Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, July 16, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 16-07-2012

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0600 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ PÀÆædgï ªÁºÀ£À ¸ÀA PÉJ-32/J£ï-1926 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CgÀÄt vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ CdgÁvï ©Ã UÀAqÀ UÀ¥ÀÆgï¸Á¨ï ¯ÁzÀ¥sï ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¯ÁqÀªÀAw EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ UÀ¥sÀÆgï¸Á§ vÀAzÉ PÀÄvÀÄâ¢ÝÃ£ï ®zÁ¥sï ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀ¥sÀÆgÀ¸Á¨ï EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÁvzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ 1) CgÀÄt vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ®PÀ¤UÉ JqÀUÉÊUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, 2) AiÀiÁzÀªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmï ¨sÀƸÁvÉ EvÀ¤UÉ PÉÊUÀ½UÉ ºÁUÀÄ mÉÆAQUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, 3) F±ÀégÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀÄeÁgÉ EªÀjUÉ PÁ® ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-07-2012 ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¥ÁAqÉæ, ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: d£ÀªÁqÁ, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄzsÀÄPÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¥ÁAqÉæ, ¸Á: d£ÀªÁqÁ EªÀgÀÄ ªÀÄgÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀi˯Á¨Á¨Á zÀUÁðPÉÌ zÀ±Àð£ÀPÁÌV ºÉÆÃVzÀÄÝ EªÀjUÉ  ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ºÀªÁå¸À ºÁUÀÄ ±ÀÆUÀgÀ, ©¦ EzÀÝ PÁgÀt ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¢zÀÝjAzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÁV ¢£ÁAPÀ 15-07-2012 gÀAzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPï ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 16-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁvzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2012 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 15-07-12 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ PÁæ¸À £ÀA 8 £Éà gÉÆÃrUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ C¸ÀzÀ C° vÀAzÉ JA.r ªÀĺɥÁHd C° ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ªÀiï ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀUÁgÀjAzÀ ¹¹ gÉÆÃqÀ ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ºÁUÀÆ E£ÉÆßç⠸Á: ©ÃzÀgÀ, EªÀj§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÀA¢zÀÄÝ, PÉ®¸À eÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ gÉÆÃr£À §¢¬ÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÀÅzÀPÉÌ ºÉýzÀgÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, C®èzÉ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §½ §AzÀÄ PÀ°è£À ¯Áj vÀAzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄðAzÀ NAiÀÄÄåvÉÛ£É CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  ¸ÉÆzÀgÀ½AiÀĤUÉ E£ÉÆßçâ DgÉÆævÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀQ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ, ¨É£Àß° ºÉÆqÉzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥ÀæAiÀiÁUÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀAvÀgÁªÀÄ ¸Á: ZÁªÀÄqÉñÀégÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ eÉʲæà UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¸Á: J¯Áè¥ÀÆgÀ EPÉAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ZÁAqÉñÀégÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ rVÎ UÁæªÀÄzÀ ªÀgÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rVÎ UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è §AzÀÄ ¤AvÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA PÉJ-38/7851 £ÉzÀÄ §AzÁUÀ CzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉʲæà EªÀ¼ÀÄ ªÀiÁåQìAiÀÄ°è KjzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ KgÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj ªÀiÁåQì ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ rVÎ UÁæªÀÄzÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀiÁåQì Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁåQì¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉʲæà EªÀ¼ÀÄ PÉüÀUÉ ©zÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
