Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, July 23, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ನೆಲೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ,ಸಿದ್ದಣ್ಣ ತಂದೆ ದುಂಡಪ್ಪ ಸುಂಬಡ ಸಾ|| ಮಂದೇವಾಲ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:22/07/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-00  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು,  ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅಂದಾಜು 3:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿತ್ತು, ನಾನು ಎದ್ದು ಬಂದು ನೋಡಲು ಅರ್ದತೋಲಿಯ ಬಂಗಾರದ ಬೋರಮಳ ಹಾಗೂ ರೇಸ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಅಂದಾಜ 22,400/- ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:99/2012 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ  ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.   
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಆಳಂದ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಸಲಗರೆ ಸಾ|| ಜಿರೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ತಾ||ಆಳಂದ ರವರು ನನ್ನ ಮಗ ಸಂತೋಷ ಹಾಗು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:22-07-2012  ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-05 ಗಂಟೆಗೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-32 ವ್ಹಾಯ-816 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಜೆರೋಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ಆಳಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರಗಡೆಯಿಂದ ಜೀಪ್ ನಂ.ಕೆಎ-32 ಎಮ್.ಎ-1048 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು, ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಆಳಂದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರ ಇತನು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:151/2012 ಕಲಂ 279,338,304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಸಂ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 23-07-2012

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/07/12 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ CfÃd «ÄAiÀiÁ vÀAzÉ f¯Á¤ ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: aPÀÌ¥ÉÃmï EªÀgÀÄ vÀ£Àß E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®UÀĪÁUÀ MAzÀÄ PÉÆÃuÉUÉ ºÉÆgÀV¤AzÀ ©ÃUÀ ºÁQ E£ÉÆßAzÀÄ PÉÆÃuÉUÉ ªÀ¼ÀV¤AzÀ PÉÆAr ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á覰è DVzÀÄÝ, C¯ÁäjAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, C¯ÁäªÀiÁjAiÀÄ°ènÖzÀÝ 10,000/- gÀÆ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ ªÀÄUÁ ¥sÉÆAiÀiÁd£À eÉé£À°èzÀÝ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ¯ï ºÁUÀÆ »gÉ ªÀÄUÀ E¸Áä¬Ä¯ï EvÀ£À ¥ÁåAn£À eÉé£À ¥À¹ð£À°èzÀÝ 4,000/- gÀÆ. ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÉƸÀ ¹ÖÃ¯ï ¨sÁAqÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 19,500/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ dUÀzÉë UÀAqÀ WÀ£À±ÁåªÀÄ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: §§¯ÁzÀ ¹AzÀV, ¸ÀzÀå: ²ªÀ¥ÀÄgÀUÀ°è UÀuÉñÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ WÀ£À±ÁåªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁ¼À¥Áà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. ¨sÁ°Ì r¥ÉÆÃzÀ°è ªÉÄPÁ¤Pï PÉ®¸À, ¸Á: §§¯ÁzÀ ¹AzsÀV, vÁ: f: UÀÄ®âUÁð, ¸ÀzÀå: ²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/07/2011 gÀAzÀÄ ²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¨sÁ°ÌUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ EA¢£À ªÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÆ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ EA¢£À ªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¥ÀvÉÛ AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-07-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2012 PÀ®A 3 & 7 E.¹ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ ¥ÀlÖ£ÀzÀ J¦JªÀĹ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¥sÀįÁj ¸Á: OgÁzÀ EvÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀAUÀ滹nÖzÀ 3600 °ÃlgÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ MlÄÖ QªÀÄävÀÄ 54,720/- ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ£ÀÄß RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ C¥ÀgÁzsÀ zÀ¼ÀzÀ ¥ÉÆð¸À ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ vÀºÀ²Ã® PÀZÉÃj OgÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀªÀÄZÀ£ÀªÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁr, DgÉÆæ ªÀÄÄzÉ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ C¸À®Ä ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦üAiÀiÁð¢ gÁWÀªÉÃAzÀæ eÉÆù DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

