Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, July 4, 2014

Raichur District Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀæPÀluÉ

²æêÀÄw ±ÁgÀzsÀ UÀAqÀ F±À¥Àà 21 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvï.
¸Á: vÉÆÃgÀt¢¤ß vÁ:ªÀiÁ£À«

                ¢£ÁAPÀ 03-07-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ zÉÆqÀØ §¸Àì¥Àà vÀAzÉÀ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 65 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÉÆÃgÀt¢¤ß FvÀ£ÀÄ PÀA¥ÀÆålgïzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 21-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 01:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁgÀzÀ UÀAqÀ F±À¥Àà 21 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvï, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: vÉÆÃgÀt¢¤ß FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä CvÉÛUÉ ºÉÆgÀUÀqÉ EgÀĪÀ ¨ÁvÀgÀÆ«ÄUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁ¼É. £ÁªÀÅ E°èAiÀĪÀgÀUÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼À §UÉÎ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ HgÀÄUÀ¼À°è ºÁUÀÆ EvÀgÉà HgÀÄUÀ¼À°è wgÀÄUÁr «ZÁj¹zÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 77/2014 PÀ®A; ªÀÄ»¼Á PÁuÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ JvÀÛgÀ 5'x2'' ¸ÁzÀgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÉA¥ÀħtÚ, GzÀÝ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄUÀÄ. zÀÄAqÀĪÀÄÄR, GzÀÝ£ÉAiÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ, PÀ¥ÀÄàPÀÆzÀ®Ä.
ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼ÀÄ: 1) MAzÀÄ PÉA¥ÀÄPÀ®gï ¹ÃgÉ, PÉA¥ÀÄ PÀ®gï ¨Ëèeï, JgÀqÀÄ Q«UÀ¼À°è §AUÁgÀzÀ Q«AiÉÆïÉUÀ¼ÀÄ, PÉÆgÀ¼À°è §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨ÁµÉ : J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹.AiÀÄ ªÀgÉUÉ C¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀÄÝ, PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. ¸Àé®à ¸Àé®à EAVèõÀ eÁÕ£À«gÀÄvÀÛzÉ.

PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ : 08538-252028
¦.J¸ï.L : 9480803867
PÀAmÉÆæïï gÀƪÀÄ : 08532-235635

                ದಿನಾಂಕ: 03-07-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಎಮ್ ಸೋಮರಾಜು ತಂದೆ ಪಲ್ಲಾರಾಜು ವಯ: 59 ವರ್ಷ ಜಾ:ಕಮ್ಮಾ ಉ:ವ್ಯವಸಾಯ ಸಾ:ಮೈದೊಳ್ಳಲು ಮಲ್ಲಾಪುರ ತಾ:ಭದ್ರಾವತಿ ಜಿ:ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ತಮಗೆ ಎಮ್ ಮಂಜುನಾಥ ವಯ: 30 ವರ್ಷ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬನೆ ಮಗನಿದ್ದು 2004 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಗನ್ನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಾವ ಎಂಬುವವರ ಮಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೌಜನ್ಯ ಎಂಬುವವಳೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಎರಡು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದು ತನ್ನ ಮಗ ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 7-8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ಚಟಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ತನ್ನ ಸೊಸೆ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈಗ್ಗೆ 15-20 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಸೊಸೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮೊಮ್ಮಗಳಾದ ಸೌಮ್ಯ ವಯ: 9 ವರ್ಷ ಇವಳ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುವ ದಿಸೆಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಮಗ ದಿನಾಂಕ:24-06-2014 ರಂದು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಬರುವುದಾಗಿ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿದು ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಬೀಗ ಗನ್ನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಾವ ಇವರು ತಮ್ಮ  ಮಗನಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತಾ ಅಂದರು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 29-06-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ಕೇಂದ್ರಿಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ರಾಯಚೂರು-ಡಾವಣಗೇರಾ ಬಸ್ಸಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಈತನ ಭಾವ ಮೈದ ಸುಧೀರ ಈತನು ಹತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅವನ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿರುವುದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮಗ ದಿನಾಂಕ:29-06-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಡಾವಣಗೇರಾ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ   ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 139/2014 ಕಲಂ: ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¢£ÁAPÀ 03-07-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀiÁåzÀgÁ¼ï, ªÀAiÀĸÀÄ 48 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPï, G: £ÁåAiÀiÁ ¨É¯É CAUÀr ªÀiÁ°PÀ, ¸Á: HlPÀ£ÀÆgÀÄ FvÀÀ£ÀÄ vÀªÀÄä £ÁåAiÀÄ ¨É¯É CAUÀrUÉ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä CAvÁ ªÀiÁ£À« UÉÆqÁ£ï¢AzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥ÀàUËqÀ UÀÄvÉÛzÁgÀgÀÄ EªÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉÆÃrªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ HlPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀPÉÌ §gÀÄEgÀĪÁUÀ HgÀ°è ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÁzÀ  1) ²ªÀgÁd vÀAzÉ ÀļÀîºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ  eÁw PÀÄgÀ§gÀÄ 2) gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ PÀÄgÀ§gÀÄ, 3) ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ  vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ eÁw PÀÄgÀ§gÀÄ, 4) ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ eÁw PÀÄgÀ§gÀÄ. 5) ºÉZï,JA.n,.ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÄPÀ¥Àà PÀÄgÀ§gÀÄ, 6) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ 7) ªÀÄÄvÀÛ¥Àà @ ªÀÄÄvÀÄÛ ZÀ®ÄªÁ¢ 8) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ 9) ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÀÄgÀ§gÀÄ 10) ±ÀgÀt¥Àà (£ÁUÀªÀÄä UÁæ. ¥ÀA.¸À. ªÀÄUÀ) PÀÄA¨Ágï 11) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥Á¥Àw PÀÄgÀ§gÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸Á: J¯ÁègÀÆ HlPÀ£ÀÆgÀÄ  EªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ F  HgÀ°è F £ÁåAiÀiÁ ¨É¯É CAVqÀUÉ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ E½¹zÀgÉà ¤ªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ zËdð£Àå ªÀiÁr UÀÄAqÁVj¬ÄAzÀ ¨ÉzÀj¹ zÀ¨Áâ½PÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ,. £Á£ÀÄ  ºÉÊPÉÆÃlð DzÉñÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ²¯ÁÝgÀgÀ gÀªÀjAzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄ £ÀªÀÄä £ÁåAiÀiÁ ¨É¯É CAUÀrUÉ zÁ¸ÁÛ£À£À£ÀÄß ¯ÁjAiÀÄ°è vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ «£Á: PÁgÀt £À£Àß ªÉÄÃ¯É ªÉÊAiÀÄÄQÛPÀ zÉéõÀ¨É½¹ UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä £ÁåAiÀÄ ¨É¯É CAUÀrUÉ  zÁ¸ÁÛ£ÀÄ E½¸ÀzÀAvÉ  CqÀvÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà , zÁ¸ÁÛ£ÀÄ E½¹zÀgÉà ¤ªÀÄä¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ©qÀÄvÉÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 78/2014 PÀ®A:341.143,147,504.506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ಆರೋಪಿ ನಂ. 1  ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ CPÀâgÀ¸Á§  ಮತ್ತು 2  ) ªÀÄzÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ CPÀâgÀ¸Á§ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿ C¸ÀèªÀÄ vÀAzÉ  gÁeÁ¸Á§ 22ªÀµÀð,ªÀÄĹèA. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ºÀnÖ  FvÀ£À ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಲು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ತಾಯಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎಳ್ಳೆ ಇಡಬೇಡಿರಿ ಅಂತಾ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸದ್ರಿ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಾಯಿ ಸಂಗಡ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನು ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಸದ್ರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 03-07-14 ರಂದು 8-30 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವರ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನನ್ನು ತಡೆದು  ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಮಾವ ಮಹಿಬೂಬ ಒಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಲು ಬರುತ್ತಿರೇನಲೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾಧಿದರಾನಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ. 1 ಈತನು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಅಂಗೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ, ಪುನಃ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯಲು ಹೋದಾಗ ವಿರೇಶನು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿಲು ಅಡ್ಡ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ಏಟು ತಲೆಗೆ ಬಡೆದು, ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಕೊಂದು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆCAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 154/2014 PÀ®A. 341, 504, 324, 326, 506 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-   
  
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.07.2014 gÀAzÀÄ 117 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,600-/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
Gulbarga District Reported Crimes