¢£ÁAPÀ:-15-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁg£ÁzÀ ²æÃ. ¦. ²æäªÁ¸À ¸À.PÁ.EAf¤AiÀÄgï ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ ºÁUÀÄ d®¸ÁjUÉ E¯ÁSÉ zÉêÀzÀÄUÀÀð.  ªÀiÁ£Àå C¥ÀgÀ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ¨sÀÆ«eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ gÀªÀgÀ eÉÆvÉUÉ aPÀÌgÁAiÀÄPÀÄA¦ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è vÀ¥Á¸ÀuÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ, aPÀÌgÁAiÀÄPÀÄA¦ ªÀÄgÀ¼ÀÄ UÀtÂAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ, ºÉƸÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¤Ãw 2011 EgÀĪÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß G®èAX¹ DgÉÆævÀgÀÄ ¸Àwñï AiÀiÁzÀªï ªÉÄzÀPï, & «ÃgÉñÀ J¯ï. CAUÀr gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ »mÁa ªÀĶ£ï¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÉUɬĹ §AzÁ ¯ÁjUÀ½UÉ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 06 ¯Áj ¥ÀæªÀiÁtzÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV ±ÉÃRj¹zÀÄÝ, CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ.12,000/- gÀÆ. UÀ¼ÀµÀÖ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÈvÀåªÉ¸ÀVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.50/2012 PÀ®A. 420 L¦¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ:14-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ - UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À gÉrØ GzÉÆåÃUÀ ªÀPïìð ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÀĵÀÖV , ªÀAiÀÄ: 25ªÀ, eÁ; £ÁAiÀÄPï ,G: §Ä£Á¢ vÉÆÃqÀĪÀzÀÄ , ¸Á: £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À CfÓAiÀiÁzÀ PÀmÉÖªÀÄä¼ÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgï£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀmÉÖªÀÄä½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ, ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ , PÀmÉÖªÀÄä½UÉ vÀ¯ÉUÉ »A¨sÁUÀzÀ°è M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÀuÉ ºÀwÛgÀ ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ¥ÉmÁÖV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 15-07-2012 gÀAzÀÄ 01-30 J.JªÀiï UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.160/2012 , PÀ®A. 279 , 304(J) L¦¹ & 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
     ¢£ÁAPÀ: 15.07.2012 gÀAzÀÄ ¥ÀvÉÛ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ £ÁUÀgÁd ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ªÀiÁgɪÀÄä zÉêÀ¸ÁÛ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã§zÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ªÉƺÀäzï ¹gÁd ¦.J¸ï.L gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ & ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt 6400/- gÀÆ. & 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     ¢£ÁAPÀ: 15.07.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄPÁè¸À¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 8 d£ÀgÀÄ PÀÆr CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã§zÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ ²æÃ. ªÉƺÀäzï ¹gÁd ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV¹zÀ ºÀt 7500/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 152/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀ¹äPÀªÁV ±Álð ¸ÀPÀÆåðl¤AzÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w             


¢£ÁAPÀ 15-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀÄUÀή¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è ¦ügÁå¢ §¸À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¸Á. vÀÄUÀή¢¤ß gÀªÀgÀ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C¼ÀªÀr¸À¯ÁzÀ «zÀÄåvï ªÉÊj¤AzÀ ±Ámï ¸ÀPÀÆåðl DV ¨ÉAQ ©zÀÄÝ n.«. ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ªÀÄ£É ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 35000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀÅUÀ¼ÀÄ ®ÄPÁì£ï ªÁVzÀÄÝ F WÀl£ÉAiÀÄÄ CPÀ¹äPÀªÁVzÉ. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA:06/2012 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt
¢£ÁAPÀ: 15.07.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¦ügÁå¢ ²æÃ. ªÉƺÀäzÀ ¥sÁgÀÆPï vÀAzÉ ºÁf SÁ¹ÃA ¸Á§ ¸Á. ºÀnÖ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢zÁÝUÀ DgÉÆæ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà FvÀ£ÀÄ eÁUÉÃAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ºÀ¼ÉÃAiÀÄ ªÉʵÀåªÀÄ¢AzÀ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É eÁUÀ £ÀªÀÄäzÀÄÝ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2012 PÀ®A. 323,324,504 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