PÀÄ.¥ÁªÀðw  vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ¸Á: ºÀ¸ÀªÀÄPÀ¯ï vÁAqÁ FPÉAiÀÄÄ PÀªÀÄ®ªÀÄä FPÉAiÉÆA¢UÉ ¦æÃw ªÀÄvÀÄÛ ¸À®ÄUɬÄAzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ «ªÁºÀÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄRPÀgÀ ¸ÀA¸ÁgÀ £Àqɹ£ÉªÀÄä¢AiÀiÁVgÀĪÀAvÉ  ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤£ÀUÉ §¼ÀºÀ vÀvÉÆAzÀgÉ EgÀÄvÀÛzÉ.D¸É ºÀÄnÖ¹zÀÄÝ DUÀ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ fêÀ£ÀªÀ£ÁßzÀgÀÆ gÀƦ¹PÉƼÀÀÄzÀÄ CAvÁ C¸É ElÄÖPÉÆArgÀĪÁUÀ ºÀ¸ÀªÀÄPÀ¯ï vÁAqÁ¢AzÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 14.12.2011 gÀAzÀÄ PÀªÀÄ®ªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ gÀ« EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ DzsÉÆäUÉ PÉgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è gÀ« FvÀ£ÀÄG DPÉUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆ®èzÉ PÁ®ºÀgÀt ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ DPÉAiÀÄÄ gÀ«UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄî CAvÁ PÉýzÁUÀ  gÀ« FvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ gÀÆ«Ä£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §®ªÀAvÀªÁV zÉÊ»PÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É .EzÀÄ ¸ÀgÀAiÀįÁè CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãɠ CAvÁ ¸ÀªÀiÁzÁ£À ¥Àr¸ÀÄvÀÛ ¥Àæw ¢£Á®Æ vÀ£Àß eÉÆvÉ §®ªÀAvÉ zÉÊ»PÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¢£ÁAPÀ: 01.06.2012 gÀAzÀÄ  DvÀ£ÀÄ CzÁUÀ¯Éà C°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀÄ«ÄvÁæ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÁªÀðwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ£À ºÉAqÀw CAvÁ UÉÆvÁÛV ªÁzÀ ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ CªgÉ®ègÀÆ DPÉUÉ ¤£ÀߣÀÄß  gÀ« ¸ÀAUÀqÀ «ªÁºÀ ªÀiÁr¸À®Ä E°èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢¯Áè ¤£ÀߣÀÄß ªÉʱÁåªÁnPÉAiÀÄ ªÀÈwÛ ªÀiÁqÀĪÀªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ºÀÄ£ÁßgÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤£ÀߣÀÄß £ÀA©¹ ªÉÆøÀ¢AzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛêÉ. CAvÁ ºÉýzÁUÀ DPÉAiÀÄÄ EzÀ£ÀÄß PÉý ¢UÁâçAvÀ¼ÁV J£ÀÆ vÉÆÃZÀzÉ CªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr  ¤Ã£ÀÄ ªÉʱÁåªÁnPÉ ªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀUÀ¨ÉÃPÀÄ EzÀjAzÀ §gÀĪÀ DzÁAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CªÀÄvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 01.07.20102 gÀAzÀÄ ¥ÁªÀðwUÉ ¤£ÀߣÀÄß zÀÄUÁð ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ£ÁzÀ gÁdÄ FvÀ¤UÉ 3 ®PÀë gÀÆ.UÀ½UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃªÉ ¤Ã£ÀÄ DvÀ£À D¸É CAPÁPÀëUÀ¼À£ÀÄß FqÉj¸ÀĪÀzÀÄ  ¤£Àß PÉ®¸À  EzÀ£ÀÄß vÀgÀ¸ÀÌj¹zÀgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉ۪ɠ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ½è F±ÀégÀ JA¨ÁvÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ §A¢gÀÄvÁÛ¼É ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ªÉÆøÀ¢AzÀ  PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §®ªÀAvÀªÁV zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPï ºÉÆA¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÉʱÁåªÁnPÀ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä §AiÀĹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ  ¢£ÁAPÀ: 22.07.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2012 PÀ®A; 366,376,493,323,506,342,¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(1),3(1)(11), 3(1)(12),3(2)(5) J¸ï.¹./ J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ PÀ®A; 5 Immoral Traffic Prevention Act 1956  £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀtUÀ¼À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà eÁ®ºÀ½î. ªÀ:15 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀG: «zÁåyð ¸Á: PÀ£Áß¼À vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ FgÀÄ½î ¨É¼ÉUÉ ¤ÃgÀÄ PÀlÖ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄzÁåºÀß 12.00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ dAvÀÄ CªÀ£À §®UÉÊ ªÀÄzÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ PÀaÑzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 22-07-12 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ ªÉÊzÀåjAzÀ zsÀÈqsÀ¥ÀnÖvÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ DvÀ£À vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ eÁ®ºÀ½î, ªÀ:45, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀG: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ£Áß¼À vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 09/12 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
              ¢£ÁAPÀ 22-07-2012 gÀAzÀÄ gÁªÀÄtÚ ¸ÁB ªÀiÁ«£ÀªÀÄqÀÄUÀÄ EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ FvÀ¤UÉ FUÉÎ 4ªÀµÀðUÀ¼À »AzÀ E.eÉ. ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ gÀvÀߪÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 24-03-2012 gÀAzÀÄ gÁªÀÄtÚ£À ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆ¸É gÀvÀߪÀÄä EªÀgÀÄ E.eÉ.ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 27-03-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄzÀĪÉUÉAzÀÄ »gÉèÉÃgÀVUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£À zÀ£ÀzÀ ¸ÀAvÉUÉ §AzÀÄ ¨sÉÃnAiÀiÁV E.eÉ.ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
