Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, June 21, 2012

Raichur District Reported Crimes

UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ QgÀÄPÀļÀ:_

UÁå£À¥Àà vÁ¬Ä fAPÀªÀÄä ºÀjd£À ¸Á|| ºÀqÀUÀ°FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉArAiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä½UÉ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 20-06-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ PÀÄrzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ PÁgÀt FgÀÄ½î ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä vÀA¢zÀÝ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÄÝ EzÉ CAvÁ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2012 PÀ®A: 498 (J) 323,504 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ: 20.06.2012 gÀAzÀÄ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd UËqÀ£À¨sÁ«, 22 ªÀµÀð, ZÀ®ÄªÁ¢, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á¼À ºÀ¸ÀªÀi PÀ¯ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¸ÀtÚ °AUÀgÁd §eÁeï PÀªÁ¸ÀQ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.37/ºÉZï. -4375 gÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: «ÃuÁ ¨Ágï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr »gÉPÉÆmÉßPÀ¯ï zÀ°è vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ¸ÉßûvÀ UÀ¤ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÉÆlÖ® PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀtÚ °AUÀgÁd FvÀ£À aPÀ̪ÀÄä£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁEPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ. J. 37 ºÉZï. 4375 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀtÚ °AUÀgÁd£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥ÉÆÃvÁß¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸À¯ÁUÀzÉ PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ¸À£Àß °AUÀgÁd FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ £ÁUÀgÁd¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀtÚ °AUÀgÁd£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 21.06.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 102/12 PÀ®A 279,337,338.304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 20.06.2012 gÀAzÀÄ ZËqÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¸Á:zsÀĪÀÄw ºÁUÀÆ vÀ£Àß CtÚ PÀÆr ¹ÃPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆçâgÀ ¥ÉÊQ GµÁ JA§ÄªÀªÀ¼ÀÄ IÄvÀĪÀÄwAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ CmÉÆà £ÀA: PÉJ 36/J1987ºÉÆgÀnzÀÄÝ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA PÉ.J.01/J¥sï-9222 gÀ ZÁ®PÀ £É®ªÀÄAUÀ® r¥ÉÆà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ£ÉÃzÀÝgÀ ZÀ®PÀ£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ £ÁUÀgÀ¨ÉlÖ, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cw ªÉÄÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CmÉÆÃPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°èzÀÝ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄ G½zÀ E§âjUÉ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 101/2012 PÀ®A: 279,337.338, 304 (J) L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 19.06.2012 gÀAzÀÄ CªÀĪÁ¸Éå ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÉÆãÁégÀ vÁvÀ£À ªÀÄoÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è £ÀªÀÄÆägÀ ªÀi˯Á° vÀAzÉ ¸À§Ó°¸Á§ EzÀÄÝ §gÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¨sÉÃnAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. JPÉìÃ¯ï ¸ÀÆ¥Àgï PÉJ 36 «-3117 ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÉÆÃt ¨Á CAvÁ PÀgÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà, 28 ªÀµÀð, ZÀ®ÄªÁ¢, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀiÁqÀVj FvÀ£ÀÄ DvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ ªÀiÁUÀðªÁV ªÀiÁqÀVjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀĵÀÆÖgÀÄ - ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀiÁ£À« ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉAiÀÄ PÀ¸À ºÁPÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀnzÀÄÝ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ JzÀÄjUÉ ªÀiÁ£À« PÀqɬÄAzÀ ªÀÄĵÀÆÖjUÉ §eÁeï ¥Áèn£Á ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J. 37 J¯ï /9820 ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀĽîj¹PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ UÁrUÀ½AzÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ©zÀÄÝ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:20/06/2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/12 PÀ®A 279, 337 338 L¦¹ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 20-06-2012 gÀAzÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà GzÁâ¼À 26ªÀµÀð,PÀÄgÀħgÀ, ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ (¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É) FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà C£À¢PÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÄ £ÉÆÃrºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 1) 180 JA.J¯ï £À 60 Njd£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹Ì C.Q. 2580/-2) 330 JA.J¯ï £À 26 QAUÀ ¦üñÀgÀ ©AiÀÄgï.¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 595/-3) 650 JA.J¯ï £À 07 QAUÀ ¦üñÀgÀ ©AiÀÄgï.¨Ál°UÀ¼ÀÄÄC.Q. 595/- 4) 90 JA.J¯ï 17 N.n. «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ .C.Q 510/- ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál®ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:180/2012 PÀ®A. 32, 34 sPÉ.E DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ 20-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 4-00 ¦.JA.PÉÌ §AUÁj PÁåA¦£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è D®A ¨ÁµÀ vÀAzÉ ªÀiË®¸Á§ ªÀ: 38 ªÀµÀð ªÀÄĹèA G: SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¸Á: §AUÁj PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ vÉÆqÀVzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥À£À°è ¸ÀÞ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ¸ÁÛgÀ ¸Á: PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀzÁV w½zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 450/-, MAzÀÄ ¥sÀƪÀÄð PÀA¥À¤AiÀÄ 2 ¹ªÀiï ªÉƨÉʯï, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ
179/2012 PÀ®A. 78(111) sPÉ.¦ DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ 20-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-50 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ¹gÀªÁgÀgÀªÀgÀÄ dPÀÌ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr eÁ¥sÀgÀ vÀAzÉ d¯Á®¸Á§ ªÀÄĹèA ªÀAiÀÄ-45ªÀµÀð GB CmÉÆÃZÁ®PÀ ¸ÁB dPÀÌ®¢¤ß FvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt 770=00 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ À zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2012 PÀ®AB 78[111] PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 20-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ gÁWÀªÉAzÀæ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ F½UÉÃgÀ 28 ªÀµÀð ¥Á£À±Á¥ï ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ªÀÄ¹Ì EªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃn §gÉAiÀÄÄvÁÛzÁÝUÀ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt ¹.¦.L ªÀĹÌgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è CAiÀÄå£ÀUËqÀ ¥Ánî ¦.J¸ï.L ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt 1250/-gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁwæ 21-45 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 60/12 PÀ®A 78 (111) PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

 UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-20-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ¥ÀgÀ¥ÀAiÀÄå @ ¥Àæ¨sÀĸÁé«Ä vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä, 40ªÀµÀð, eÁ-dAUÀªÀÄ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-gÉPÀ®ªÀÄgÀr FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÝ ¸ÀA§A¢PÀ UÀÄgÀĸÁé«Ä FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwzÁÝUÀ ¹zÀÝAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå ,¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå,ªÀÄvÀÄÛ «gÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå J®ègÀÆ eÁ-dAUÀªÀÄ ¸Á-gÉPÀ®ªÀÄgÀr EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ K£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀUÉ E¸ÀÄPÉÆnÖgÀĪÀ ¸Á®ªÀ£Éß ¥ÀÆwð PÉÆnÖ®è ¤£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß zÀÄrzÀ ºÀt PÉüÀ®Ä PÀ¼ÀÄ»¹¢ÝÃAiÀiÁ'' CAvÁ CAzÀÄ vÁªÀÅ vÀA¢zÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¹zÀÝAiÀÄå£ÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ¸ÀÄgÉñÀ£ÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ DvÀ£À ºÉAqwÀAiÀÄ JqÀ UÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ©zÀÄÝ GUÀÄgÀÄ JzÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ «gÉñÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ J®ègÀÆ PÀÆr EªÀvÀÄÛ G½zÀÄPÉÆAqÀ¯Éà E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® zÀÄqÀÄØ PÉüÀ®Ä §AzÀgÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.98/2012 PÀ®A, 504,323,324,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁgɪÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØ UÉÆëAzÀ¥Àà 60 ªÀµÀð eÁ-ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á/UÀAUÁ ¤ªÁ¸À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉUÉ UÀzsÁgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¦vÁæfðvÀ D¹Û 2 JPÀgÉ 7 UÀÄAmÉ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À vÀªÀÄä ¸ÀtÚ UÉÆëAzÀ¥Àà EvÀ£Éà ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀµÀðPÉÌ gÀÆ 500/- PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ CµÀÄÖ ºÉÆ®PÉÌ EµÀÄÖ ºÀt PÉÆqÀÄwÛÃAiÀiÁ ¤Ã£ÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÁ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CzÉà ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¢£ÁAPÀB20-06-2012 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄ ¨sÁªÀ£À ¸ÉÆ¸É dAiÀĪÀÄä FPÉAiÀÄÄ 4 ¨sÁUÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DPÉAiÀÄÄ ¨sÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁrzÁÝgÉÆà E®èªÉÇà CAvÁ £ÉÆÃqÀ®Ä UÀzsÁgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä dAiÀĪÀÄä FPÉUÉ K£ÀªÀÄä ¨sÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁr¢ÝÃgÁ CAvÁ PÉüÀ®Ä ¸ÀtÚ UÉÆëAzÀ¥ÀàEªÀ£ÀÄ DPÉUÉ K£À¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ® ªÀiÁrÛAiÀiÁ CAvÁ CAzÀªÀ£Éà PÀnÖUɬÄAzÀ DPÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀtÚ UÉÆëAzÀ¥ÀàEªÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ DPÉAiÀÄ ªÉÆt PÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ ®Qëöäà UÀAqÀ £ÁUÀgÁd FPÉAiÀÄÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ßUÉ, §®UÀqÉAiÀÄ gÀmÉÖUÉ ZÀÆj UÁAiÀÄUÉƽ¹ ºÉÆ®zÀ vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ºÉÆ®zÀ°è ¸Á¬Ä¹ HvÀÄ ºÁQ ©rÛ« CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA; 122/2012 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt .zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


