Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, March 25, 2017

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2017 PÀ®A 379 L.¦.¹;- ¢£ÁAPÀ 24/03/2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®  5-30 ¦.JA PÉÌ  DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA§ÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄgÉUÉ §¸ÀªÀAvÀ¥ÀÆgÀ vÁAqÁ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ DgÉÆævÀ£À ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA§ÄwÛzÁÝUÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁåçPÀÖgÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ NrºÉÆVgÀÄvÁۣɠ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ  ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,
AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2017 PÀ®A 379 L.¦.¹;- ¢£ÁAPÀ 24/03/2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®  7-30 ¦.JA PÉÌ ºÉqÀVªÀÄzÁæ UÁæªÀÄzÀ ©üªÀiÁ £À¢AiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä JgÀqÀÄ mÁåçPÀÖgÀUÀ¼À°è DPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ®Ä vÀÄA§ÄwgÀĪÁUÀ ¹§âA¢UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ À zÁ½ ªÀiÁr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁåçPÀÖgUÀ¼À£ÀÄßÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DgÉƦvÀgÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁåçPÀÖgUÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄ SÁ° ªÀiÁr Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ JgÀqÀÄ SÁ° mÁåçPÀÖgÀUÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ  É  ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ  ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2017 PÀ®A.279 ,L¦¹;-¢£ÁAPÀ 23/03/2017 gÀAzÀÄ PÀA¥À¤ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÉå PÀA¥À¤UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA PÉJ-25 r-3671 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ®§ÄgÀV¬ÄAzÀ PÀAPÀgÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ avÁÛ¥ÀÄgÀ ªÀiÁUÀðªÁV UÀÄgÀ¸ÀtV PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¨É¼ÀUÉÎ 3:30 J.JªÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  £Á£ÀÄ n¥ÀàgÀ£ÀÄß UÀÄgÀ¸ÀtV ©æqÀÓ PÀA ¨ÁågÉÃd ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÀÄgÀĸÀÄtV HgÉÆüÀUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉPÉAzÀÄ PÁæ¸À zÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ¯Áj £ÀA. feÉ-10. n«-7633 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉUÀ ªÀÄvÀÄÛ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ZÁ®£É ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä n¥ÀàgÀPÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀj WÀl£É UÀÄgÀ¸ÀtV PÁæ¸ÀzÀ°è dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ SÁ¸ÀA vÀA. EPÁâ® ¨ÉÊ CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ Qè£ÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¸À°ÃA vÀA. C¨Áâ¸À CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. WÀl£ÉAiÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁ°PÀjUÉ «ZÁj¹ EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ºÉý UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.44/2017 PÀ®A.279, L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.    
  
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2017 PÀ®A 324.504 ¦¹;- ¢£ÁAP 24/03/2017 gÀAzÀÄ  16.00 UÀAmÉUÉ  ¦gÁå¢ ²æà µÀtªÀÄÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¸ÀÆUÀÄgÀÄ  ¸Á: ©zÀgÁuÉ  EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ  ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÀAzÀgÉ   £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è  F±À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀħâtÚ PÉƼÀÄîgÀÄ EvÀ£À CtÚ£ÀÄ vÀ£Àß  PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨Ár¬ÄAzÀ  ªÁ¸ÀªÁVzÀÝjAzÀ F±À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀħâtÚ PÉƼÀÄîgÀÄ EvÀ£ÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸À ªÀÄzÀå PÀÄrzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ  £ÀªÀÄä CtÚ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä CwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ  PÀ½¸À¨ÉÃPÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ  ElÖPÉƼÀî¨ÉÃqÀ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ  ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CzÉà ¥ÀæPÁgÀ  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ  24/03/2017 gÀAzÀÄ  10.