Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, March 20, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20/03/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 20/03/2010
ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2010 PÀ®A 447 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 19-03-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉêÀÄgÀrØ vÀAzÉ ªÀįÁègÀrØ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð eÁ: gÀrØ ¸Á: ªÀÄÄqÀ© EªÀgÀÄ oÁuÉUÀ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ªÀÄÄqÀ© ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 91 £ÉÃzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉArwAiÀÄ ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀw¬ÄAzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw G¥Á¢üÃPÀëgÁzÀ DgÉÆæ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ vÀAzÉ CA¨ÁgÁAiÀÄ UÀÄAqɨsÁAiÀÄ ¸Á: ªÀÄÄqÀ© vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀÄ ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ºÉÆ®zÀ°è gÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ CzÀgÀ C£ÀĪÀÄw PÉýzÀPÉÌ CªÀgÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀw¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw ¤ÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 33/2010 PÀ®A 324, 504, 506, eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 19/03/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ ¨ÉÆçqÉ ªÀ/36 ªÀµÀð G/MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/®R£ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw PÀÆr ºÉÆîPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ®R£ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À ªÀiÁrwÛzÁÝUÀ CµÀÖgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¦gÁf vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ ¨ÉÆçqÉ 2)¨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ ¦ÃgÁf ¨ÉÆçqÉ 3)¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ ¦ÃgÁf ¨ÉÆçqÉ J®ègÀÄ eÁ/ªÀÄgÁoÀ ¸Á/®R£ÀUÁAªÀ. EªÀgÀÄ §AzÀÄ EªÀjUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄV¹©lgÁ¬ÄvÀÄ ¸ÀjºÉÆUÀvÀÛzÉ. CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vɯÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ PÉÊ gÉmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 52/2010 PÀ®A 324,504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/03/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ ªÀAiÀÄ-50 ªÀµÀð eÁw- °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/qÉÆAUÀgÀV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19/03/10 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ºÉÆÃUÀUÀĪÁUÀ CgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¸Á/qÉÆAUÀgÀV EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ PÀwÛ¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqsÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 51/2010 PÀ®A 328 L¦¹ eÉÆÃvÉ 32, 34 PÉ.E. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/03/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå zÀ°èzÁÝUÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÄAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ ¨Á¯ÁfgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÉÆ¥Á£ÀgÁªÀ. ªÀÄÄgÀĽzsÀgÀ vÀAzÉ ¤ªÀÈwÛgÁªÀ EªÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ 5 °ÃlgÀ JgÀqÀÄ PÁå£ÀzÀ°è ElÄÖ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ 1,gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁzÀÄ ºÁUÀÄ NrºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉøÀgÀÄ UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ E§âgÀÄ ¸Á// ªÀÄÄAUÀ£Á¼À CAvÁ w½zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ 10 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1830 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 42/2010 PÀ®A 279, 304(J) eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.«. :-
