Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, December 22, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-12-2009
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 280/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ B 22/12/2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JA.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¹éPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ C°è ªÀÄÈvÀ ¸À¥ÀßA¹AUÀ EvÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ ¢Ã¥ÀPÀ¹AUÀ ¹PÀÌ®UÉgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð ¸Á B eÉÆò £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ 1) gÁeÉAzÀæ¹AUÀ 10 ªÀµÀð 2) §®©ÃgÀ¹AUÀ 7ªÀÄ ªÀµÀð ºÁUÀÄ ¸À¥Àß¹AUÀ 3 ªÀµÀð »ÃUÉ 3 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¢Ã¥ÀPÀ¹AUÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ UÀÄ®âUÁð eÉð£À°è EgÀÄvÁÛ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨sÁ°Ì ¸À«ð¸À ¸ÁÖAqÀzÀ°è UÀÄr¸À®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ B 22/12/2009 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨sÁ°Ì ¸À«ð¸À ¸ÁÖAqÀzÀ UÀÄr¹°£À°è EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸À¥ÀßA¹AUÀ 3 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¦æãÀì aPÀ£À ºÉÆmÉî JzÀgÀÄUÀqÉ Dl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ D ªÉüÉAiÀÄ°è vÀgÀPÁj ªÀiÁPÉðl PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ®wÃ¥sÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ «ÄzÉð ªÀÄ»AzÁæ ZÁA¦AiÀÄ£ï C¯Áá DmÉÆà £ÀA B PÉJ-39-6619 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á B wãÀ zÀÄPÁ£ÀUÀ°è ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ Dl DqÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸À¥ÀßA¹AUÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À C¯Éè ¤°è¹zÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ Nr ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÄ ºÀuÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ ºÁUÀÄ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊAiÀÄ°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj DmÉÆÃZÁ®PÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/09 PÀ®A 279 337 338 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-11-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦üAiÀiÁð¢ü ²æà PÀȵÁÚ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw: PÉÆêÀÄän GzÉÆåÃUÀ QgÀuÁ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: £ÁUÀ®V¢Ý ¸ÀzÀå £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ (J¦) FvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ²æà ¸ÀĤî ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨sÁµÀtQ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-28/nJZÀ-n.Dgï-4158 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀ½ £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-2759 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-2759 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¸Á: §¼ÀvÀ (©) ºÁUÀÆ CªÀ£À »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀ «¯Á¸À vÀAzÉ §AqÀ¥Áà ¸Á: PÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀj§âjUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¤Ãr ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVvÀÄÛ. ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÀºÀ aQvÉì ¤Ãr ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 20-12-2009 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ²æà ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà §rUÉgÀ ¸Á: §¼ÀvÀ (©) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ CªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ D ¢ªÀ¸À gÁwæ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 30-11-09 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ gÁwæ 11 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀgÀ ±ÀªÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁr ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½AzÀ ¦.JA.E ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ «¯Á¸À vÀAzÉ §AqÉ¥Áà FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½AzÀ ¦.JA.E ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ ¢£À¢AzÀ 12 ¢ªÀ¸À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÉzÉAzÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÁUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄUÉ EzÀgÀ §UÉÎ w¼ÀĪÀ½PÉ E®èzÀ PÁgÀt oÁuÉUÉ §gÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CzÀjAzÀ EzÀgÀ°è PÀ®A 304(J) L¦¹ C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 278/09 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ B 21/12/2009 gÀAzÀÄ 12000 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÀAzÀgÉ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯É JzÀgÀÄUÀqÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÉõÀ¥Áà EvÀ£À CAUÀr ªÀÄÄAzÉ M§â ªÀÌQÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É d£ÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§jUÉ ºÀt ºÀwÛzÀgÀÄ PÉÆqÀzÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ, ¦.L gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ£À CAUÀr JzÀgÀÄUÀqÉ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÀA¥ÀAUÉ ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð eÁB ªÀqÀØgÀ ¸ÁB ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90=00 gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ d£ÀjUÉ £ÀA§gÀ ºÀwÛzÀgÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É 1215 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ZÉPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä DvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 235=00 gÀÆ 2) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn 3) MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 279/09 PÀ®A 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ B 21/12/2009 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì ºÀ¼É ¸À«ð¸À ¸ÁÖAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ¨sÀªÁ¤ ªÉÊ£À ±Á¥À JzÀgÀÄUÀqÉ M§â ªÀåQÛ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90=00 gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ d£ÀjUÉ £ÀA§gÀ ºÀwÛzÀgÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ºÀÄ¥Àà¼ÉPÀgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð eÁB ªÀqÀØgÀ GB PÀ®Äè NqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ¸Á B eÉÆò £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À£ÀÄß ZÉPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä DvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1100=00 gÀÆ 2) JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn 3) MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀߣÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/09 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ: 21/12/2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á PËoÁ (©) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀ£Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ : ²¯Áà ©gÁzÁgÀ , 19 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀð¢AzÀ «zÁå¨sÁå¸À PÀÄjvÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÁzÀ ²æªÀÄw PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà aAvÁ£ÀªÀgÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ G½¢ÝzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 12-12-09 gÀAzÀÄ ©.J. 2 £Éà ªÀµÀðzÀ 3 £Éà ¸É«Ä¸ÀÖgÀ ¥ÀjÃPÉë PÉÆqÀ®Ä ªÀģɬÄAzÀ ©«© PÁ¯ÉÃf ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/12/2009 gÀAzÀÄ ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀwPÁAvÀ JgÀ£Á¼É eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlÖzÀªÀ¤zÀÄÝ PÀÄlÄA§ £ÀqɸÀ®Ä C±ÀPÀÛ£ÁV MqÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ dªÁ¨ÁÝj FPÉAiÀÄÄ ºÀÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄÄAzÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ »ÃUÉ EzÀÝ°è ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀUÉÊgÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ JAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ fêÀzÀ ºÀAUÀÄ vÉÃf¹ì ¢£ÁAPÀ 20/12/2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Ql£Á±ÀPÀ OµÀ¢ «µÀ ¸Éë¹ ±ÁåªÀÄgÁªï ¨É¼ÀPÀÄuÉgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É . FPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è DAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ gÀwPÁAvÀ JgÀ£Á¼É ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ G ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ OgÁzÀ (©) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/09 PÀ®A 448, 323, 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/12/2009 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄĸÀÛ¥sÁ vÀAzÉ ªÀ»ÃzÀ«ÄAiÀiÁå RÄgÉö ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á ¨É¼ÀPÀÄt (¹) UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21/12/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ OgÁzÀ(©)UÉ zÀ£ÀUÀ¼À CAUÀrAiÀÄ°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Rj¢ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ gÁd CºÀäzÀ RÄgÉöAiÀÄÄ §AzÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÁ£ÀÄ Rjâ¹zÀ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÀAvÉ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ EvÀ¤UÉ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæ gÁd CºÀäzÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä vÀ£Àß zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÀAvÉ ºÉýzÁUÀ E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀiÁPÁ® ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ J1 gÁd CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÉçħ ¸Á¨ï RÄgÉö, J2 ªÉÄÊ£ÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÉçħ ¸Á§ RÄgÉö, J3 d°Ã® vÀAzÉ ªÀĺÉçħ ¸Á§ RÄgÉö, J4. ªÀĸÁÛ£ï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀÄ RÄgÉö J®ègÀÄ ¸Á ¨É¼ÀPÀÄt (¹) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr vÀĪÀiÁj ªÀiÁQ ¨ÉÆøÀqÁ vÀĪÀÄ PÉÆ §ºÀÄvï ªÀÄ¹Û ZÀqÀUÀAiÀiÁ ºÉÊ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ vÀ£Àß eÉÆÃvÉ vÀA¢gÀĪÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ©r¹PÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CuÁÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/09 PÀ®A 448, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/12/2009 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªï ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð G PÉÆ°PÉ®¸À eÁåw PÀÄgÀħÄgï ¸Á £ÁUÀÆgï (©) UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤rÃzÉÝ£ÉAzÀgÉ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ mÁæöåPÀlgÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä ¨ÁgÀ¢zÀÝgÀÄ DgÉÆæ J1 ªÀiÁzsÀªÀgÁªï ¥Ánïï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ w½¹zÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DQìöäPÀªÁV VqÀPÉÌ rQÌAiÀiÁV ¸ÀzÀj mÁæöåPÀgÀ dRªÀÄ UÉÆArgÀÄvÀzÉ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ J1 ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ¢£Á®Ä mÁæöåPÀÖgÀ ¥À°Ö ªÀiÁr dRªÀÄ ªÀiÁrzÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 21/12/2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ J1. ªÀiÁzsÀªÀgÁªï vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¥Ánïï, J2. ²ªÀPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ dzsÀªÀgÁªï ¥Ánïï , J3. ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªï ¥Ánïï J®ègÀÄ ¸Á £ÁUÀÆgÀ (©) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DgÉÆæ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K gÁeÁ ¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ »ÃUÉPÉÌ ¨ÉÊAiÀÄÄ«j CA¢zÀPÉÌ J1 ªÀiÁzsÀªÀgÁªï FvÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÉ£ÀÄ ºÀÆrwÛ¤ CAvÀ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ J2 EvÀ£ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É. CUÀ EzÀ£ÀÄß ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ DgÉÆæ J3 ªÀĺÁzÉë EªÀ¼ÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄÝ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 208/09 PÀ®A 323. 324. 326. 504. 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-12-09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Áà ªÉÆîPÉÃj ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁåw: PÀÄgÀħ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÀdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀ£ÀÄ PÀÄædgï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¨ÁrUÉ ¥ÀqÉzÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ E¢ÃUÀ 3 wAUÀ½AzÀÝ ©nÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¨ÁrUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÁQ EgÀÄvÀÛzÉ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 21-12-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÀ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ, 2) C¤Ã® vÀAJ ªÀiÁgÀÄw PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ, 3) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ, 4) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ J®ègÀÆ eÁåw: PÀÄgÀħ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ ¨ÁrUÉ PÉÆqÀÄ, £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À ©lÄÖ EUÀ J£ÉÆߧâgÀ UÁr ªÉÄ¯É PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»ÃvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ D£ÀAzÀ¤UÉ PÁ°¤AzÀ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆæUÀ¼À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî®VzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 207/09 PÀ®A 279. 337. 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 21-12-09 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: ¨Á®® xÁAqÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤rzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ½AzÀ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄÄwÛzÀÄÝ E°èAzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ PÁgÀt ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ PÀqÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¯Áj £ÀA JªÀiï JZï 12-9687 £ÉzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀ ªÁr zÁn RlPÀaAZÉÆüÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀPÉÌ vÀVΣÀ°è ¯Áj E½¹zÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ¸ÁzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀÄðzÀÄzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/12/2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ EzÉ CAvÀ w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ CAvÀgÀrØ ªÀAiÀÄ//48 ªÀµÀð eÁåw// gÀrØ G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// PÀÄ£À©ªÁqÁ alUÀÄ¥Áà EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÆ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1945 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ alUÀÄ¥Áà PÀqɬÄAzÀ alUÀÄ¥Áà ºÀÄqÀV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ CPÀâgÀ vÀAzÉ SÁ¹A DmÉÆà £ÀA PÉJ 38/1245 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// alUÀÄ¥Áà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß CqÁØ wrØ DV CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQªÀiÁr »A¢¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ ªÀiÁåfÃPÀ £ÀA PÉJ39/7026 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ DmÉÆà ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ £À©¸Á§¤UÉ ¨sÀj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ UÁ½UÀgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/09 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 192(J) LJA« PÁAiÉÄÝ :-¢£ÁAPÀ 21/12/09 gÀAzÀÄ UÉÆ¥Á® gÁoÉÆqÀ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ, oÁuɬÄAzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀÄjvÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA. 09 §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ¢AzÀ vÀqÉƼÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄqÀ© PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ 1400 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ C¦à CmÉÆ jÃPÁë £ÀA PÉJ-39/4724 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¤°è¹ ZÉPÀÌ ªÀiÁqÀ®Ä vÀ£Àß C¦à CmÉÆzÀ ¥À«Äðl «ÄwVAvÀ E§âgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß C¢üPÀªÁV vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ¹zÀÞAiÀiÁå vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀĸÀÄì:33ªÀµÀð eÁw:dAUÀªÀÄ ¸Á:RlPÀ aAZÉƽ CAvÀ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖ°è CzÉ ªÉÃUÀzÀ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀ§ÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀ DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä.