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ವಾಡಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 04-07-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮೃತ ಶಾರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಹಾದೇವಸಿಂಗ ರಾಠೋಡ ಸಾ|| ಬಿಯಾಬಾನಿ ಏರಿಯಾ ವಾಡಿ ಇವಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಪ್ರೀತಮಸಿಂಗ್ ವ|| 11 ವರ್ಷ, ಸೂರಜ ವ|| 9 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ವ|| 7 ವರ್ಷ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಊಟಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಮಹಾದೇವಸಿಂಗ ಈತನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಕೊಂಡಿ ಬಡೆದಾಗ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಳು ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದರೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲಾ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಹೋದನು ಮೃತಳು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಳು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ಮಹಾದೇವಸಿಂಗ ಈತನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡ ಶಾರೂಬಾಯಿ ಇವಳ ಬಲ ಕಿವಿ ಹಾಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ಆತನ ಮಗ ಎದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಶಾರೂಬಾಯಿ ಇವಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ವಾಡಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ; 04/07/2014 ರಂದು 2-30 ,ಎಮ ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಲಾರಿ ನಂಬರ್ ಕೆಎ-32--5361 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಳಂದ ಚೆಕಪೋಸ್ಟದಿಂದ ಹುಮ್ನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡಿನ ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪುರ ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿ ಹುಮ್ನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡಿಗೆ ಬರುವ ಬಾಂಬೇ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಹತ್ತೀರ ರೋಡಿನ ಮಧ್ಯದ ಡಿವೈಡರ್ಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದ ರಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಿದ ಲಾರಿಯು ಎಡಗಡೆ ಪಲ್ಟೀಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ಲೀನರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮುನೀರಷಾ ಈತನು ಲಾರಿ ಕೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹೊಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಪಘಾತವಾದ ನಂತರ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಹುಸೇನಷಾ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನಷಾ ದರವೇಶ ಸಾ : ಪಸಪೂರ ತಾ: ಚಿಂಚೋಳಿ ಜಿ: ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ರಾಮನಗೌಡರ ಸಾ|| ಮೇಳಕುಂದಾ (ಬಿ) ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಾವು 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಉಪಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವೆ.ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಭಾವಿ ಇದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾದ  ಗುರುಭೀಮರಾಯ ಇವರ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು 3 ಜನರು ಪಾಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆವೆ. ದಿನಾಂಕ 01/03/2014 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ರೆಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಳಿಯಂತೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆನೆ. ನಾನು ದಿನಾಂಕ 01/07/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬೀಡಿ ಸೇದಲು ನಮ್ಮೂರಿನ ಮಲ್ಲು ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೀಡಿ ಸೇದುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾದ ಗುರುಭೀಮರಾಯ ,ಅವನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಸಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಬಸಮ್ಮಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ  ಬಂದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಈತನು ಏ ಬೋಸ್ಡಿ ಮಗನೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಳಿ ಇದೇ ನೀನು ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಳಿ ಇದೇ ನಾನು ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿನಿ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಳಿ ಇದೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾದ ಗುರುಬೀಮರಾಯ ಈತನು ಮಗನೇ ನೀನು ದಿವಸ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿತ್ತಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಕೊತ್ತಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಅಲ್ಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-07-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-07-2014

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀıÀnÖ ªÀÄAUÀ®V ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÁqÀªÁzÀ EvÀ¤UÉ 3 JPÀgÉ ºÉÆ® EgÀÄvÀÛzÉ, CzÉà Hj£À ¥ÀzÁäªÀw EPÉAiÀÄ 12 JPÀgÉ ºÉÆ® ¸ÀºÀ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, EvÀ£À ¸ÀéAvÀ ºÉÆ®zÀ ªÉÄÃ¯É AiÀÄĤAiÀÄ£ï ¨ÁåAPÀ ©ÃzÀgïzÀ°è 1 ®PÀë ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ ¦.PÉ.