¢£ÁAPÀ 11-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ DzÁ¥ÀÆgÀzÀ°è ¦ügÁå¢ü ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 40 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: DzÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ EªÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É £Á£ÀÄ ºÁQ¹zÀ PÀ®Äè AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÉý ºÉÆr¢AiÀįÉà CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸À¢æ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »A¢¤AzÀ §AzÀÄ PÀ©â£À gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢zÀÄÝ ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ½UÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ ¸À¢æAiÀĪÀgÀÄ F «ZÁgÀ DgÉÆæAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ½UÉ w½¸À®Ä ºÉÆzÁUÀÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢üAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï¥ÉÆðøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA88/12 PÀ®A.323,324,355,504.506.143,147,gÉ/«.149 L¦¹ & 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ 1989. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.07.2012 gÀAzÀÄ 188  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 29,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಮಹ್ಮದ ರಫೀಕ  ತಂದೆ ಬಾಬುಮಿಯಾ   ಸಾ; ಅಕ್ಬರ ಮಜೀದ ಹತ್ತಿರ ಖಮರ ಕಾಲೋನಿ  ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು   ನಾನು ದಿನಾಂಕ 15-07-2012 ರಂದು 6-30 ಗಂಟೆಗೆ ಅರ.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ರಿಂಗ ರೋಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿತ್ತಾರಿ ಅಡ್ಡಾ ಹತ್ತಿರ ನಾನು  ರೋಡಿನ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್  ನಂ: ಕೆಎ 32 ಆರ್ -5116 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಸಾದಾಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 76/2012  ಕಲಂ, 279, 337, ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಜಬರಿ ಸಂಭೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ : ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲನಿಯ (ಕೆ.ಹೆಚ.ಬಿ) ಕಾಲೋನಿಯ ಹೌಸಿಂಗ ಬೊರ್ಡದಲ್ಲಿ  ದಿನಾಂಕ: 15-07-2012 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 3-30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಅಣ್ಣಾರಾಯ ತಳವಾರ ಇತನು ಬಂದು ಏನೋ ಮಾತನಾಡುವದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಜಬರಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಗೃಹಿಣೆಯವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 231/12 ಕಲಂ 448, 324, 376, 511 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 15.07.2012 ರಂದು 0430 ಗಂಟೆಯಿಂದ 0630 ಮದ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿ ಅಲಮಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ಚಾವಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲಮಾರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿದ್ದ  11.5 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಆಬರಣಗಳು ಅಃಕಿಃ 2,87,500 ರೂ, 12 ತೊಲೆ ಬೆಳ್ಳೆ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಅಃಕಿಃ 6000 ರೂ,ಎರಡು ಮೊಬೈಲಗಳು ಅಃಕಿಃ 1000 ರೂ,ನಗದು ಹಣ 45,000 ರೂ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 3,39,500 ರೂ. ನೇದ್ದವುಗಳು  ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಕಲ್ಯಾಣಕರ ಸಾಃ ಸವೇರಾ ಹೊಟೇಲ ಹಿಂದುಗಡೆ ನೆಹರು ಗಂಜ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 116/2012 ಕಲಂ 457 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.  
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ  ಶರಣಗೌಡ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಪಾಟೀಲ ಮಂಗಾಣೆ ಸಾ:ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:14-07-2012 ರಂದು 7-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ  ನಾನು  ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿನ ಕ್ಯಾಶೀಯರ ವಿಶ್ವನಾಥ  ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಅಣ್ಣರಾವಶರಣಬಸಪ್ಪ,ಎನ , ನೌಕರರು, ಕೂಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ  ಆಫೀಸಿನ ಬೀಗವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, 15-07-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿನ ಕ್ಯಾಶಿಯಾರ ವಿಶ್ವನಾಥ ಇವರು  ದಿನ ನಿತ್ಯಾದಂತೆ  ಅಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ಆಫೀಸಿನ ಕೀಲಿಯನ್ನು  ಮುರಿದಿದ್ದ ನೋಡಿ ನನಗೆ  ಫೋನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು ನಾನು ಬಂದು ನೋಡಲು ಆಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ  ರೂ. 97,950/- ರೂಪಾಯಿಗಳು  ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ; 232/2012 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಕ್ರಿಷ್ಣಾಜಿ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಕಲ್ಯಾಣಕರ  ರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರ ಟಿ.ವ್ಹಿ ಸ್ಟೇಷನ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:15-07-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಹೇರ  ಹೌಸ ಹತ್ತಿರ ಮೇನ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ ನಂಬರ ಕೆಎ 32 ಎಮ್ 9010 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಗೋವಿಂದ ಇತನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಫಘಾತಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.