvÁ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À wrUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ AiÀıÀªÀAÀvÀ vÀAzÉ DzÉ¥Àà UÀÄqÀÄzÀÆgÀ, °AUÁAiÀÄvÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ ºÁUÀÆ R¨ÉÓAiÀÄ°ègÀĪÀ 2 JPÀgÉ 11-1/2 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è vÀ£ÀUÉ CqÉ-vÀqÉ DUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ vÀqÉ DeÉÕ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁrvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. CzÉ UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, CrªÉ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà eÁ: ªÀiÁzÀgï, ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀé eÁ: ªÀiÁzÀgï, £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà UÀÄqÀzÀ£Á¼À eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ eÁ: ªÀiÁzÀgï, £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÀĵÀ×V eÁ: ªÀiÁzÀgï, ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀUÀgÀ£Á¼À eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà eÁ: £ÁAiÀÄP, CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, w¥ÀàªÀÄä UÀAqÀ CrªÉ¥Àà eÁ: ªÀiÁzÀgï, VqÀ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà eÁ: ªÀiÁzÀgï, wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà eÁ: ªÀiÁzÀgï, £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà eÁ: ªÀiÁzÀgï, ¥ÁªÀðvÀªÀÄä UÀAqÀ VqÀØ¥Àà eÁ: ªÀiÁzÀgï, ªÀÄÄvÀÛªÀÄä UÀAqÀ wªÀÄä¥Àà eÁ: ªÀiÁzÀgï, ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà eÁ: ªÀiÁzÀgï, UÁå£ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà eÁ: ªÀiÁzÀgï J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¸ÀzÀj À d«Ää£À R¨ÉÓAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÉqÀ®gï ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆ® ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁrzÀgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ AiÀıÀªÀAvÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.08.2011 gÀAzÀÄ 104 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 22400/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :

1) C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2011 PÀ®A. 504, 506, 109 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹ /J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989:.

¢£ÁAPÀ 26.08.2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÄÊ®¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÀ½îPÉÃj eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ¨ÉüÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ 22-08-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.30 UÀAmÉUÉ ¨ÉüÀÄgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è PËëgÀªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ¯ÉÃAzÀÄ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ EªÀgÀ CAUÀrUÉ ºÉÆzÁUÀ C°èzÀÝ ¤AUÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ EªÀj§âgÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ°è ºÉƯÉAiÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀiÁqÉÆ ¥ÀzÀÝw E¯Áè ºÁUÉãÁzÀgÀÆ PËëgÀ ªÀiÁr¸ÉÆà ¨ÉÃPÉÌ£Àß wAr EzÀæ HgÁUÀ zÉÆqÀØ UËqÀ EzÁÝ£À DvÀ£Éà ªÀÄÄzÉÃUËqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ £Éræ C°è wêÀiÁð£À DPÉÊw C¯Éèà DUÀ°Ã ºÉƯÉà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ©ÃgÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ J£ÀzÀÆ ¸ÀļÉà ªÀÄUÀ£Á ªÉÄʯÁå ¤ªÀÄäzÀÄ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ ¨Á¼Á wAr DUÉÊw PËëgÁ ªÀiÁqÀ¨ÁqÁåjÃ¯É MAzÁìj DUÉà ºÉÆUÀ°Ã DUÀ ªÉÄʯɥÀà£ÀÄ ©gÀ¥Àà¤UÉ PËëgÀ ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ ºÉÆmɯïUÉ ºÉÆÃUÉÆÃzÀÄ £ÁªÀÅ PÉüÉÆà £ÁåAiÀÄ ºÉÆmÉ®ÆÎ ºÉÆVÛë CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¥ÀÅ£Àí ©ÃgÀ¥Àà ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Á ¤ªÀÄä¥ÀàUÀ ºÀÄnÖzÁæzÀæ M¼ÀUÉ ºÉÆÃPÀæ¯Éà ¤ªÀÄä vÀÄAqÀvÀÄAqÁV PÀrzÀÄ ºÁQÛë E°èUÉà ªÀÄÄV¢¯Áè ªÀÄÄAzÉÊw ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Á £ÀªÀÄUÁå ªÀÄÄzÉÃUËqÀæ ºÉüÁågÁ ¯Éà ©üêÀiÁ D ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼À£Áß ¸ÀÄlÄÖ ¨ÁgÀ¯Éà DUÀ ¤Ã£ÀÄ eÁw PÀÄgÀĨÁ £À£Àß D¹Û ºÉÆÃUÀ°Ã £Á£ÀÄ ¤£Àß eÉÊ°¤AzÀ ©r¹PÉÆAqÀÄ §wðä ºÉzÀgÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ JAzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà PÀĪÀÄÄäPÀÄÌ ¤Ãr ªÀÄÄzÉÃUËqÀæ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃgÀ¥Àà ºÉÆÃmɯ PÀqÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ gÁªÀÄtÚ ²ÃUÀ£À½î, ªÉAPÀ¥Àà UÉÆA¢ºÉƸÀ½î EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ D ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆÃmɯïUÉ §AzÀæ ¸ÀÄqÁ ZÁºÁ GUÀÄÎwë, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆÃqÉwë ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀævÉåÃPÀ eÁUÉà EzÉà PÀÄAzÀgÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢ÝzÀÝgÉà ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀgÀÄ. ¥ÀÅ£Àí ©ÃgÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ ¤ÃªÉãÀÄ ºÉÃzÀgÀ ¨Áåræ ªÀÄ£ÁåUÀ zÉÆqÀØ ªÀÄZÀÄÑ EnÖä ºÉÆl¯ÉÎ §AzÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁrzÁæ £À£ÀUÉ ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁræ §AzÀ ªÀÄaѤAzÀ vÀÄAqÀ vÀÄAqÁV PÉÆZÁÑQà ©rÛä F ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Áß CAvÁ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 37/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀðw vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 30 ¸Á: ºÀ¼ÀªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà, 40 ªÀµÀð ¸Á: ºÀtªÁ¼À FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢: 26-08-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀtªÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è JA. ²æäªÁ¸À ¸Á: ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ï EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è PÀ¼É vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀPÁj ºÁªÀÅ DvÀ£À §®UÁ® »A§qÀPÉÌ PÀaÑzÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß aQvÉìUÁV PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ¸ÀAeÉ 5:45 UÀAmÉUÉ ªÉÊzÀågÀÄ ¥ÀjÃQë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. £ÁUÀgÁd J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಯು.ಡಿ.,ಅರ್. ಪ್ರಕರಣ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಚೌಡಶೆಟ್ಟಿ ಸಾ: ಅವರಾದ (ಬಿ) ತಾ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಮನುಷ್ಯ ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 50 ರಿಂದ 55, ಎತ್ತರ 5,6 ಇಂಚ ಸಾದಾಗಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಕೋಲು ಮುಖ, ಉದ್ದ ಮೂಗು ಬಡಕಲು ಶರೀರ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ದಾಡಿ ಹಾಗು ಕಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಕೂದಲು, ಒಂದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ಶರ್ಟ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪೈಜಾಮ್ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪಿಒಮೊ ಅಂತಾ ಇಂಗ್ಲೀಷನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಲಗಿದ್ದಲ್ಲಿಯೆ ಆತನಿಗೆ ಇದ್ದ ಅಸ್ತಮಾ ಕಾಯಿಲೆಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೂ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾ ಮಲಗಿದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Friday, August 26, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

  °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ºÀÄ£ÀPÀÄAn UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄPÀÌtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀÄgÉÃgÀ eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà dmÉßÃgï ©¯ï PÀ¯ÉPÀÖgï, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà dmÉßÃgï EªÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ Q¯ÁègÀnÖ EªÀgÀ ªÀÄzsÉå gÁdQÃAiÀÄ ªÉʵÀåªÀÄåUÀ½zÀÄÝ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25-08-11 gÀ ¨É¼ÀV£À 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸À¥Àà,& ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ ªÀÄPÀÌtÚ£ÀÄ ©üêÀÄtÚ Q¯ÁèègÀnÖ FvÀ£ÀÄ zÉÆqÀØ PÀ®è£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ©üêÀÄtÚ£À ªÉÄÃ¯É JwÛºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ®VzÀÝ ©ÃªÀÄtÚ JZÀÑgÀUÉÆAqÀÄ «ZÁj¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è NrºÉÆÃVzÀÄÝ »AzÉ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ £ÀA 2 ±ÀgÀt¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ D¥Á¢vÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä ºËzÀÄ §A¢zÁÝ£É £ÉÆÃqÀ¯Éà