¦.J¸ï. PÁqÀªÁzÀ¢AzÀ 2 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ ¸Á® C®èzÉ SÁ¸ÀV ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ¸Á® ºÉÃUÉ wj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀÄªÉ ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-07-2014 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀtÚ¥Àà EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV PÀgÉAl ¸ÁÖlgÀzÀ°è PÉÊ ºÁQ PÀgÉAl ºÀaÑPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ §¸ÀªÀt¥Àà ªÀÄAUÀ®V, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÁqÀªÁzÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉÆð¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ CºÀäzï vÀAzÉ ®wÃ¥sÀ«ÄÃAiÀiÁå PÉÆÃgÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀQî PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¨sÁ¯É̱ÀégÀ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è ªÀPÀð ¸ÀÄ¥ÀgÀªÉÊdgï CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, PÁSÁð£ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ PÀA¥Ëqï RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÁSÁð£ÉAiÀÄ PÀ©ât ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ©¢zÀÄÝ 2-3 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ ©zÀÝAvÀ PÀ©ât ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 02-07-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ DªÀgÀtzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ C°è DgÉÆæ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd AiÀÄgÀ¨ÁUÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀiÁ«£ÀºÀ½î EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃr NqÀĪÁUÀ DvÀ¤UÉ »A¨Á°¹ »rzÀÄ CªÀ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀ ¥Áè¹ÖPï PÁåj ¨ÁåUÀ£À°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÆUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä PÀ©âtzÀ MAzÀÄ ¸ÀtÚ ¥ÉÊ¥ï, ¨ÉÆïïÖ ºÀÄPï ºÁUÀÄ ZÉÊ£ï ¥sÀÆ° MlÄÖ CAzÁdÄ ¨É¯É 8000/- ¨É¯ÉªÀżÀîªÀÅ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, DvÀ¤UÉ  »rzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¥Éưøï oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÉÊPÉƼÀî®Ä PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, DgÉÆævÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ M¼À¥Àr¸À®Ä vÁ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÇ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ M¦àPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 204/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉÃ¥Áà vÉÆÃgÀuï, ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: amÁÖ gÀ¸ÉÛ, vÉÆÃgÀuï PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgï gÀªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-27/ºÉZï-9218 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ©ÃzÀgï ºÀ¼É ¸À«Ãð¸ï ¸ÁÖöåAqï ¹.JA.¹ PÁA¥ÉèÃPïì£À ²æà ¸Á¬Ä ¥Àæ¸À£Àß DmÉÆà °fAUï ¥sÉÊ£Á£ïì ªÀÄÄAzÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤°è¹zÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ 1) »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-27/ºÉZï-9218, 2) ZÁ¹¸ï £ÀA. 00eÉ20¹08252, 3)EAf£ï £ÀA. 00eÉ18JªÀiï.08444, 4) ªÀiÁqÀ¯ï-2000, 5) PÀ¥ÀÄà §tÚ, 6) C.Q 25,000/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-07-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2014, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-07-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ gÀ²ÃzÀ vÀAzÉ ±Á¨ÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV, gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÀA. 1) ªÀĺÀäzÀ ªÀÄĸÁÛ¥sÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ ªÀÄPÀð®zÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ alUÀÄ¥ÁàzÀ°è SÁ¸ÀV PÉ®¸À EzÉ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ ºÉÆÃV §gÉÆÃt CAvÀ ºÉý CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀ ºÉÆAqÁ ¸ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/PÉ-9696 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ §AzÀÄ alUÀÄ¥Áà SÁ¸ÀV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄĸÁÛ¥sÁ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹ ¨É¼ÀPÉÃgÁ PÁæ¸ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ alUÀÄ¥Áà ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É UÀÄtªÀAvÀ »¨ÁgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ £ÀA. 2) DªÉÄÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÉçƧ ªÀÄZÀPÀÆj, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, »gÉÆ JPÀìnæêÀiï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA. JªÀiï.©.J¯ï.PÉ.¹.14.J.©.E.f.E.06945 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÉÆqÀA§® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÀA. 1) FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄĸÁÛ¥sÁ FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ DªÉÄÃgï EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ, §®PÀtÂÚUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄÆVUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉ½PÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03-07-2014 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁeï PÀA¥À¤AiÀÄ r¸À̪ÀgÀ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ©ÃzÀgÀzÀ PÉ.E.© PÀqɬÄAzÀ vÀUÁgÉ PÁæ¸ï PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉ.E.© ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß §®PÉÌ wjV¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠮QëöäãÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄQ±À£ï Cl¯ï, ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉüÀPÀÄtÂ(¹), ¸ÀzÀå: G¸Áä£À UÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-8233 £ÉÃzÀPÉÌ »A¢¤AzÀ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ªÉƼÀPÁ®Ä - ¥ÁzÀzÀ ªÀÄzsÉå ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ, §®UÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/2014, PÀ®A 279, 328 L¦¹ eÉÆvÉ 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 03-07-2014 ರಂದು ಭಾಲ್ಕಿ ಭೀಮ ನಗರದ ಬೌಧ್ದ ಮಂದಿರದ ಎದರುಗಡೆ ಆರೋಪಿ ಧನರಾಜ @ ಸೀಟಿ ಸಾ: ಭೀಮ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಈತನು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಮತ್ತುಬರುವ ವಿಷಪೂರಿತ ಗುಳಿಗೆಗೆಳು 50/- ರೂಪಾಯಿ ಒಂದರಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆನೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಮಟಕಾ ನಂಬರಿನ ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ G¥Éà ¹ºÉZÀ¹ 843 £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¨sÁ°Ì ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಸಿಪಿಸಿ-906, 1519 ರವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ 50/- ರೂ ಹಾಗು 1000/- ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬಿಸಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/2014, PÀ®ªÀÄ 417, 420 L¦¹ :-
E-§AiÉÆà ªÀ¯ïØð CqÁé£ïì J£Àfð ¸À®ÆåµÀ£ïì ¥ÉæöʪÉÃmï °«ÄmÉqï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀÄÄSÉãÀ ¸ÀzÀj PÀA¥À¤AiÀÄ JeÉ¤ì ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¢£ÁAPÀ 21-09-2012 gÀAzÀÄ ¨sÉÃnÖ ªÀiÁr «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ JeÉ¤ì ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä M¦à 2,30,000/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß J¸ï©L ¨ÁåAPï ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÄÆ®PÀ J£ïJ¥sïn ªÀÄÆ®PÀ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ¢Ã±À vÀAzÀ ±ÀgÀt¥Áà UÀÄAqÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: ¥Àj²µïÖ, ¸Á: nJªÀiï¹ UÁqÀð£ï ºÀwÛgÀ PÀ®ÆègÀ gÉÆÃqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä SÁvÉ ¸ÀA. 11056135034 £ÉÃzÀjAzÀ LJ£ïf ªÉʱÁå ¨ÁåAPï SÁvÉ ¸ÀA. 209011054291 £ÉÃzÀPÉÌ LJ¥sïJ¸ï¹ PÉÆÃqï «ªÉÊJ¸ïJ0002090 gÀAvÉ E-§AiÉÆà J£Àfð ¸À®ÆåµÀ£ïì ¥ÉæöʪÉÃmï °«ÄmÉqï PÀA¥À¤AiÀÄ SÁvÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjAzÀ 2,30,000/- gÀÆ. UÀ¼À ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ a¥ï ¤ÃqÀĪÀ°è ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-07-2014 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Koppal District CrimesPÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 132/2014 PÀ®A: 379 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 21-05-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ r.¹ D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀªÀÄä UÀ«²æà PÀ£ï¸ÀÖçPÀë£ï£À UɸïÖ ºË¸ï ªÀÄÄAzÉ vÁ£ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÀA¥À¤AiÀÄ »gÉÆúÉÆAqÁ ¢é-ZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÁåAqï ¯ÁPï ªÀiÁr UɸïÖ ºË¸ïzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 22-05-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 04-00 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÁ£ÀÄ ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÁt°¯Áè, PÀÆqÀ¯Éà vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ ¸Á§ §rUÉÃgÀ  PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä UÀ«Ã²æà PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä PÀAqÀħgÀ°¯Áè, £ÀAvÀgÀ ¨É¼ÀUÁzÀ ªÉÄÃ¯É vÁ«§âgÀÆ £ÀUÀgÀzÀ r.¹ D¦ü¸ï, §¸ï ¤¯ÁÝt ºÁUÀÆ gÉʯÉéà ¸ÉÖõÀ£ï, ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä J°èAiÀÄÆ PÀAqÀħgÀ°¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ¥Àè¸ï PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: KA 37/Q 9381 CA.Q. gÀÆ: 40,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ¥Àè¸ï PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀvÉÛà ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀ ªÉÄïɠ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ್ 40/2014 ಕಲಂ. 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಹಾಗೂ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಯಾಕ್ಟ