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä  vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ  ªÀÄÄAzÉ PÀļÀwzÁÝUÀ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÀAiÀĨÉÃPÀA§   GzÉÝñÀ¢AzÀ   F±À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀħtÚ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÀÝ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr J¯É ¸ÉÆÃ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ  JµÀÄÖ ¸ÉÆÃPÀÄÌ §A¢zÉ £ÀªÀÄä CtÚ £ÀªÀÄä CwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß  ¤ªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ  ©r¸ÀÄ PÀ¼À»¸ÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ KPÉ ©r¸ÀÄwÛ¯Áè CAvÁ CªÁZÀÑ ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©¢ÝzÀÝ »rUÀ°è¤AzÀ £À£ÀUÉ ºÉÆqÀ¨ÉPÀ£ÀµÀÖgÀ°è £Á£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÁUÀ C¯Éè EzÀÝ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ vɯÉUÉ PÀ°è£À KlÄ ©zÀÄÝ  UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £Á£ÀÄ KPÉ ºÉÆqÀ¬ÄvÀ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ vÀ£Àß PÉʬĮèzÀÝ ©rUɬÄAzÀ £À£Àß JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ  ¥Àr¹zÉ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä £À£ÀߪÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃSÁ½UÉ §®UÉÊAiÀÄ ºÀ¸ÀÛPÉÌ ºÉÆqÀzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ  ¥Àr¹zÉ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ ªÀÄgÉÃ¥Àà ZÀ£ÀߥÀlÖt ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÉÆÃ¼É ªÀÄUÀ£É E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä CtÚ ªÀÄvÀÄÛ CwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÁrUɬÄAzÀ  ªÁ¹¸À®Ä ©lÖgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ ºÉÆÃzÀ£ÀA£ÀvÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ £À£ÀߪÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£À  PÀÆr ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ  £ÀªÀÄUÉ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄäUÉ ©qÀUÉ  PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ  ªÀiÁr fêÀ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀªÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉPÀAzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2017 PÀ®A 324.504. L.¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ
  
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.38-2017 PÀ®A 87 PÉ.¦.DåPïÖ ;- ¢£ÁAPÀ: 24/03/2017 gÀAzÀÄ 7-15 ¦JªÀiï PÉÌ ªÀiÁ£Àå ²æÃ. PÀȵÁÚ ¸ÀĨÉÃzÁgÀ ¦J¸ïL UÉÆÃV oÁuÉ ¸ÁºÉçgÀÄ 5 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀgÀ¢ ¤Ãr ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24/03/2017 gÀAzÀÄ 3-00 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝ RavÀ ¨sÁwäà ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ UÉÆÃV¬ÄAzÀ 03.30 ¦JA PÉÌ ºÉÆÃgÀlÄ UÀAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ 04.15 ¦JA PÉÌ ºÉÆÃV C°è zÁåªÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtQÌlÄÖ CAzÀgÀ §ºÁgï JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 4-30 ¦JªÀiï PÉÌ  zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ zÁ½AiÀÄ°è  5 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, MlÄÖ 1730/- gÀÆ, ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 04-45 ¦JªÀiï ¢AzÀ 05-45 ¦JªÀiï zÀªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ 07.15 ¦JA PÉÌ ºÁdgÁV ªÀgÀ¢ PÉÆlÄÖ ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå ºÉZÀÄѪÀj eÉ JªÀiïJ¥ï ¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 8-15 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2017 PÀ®A, 87 PÉ.¦. DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2017 PÀ®A 21(3) (4) JA.JA.Dgï.r PÁAiÉÄÝ & 379 L¦¹;- 24/03/2017 gÀAzÀÄ 13.10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ vÁªÀÅ £ÀqɬĸÀĪÀ     mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-33 nJ-6691 £ÀA§gÀ E®èzÀ mÉæîgÀ £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß aPÀÌ£À½î ºÀ¼ÀîzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÀzÀÄPÉÆArzÀÝ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2017 PÀ®A 21(3) (4) JA.JA.Dgï.r PÁAiÉÄÝ & 379 L¦¹;- 24/03/2017 gÀAzÀÄ 14.20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ  £ÀqɬĸÀĪÀ £ÀA§gÀ E®èzÀ ¸ÀégÁd PÀA¥À¤AiÀÄ  mÁæöåPÀÖgÀ EAd£ï  & £ÀA§gÀ E®èzÀ mÉæîgÀ     £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß aPÀÌ£À½î ºÀ¼ÀîzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÀzÀÄPÉÆArzÀÝ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.   
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2017 PÀ®A 21(3) (4) JA.JA.Dgï.r PÁAiÉÄÝ & 379 L¦¹;-24/03/2017 gÀAzÀÄ 15.25 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ  £ÀqɬĸÀĪÀ  £ÀA§gÀ E®èzÀ ªÀÄ»AzÁæ PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EAd£ï & PÉJ-33 nJ-5478 mÉæîgÀ £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß aPÀÌ£À½î ºÀ¼ÀîzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÀzÀÄPÉÆArzÀÝ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.          
