Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, October 24, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-10-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 24-10-2016

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2016, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 23-10-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ: ಬೀರ (ಬಿ), ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ರವರು ಗುರುಲಿಂಗ ತಂದೆ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಸಾ: ಬೀರಿ (ಕೆ) ಈತನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಎಲ್-3842 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಆರಾಮ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಣಾ ವಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಲಾಲಪೂರ ಇದಗಾದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಸದರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ಗುರುಲಿಂಗ ತಂದೆ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಮಠಪತಿ, ವಯ 25 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಬೀರಿ(ಕೆ), ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಈತನು ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಹಿರೊ ಹೊಂಡಾ ಗ್ಲಾಮರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-32/ಡಬ್ಲು-4724 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ಜಾನು ತಂಎ ಕೇಶವ ಚೌಹಾನ ವಯ 55 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಬೇನಕೆಪಳ್ಳಿ ಫತ್ತುನಾಯಕ ತಾಂಡಾ, ತಾ: ಚಿಂಚೊಳಿ ಇತನು ಸಹ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಪರಿಣಾಮ ಎರಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮುಖಾ ಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಸದರಿ  ಡಿಕ್ಕಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಗುರುಲಿಂಗ ಈತನಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗು ಹಾಗು ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ಜಾನು  ಹಾಗೂ ಜಾನು ಇತನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಪೂರು ತಂದೆ ಎಂಜು ಚೌವ್ಹಾಣ ಎಲ್ಲರಿಗು ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ,  ಜಾನು ಇವನಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/2016, PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 342, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-10-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÁ£Àì£À vÀAzÉ AiÉıÀ¥Áà ZÁA¨ÉÆüÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆæ ¥Á® vÀAzÉ ¦ÃlgÀ ¸Á: JqÀ£À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÀgɪÀiÁr PÀgÉ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ JqÀ£À PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥Á® EªÀ£À vÀAzÉAiÀÄ ºÁ¸ÀÖ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ºÁUÀÆ CªÀ£À eÉÆvÉ EzÀÝ 7-8 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁB PÁgÀt ºÉÆÃUÀ¯ÁgÀzÀAvÉ PÀÆr ºÁQ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, ¥Á® EªÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ JqÀUÉÊ vÉÆÃgÀ £ÀqÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ PÀaÑ §rUɬÄAzÀ JgÀqÀÄ PÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ vÉÆÃqÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁ𢠢£ÁAPÀ 23-10-2016 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ F «µÀAiÀÄ £À£Àß vÁ¬Ä CtÚ EªÀjUÉ w½¹ £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ §AzÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 25000/- gÀÆ., 2) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À ºÁUÀÆ 3) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀÄ C¯Éè ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.