K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄî« ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ©üêÀÄtÚ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:25/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÁð vÁ®ÆQ£À f£ÁߥÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ;£ÁAiÀÄPÀ, FvÀ£ÀÄ f£ÁߥÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA.19/J £ÉÃzÀÝg°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ gÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝAiÀÄå, ºÁUÀÆ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è £ÀªÀÄUÉÉ ¥Á®Ä §gÀÄvÀÛzÉ PÉÆÃnð£À DzÉñÀ EzÉ CAvÁ C£ÀÄßwÛzÁÝUÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ£ÀÄ ºÉÆ® £ÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°è EzÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl¢AzÀ §AzÀÄ ¹nÖUÉÃj K£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É PÉÆÃlð DzÉñÀ £ÀªÀÄäAvÉ DVzÉ ¤Ã£ÀÄ KvÀPÉÌ ºÉÆ® ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ CAzÀªÀgÉà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ£À JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr, PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ZÀAzÀæ ±ÉÃRgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉêÀzÀÄUÁð vÁ®ÆQ£À PÀ¯Áä® UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä FPÉAiÀÄ vÁ¬Ä ¸Á§ªÀÄä EªÀ½UÉ zÉÆqÀØ gÀAUÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ gÀAUÀªÀÄä CAvÁ E§âgÀÄ CPÀÌ£ÀªÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. f£ÁߥÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA.19/J £ÉÃzÀÝgÀ°è 4 JPÀgÉ 21 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ¸ÀtÚ gÀAUÀªÀÄä EªÀ¼À ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀºÀt ¥ÀwæPÉ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸Á§ªÀÄä EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è ¥Á®Ä §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ¸À°è¹zÀÝjAzÀ 3 d£À CPÀÌ vÀAVAiÀĪÀjUÉ ¸ÀªÀÄ¥Á®Ä CAvÁ wÃ¥ÀÄð ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.ªÀiÁ£Àå vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀjUÉ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð ªÀiÁr ®Qëöäà UÀAqÀ PÀgÉ¥Àà EªÀjUÉ C¼Àw ªÀiÁr ¤ÃqÀĪÀAvÉ DzÉò¹zÀÝjAzÀ ¸ÀªÉÃðAiÀÄgï gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:25/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆ®PÉÌ §AzÁUÀ ¸Á§AiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå, ºÁUÀÆ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:f£ÁߥÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ F ºÉÆ® £ÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°èzÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É AiÀiÁPÉ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢j CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉÀzÁr C¥ÀªÀiÁ£À UÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ®Qëöäà EªÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À UÉÆãÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆç ªÀiÁåPÀ¯ï, FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÁgÀzÀ ¤ÃjUÉ CAvÁ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ªÁ¥Á¸À §gÀzÀ PÁgÀt JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸À® PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¨ÁgÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 25/08/11 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ UÉÆãÀªÁgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä §¸ÀªÀgÁd, CªÀgÀ vÀAzÉ, vÁ¬Ä ºÁUÀÆ UÁæªÀĸÀÜgÀÄ ¸ÉÃj gÀ§âtPÀ°èUÉ ºÉÆÃV ©üêÀĪÀé¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ©üêÀĪÀé UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd , gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå ¨ÉlzÀÆgÀ, FgÀªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ ¨ÉlzÀÆgÀÄ , ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¨ÉlzÀÆgÀÄ , AiÀÄAPÀAiÀÄå vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¨ÉlzÀÆgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: gÀ§âtPÀ¯ï ,ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ gÀAUÀzÁ¼À, ªÀiÁgɪÀÄä UÀAqÀ ºÀÄZÀÑ¥Àà gÀAUÀzÁ¼À ºÁUÀÆ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà gÀAUÀzÁ¼À ªÀÄƪÀgÀÆ ¸Á: ¥ÉÆÃvÁß¼À J®ègÀÆ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ J®èjUÉ CªÁZÀåªÁV ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr ¤°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀÄ®èAiÀÄå gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 24.08.