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2017 PÀ®A 379 L.¦.¹.  ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A.21(3)21(4)22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï.DPÀÖ ;- ¢£ÁAPÀ:24-03-2017 gÀAzÀÄ 2:00.¦.JªÀiï.PÉÌ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) ¸ÁºÉçgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ M§â DgÉÆævÀ£À£ÀÄß  vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ K£ÀAzÀgÉ  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:24-03-2017 gÀAzÀÄ 11:30 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÀ£Áð¼À PÀȵÁÚ£À¢¬ÄAzÀ  AiÀiÁgÉÆà vÀ£Àß ¯ÁjUÀ¼À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ Q¯Áj ¸Á:ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ 2) ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ±ÀÄPÁè ¸Á: ®QëöäÃ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ 1) ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ºÉZï.¹. 105 2) ¥ÀgÀªÉÄñÀ ¦.¹.142 3) ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå ¦.¹.235 gÀªÀgÀÄ PÀÆr ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA:PÉJ-33, f-0098 ªÁºÀ£ÀzÀ°è oÁuɬÄAzÀ 12.00 ¦.JªÀiïPÉÌ ºÉÆgÀlÄ 12:15 ¦.JªÀiï PÉÌ ®QëÃ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À zÀ°è  ºÉÆgÀmÁUÀ JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ £ÁªÀÅ ¸ÀzÀj ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¸À¯ÁV MAzÀ£Éà ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ CA¨ÉÆÃf vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ PÀA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ:24 ªÀµÀð eÁ: PÀA¨ÁgÀ ¸Á: ªÀÄĵÀÖ½î vÁ:aAZÉÆý f: PÀ®§ÄVð CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ PÀ£Áð¼À PÀȵÁÚ £À¢¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVj PÀqÉUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. ¸ÀzÀj ¯Áj £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J.33/ 8189 EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ EzÉ. E£ÉÆßAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C¯ÉélÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¯Áj £ÀA. ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV JªÀiï.ºÉZï.14-¹.¦.9493 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj Nr ºÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ vÁºÉÃgÀ CAvÁ UÉÆvÁÛVzÉ.   ¸ÀzÀj JgÀqÀÆ ¯Áj ZÁ®PÀgÀÄ PÀ£Áð¼À PÀȵÁÚ ¤¢¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀÄA© PÉÆAqÀÄ  ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw (JªÀiï.r.¦) ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ  CPÀæªÀÄ  ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj  JgÀqÀÆ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è vÀ¯Á MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è 10 WÀ£À«ÄÃlgÀ£ÀAvÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 20 WÀ£À «ÄÃlgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ  ªÀÄgÀ½£À MlÄÖ CAzÁdÄ ¨É¯É  16000=00 gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ. 20 WÀ£À «ÄÃlgÀ  ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß 12:15 ¦.JªÀiï ¢AzÀ 01:15 ¦.JªÀiï zÀ ªÀgÉUÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀÄA§zÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw (JªÀiï.r.¦) ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ ªÉÄîÌAqÀ JgÀqÀÆ ¯ÁjUÀ¼À°è£À MlÄÖ 16000=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À   CAzÁdÄ 20 WÀ£À «ÄÃlgï ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀgÀÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ M§â DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ¤ªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ.CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.68/2017 PÀ®A. 379 L.¦.¹ ¸ÀA: 21(3), 21(4), 22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï DPïÖ 1957 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2017 PÀ®A 379 L¦¹;- ¢£ÁAPÀ 25/03/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-30 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ J¸ï. ªÁ°PÁªÀ ¹¦L UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀjUÉ zsÀªÀÄð¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï- ¨ÉÆÃgÀ§AqÁ ªÀiÁUÀðªÁV MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ mÁæöåPÀÖgï£À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹-226, J¦¹-173 ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ ¹zÁæªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ºÀĸÉãï EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉJ-33-f-0113 £ÉÃzÀÝgÀ°è  ºÉÆÃV ¸ÀªÀÄAiÀÄ 6-55 UÀAmÉUÉ §ÆzÀÆgÀ PÁæ¸ï£À°è ¨ÉÆÃgÀ§AqÁ PÀqɬÄAzÀ JzÀjUÉ §AzÀ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ¤°è¸ÀÄwÛzÀÝAvÉ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ D mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÀÄ»AzÀæ PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀgÀ¥ÀAZÀ mÁæöåPÀÖgï EAf£ï £ÀA: PÉJ-33-nJ-7292 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA: PÉJ-33-nJ-7293 CAvÁ EzÀÄÝ mÁæöå°AiÀÄ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©vÀÄÛ £ÀAvÀgÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¨É½UÉÎ 7 UÀAmɬÄAzÀ 8 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 8-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÌgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉð ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀiÁV DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢ ºÁUÀÆ ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.   