 


 

  ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


 

gÀÄPÁä£ï vÀAzÉ gÀAeÁ£ï ¸Á¨ï 24 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/UÀÄAd½î FvÀ£ÀÄ gÀÄPÁì£Á ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ CPÀâgÀ ¸Á§ 20 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: PÀÆ°, ¸Á: UÀÄAd½î, FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ PÀÆqÀ ¦æÃwUÉ M¦à M§âjUÉƧâgÀÄ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÄÝ gÀÄPÁä£À£ÀÄ DPÉUÉ £Á£ÀÄ ¤£ÀߣÉß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É £À£Àß eÉÆvÉUÉ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀPÉÌ ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄ CAvÁ ºÉüÀ®Ä DPÉAiÀÄÄ M¥ÀàzÉà ®UÀߪÁUÀĪÀªÀgÉUÀÆ CzɯÁè ¨ÉÃqÁ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ. DzÀgÀÆ CªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀPÉÌ ¸ÀºÀPÀj¹zÀgÉ ªÀiÁvÀæ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É E®è¢zÀÝgÉ E¯Áè CAvÁ ºÉýzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ ¨ÉÃqÁ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ §AzÀgÀÆ ¢£ÁAPÀB10-06-2012 gÀAzÀÄ G¥Áæ¼À gÀ¸ÀÛUÉ EgÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ PÀqÉUÉ DPÉAiÀÄÄ ¸ÀAqÁ¹UÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ DPÉUÉ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. FUÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¤gÁPÀj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 120/2012. PÀ®A. 376 L¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.


 

  C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ-20/06/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0600 UÀAmÉUÉ ªÀÄAqÀ®UÀÄqÀØ ¦ügÁå¢AiÀÄ »A¢£À ºÉÆ®zÀ°è DPÁ±À vÀAzÉ dUÀ¢±ï 10 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ «zÁåyð ¸Á-ªÀÄAqÀ®UÀÄqÀØ. EªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À vÁvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÀUÀ §t«AiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÀÆ MAzÀÄ «µÀ ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ ªÀÄÈvÀ£À §®UÉÊ J¨ÉâgÀ°UÉ PÀaÑzÀÄÝ ¸ÀzÀj DPÁ±À¤UÉ À aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ ªÀiÁzÀåzÀ°è «µÀªÀÅ ªÉÄÊAiÀįÁè Kj zÁjAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°èAiÉÄà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£ÀÀÀÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¦üÃgÁå¢ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ DvÀ£À vÁ¬Ä ªÀÄ®èªÀÄä @ ¨sÁUÀå²æà UÀAqÀ dUÀ¢Ã±À 32 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÌ®vÀ£À ¸Á-ªÀÄAqÀ®UÀÄqÀØ gÀªÀgÀÄ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA: 13/2012 PÀ®A-174 ¹,Dgï,¦,¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ:60 eÁw :£ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÀ®AUÉÃgÁ. (¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ) FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁzÀAvÉ ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 19-6-2012 gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:20-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥ÀA¥ÀtÚ£ÀÄ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ PÀ®AUÉÃgÁ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ §¤ß ªÀÄgÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆnÖgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 18/2012 PÀ®A -174 CRPC £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.06.2012 gÀAzÀÄ -62 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,200/_ gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-06-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 21-06-2012