              CzÉà ¢ªÀ¸À gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀvÀߪÀÄä¼À CtÚ£ÁzÀ §¸ÀªÀ£ÀÄ ¥ÉÆ£ï ªÀiÁr ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ£ÀÄ «µÀ PÀÄr¢zÀÄÝ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÉÝÃªÉ CAvÀ w½¹zÀÝjAzÀ gÁªÀÄtÚ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ, ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ£ÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ, ±ÀªÀUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C°èUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ dªÉÄÃzÁgÀ §A¢zÀÄÝ, ©½ ¥ÉÃ¥ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ºÉtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄtÄÚ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ Hj£À°è d£ÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è «ZÁj¹zÀÄÝ, PÉøÀÄ DV®èªÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¸ÉÆ¸É gÀvÀߪÀÄä DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä UÀAUÀªÀÄä , CPÀ̼ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä EªÀgÀÄ K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ¸Á«UÉ ¸À¢æAiÀĪÀgÉà PÁgÀtªÁVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt   AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA: 22/2012 PÀ®A. 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
               ¢£ÁAPÀ 22-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀtÚ ±ÁåªÀÄgÁd vÀAzÉ »gÉñÀAPÀæ¥Àà ªÀ:25, eÁ: ¸ÀÄqÀUÁqÀÄ ¹zÀÝgÀÄ ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÀÄ¹Ì FvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÁAiÀÄwæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ bÀvÀæªÀÄä E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ¹Ì ºÀ¼ÀîzÀ°è §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄzsÁå£Àí 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E§âgÀÆ ºÀ¼ÀîzÀ°è PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ ¤ÃgÀ£À gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ ºÀjzÀÄ ºÉÆÃV ºÀ¼ÀîPÉÌ PÀnÖzÀ vÀqÉ UÉÆÃqÉ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀtÚ ±ÁåªÀÄgÁd ºÁUÀÆ  EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà E§âgÀÆ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 08/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
              ¢£ÁAPÀ : 22-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UËqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀܼÀzÀ°è F »AzÉ ²æÃ.QæµÀÚ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ:ªÀqÀØgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UËqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ. FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀ°è ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzsÀ zÉéõÀ«zÀÄÝ CzÉà ºÀ¼ÉAiÀÄ GzÉÝñÀªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ  ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ QæµÀÚ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà FvÀ¤UÉ CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊAiÀÄUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2012 PÀ®A.323.324.504.506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
¢£ÁAPÀ : 22-07-12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UËqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ²æà ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀ:25 eÁ:ªÀqÀØgÀ G:PÀÆ° ¸Á:UËqÀÆgÀÄ  FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà UÁæªÀÄzÀ PÀȵÀÖ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀ:50 ºÁUÀÆ  zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀȵÀÖ¥Àà   EªÀgÀ £ÀqÀĪɠ ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ«zÀÄÝ , CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ±ÁAvÀ¥Ààü vÀªÀÄä CªÀÄgÉñÀ FvÀ¤UÉ ªÉÄð£À DgÉÆævÀgÀÄ zsÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ©nÖzÁÝgÉ CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ±ÁAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄĪÀgÀÆ PÀÆr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀÁ  DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½ÃAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹,fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2012 PÀ®A.323,324,504, 506,¸À»vÀ 34 L¦¹ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ.20-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ°è£À°è UÁ½ ªÀÄ¼É ¥ÁægÀA¨sÀªÁV fn fn ªÀÄ¼É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀÄlÖ¥Àà ¦AeÁgÀ ªÀAiÀÄ.38 ªÀµÀð PÀÆ° ¸Á.»gÉà ¹AUÀ£ÀUÀÄwÛ vÁ.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ. FvÀ£À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ªÀi˯Á¸Á¨ï FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ dAwAiÀÄ vÉƯÉAiÀÄÄ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà ªÀÄÄjzÀÄ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà£À JqÀvÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÉÆqÉAiÀÄ AiÀÄ®Ä§Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DvÀ£À 3 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¤UÉ PÀ®Äè §rzÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ  ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À £ÀA: 04/2012 gÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.07.2012 gÀAzÀÄ 93 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.