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2017 PÀ®A: 302, 201 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹;- ¢£ÁAPÀ:25/03/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ºÉ¼ÀªÀgï, ªÀAiÀĸÀÄì:50 ªÀµÀð, eÁw:ºÉ¼ÀªÀgÀÄ, G||qÉæöʪÀgï, ¸Á||§¸ÀªÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ, PÉA¨sÁ« EªÀgÀÄ oÁuÉÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gɬĹzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £À£ÀUÉ §AUÁgɪÀÄä, ®QëöäÃ, gÉÃtÄPÁ, ±ÁAvÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À £Á®ÄÌ d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÉA¨sÁ« UÁæªÀÄzÀ ¸Á¬Ä§tÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÉ¼ÀªÀgï EªÀjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §AUÁgɪÀÄä½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÉ¼ÀªÀgï EªÀjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ. E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöäà EªÀ½UÉ vÀ¼Àî½î.PÉ UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄzÀĪɪÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ. ±ÁAvÀªÀÄä½UÉ E£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ §AUÁgɪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ gÉÃtÄPÁ E§âjUÉ CªÀgÀ UÀAqÀA¢gÁzÀ ¸Á¬Ä§tÚ, ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ E§âgÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ dUÀ¼ÀªÁr ©nÖzÀÝjAzÀ §AUÁgɪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ gÉÃtÄPÁ E§âgÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ PÉÆÃnð£À°è ªÉÄAmɣɣïì PÉøÀĪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ §AUÁgɪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ gÉÃtÄPÁ E§âjUÉ ¸Á¬Ä§tÚ, ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ E§âgÀÄ ªÉÄAmɣɣïì ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉÆÃlð DzÉñÀªÀiÁrgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄAmɣɣïì ºÀt ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÆqÀzÉà EzÀÝjAzÀ M¨ÉÆâ§âjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 70-80 ¸Á«gÀ ¨ÁQ G½¢gÀÄvÀÛzÉ. ¨ÁQ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ¯É®è ¸Á¬Ä§tÚ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁrgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ §AUÁgɪÀÄä PÀÆ°PÉ®¸ÀªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, gÉÃtÄPÁ¼ÀÄ DqÀÄPÁAiÀÄÄvÁÛ¼É. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöäà ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà E§âgÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÉA¨sÁ«AiÀÄ°è PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:24/03/2017 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ PÁ¼À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÉ¼ÀªÀgï, ¸Á||PÉA¨sÁ« FvÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ ¤±ÀÑAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV £Á£ÀÄ UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÉÝ£ÀÄ. ªÀÄzÀÄªÉ ¤±ÀÑAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30-6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀÄä¼ÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãïªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, gÉÃtÄPÁ½UÉ AiÀiÁgÉÆà PÉƯɪÀiÁr §¸À¥Àà ¹Ãj C£ÀÄߪÀªÀgÀ PÀªÀ½ ºÉÆ®zÀ ¨ÁAzÁjUÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, D¬ÄvÀÄ £Á£ÀÄ §gÀĪÀªÀgÉUÉ ¤ÃªÀÅ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃUÀ¨Áåræ CAvÁ ºÉýzÉÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ §¸À¥Àà ¹Ãj C£ÀÄߪÀªÀgÀ PÀªÀ½ ºÉÆ®zÀ ¨ÁAzÁjUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÀÄÝ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÃtÄPÁ¼À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÉÃtÄPÁ¼À PÀÄwÛUÉUÉ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢vÀÄÛ. £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀªÀÄägÀªÀjUÉ PÉüÀ¯ÁV gÉÃtÄPÁ¼ÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:30-3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DqÀÄ ªÉÄìĸÀ®Ä §¸À¥Àà ¹Ãj CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉ ºÉÆÃVzÀݼÀÄ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, DqÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ gÉÃtÄPÁ¼ÀÄ §gÀzÉà EzÀÝjAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÉÃtÄPÁ PÁt¸À¢zÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ gÉÃtÄPÁ½UÉ ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ §¸À¥Àà ¹Ãj gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §AzÁjUÉ gÉÃtÄPÁ¼À ±ÀªÀ©¢ÝvÀÄÛ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ¢£ÁAPÀ:24/03/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ¼ÀÄ DqÀÄ ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ½UÉ PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉƯɪÀiÁr §¸À¥Àà ¹Ãj gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §AzÁjUÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÉ¼ÀªÀgï ªÀÄvÀÄÛ ¸Á¬Ä§tÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÉ¼ÀªÀgï EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð EªÀ½UÉ PÉƯɪÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉA¨sÁ« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:35/2017 PÀ®A:302, 201 ¸ÀA: 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ CAvÁ «£ÀAw. 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-03-2017¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25-03-2017