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀÄjUÉ gÁ¼ÀzÉÆrØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è D±ÀtÚ vÀAzÉ dA§£ÀUËqÀ ¸Á. gÁ¼ÀzÉÆrØ EªÀgÀ HgÀ ªÀÄÄA¢£À ªÉƸÀA© vÉÆÃlzÀ°è ªÀļɬÄAzÁV ¹r®Ä §rzÁUÀ ¸ÀzÀj vÉÆÃlzÀ°è ªÉÄÃAiÀÄÄwÛzÀÝ 2 JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ, 1 DPÀ¼ÀÄ, 1 JªÉÄä EªÀÅUÀ¼ÀÄ ¨ÉzÀj MAzÀÄ JvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ G½zÀ DPÀ¼ÀÄ, JªÉÄä ªÀÄ£ÉUÉ Nr §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀwÛzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À C.Q. 1,15,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 25.08.2011 gÀAzÀÄ ²æÃ. C±ÀtÚ UÉÆ®ègï PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÄQ£À V¤ßªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ªÀįÁègÉrØ FPÉAiÀÄÄ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è ºÁdgÁV PÉ,ºÀAa£Á¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¥Á°£À 1 JPÀgÉ 16 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è PÉ. ºÀAa£Á¼À UÁæªÀÄzÀ 1) £ÀgÀ¸ÀgÉqÀØ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr d«ÄãÀÄ vÀªÀÄä ¥Á°£ÀzÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ d«ÄãÀÄ ©lÄÖ PÉÆqÀĪÀAvÉ E¯ÁèªÁzÀgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 25.08.2011 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¹éÃPÀÈvÀªÁzÀ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÄQ£À PÉƼÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ w¥ÀàªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß CzÉ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ EvÀ¤UÉ FUÉÎ 11 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ D PÁ®zÀ°è ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt £ÀUÀzÀÄ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä, 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, ®UÀߪÁzÀ 1 ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¥Àæw ¤vÀå ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ ¢£Á®Ä ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ §qÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ w¥ÀàªÀļÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ w½¹zÀÝjAzÀ FUÉÎ 2-3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÆgÀÄ vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ÀÄ ªÀiÁr¹PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ DzÁUÀÆå ¸ÀºÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ªÀgÀzÀQë£À ºÀt vÀgÀzÉ EzÀÝgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ CAvÁ ²æêÀÄw w¥ÀàªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.     

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.08.2011 gÀAzÀÄ 132 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 24,100-/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಮಟಾಕ ಪ್ರಕರಣ :

ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ: 26/8/2011 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ  ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರೋಜಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಪವನ ನೆಜ್ಜೂರ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ (ಪ್ರೋ) ರವರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಬಿ. ಆರ್ ರಾಠೋಡ ಪಿ,ಎಸ್,ಐ,  ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ, ಜಮೀಲ ಅಹ್ಮದ ಪಿಸಿ ರವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಫಿರೋಜಾಬಾದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಾಮಲಿಂಗ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಇವರ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಸಾಹೇಬಗೌಡ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಮಮ್ಮಾಣಿ ಮತ್ತು ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಶಿರೂರ ರವರು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು ದೃಡಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 8225=00 ರೂ,  ಎರಡು ಕಾಲ್ಯೂಕೇಟರ,   ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳು, ಮೊಬೈಯಲ್,  ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ .

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 26-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 26-08-2011

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2011 PÀ®A 279, 304[J] L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ : 25/08/2011 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¥ÀævÀåPÀë ¸ÁQë ¦üAiÀiÁ𢠱ÀQî CºÀªÀÄzï vÀAzÉ d«Äî CºÀªÀÄzï ±ÀªÀÄä£ï ªÀAiÀÄ : 48 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA G: J¯ï.L.¹ JeÉAmï ¸Á ºÀÄqÀÄV EªÀgÀÄ alÄUÀÄ¥Áà¢AzÀ §gÀĪÁUÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA.PÉ.J.32/J-0499 ºÁUÀÆ CzÀgÀ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ¥ÁåUÉÆà DmÉÆ £ÀA 39/5729 £ÉÃzÀÄÝ ¯ÉÆÃqï vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉ.J. 38/J¥sï-510 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj DmÉÆêÀÅ §¹ìUÉ NqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. DmÉÆêÀÅ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ªÀĺÀªÀÄäzÀ eÁQÃgÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ¸Á§ ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁªÁ¯É, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: Dgï.JªÀiï.¦. qÁPÀÖgï. ¸Á alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ §¸ï DvÀ£À ªÉÄð¤AzÀ ºÉÆÃVzÀjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 169/2011 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-08-2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà UÀuÉñÀ¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ªÁå¥ÁgÀ, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á §PÀZËr ¸ÀzÀå ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀÄ® JjAiÀiÁ ©ÃzÀgÀÀ EªÀgÀÄ £ÁvÀ ºÁåArPÁæ¥sÀÖ ¥sÁåPÀÖj ElÄÖPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°èAiÉÄà MAzÀÄ JgÀqÀÄ CAvÀ¹Û£À ªÀÄ£É PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃzÀ®£ÉÃAiÀÄ CAvÀ¹Û£À°è PÀbÉÃj EzÀÄÝ, JgÀqÀ£Éà CAvÀ¹Û£À°è vÀ£Àß ªÁ¹¸ÀĪÀ ªÀÄ£É EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è 30 d£À PÁ«ÄðPÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 29-05-2011 gÀAzÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå AiÀiÁzÀVÃgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥sÁåPÀÖj £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¥Á®£Á EªÀ¼ÀÄ £ÉÆÃrPÉÆAqÀ¼ÀÄ »ÃUÀÄgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 31-05-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ¥sÁåPÀÖjUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ ¥Ál°, £ÉPÉè¸ï, £Á£ï, UÀAl£ï, ZÉÊ£À ¸ÀgÀ Q«AiÀÄ°èzÀÝ ºÀÆ, ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ, GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 251 UÁæA §AUÁgÀ C.Q. 4,92,000 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÁAiÀiÁ¸ÀàzÀ DgÉÆæ 1) ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ ²ªÁf 2)¸ÀĤÃvÁ vÀAzÉ ²ªÁf 3) DPÁ±À vÀAzÉ ²ªÁf J®ègÀÆ PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á UÉÆÃgÀaAZÉÆý, (4) dUÀ£ÁßxÀ ¸Á §¼ÀvÀ EªÀgÀ ªÉÄÃPÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 25/08/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CA§ªÀÄä UÀAqÀ ªÉÆÃUÀ®¥Áà ªÀAiÀÄ : 45 ªÀµÀð, G : UÁæA ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå eÁ: UÉƯÁè ¸Á §¹gÁ¥ÀÆgÀ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ vÀÄPÀ̪ÀiÁä UÀAqÀ FgÀtÚ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 19/08/2011 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë PÀÆrPÉÆAqÀÄ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ¢AzÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ §gÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr J¸É¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 170/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤ÃvÁ UÀAqÀ gÁdÄ ¥ÀÄeÁj, 30 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á ¨Á§½ vÁ OgÁzÀ (©)¸ÀzÀå :PÉÆüÁgÀ PÉÊUÁjPÉ ¥ÀæzÉñÀ £Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀA¢¤ ºÁUÀÆ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ºÀÄqÀÄV gÀÆ¥Á EªÀgÀ eÉÆvÉ EAqÀ¹ÖçAiÀÄ® JjAiÀiÁzÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ 1630 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ±ÀgÀt§¸À¥Áà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ±ÀA¨sÀÄ, ¸Á §PÀZËr EªÀgÀÄ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ £ÀA. PÉJ-38/ PÉ 899 £ÉÃzÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀÄqÀÄV gÀÆ¥Á EªÀ½UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ E§âjÃUÀÆ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.