¢£ÁAPÀ 19/03/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ ¹gÁd zsÁ§ ºÀwÛgÀ gÁ. ºÉ. 9 ªÉÄÃ¯É ¯Áj £ÀA. ¯Áj £ÀA. J¦-02 qÀ§Æèöå-6477 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯Áj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ §gÀwÛzÀÝ PÁgÀ £ÀA. J¦-11 ¹. 1377 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 100 Cr ªÀÄÄAzÀPÉÌ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¯Áj ¸ÀܼÀzÀ ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQÌ ¥ÀjuÁªÀÄ PÁj£À°è EzÀÝ1) ªÀĺÀäzÀ ¥sÀAiÀiÁd vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¨Áæ»A 2) ªÀĺÀäzÀ ªÀĸÀÆzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® 3)ªÀĺÀäzÀ PÀjêÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¨Áæ»A 4) C§ÄÝ® SÁzÀgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ f¯Á¤ J®ègÀÄ ¸ÁB ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 38/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/03/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L. (PÁ¸ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÃzÉ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¨É¼ÀÆîgÁ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀAiÀÄ- 55 ªÀµÀð eÁ-PÀ¯Á® G-QgÁt CAUÀr ¸Á-¨É¼ÀÆîgÁ UÁæªÀÄ. FvÀ£À ªÉÄÃ¯É 1715 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°è EzÀÝ 1) AiÀÄÄ.J¸À. «¹Ì 180 JA.J® £À 28 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CA.Qà 1260 gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
Raichur District Reported Crimes

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¥ï ¤ªÁ¹, ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁ®PÉÆAqÀ gÉrØ 45 ªÀµÀð, J¯ÉQÖçöAiÀÄ£ï EªÀ£ÀÄ ¥ÀwßAiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀqÀÄvÀÛ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ»A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:18.03.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¥ÀwßAiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÀÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:19.03.2010 PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:19.03.2010 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ PÀj°AUÀ£ÀªÀgï 48 ªÀµÀð, ¸Á:©®PÉÃj vÁ & f¯Áè:¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå: PÉJ.36, PÀÆå.9565 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀtÚ PÀĵÀÖV EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄzÀQ£Á¼À-vÀ¯ÉSÁ£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°ÖAiÀiÁV ZÁ®PÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ CªÀÄgÉñÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CªÀÄgÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:19.03.2010 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀÄqÀzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ «J¸ïJ¸ïJ¸ïJ£ï ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ ªÉAPÉÆç vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ªÁqÀQ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ ¸ÉÃj PÉÆAqÀÄ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ ¯Á®CºÀäzï §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ ¹§âA¢AiÀÄ ¯ÁpAiÀÄ£ÀÄß QwÛPÉÆAqÀÄ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹, PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¯Á®CºÀäzï ¥Éưøï PÁ£ï¸ÉÖç¯ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:19.03.2010 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¸Á:¥ÀgÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÉÆA¢UÉ UÀÄqÀzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è «J¸ïJ¸ïJ¸ïJ£ï ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ wªÀÄä£ÀUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀ§¸À£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£À UÉƽ¹, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:19.03.2010 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¥ÀgÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ UÀÄqÀzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è «J¸ïJ¸ïJ¸ïJ£ï ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ ¸Á: UÀÄqÀzÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ wgÀÄ¥Àw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÀÆ£ÀÆgÀÄUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà UËqÀ 55 ªÀµÀð, EªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀj ªÀÄvÀÄÛ CzÉUÁæªÀÄzÀ «gÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ EªÀgÀ ªÀÄzsÀå ºÀÆ£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉÃð¸ÀA:99gÀ§UÉÎ ªÁådå«zÀÄÝ JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁV, d«ÄãÀÄ ©Ã¼ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:19.03.2010 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ «gÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ, ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UËqÀ & §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ & PÀnÖUɬÄAzÀºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ,dUÀ¼À©r¸À®Ä §AzÀ CªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀjUÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ¨ÉÊzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¹AUÀ¥ÀÆgÀÄ ¸ÁªÀj£ï r¸ÀÖ®jøï PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà ¹AUÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÀÝjAzÀ PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß PÉ®¸À¢AzÀ vÉUÉzÀÄ ºÁQzÀÝjAzÀ ¹AUÀ¥ÀÆgÀÄ ¸ÁªÀj£ï r¸ÀÖ®jøï PÀA¥À¤AiÀÄ°è ªÉÄPÁ¤Pï E£ÀZÁdð PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ C±ÉÆÃPÀ ¨sÉÆëÄPï vÀAzÉ CªÀ¤ ¨sÉÆëÄPï EªÀ£É vÉUɹgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ vÀ¥ÀÄà w½zÀÄ PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.03.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ UÉÃmïºÀwÛgÀ dUÀ¢Ã±À ªÀÄvÀÄÛ DAd£ÉÃAiÀÄ E§âgÀÆ ¸Á: ¹AUÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀj§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ C±ÉÆÃPï ¨ÉÆëÄPï EªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ MzÀÄÝ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ C±ÉÆÃPÀ¨sÀÆ«ÄPï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ªÀÄÄPÀÌ®UÀÄqÀØ vÁAqÁ ¤ªÁ¹, zÉêÉÃAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 50 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:08.09.2007 gÀAzÀÄ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï CgÀPÉÃgÁzÀ°è gÀÆ:15,000/- ¸Á®¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ:30.08.2008 gÀAzÀÄ ¸Á® ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀĪÀAvÉ £ÉÆÃnøï eÁjªÀiÁrzÀÄÝ FªÀgÉUÀÆ ¸Á®ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ®Ä DVgÀĪÀÅ¢®è. C®èzÉ 8-9 wAUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À®Ä DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ¬ÄAzÀ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÉzÀ 2 ¨É¼É ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀjÃwAiÀÄ°è ¨É¼É ¨ÁgÀzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:18.03.2010 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉåªÀiÁr PÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ £ÀÆgÁ£ÁAiÀÄÌ ¢£ÁAPÀ:19.03.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:18.03.2010 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸À¥Àà vÀAzÉ gÀUÀqÀ¥Àà ºÀÆ£ÀÆgÀÄ 65 ªÀµÀð, UÁåAUÀªÀÄ£ï ¸Á: G¥Àà®zÉÆrØ EªÀ£ÀÄ ªÀiÁlÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ G¥Àà®zÉÆrØ PÀ¼ÀzÀ¥Àà EªÀgÀ £É®Äè UÀzÉÝAiÀÄ°è ¦ümïì§AzÀÄ ªÀÄÆZÉÃðºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ©üêÀĪÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà ¨Á®¥Àà JJ¸ïL ªÀiÁ£À«oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.03.2010 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀÄrðUÁæªÀÄzÀ ªÉÄxÉÆÃr¸ïÖ ZÀZÀðºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¸À¯Áä£ï vÀAzÉ ªÀ£ÀPÉÃgÀ¥Àà 60ªÀµÀð, ¸Á:PÀÄrðUÁæªÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:2400/- ªÀiË®åzÀ 180 JA.J¯ï£À 48 NgÀf£À¯ï ZÁAiÀiïì ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà ±ÀgÀt PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ UÀt¥ÀÆgÀ ¸Á: «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð. gÀªÀjUÉ £ÁUÀgÁªÀÄ vÀAzÉ CA§uÁÚ ¥ÀÆeÁj ¸Á: ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð ¢£ÁAPÀ 17-03-2010 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÉÆèÉÊ® ªÀÄÆ®PÀ PÁ® ªÀiÁr ºÀ¼ÉAiÀÄ PÉøÀÄ ªÁ¥Á¸À vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÀgÉ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀAvÉ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 19-03-2010 gÀAzÀÄ ²æà zɪÉÃAzsÀæ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ £ÀgÀ¸ÀQÌ ¸Á; £É¯ÉÆÃV gÀªÀgÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ªÀÄ®ºÀj QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ PÉÃzÁgÀ£ÁxÀ vÀAzÉ. ¨sÀÆvÁ½¹zÀÝ £ÀgÀ¸ÀQÌ ¸Á; £É¯ÉÆÃV §AzÀªÀ£É CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀÄ Rj¢ ªÀiÁrzÀ ªÀÄ£É Rj¢ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ Rj¢ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ CAvÁ E§âjUÉÆ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 18-03-2010 gÀAzÀÄ eÉqï.¹.¹. PÀA¥À¤AiÀÄ ¥À¸Àð£À¯ï ªÀiÁ£ÉÃAdgÀgÁzÀ ²æà f.JA.£ÁAiÀÄgÀ EªÀjUÉ DgÉÆæ C§ÄÝ® RvÀgÀ ®¸ÀÌgÀ ªÀÄ£É £ÀA: 5/6 vÁ°¨Á£À zÀUÁð gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÉƼÀUÁV ¤£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®VzÉ.