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgï AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/2017, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ gÁªÀÄgÉrØ C®ègÉrØ ¸Á: §jÃzÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ gÁªÀÄgÉrØ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á®ÄÌ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ºÉÆ®zÀ°è ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ºÁQ¹zÀÄÝ, ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÀAqÀ HgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§¢üPÀgÀ°è SÁ¸ÀV ¸Á® ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ïUÁV ªÀiÁrzÀ ¸Á® ºÉÃUÉ wj¸À° CAvÁ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ fêÀ£ÀzÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-03-2017 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÁªÀtÂAiÀÄ PÀ©âtzÀ gÁrUÉ ªÉÊj¤AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, F §UÉÎ £ÀªÀÄäzÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà zÀÆgÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 24-03-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2017, PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠣ÀeÁä£À©Ã UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ ±À¦ü ©gÁzÁgÀ ¸Á: ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ±À¦ü EvÀ£ÀÄ FUÀ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ lªÉÆmÉÆ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 24-03-2017 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ lªÉƪÉÆ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-38/8932 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ 2130 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÉÆèÉʯïUÉ PÀgÉ ªÀiÁr PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 2400 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ zÁj £ÉÆÃr ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 25-03-2017 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Hj£À SÁeÁ vÀAzÉ eÉÊ£ÉÆâݣÀ ©gÁzÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤A§ÆgÀ PÁæ¸À PÀqÉAiÀÄAzÀ ±ÁªÀÄvÀ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §® ¨sÁUÀzÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°ègÀĪÀ MAzÀÄ CgÀPÀÄ° VÃqÀPÉÌ ¤£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ±Éæü EvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr £ÉÃtÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ R¢ÃgÀ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ü ªÀi˯Á vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ¸Á§ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä UÀAqÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÉÇzÉÆ GzÉÝñÀ¢AzÀ gÁwæ 2200 UÀAmɬÄAzÀ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀå PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë £ÁqsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DvÀ£À PÀÄwÛUÉUÉ MAzÀÄ GzÀÝzÀ ©½ §tÚzÀ £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÀ CgÀPÀÄ® VÃqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀÄrSÁgÀ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ¤UÉ £ÉÃtÄ ºÁQzÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ CAzÁdÄ GvÀÛgÀPÉÌ 25 ¦üÃl CAvÀgÀzÀ°è UÀAqÀ£À ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 57/2017, ಕಲಂ. 324, 307 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 23-03-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಿವರ್ತ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಕಂಪಲ್ಲಿ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ರೆಡ್ಡಿ, ಸಾ: ಬನ್ನಳಿ ರವರ ಮಗನಾದ ಗುರುನಾಥ ಇತನು ಸಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರು ಸೇರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಗುರುನಾಥ ಇತನು ಎಂದಿನಂತೆ 2200 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿತ್ತಲ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿನ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹಿತ್ತಲದ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿನ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ದಿನಾಂಕ 24-03-2017 ರಂದು 0500 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲದಲ್ಲಿನ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನರಳುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಮಗನು ಮಲಗಿಕೊಂಡ ಹೊರಸಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಗುರುನಾಥ ಇತನನ್ನು ಗುರು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿಯಾ ಅಂತಾ ಕೇಳಲು ಅವನು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲಾ ನಂತರ ಪರೀಶಿಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬಲಕಿವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಕಟ್ಟಾದ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗೈ ರಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಕಿವಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕೂಡಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾದ ಉಲ್ಲಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಪೆಟ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಇವನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗುರುನಾಥ ಇವನಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಂತರ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಗಾಯಾಳು ಗುರುನಾಥ ಇತನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಆಸ್ಪ್ರತೆಗೆ ಕೆರದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಕಾರಣ ಗುರುನಾಥ ಇವನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಲಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತರು ಬಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2017, PÀ®A. 498(J), 504, 306 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ fÃeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: dA§V gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦æÃAiÀÄAPÁ EªÀ¼ÀÄ 2009 gÀ°è ªÉÄqÀ¥À½î vÁAqÁzÀ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ °A¨Áf gÁoÉÆÃqÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¦æÃw ªÀiÁr PÉÆlð£À°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É, ¦æÃAiÀÄAPÁ EªÀ½UÉ ¥Àæ«Ãt ªÀAiÀÄ 8 ªÀµÀð, wæõÁ ªÀAiÀÄ 6 ªÀµÀð, vÁ¬Ä ªÀAiÀÄ 3 ªÀµÀð »ÃUÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, ¦æÃAiÀÄAPÁ EªÀ½UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 7 ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ C½AiÀÄ zÉëzÁ¸À EvÀ£ÀÄ ZÉ£ÁßVlÄÖPÉÆAqÀÄ  EwÛZÉUÉ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ zÉëzÁ¸À EvÀ£ÀÄ ¦æÃAiÀÄAPÁ EªÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ°PÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»ÃPÀ QgÀPÀļÀ ¤Ãr ªÀÄ£É ºÉÆÃgÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ ¦æÃAiÀÄAPÁ EPÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ dA§V UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ¼É, kwÛZÉUÉ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢ü UÉÆæ£ÁxÀ aQè KPÀ£ÁxÀ vÁAqÁ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆr ªÉÄqÀ¥À½î vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃV C½AiÀÄ zÉëzÁ¸À EvÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ »ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj E¯Áè CªÀ½UÉ ZÉ£ÁßVlÄÖPÉƽîj CAvÁ §Ä¢Þ ªÀiÁvÀÄ ºÉý §A¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 07-03-2017 gÀAzÀÄ ¦æÃAiÀÄAPÁ EªÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ JµÀÄÖ ¢ªÀ¸À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý dA§V UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÉÄqÀ¥À½î vÁAqÁPÉÌ ºÉÆV CzÉ ¢ªÀ¸À ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ UÀAqÀ zÉëzÁ¸À EvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÉÛ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢¢Ý ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ £À£Àß vÀ¯É PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¹× ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»ÃPÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 09-03-2017 gÀAzÀÄ ¦æÃAiÀÄAPÁ EªÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV ¹ÃgÉ Rj¢ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ £À£Àß UÀAqÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ £Á£ÀÄ aQè PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ »AzÉ £Á£ÀÄ «µÀ PÀÄr¢gÀÄvÉÛ£É ¤Ã£ÀÄ ¨Á CAvÁ w½¹zÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁgÀÄw E§âgÀÄ CªÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É aQè PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ »AzÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄUÀ¼ÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr PÀÆqÀ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¦æÃAiÀÄAPÁ EªÀ½UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀqÀUÁAªÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-03-2017 gÀAzÀÄ  ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR°¹zÁUÀ C°è aQvÉì PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 24-03-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¦æÃAiÀÄAPÁ EªÀ¼ÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¦æÃAiÀÄAPÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ °A¨Áf gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ªÉÄÃqÀ¥À½î vÁAqÁ EvÀ£À ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»ÃPÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ QÃl £ÁµÀPÀ OµÀ¢ü ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 56/2017, ಕಲಂ. 