Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, August 6, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 06/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 06/08/2010
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 15/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 05/08/2010 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ®PÀëöät vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ : 35 ªÀµÀð, eÁ : PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á : ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ EªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è SÁ¸ÀV ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀzÀj ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ºÀt RZÀÄð ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wj¸ÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ aAw¹ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 05/08/2010 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ Qæ«Ä £Á±ÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀgÀÆ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 0715 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁªÀðw UÀAqÀ ®PÀëöät ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 14/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 04/08/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ PÀĨÉÃAzÀæ vÀAzÉ «ÃgÀ§¸À¥ÁàvÀA¨ÁPÀÄ, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á £Áå®PÀ¯ï vÁ d»gÁ¨ÁzÀ f ªÉÄÃzÀPÀ DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥ÀAZÁAUÀ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ©ÃzÀgÀ d»gÁ¨ÁzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄvÀÛ gÁwæ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ªÀÄ®UÀÄwÛzÀÝgÀÄ EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ PÁ«Ät ¨ÉãɬÄAzÀ §¼À®ÄwzÀÝgÀÄ EAzÀÄ gÁwææ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ°èzÁÝUÀ PÁ«Ät ¨ÉãɬÄAzÀ¯ÉÆ DxÀªÁ ¨ÉÃgÉ ¨ÉãɬÄAzÀ¯ÉÆ £ÀgÀļÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ £ÉÆÃr gÁwæ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è gÁwæ 1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀiÁ EgÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀAvÀ¥Àà vÀA¨ÁPÀÄ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G:SÁ¸ÀV ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¸Á £Àå®èPÀ¯ï vÁ d»gÁ¨ÁzÀ f ªÉÄÃzÀPÀ DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2010 PÀ®A 279, 304[J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 30/07/2010 gÀAzÀÄ 1950 UÀAmÉUÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ J¸ï. «PÀæªÀÄ£ï ¸À«ð¸ï £ÀA:821130-©, KgÀ¥sÉÆøÀð £ËPÀgÀ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É a¢æ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ gÁªÀÄ £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ PÁgï £ÀA.PÉJ-38/¦-100 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁd±ÉÃRgï vÀAzÉ ¸ÀA¨sÁgÁªï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «PÀæªÀÄ£ï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ «PÀæªÀÄ£ï À FvÀ£À JqÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ½UÉ ¥ÉmÁÖV PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ WÀl£É ¸ÀܼÀ¢AzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ±À§ÝPÉý ¦üAiÀiÁð¢ C¹Ã¸ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÄÃxÀ¯ÉñÀ ±ÀªÀiÁð, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð ¸Á; KgÀ¥sÉÆøÀð ©ÃzÀgÀ. & UÉÆëAzÀ UÉÆøÁé«Ä EªÀgÀÄ PÁgÀ£ÀÄß »A¨Á°¹zÁUÀ PÁgÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆüÀî¯ÁVvÀÄÛ ¸ÀzÀj UÁAiÀļÀĪÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ KgÀ¥sÉÆøÀð D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è, ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì PÉÆr¹ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ KgÀ¥sÉÆøÀð C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀj¤AzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À KgÀ¥sÉÆøÀð PÀªÀiÁArAUï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ DzÀgÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ B 06/08/2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0240 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2010 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 05/08/2010 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀt¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ PÁªÀıÀnÖ ¸Á ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ EªÀgÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À 25 UÁæA §AUÁgÀzÀ £Átå C.Q 20,000/- gÀÆ ºÁUÀÆ MAzÀÄ J¯ï.f ªÉÆèÉʯï C.Q 3000/- PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 4,5/08/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĢåÀ vÀAzÉ zsÀªÀiÁðf vÉîAUÀ ¸Á UÉÆÃmÁð(©) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄ ¤°è¹zÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.27/ E-5881 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÀgÀzÀPÀët QgÀÄPÀ¼À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ PÉÃgÉÆf ¥ÉƼÀ ¸Á:ªÉÆëÄãÀ¥ÀÆgÀ aAZÉÆý EªÀgÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀÄ£À EªÀ½UÉ ºË¹AUÀ ¸ÉƸÁ¬ÄnAiÀÄ ±ÁAvÀ£ÀUÀgÀ ¨sÀAPÀÆgÀzÀ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®PÀët wæªÀÄÆwð EªÀ£ÉÆÃA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 21-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ 20,000/-gÀÆ¥Á¬Ä & 1.1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¥À®AUÀ,UÁr,ºÁAqÉ ¨ÁAqÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆqÁ PÉÆnÖzÀÄÝ EzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV MAzÀÄ wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ v˪ÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ,ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ C®ªÀiÁj PÉÆnÖ¯Áè FUÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ UÀAqÀ,CvÉÛ gÀAUÀƨÁ¬Ä,£Á¢¤ C£ÀıÁ,¤±Á gÀªÀgÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ.ªÀÄvÀÄ DUÁUÀ £À£Àß UÀAqÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 05-08-2010 gÀAzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr 50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á ªÀÄvÀÄÛ C®ªÀiÁj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æêÀÄw ¹zÀݪÀiÁä UÀAqÀ ªÉAPÀlgÉrØ ¸ÁB ¥Áèl £ÀA 47 ©zÁÝ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ®UÀߪÀÅ 2004 £Éà ¸Á°£À ¢£ÁAPÀB 30-04-2004 gÀAzÀÄ ¸ÀÆUÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÉAPÀlgÉrØ JA§ÄgÉÆA¢UÉ CVzÀÄÝ ®UÀßzÀ PÁ®PÉÌ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÉÆ¥ÀZÁgÀªÁV 15 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀĪÀAvÀºÀ J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ 17 wAUÀ¼À ªÀgÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ gÀªÀgÉ®ègÀÆ «£ÀB PÁgÀt ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV vÉÆÃAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛ §AzÀÄ CªÀ±Àå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ªÀgÀzÀPÀëuÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è §AUÁgÀ PÀrªÉÄ PÉÆnÖgÀÄ« E£ÀÄß 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀPÀëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ ¢£Á®Ä ¦Ãr¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ »ÃjAiÀÄgÀÄ §Ä¢Ý ºÉýzÀgÀÄ ºÁUÉAiÉÄà vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÀÛ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁPÀÄvÀÛ gÀÆ«Ä£À°è PÀÆr ºÁPÀÄvÀÛ §AzÀÄ CzÀjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹PÉÆArzÀÄÝ FUÀ 2 wAUÀ¼À »AzÉ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀPÀëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è 5 ®PÀë gÀÆ vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÀÛ §AzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Àà ªÀiÁ¼ÀUÉ ¸ÁB ¸ÀĨsÁµÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä CvÉÛ ¸ÀAUÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ, ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ 21000.00 gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 04-08-2010 D£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ²æà «ÃgÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥Àà ¹AUÉ ¸Á|| D£ÀÆgÀ vÀªÀÄä£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀģɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ DUÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®PÉÌ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀįÁj vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® PÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® PÉÆqÀ¨ÉÃqÁ ¸ÀjAiÀiÁV §gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CA¢zÀPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ vÀªÀÄä¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ KPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¤ªÀÄUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ §¸ï¸ÁÖöåAqÀzÀ°è ¤AwzÀÝ fæ¤AzÀ MAzÀÄ ¨Ál°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²ªÁ£ÀAzÀ FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAw¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÁ¼ÀvÀé ªÀiÁrzÀ ¸À®ÄªÁV CzÉà zÉéñÀ¢AzÀ £À£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ ¨Ál° MqÉzÀÄ ZÀÆ¥ÁzÀ ¨sÁUÀ¢AzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

²æêÀÄw £ÀÆgÀ dºÁ£À UÀAqÀ ªÉĺÀ§Æ§ ¥ÁµÁ ,30 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á. UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ªÉĺÀ§Æ§ ¥ÁµÁ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁV 10 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀĺÀ§Æ§ ¥ÁµÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl¢AzÀ ºÉAqÀwUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ, EzÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÆgÁzÀ ¸Á®UÀÄAzÀzÀ°è ºÉÆÃV ªÁ¸ÀªÁVzÁÝUÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAUÀ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÀAUÁ£ÀUÀgÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EnÖzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ 04.08.2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ªÀĺɧƧ ¥ÁµÀ£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV E£ÉÆßAzÀÄ ®UÀߪÁUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ®UÀߪÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ DvÀ£À CtÚA¢gÁzÀ ±ÉPÁëªÀ°, C§ÄÝ¯ï ¸Á§ ºÁUÀÄ zÁzÁ¦ÃgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æêÀÄw £ÀÆgÀ dºÁ£À EªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 05.08.2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À mÁQÃd »AzÀÄUÀqÉAiÀÄ PÉÆvÀÛzÉÆrØAiÀÄ ªÁ¸ÀzÀ ªÀģɬÄAzÀ PÀĪÀiÁj ªÉÆäPÁ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 07 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, 2 £Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð¤, FPÉAiÀÄÄ Dl DqÀ®Ä ºÉÆÃV, ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ DPÉAiÀÄ CfÓAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ¢. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 05.08.2010 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ²æà £ÀfÃgÀ CºÀäzï vÀAzÉ UÀįÁªÀÄ CºÀäzÀ ¸Á: DeÁzÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀÆÌn £ÀA PÉ.J 36 J¯ï -7967 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CeÁzÀ£ÀUÀgÀ¢AzÀ C²é¤ PÁA¥ÉèPïì ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ, eÉ.eÉ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA§gÀ PÉJ 36 J¥sï 674 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ,2 £Éà r¥ÉÆà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀÆÌnUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà £ÀfÃgÀ CºÀäzÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 29.07.2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 04.08.2010 gÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå 50 ªÀµÀð, F½UÉÃgÀ ,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §Ar¸ÀÄAPÁ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ wgÀÄV §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ . ¢£ÁAPÀ 05.08.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1130 UÀAmÉUÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æà gÀÄzÀæ¥Àà EªÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀªÀÄä CtÚ£À ±ÀªÀªÀÅ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ , vÀªÀÄä CtÚ£À ºÀwÛgÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà, UÁå£À¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ F »£À߯ÉAiÀÄ°è CªÀgÉà PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹ ²æà gÀÄzÀæ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                                    