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 19-03-2010 gÀAzÀÄ ²æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀÄgÉÃ¥Áà AiÀÄ£ÀUÀÄAn ¸Á: C¥ÀàgÀ ªÀÄrØ ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÀÄ®PÀtÂð gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÁQAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ ¸Á§uÁÚ zÁ¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ EPÁâ® EªÀj§âgÀÆ £À£ÀUÉ ¤°è¹ "K ªÀÄUÀ£É ¤£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ GAUÀgÀÄ PÉÆqÀÄ ªÀÄUÀ£É" CAvÁ ¨Á§Ä EªÀ£ÀÄ £À£Àß PÉÊ »rzÀÄ dUÁÎrzÀÄÝ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ d£ÀgÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ¨Á§Ä vÀAzÉ CfÃeï ¸Á§ ©üêÀÄ£Á¼À ¸Á: ¸ÉÆAvÀ UÁæªÀÄ vÁ:f: UÀÄ®§UÁð EvÀgÀÄ ±ÀAPÀgÀ°AUÀ ªÀÄÄvÁå£À UÀÄrAiÀÄ PÀqÉUÉ QÃvÀð£É ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀ®Ä §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¥ÀæPÁ±À FvÀ£À J¸ï.r.UÉ ºÉÆÃV ¥ÀæPÁ±À£À ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ²ªÀ¥Àà ¨sÀƱÉÃnÖ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÀAiÀiÁ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, 8 wAUÀ¼À »AzÉ £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAr¢Ý, FUÀ ¤£ÀßzÀÄ K£ÀÄ ¸ÀÄ¢Ý CzÁ C£ÀÄßvÁÛ §AzÀªÀgÉ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :²æà ¸ÀAUÁgÉrØ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¸Á: UÀAeï ¨ÁåAPï PÁ®¤ EªÀgÀ ¢£ÁAPÀ 17-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¹zÀÄÝ mÉAUÀ½ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ §¸ÀªÀgÁeï EªÀgÀ ªÉÄrPÀ¯ï CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁPÉ PÀÆr¹PÉƼÀÄîwÛ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄ EAzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆvÁÛV £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉ¢¢Ý CAvÁ PɽzÀÝPÉÌ ¹zÀÄÝ mÉAUÀ½ ¤ªÀÄä ªÉÄrPÀ¯ï CAUÀr ºÀwÛgÀ §gÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ¸ÀAUÀqÀ 5 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄrPÀ¯ï CAUÀr ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤£Éß ºÉÆqÉzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£Ár AiÀiÁPÉ ¸ÀĪÀÄä£É dUÀ¼À CAvÁ ºÉý ¸ÀĪÀÄä£ÁV, £Á£ÀÄ C°èAzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÀÝAvÉ ¹zÀÄÝ mÉAUÀ½ EªÀ£ÀÄ ¸ÀAUÀqÀ 5 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ E§âgÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ, ¹zÀÄÝ EvÀ£ÀÄ ZÁPÀÄ¢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ J¼ÉzÀÄ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ZÁPÀÄ¢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 18-03-2010 ²æà ¸ÀħæªÀÄuÉÚñÀégÀgÁªÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚªÀÄÆwð ¸Á:ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä gÁeÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ JgÀqÀÄ d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ ªÉÆzÀ®£Éà AiÀĪÀ£ÀÄ ®Qëöä¥ÀæPÁ±À CAvÁ EzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ£É. JgÀqÀ£Éà ªÀÄUÀ ¨Á®£ÁUÉÃAzÀæ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀzÉà PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà £À£Àß §½EgÀÄvÁÛ£É. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 17-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw E§âgÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽwgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ ¨Á®£ÁUÉÃAzÀæ EvÀ£ÀÄ ºÉÆgÀV¤AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÆèÁ¬Ä¯ï£À°è ºÀt«¯Áè. ¨ÉÃgÉPÀqÉ ºÉÆV ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ, CµÀÖPÉÌ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼ÀPÉÌ ©¢ÝzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ C®èzÉà PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

lAlA ¥À°Ö M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀÅ :-

ªÀiÁqÀ§Æ¼À oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 16-03-2010 gÀAzÀÄ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀQÌ ¸Á::¥Á¼Á vÁ:f:UÀÄ®âUÁð EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æäªÁ¸À ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ ªÀĺÉñÀ J®ègÀÄ ¸ÉÃj £ÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ vÀgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV AiÀÄgÀUÀ® UÁæªÀÄPÉÌ lA lA £ÀA. PÉ.J.- 32 J- 2841 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ¥Á¼Á¢AzÀ ºÉÆgÀnzÀÄÝ. ¸ÀzÀgÀ lA lA dUÀ£ÁßxÀ EªÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ. £ÀªÀÄä CtÚ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀÄÄUÀ¼À£ÁUÁAªï PÀqÉUÉ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £ÁªÀÅ ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ°¸À®Ä w½¹zÀgÀÄ PÀÆqÀ ºÁUÉÃAiÉÄ ªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÀÄÄUÀ¼À£ÁUÁAªï PÁæ¸À ºÀwÛgÀ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ lA lA gÀ¸ÉÛ ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ £À£Àß vÀAzÉ, ªÀĺÉñÀ¤UÉ ²æäªÁ¸À¤UÉ, ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀiÁªÁVzÀÄÝ. ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà ¸ÉÆïÁè¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¤£Éß ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁqÀ§Æ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÀgÉÆÃqÉUÉ ºÉÆAZÀÄ ºÁQ PÀĽvÀ £Á®ÄÌ AiÀÄĪÀPÀgÀ §AzsÀ£À :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà rUÀA§gÀ J¸ï. ¯ÁªÀt ¦.J¸ï.L ºÉZÀÄѪÀj-1 UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ®§UÁð. gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-03-2010 gÀAzÀÄ vÁªÀÅ J£ï.Dgï.¹. PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ C¼ÀAzÀ gÉÆÃr£À UÁtUÁ£À¥ÀÆgÀ PÁæ¹£À ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÁj£À°è §AzÀÄ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨ÁwäÃAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ UÁtUÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¹£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr PÁgÀ £ÀA. PÉJ-05-JªÀiïr-2520 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°èzÀÝ 1.avÀÛ£ÀAzÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ©gÁzÁgÀ 2.zÀvÀÄÛ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ªÀÄgÁoÀ 3.ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ PÉÆÃgÀªÁgÀ 4. gÀ« vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï ¥ÀAZÀPÀnÖ 5.gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ WÀAn ¸Á: J®ègÀÆ zÉë £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ gÁqÀÄUÀ¼ÀÄ, §rUÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀĪÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/10 PÀ®A 379, 409 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 19-03-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀªÀÄAvÀgÁªÀ vÀA¢ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ, ªÀiÁ°Ã¥Ánî ªÀAiÀÄ 80 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå r.£ÀA/261/10 ¢: 08-03-10 £ÉÃzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ü ¸ÀASÉå 6/10 £ÉÃzÀÄÝ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À K£ÀAzÀgÉ ¸À£ï-2008-09£Éà ¸Á°£À°è DgÉÆævÀgÀÄ 1] ªÀ®è¨sÀ vÀA¢ gÁªÀÄgÁªÀ PÀÄ®PtÂð ªÀAiÀÄ 62 ªÀµÀð, 2] zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ vÀAz¢ UÀÄAqÁ¨sÀmï ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, 3] ¸ÀÄgÉñÀ¨Á§Ä vÀA¢ gÁªÀħmï ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð 4] ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀA¢ gÁªÀħmï ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀĺÁªÀiÁ¬Ä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß J®ègÀÆ «Ä¯Á¦AiÀiÁV PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr ¸ÀéAvÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ §¼À¹PÉÆArzÀÄÝ C®èzÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¨ÁåAQ£À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ SÁvÉ ¤ªÀð»¸ÀzÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß C¥ÀgÁ vÀ¥ÀgÁ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 17/03/10 gÀ gÁwæ 10 UÀAmɬÄAzÀ ¢:18/03/10 gÀ ¨É¼ÀV£À 6 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀĵÀÖV eÉøÀÌA CªÀgÀtzÀ°è EnÖzÀÝ MAzÀÄ «zÀÄåvï ¥ÀjªÀvÀðPÀ 63 PÉ.«.J CzÀgÀ «ªÀgÀ eÉ.N.© £ÀA:PÉ.¦.-1314,¥ÉÆ£ÉÆ-356 ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjQëùzÀ ¢:14/03/10 ªÀÄvÀÄÛ qÉïɪÀj ¢:15/03/10 CAvÁ ¥ÀjªÀvÀðPÀzÀ ªÉÄÃ¯É §gÉAiÀįÁVzÀÄÝ C.Qà 49,000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 5/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 18-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ
ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà PÀA§½ ªÀ: 40 eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: PÀgÉAmï ªÉÊAiÀÄjAUï PÉ®¸À ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ, ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ°è aQvÉì PÉÆr¹ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ UÀzÀUÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è UÀzÀUÀ ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 5/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 13/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-03-2010 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA PÉÌ ZÀAqÀÆj£À vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âzÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ £ÀUÀA¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀvÀÛ®Ä EzÀÝ ¸À®ÄªÁV aªÀÄt ¢Ã¥À ºaÑ EnÖzÀÄÝ, fÃr §½AiÀÄĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ¸À§jUÉ ¢Ã¥ÀPÉÌ §rzÀÄ ¢Ã¥À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ Dj¸À®Ä ºÉÆÃzÀ DvÀ£À ªÀÄUÀ ¤AUÀ¥Àà¤UÀÆ ¸Àé®à PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ £ÁUÀ¥Àà£À£ÀÄß QªÀÄì D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½îUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 18-03-10 gÀAzÀÄ 11-15 ¦.JA PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtz°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