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ gÁeÉòæà UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÀÄA¨ÁgÀ EªÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ vÁ®ÄQ£À ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̼À DzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 14/05/2012 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÀAvÁ£À ºÀgÀt ±À¸ÀÛç aQvÉì ªÀiÁr¹PÉÆAr¹PÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 19/05/2012 gÀAzÀÄ ºÉaÑãÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAvÁ£À ºÀgÀt ±À¸ÀÛç aQvÉìAiÀÄ £ÉÆêÀÅ vÁ¼ÀzÉ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä ®°vÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/06/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÀwñÀ ±ÀªÀiÁð vÀAzÉ Dgï.©.±ÀªÀiÁ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, ¸Á: «.¤zÁ©è, ¥ÉƸïÖ: lAPÉÆð, f: UÁé°AiÀÄgï (JA.¦) EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ ZËzsÀj ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À, ¸ÀzÀå: ªÉƼÀPÉÃgÁ EvÀ£À zsÁ¨ÁzÀ°è ¯Áj £ÀA JA.¦-07/fJ-2520 £ÉÃzÀ£ÀÄß zsÁ¨ÁzÀ RįÁè eÁUÀzÀ°è ¤°è¹ ªÀÄ®VzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 20-06-2012 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 0400 UÀAmÉUÉ JAzÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä gÁ.ºÉ £ÀA 09 gÀ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀwñÀ ±ÀªÀiÁð EvÀ¤UÉ C¥ÀWÁl ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj C¥ÀWÀvÀ¢AzÀ ¸ÀwñÀ ±ÀªÀiÁð EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢UÉ, JqÀUÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ, PÉÊUÉ, JgÀqÀÆ ªÉÆüÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀQ«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀA¥ÀÆålgï£À°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr ¸À°è¸À¢ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2012 PÀ®A 447, 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ PÁ¼ÀgÉrØ ¸Á: PÀgÀAf(©) EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉî¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²æäªÁ¸ÀgÉrØ vÀAzÉ UÀAUÁgÉrØ, 2) gÁdgÉrØ vÀAzÉ UÀAUÁgÉrØ, 3) ¸ÀĮĨÁ¬Ä UÀAqÀ UÀAUÁgÉrØ J®ègÀÆ ¸Á: PÀgÀAf (©) EªÀgÉ®ègÀÆ Cw PÀæªÀĪÁV ºÉÆ®zÀ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2012 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄ®¨Á¬Ä@ ¸ÀĸÀ®ªÀiÁä UÀAqÀ UÀAUÁgÉrØ ¸Á: PÀgÀAf(©) EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉî¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ PÁ¼ÀgÉrØ, 2) gÁªÀÄgÉrØ vÀAzÉ PÁ¼ÀgÀrØ, 3) ®Qëöä UÀAqÀ gÁªÀÄgÀrØ, 4) C¤ÃvÁ UÀAqÀ gÁdgÉrØ J®ègÀÆ ¸Á: PÀgÀAf (©) EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÉî¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ vÀqÉzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 61 ªÀµÀð, ¸Á: eÉÊ® ªÀ¸Àw UÀȺÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è PÉʪÁ®å ºÉÆÃl®zÀ »AzÀUÀqÉ CAqÀgÀ UËæAqÀzÀ°è ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è M§â C¥ÀjavÀ  ªÀåQÛ CAzÁdÄ 35 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆ PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 19/20-06-2012gÀ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀi£ÁßKSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 02/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÁdªÀÄä UÀAqÀ gÁd¥Àà ºÁ¸À£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÁd¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ºÁ¸À£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è ªÀÄ¼É ºÉaÑUÉ ©zÀÄÝ ºÉÆîzÀ°è£À ªÀÄtÄÚ PÉÆÃgÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ MqÀÄØ ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ  ªÀÄÄAeÁ£É 0830 UÀAmɬÄAzÀ 1000 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è MAzÀÄ ºÁªÀÅ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ PÀaÑzÀÝjAzÀ ªÉÄÊUÉ «µÀªÉÃj £ÉîPÉÌ ©zÀÄÝ wQÌzÁÝUÀ JqÀ ¨sÁUÀzÀ PÀ¥Á¼À ºÀwÛgÀ, §® UÁ®zÀ vÉÆqÉAiÀÄ ZÀªÀÄð ºÉÆÃV PÉA¥ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2012 PÀ®A 498(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÉÆÃd¤ UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ ¸Áé«Ä ¸Á: ¥ÀgÀ½, ¸ÀzÀå: PÁ¸ÀgÀvÀÄUÁAªÀ EPÉUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀ PÁgÀt DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Áà ¸Á: PÁ¸ÀgÀvÀÄUÁAªÀ, £ÁzÀ¤: ¨sÁgÀw ¸Á: ¥ÀgÀ½ (JAJ¸ï) EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ UÉÆrØ E¢Ý, ¤Ã£ÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀ DUÀĪÀAvÉ ªÀiÁvÁr ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  


GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸಾ: ಕಾವೇರಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಫ್ತಿಯ ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 2 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಓಡಾಪೊನ್ ಟವರ್‌ಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಆರ್‌ಎಫ್‌ ಕೇಬಲ್‌ ಸುಮಾರು ಅಂದಾಜು 200 ಮೀಟರ್‌  ಉದ್ದ  ಅಕಿ. 23500/-ರೂಗಳು ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನದ್ದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು  ದಿ:09/06/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:10/6/2012 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1-00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 211/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪ ದೇಶಪಾಂಡೆ  ಸಾ: ಪೊಲಕಪಳ್ಳಿ ತಾಚಿಂಚೋಳಿರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:20-06-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ವಿದ್ಯಾವತಿ ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಹಾಗು ಮಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಗೋವಾ ಹೋಟೇಲ ರವರಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಗೋವಾ ಹೋಟೇಲ  ಹತ್ತಿರ ಅಟೋ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕು ಗೋವಾ ಹೋಟೇಲ ಹತ್ತಿರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಜೆ 9488 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ವಾಹನ  ಸಮೇತ ಹೊರಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 65/2012 ಕಲಂ 279,338 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಕಲಬುರ್ಗಿ,|| ಏರಟೇಲ ನೇಟವರ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ ಸುಪರವೈಸರಸಾ|| ಕಾವೇರಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ಮಾಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ಲಾಟ ನಂ:16 & 17 ರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಏರಟೇಲ ಟವರ್  ಶೇಲ್ಟರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ 18 ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಅಂದಾಜ ಕಿಮ್ಮತ್ತು 22000/- ರೂಪಾಯಿ ನೇದ್ದವುಗಳು ದಿನಾಂಕ 28/04/2012 ರ 20-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 29/04/2012 ರ 07-00 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 47/2012 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ @ ಮಲ್ಲಣ್ಣ  ಮದರಿ ಸಾ: ಸಿಂದಗಿ (ಬಿ) ತಾ: ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ: 19/6/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಲ 5:30 ಪಿಎಮ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ: ಕೆಎ 33 ಇ 5855 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆಳಂದ ರೋಡಿನ ವಿಶ್ವರಾದ್ಯ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ ಪಂಪಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ  ಆಳಂದ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬುಲೆರೋ ಜೀಪ ನಂ ಎಮ್‌ಹೆಚ್‌ 43 ಎನ್‌ 1618 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈ ಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಮೈಕೈಗೆ ಭಾರಿಗಾಯ ಹಾಗೂ ಸಾದಾಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 212/2012 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ,ಎಮ.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.