Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, March 2, 2013

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

 

PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ F PɼÀV£ÀAwzÉ.
ºÉ¸ÀgÀÄ:«ÄãÁQë vÀAzÉ ªÀÄÆPÀ¥Àà   ªÀAiÀÄ : 19 ªÀµÀð,   §tÚ:PÉA¥ÀħtÚ   JvÀÛgÀ : 5 ¦üÃmï,  ªÉÄÊPÀlÄÖ : ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀÆzÀ®Ä : PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä ,   ZÀºÀgÀGzÀݪÀÄÄR,GzÀݪÀÄÆUÀÄ  §mÉÖUÀ¼ÀÄ : UÀįÁ© §tÚzÀ PÀÄ¥Àà¸À, PÀįÁ© §tÚzÀ ¯ÁAZï, UÀįÁ© §tÚzÀ zˤ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É.   ¨sÁóµÉ:- PÀ£ÀßqÀ

 

ºÀÄqÀÄV PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 02-03-2013 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉUÉÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÆPÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀ:55 eÁ:PÀÄgÀ§gÀÄ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:UÉÆëAzÀ¥À°è EªÀjAzÀ ¹éÃPÀÈvÀªÁzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 28-02-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «ÄãÁQë vÀAzÉ ªÀÄÆPÀ¥Àà ªÀ:19 eÁ:PÀÄgÀ§gÀÄ G:ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:UÉÆëAzÀ¥À°è FPÉAiÀÄÄ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃV§gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ 08:00 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, J°èUÁzÀgÀÆ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀjgÀĪÀ HgÀÄUÀ¼À°è ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV J°èAiÀÄÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è, C®è°è ºÀÄqÀÄPÁr FUÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀĪÀAvÉ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ C.¸ÀA. 18/2013 PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ jÃvÁå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
F ªÉÄð£À ZÀºÀgÉ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀavÀæzÀ°è PÁt¹zÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄÄ ¤ªÀÄä oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À°è PÀAqÀÄ §AzÀ°è oÁuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ CxÀªÁ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð CxÀªÁ ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Éè gÀªÀjUÉ w½¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå : ( 08531 ) 275133 ( ¦.J¸ï.L. UÀ§ÆâgÀÄ ) UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ

( 08531 ) 275008 ( ¹.¦.L. zÉêÀzÀÄUÀð ) gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè.


 

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 28-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À gÁªÀÄ Q±ÉÆÃgï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ f.J£ï. ®°vÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀgÁeï ªÀÄ¹Ì , 30 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvï, QgÁt CAUÀr ¸Á: gÁªÀiï Q±ÉÆÃgï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À QgÁt PÀnÖUÉAiÀÄ PÀ¥Án£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢Ã¥À ºÀaÑzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß E°AiÀÄÄ vÀUÀÄ°¹ ©½¹zÀÝjAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ PÀ¥Án£À°èzÀÝ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50,000/- jAzÀ 60,000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ , fêÀºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætºÁ¤ DVgÀĪÀ¢®è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 01.03.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ J¥sï.J £ÀA. 01/2013 CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
PÀ£Áß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 24.02.2013 gÀ ¨É¼ÀV£À ªÉüɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.02.2013 gÀ ¨É¼ÀV£À 7.30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà ºÀ®UÀnÖ ¸Á: ºÀqÀ° vÁ: £ÀgÀUÀÄAzÀ f¯Áè:è UÀzÀUÀ  FvÀ£ÀÄ ¨ÁrUÉ ¥ÀqÉzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼À¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §mÉÖ §gÉUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁè¦°è ªÀiÁr ¸ÀÆmï PÉù£À°èzÀÝ 85,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÀDgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ. CAvÁ ¢£ÁA: 01.03.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/2013 PÀ®A:457,380.L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
«ÃgÉñÀ @ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà a£Áߣï eÁwB£ÁAiÀÄPÀ, ¸ÁB¹gÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÀäzÀC° FvÀ£ÉÆA¢UÉ FUÉÎ 15-20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¸ÀĪÀÄä ¸ÀĪÀÄä£É ¹gÀªÁgÀzÀ°è zÉêÀzÀÄUÀð PÁæ¹£À°è ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÀÛ £ÀÆPÁrzÀÄÝ ¢.28-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹gÀªÁgÀzÀ°è zÉêÀzÀÄUÀð PÁæ¹£À°ègÀĪÀ ªÀÄ»§Æ§Ä ¸Á§£À ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ ªÀĺÀäzÀC° ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæ «ÃgÉñÀ @ FgÀ¥ÀàÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄå°è PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ J¯É ®AUÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÉÊ ªÀiÁqÀµÀÄÖ zÉÊAiÀÄð EzÉAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ CAzÀÄ PÀnÖUÉ ¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ M¼ÀUÁAiÀÄ UÉƽ¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2012 PÀ®AB 323,324,504 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 

  ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.03.2013 gÀAzÀÄ 46 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-03-2013


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 02-03-2013

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/13 PÀ®A 279,337. 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 01/03/2013 gÀAzÀÄ 12:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ DPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ gÁºÀÄ® EªÀj§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38PÉ3122 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DzÀ±ÀðPÁ¯ÉÆä gÉʯÉé UÉÃl DZÉAiÀÄ wgÀÄ«£À°è §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ35n2960 mÁæ° £ÀA.JªÀiï.ªÁAiÀiï.L 4852 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁºÀÄ® FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ »AzÉ PÀĽvÀ DPÁ±À EªÀjUÉ JqÀªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ, JzÉAiÀÄ°è, ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÁºÀÄ® EªÀjUÉ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ , JqÀªÉƼÀPÉÊUÉ ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Àß°è, ºÀuÉAiÀÄ°, JqÀPÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/13 PÀ®A 177(JZï) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/03/2013 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÉ §AqÉ gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è 2013 £Éà ¸Á°£À ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀzÀjAzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwgÀĪÁUÀ ¸ÁAAiÀÄPÁ® 18:15 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀ®ÆègÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É qÉAl¯ï PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ  EgÀĪÁUÀ  JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¦à DmÉÆà £ÀA.  PÉJ-39/8158 £ÉÃzÀPÉÌ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄdQ-800 PÁgÀ £ÀA. PÉJ-39/JA-742 £ÉÃzÀªÀÅUÀ½UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ C¨sÁåyðUÀ¼À ¥ÀæZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ ¥sÁèöåUÀUÀ¼ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¥ÀæZÁgÀzÀ°è vÉÆÃqÀVgÀĪÁUÀ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ vÀqÉzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀzÀ°è vÉÆÃqÀV ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAX¹zÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ PÀnÖzÀ 27 PÁAUÉæÃ¸ï ºÀ¸ÀÛªÀżÀî zsÀéd UÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 270=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zsÀédUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  PÀ®A 171 (JZï.) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 34/2013 PÀ®A 171(JZï)L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/03/2013 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÉ §AqÉ gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è 2013 £Éà ¸Á°£À ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀzÀjAzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwgÀĪÁUÀ ¸ÁAAiÀÄPÁ® 18:15 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀ®ÆègÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É qÉAl¯ï PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ  EgÀĪÁUÀ MAzÀÄ EArPÁ PÁgï. £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-04/©r 5717 £ÉÃzÀPÉÌ ZÀÄ£ÁªÀuÉ C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÀæZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀ PÀªÀÄ®zÀ ¥sÁèöåUï PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¥ÀæZÁgÀzÀ°è vÉÆÃqÀVgÀĪÁUÀ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀPÉÌ  vÀqÉzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà aªÀÄPÉÆÃqÉ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw ºÉƯÉAiÀÄ G-EArPÁ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-04/©r 5717 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt DvÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀzÀ°è vÉÆÃqÀV ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAX¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ zsÀéd d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಹಿಳಾ ಪೋಲಿಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸಾ:ತಾರಪೈಲ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನಗೆ 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ  ಕಾಡಮಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ  ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಹುಡೆದವರ ಜೋತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ  ಅಂತಾ 25,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳು, 2 1/2 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ  ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ 50.000/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ತರುವಂತೆ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ಪಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಡವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತವರಿನಿಂದ ಹಣ ತರಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ, ಅತ್ತೆ ಶಿವಲಿಂಗಮ್ಮ, ಮಾವ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಮೈದುನ ಮರಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಾದಿನಿ ನಾಗಮ್ಮ  ನನಗೆ ಬೈಯುವುದು ಅವಮಾನಿಸುವದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ, ನೀನು  50.000/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ತಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬೇರೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇದರಿಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋರ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ:17-1-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅತ್ತೆ ನಾದಿನಿ  ಮಾವ  ಮೈದುನ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಡು ತರದೆ ಇರುವದಕ್ಕೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ 2 ವರ್ಷದ ಮಗನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತಾ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ:12/2013 ಕಲಂ 498(ಎ),323,504,506,363 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 &4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.