    ¢£ÁAPÀ 05.08.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ-UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ºÉƸÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆèÁ ¸Á: zÉêÀgÀ §Æ¥ÀÆgÀ PÉ.J¸À. Dgï n,¹ §¸ï £ÀA§gÀ PÉJ 36 J¥sï 648 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¸ÉÊqï PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ²æêÀÄw wªÀÄäªÀé UÀAqÀ CAiÀiÁå¼É¥Àà ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ EªÀjUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw wªÀÄäªÀé EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 04.08.2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 05.08.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0415 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀiÁ£À« £ÀUÀgÀzÀ n.J.¦.¹ JªÀiï J¸ï PÁA¥ÀèPÀì£À°ègÀĪÀ r.PÉ.JªÀiï QgÁt CAUÀrAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÁå±ï qÁæ J¼ÉzÀÄ £ÉÆÃr K£ÀÄ ¹UÀzÀ PÁgÀt PÉÃqÀÄ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CAUÀrUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ C.Q.gÀÆ 4,90,000/- gÀµÀÄÖ ®ÆPÁì£ï ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ¥ÀPÀÌzÀ ²æà ªÀÄÄvÀÄÛgÁd ±ÉnÖgÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ±ÉlÖgï ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ºÉÆÃV qÁæ J¼ÉzÀÄ £ÉÆÃr K£ÀÄ ¹UÀzÀ PÁgÀt ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚAiÀÄå ±ÉnÖ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 215/2010 PÀ®A 96(©) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ:- 05-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzï «ÄÃgï, ºÉZï.¹. 88 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "EAzÀÄ ¢:- 05-08-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ DUÉÆð UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUï ¤ªÀð»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 190 «±Àé£ÁxÀ, ¦.¹. 64 agÀAfë JA. EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è ºÉÆgÀlÄ ¥ÉmÉÆæðAUï ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ DUÉÆð UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ PÁæ¸ÀzÀ°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀvÀÛ®°è vÀªÀÄä EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁaPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÁªÀÅ CªÀgÀÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀÀ£ÀÄß ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÉÆzÀ®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß vÀ¥ÀÄà vÀ¥ÁàV ºÉýzÀÄÝ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ²ß¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1) gÀ« vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ G: UËAr PÉ®¸À ¸Á: DUÉÆð vÁ: UÀAUÁªÀw 2) ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà §¼Áîj ªÀAiÀĸÀÄì: 58 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: DUÉÆð vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è EzÀÝ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸ÀUÉ §AzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ°¯Áè. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß J¸ÀUÀ®Ä §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À£ÀÄß J¸ÀUÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ F ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 140/2010 PÀ®0 279,337 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 05-08-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï 63 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É Q¯ÉÆÃð¸ÀÌgÀ ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 25 ©- 4299 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ »A¢¤AzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉ.J 34 J¥ï- 602 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¯Áj ªÀÄÄAzÉ PÀÄjUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV ¤°è¹zÀ£ÀÄ. CzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà »A¢¤AzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï£À ZÁ®PÀ ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ ¥ÀjuÁªÀĪÁV §¸ï£À°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.123/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 04-8-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä UÀzÉÝAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¸À¯ÉAzÀÄ £ÀªÀ° gÉÆÃr£À°è ºÉÆgÀnzÀÄÝ, CzÉà ªÉüÉUÉ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-36-n.¦-4182 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀë£ÀvÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ, ¨Á¬ÄUÉ ºÁUÀÆ PÀtÂÚUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÁwæ DVzÀÝjAzÀ EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦gÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦gÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/10, PÀ®A. 107, 151 ¹Dg惡

DgÉÆævÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-04-2010 gÀAzÀÄ ¨ÁrUÉ PÀgÁj£ÀAvÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® vÀ£Àß ªÀĽUÉAiÀÄ£ÀÄß ²æêÀÄw eÁ£ÀPÀªÀÄä UÀA/ ªÀ¸ÀAvÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G : SÁ£ÁªÀ½ PÉ®¸À ¸Á: °AUÁgÁd PÁåA¥À 8 £Éà PÁæ¸ï UÀAUÁªÀw EªÀjUÉ ¨ÁrUÉUÉ ¤ÃrzÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 02 wAUÀ½¤AzÀ CzÀgÀ°èAiÀÄ ¨ÁrUÉzÁgÀjUÉ DUÁUÀ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄPÉÌ dUÀ¼Á ªÀÄvÀÄÛ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¨ÁrUÉzÁgÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ zËdð£Àå¢AzÀ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-07-2010 gÀAzÀÄ 14-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ¸ÀA¢Ã¥À mÁQøï mÁQÃ¸ï ºÀwÛgÀzÀ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ UÁå£À¥Àà vÀAzÉ PÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà EvÀ£ÀÄ «£Á PÁgÀtªÁV ¨ÁrUÉzÁgÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è CªÀ¤AzÀ ±ÁAw ¨sÀAUÀªÀÅAmÁV ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ C£ÁºÀÄvÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¥Áæt ºÁ¤UÀ¼ÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 14-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.