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 23-03-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶಮ್ಸೋದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ ಪಠಣ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಉಡಬಾಳ, ತಾ: ಹುಮನಾಬಾದ ರವರು ವಿಠ್ಠಲ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಜಂಪನಬಾಯಿ ರವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ವಿಠ್ಠಲನ ದ್ವೀಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸಂ. ಕೆಎ-32/ಇಸಿ-476 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಉಡಬಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಣಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಉಡಬಾಳ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿರ್ಣಾ ಶೀವಾರದ ಅನೀಲರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಎದುರಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಉಡಬಾಳ ಕಡೆಯಿಂದ ದ್ವೀಚಕ್ರ ವಾಹನ ನಂ. ಕೆಎ-32/ಕ್ಯೂ-1724 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ದ್ವೀಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಎದೆಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಬಲಗಟಾಯಿಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ರಟ್ಟೆಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ವಿಠಲ ಇತನ ಬಲಗಟಾಯಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗಾಲಿನ ಮೋಳಕಾಲಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ ಮಹ್ಮದ್ ಅಜರ್ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ್ ಅಹೆಮದ್ ಕಾರಬಾರಿ ಇತನಿಗೆ ಎಡಮೆಲಕಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಹಣೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಆತನ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಮುಬಾರಕ್ ತಂದೆ ಗುಲಾಮ್ ಸಾಹ ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಇತನಿಗೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ತಲೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಎಡಬೆರಳಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆತನ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಇನ್ನೋಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಮಹ್ಮದ್ ಕಲಿಂ ತಂದೆ ರುಕ್ಮೋದ್ದಿನ್ ಇತನ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಂತರ 108 ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚಿಟಗುಪ್ಪಗೆ ಬಂದು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2017, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-03-2017 gÀAzÀÄ ¥Àæ¯ÁízÀ ¹¦¹ 1359 gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹eÉJA & eÉJAJ¥sï¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ OgÁzÀ gÀªÀjAzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÀASÉå 458/17 ¢£ÁAPÀ 22-03-2017 £ÉÃzÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ ®PÀëöät ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, vÁ: OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀ ªÀÄÆ® zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¥Àjò°¹ ¸ÀzÀj SÁ¸ÀV zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25-02-2017 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ OgÁzÀ(©) ¥ÀlÖtzÀ ²ªÀ £ÀgÉÆÃmÉ gÀªÀgÀ PÀZÉÃj ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀ ¯Áj £ÀA. JAºÉZï-04/E©-9897 C.Q 10,70,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತವನ ಬಂಧನ :
ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 24/03/2017 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಶಹಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣದ ಮಿಲತ್ ನಗರ ಮಜೀದ ಹತ್ತಿರ ಮಟಕಾ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಅಸ್ಲಾಂ ಬಾಷ ಪಿ ಐ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಧಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮಟಕಾ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀಧರ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಅಲಬನೂರು ಈತನಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ 1820 - 00 ರೂ,  ಒಂದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದ ಚೀಟಿ , ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವನೊಂದಿಗೆ ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ನೆಲೋಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಸಾ|| ಮೋಗನಟಗಾ ಇವರ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಕಿಯ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಪಂಡೆಪ್ಪ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಹೊಲ ಹೋಳೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆನಲ ಹಾಯಿದಿದ್ದು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೂರ ಹೊಳೆಯಿಂದ ಉಸುಕು ತುಂಬಿದ ವಾಹನಗಳು ಹಾಯಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಲುವೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ನಂತರ ಆ ಕಾಲುವೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಪಲೈನ ಪೈಪಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿರುದಿಲ್ಲಾ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಊರಲ್ಲಿ ಉಸುಕು ಹೊಡೆವರಿಗೆ ಪೈಪು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿರಿ ಅಂದಿದಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ: 22/03/2017 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಕನಕದಾಸ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಾಗ ನಮ್ಮೂರ ದ್ಯಾವಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ಚಂದ್ರಶ್ಯಾ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ದ್ಯಾವಪ್ಪ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಏ ರಂಡಿ ಮಗನೆ ಏ ಲಚ್ಯಾ ಊರ ಮುಸಾಬರಿ ಮಾಡಬೇಕಲೆ ಅಂತ ಬೈದು ಹಣಮಂತನು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಡೆದನು ದ್ಯಾವಪ್ಪ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಡೆದನು. ಕಾಲಿನಿಂದ ಟೊಂಕಕ್ಕೆ ಒದ್ದನು. ಚಂದ್ರಶ್ಯಾ ಇವನು ನನಗೆ ಈ ರಂಡಿ ಮಗನಿಗೆ ಬಿಡಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಹೋಡೆದು ಖಲಾಸ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನೆಲೋಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ವರದಕ್ಷಣೆ ಕಿರುಕಳ ನೀಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ಯಡ್ರಾಮಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಬಿರಾದರ ಸಾ|| ಕೂಕನೂರ ತಾ|| ಜೆವರ್ಗಿ ರವರ ಮಗಳಾದ ದೇವಕ್ಕಿ ವಯಸ್ಸು 22 ವರ್ಷ ಇವಳಿಗೆ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪ ಮುದಬಸಪ್ಪಗೋಳ ಇವರ ಮಗನಾದ ಮಲ್ಲು @ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಇವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ 9 .1/2 ಬಂಗಾರ ಮಾತಾಡಿ ಮದುವೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ 9.1/2 ಬಂಗಾರ , ಹಾಗು ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ-ಬರೆ ಇತ್ಯಾದಿ  ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 01-05-2014 ರಲ್ಲಿ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವರನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆವೆ. ನಂತರ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ದೇವಕ್ಕಿ ಇವಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದ 1 ವರ್ಷದ ವರೆಗೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ದೇವಕ್ಕಿ ಇವಳಿಗೆ 1) ಮಲ್ಲಿನಾಥ @ ಮಲ್ಲು ತಂದೆ ಶೆಂಕ್ರೆಪ್ಪ ಮುದಬಸಪ್ಪಗೋಳ, 2) ಭಾವ ಧರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಶೆಂಕ್ರೆಪ್ಪ ಮುದಬಸಪ್ಪಗೋಳ, 3) ಮಾವ ಶೆಂಕ್ರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಧರೆಪ್ಪ ಮುದಬಸಪ್ಪಗೋಳ, 4) ಅತ್ತೆ ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶೇಂಕ್ರೆಪ್ಪ ಮುದಬಸಪ್ಪಗೋಳ, 5) ನೇಗೆಣಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಧರೆಪ್ಪ ಮುದಬಸಪ್ಪಗೋಳ ಹೀಗೆಲ್ಲರೂನಾವು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಹೊಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ”  ಅಂತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೂ ನನ್ನ ಹೆಂಡಿತಿಯಾದ ಮಹಾಂತಮ್ಮ, ಹಾಗು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಶರಣಗೌಡ, ನಾನಾಗೌಡ ಹೀಗೆಲ್ಲರ ಎದುರಿಗೆ ನೆಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೆನೆ ಅವರೂ ಕೆಳಿದಷ್ಟು ಹಣ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಕೊಡಲಿ ಅಂತಾ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದೆನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಣಸಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆಂದಪ್ಪಗೌಡ ಹಾಗು ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿಕಂಠರಾಯಗೌಡ ಮತ್ತು ನಾನು, ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ದೇವಕ್ಕಿ ಹಿಗೇಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬೀಗರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಹಾಗು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೇವಕ್ಕಿ ಇವಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆವೆ. ದಿನಾಂಕ 23-03-2017 ರಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು  ಮದ್ಯಾನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಕೀಯಾ ಬಾಪುಗೌಡ ತಂದೆ ಸಾಯಬಣ್ಣಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇತನು ನಮ್ಮ ಮನಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಾದ ದೇವಕ್ಕಿ ಇವಳು ಶರಣಗೌಡ ಹಿರೇಗೌಡರ ಇವರ ಹೊಲದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಗಾಭರಿಗೊಂಡು ನಾನು, ನನ್ನ ಹೆಂಡಿತಿಯಾದ ಮಹಾಂತಮ್ಮ, ಹಾಗು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ನಾನಾಗೌಡ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಕೀಯಾ ಶರಣಗೌಡ, ಊರಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಗೌಡ ಹಿರೇಗೌಡ ಇವರ ಹೊಲದ ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಬಾವಿಯ ನೀರಲ್ಲಿ ಶವವು ಮುಳಿಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ನಾನಾಗೌಡ ಹಾಗು ಕೊಣಶಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಗೌಡ ತಂದೆ ಚೆಂದಪ್ಪಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಾವಿಯಿಂದ ಶವವನ್ನು ಮೇಲೆ ತಂದು ಹಾಕಿದರು. ಆಗ ನಾನು ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸೊರುತ್ತಿತ್ತು, ಕೀವಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿತ್ತು, ತೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾವು ಬಂದಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ 1) ಮಲ್ಲಿನಾಥ @ ಮಲ್ಲು ತಂದೆ ಶೆಂಕ್ರೆಪ್ಪ ಮುದಬಸಪ್ಪಗೋಳ, 2) ಭಾವ ಧರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಶೆಂಕ್ರೆಪ್ಪ ಮುದಬಸಪ್ಪಗೋಳ, 3) ಮಾವ ಶೆಂಕ್ರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಧರೆಪ್ಪ ಮುದಬಸಪ್ಪಗೋಳ, 4) ಅತ್ತೆ ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶೇಂಕ್ರೆಪ್ಪ ಮುದಬಸಪ್ಪಗೋಳ, 5) ನೇಗೆಣಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಧರೆಪ್ಪ ಮುದಬಸಪ್ಪ ಗೋಳ ಹೀಗೆಲ್ಲರೂ ವರದಕ್ಷಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ತರುವಂತೆ ಪೀಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಈಜು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಗೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 11 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು.  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಯಡ್ರಾಮಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.