ದಿನಾಂಕ 03-07-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-10 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಭೀಮಪ್ಪ ಬಿಸರಳ್ಳಿ ಇವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ. 03-07-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದ ಮುಚಿಗೇರ ಓಣಿಯ ಸಮೀಪ ಜವಾಹರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಎಡಗಡೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಅಶೋಕ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನು ತಾನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತಮಾಡಿದನು. ಇದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಗಾಲ ಮೊಣಕಾಲ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮೇಲೆ ಎಳಲು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಸಮಯ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ತು, ಅಪಘಾತಮಾಡಿದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಆಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೊರಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-30 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3-30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಸಂಜೆ 4-00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸದರ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 15/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹
¢£ÁAPÀ 03-07-2014 gÀAzÀÄ vÀDj 07-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÀjAiÀÄ¥Àà AiÀĪÀÄ£À¥Àà »gÉçArºÁ¼À ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.£ÉgɨÉAa vÁ.PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ £ÀÄr ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÀAzÀgÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÀA§A¢ü ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀäjAiÀÄ¥Àà »gÉçArºÁ¼À ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ F ¢£À ¸ÀAeÉ 06-30 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ §ArAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉƪÀÄqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ §Ar ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ a£ÁßnV vÀUÉzÀÄ ¸Àé®Äà eÉÆÃgÁV ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ §Ar¬ÄAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ DvÀ£À JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §ArAiÀÄ JqÀUÀqÉ UÁ° ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ wêÀæ  M¼À¥ÉmÁÖV ¸ÀAeÉ 06-45 UÀAmÉUÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CAvÁ  ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ    UÀÄ£Éß £ÀA: 120/14 PÀ®A:279.337,338 L¦¹
¢£ÁAPÀ 03-07-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁªï UÁAiÀÄPÀªÁr ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÀ G.§rVvÀ£À ¸Á.GtZÀUÉÃj 23 £Éà ªÁqïð UÀeÉÃAzÀ¸ÀæUÀqÀ vÁ.gÉÆÃt EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 30-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁr DgÉÆæ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ F±À¥sÀà vÁ½PÉÆn E§âgÀÆ PÀÆr ²æÃPÁAvÀ FvÀ£À »gÉÆà ¸ÀÆÌn ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-26/J¸ï-7195 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖVUÉ §AzÀÄ ²æÃPÁAvÀ FvÀ£À PÉ®¸À ªÀÄÄUÀĹPÉÆAqÀÄ ¥ÀÄ£ÀB vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÀĵÀÖV UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀeÉÃAzÀæUÀqÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀnzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ²æÃPÁAvÀ FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£ÀPÉÆ¥Àà PÁæ¸ï zÁn gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀPÉÌ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà ¹Ìqï ªÀÄr PÉqÀ«zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®ªÉÆtPÁ°UÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ ²æÃPÁAvÀ FvÀ¤UÉ §®UÉÊ UÀĪÀÄn ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°®è. gÁwæ ªÉüÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ §gÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ C°èAiÉÄà EzÀÄÝ. ¨É½UÉÎ AiÀiÁgÉÆà zÁj ºÉÆPÀgÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr 108 CA§Ä¯É£ïìUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ 01-06-2014 gÀAzÀÄ E¯ÁPÁÌV PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨É½UÉ 08-00 UÀAmÉUÉ §A¢zÀÄÝ ªÉÊzÀågÀÄ ¥ÀjÃQë¹ ¸ÀzÀj ²æÃPÁAvÀ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À E¯ÁdPÁÌV ºÀħâ½îUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ CzÉà PÀÆqÀ¯Éà DvÀ¤UÉ ºÁUÉAiÉÄà ºÀħâ½îAiÀÄ QªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV E¯ÁdÄ¥Àr¹zÀÄÝ DvÀ£ÀÄ E£ÀÆß ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è E®è. FUÀ £Á£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ EzÀÝ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉýzÀÄÝ CAvÁ  ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ   ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2014 PÀ®A  87  PÉ ¦ ಯಾಕ್ಟ
¢£ÁAPÀ: 03.07.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.20 UÀAmÉUÉ ªÀtUÉÃj UÁæªÀÄzÀ gÀAUÀªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀtPÉÌ ºÀt PÀnÖ CAzÀgÀ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ªÉÄïÁÌt¹zÀ 9 d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 36270/- ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄïÉAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