¢£ÁAPÀ 21.12.2009 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ ¦¹ 270 CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà EªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ wªÀiÁä¥ÀÄgÀ ¥ÉÃmÉAiÀÄ J¯ï.«.r PÁæ¸ï£À°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁfëÄAiÀiÁ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ ¸Á: UÀ®UÀ vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj PÁ湤AzÀ ªÀÄvÀ JtÂPÉAiÀÄ PÉÃAzÀæzÀ PÀqÉUÉ PÁj£À°è ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ, ªÀÄvÀ JtÂPÉ PÁAiÀÄð«zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ D PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤µÉâ¸À¯ÁVzÉ CAvÀ PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ¥ÉưøÀ PÁ£ÀìmÉç¯ï w½¹zÀÝPÉÌ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, PÀvÀðªÉåPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦¹ 270 CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

: ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAóX¹zÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ.

¢£ÁAPÀ:21.12.2009 gÀAzÀÄ 14.30UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄAdÆgÀÄ¥ÁµÁ vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀĸÁ§ zÀR¤ 32 ªÀµÀð ¸Á: UÁA¢üªÉÄÊzÁ£À ºÀnÖPÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ ªÀÄ»ÃAzÁæ ªÀiÁåQì ¦PÀ¥ï ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå:PÉJ.36, 8024 £ÉÃzÀÝgÀ mÁ¦£ÀªÉÄÃ¯É 5 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ WÀlPÀzÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ²æà GzÀAiÀÄgÀ« ¦J¸ïL ªÀÄ¹Ì oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¹, ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁrzÁUÀ ¥À«Äðmï ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹, ªÁºÀ£ÀzÀ°è 60 PÀÄj & 8 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹zÀÝ®èzÉ mÁ¦£ÀªÉÄÃ¯É 5 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¸ÀzÀÝ jAzÀ ¥ÁætÂUÀ¼À & ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ M§â¤UÉ UÁAiÀÄ.

¢£ÁAPÀ 21.12.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 0830 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À §¸ÀªÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 36 ºÉZï.-2915 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²æà ªÁfÃzÀ vÀAzÉ C«ÄÃzï ¥ÁµÁ ¸Á: CgÀ§ªÉƺÀ¯Áè FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß UÁA¢ü ªÀÈvÀÛ¢AzÀ CgÀ§ ªÉƺÀ¯ÁèzÀ PÀqÉUÉ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è §AzÁUÀ VæÃ£ï ¹UÀß¯ï ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¤zsÁ£ÀªÁV §®UÀqÉ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁqÀÄvÁÛ CgÀ§ ªÉƺɯÁè PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ r¹ D¦üù£À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 36-J¯ï 6887 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸ÀzÉà CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÁfÃzÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

: UÀȺÀtÂ, ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå:

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÉÄzÀQ£Á¼ÀUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAzÉñÀ 25 ªÀµÀð EªÀ½UÉ JgÀqÀÄ wAUÀ½AzÀ §Ä¢Ý¨sÀæªÀÄuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:20.12.2009 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 22.45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21.12.2009 gÀAzÀÄ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ DgÉÆÃUÀå¥Àà ¸Á:dªÀ¼ÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

:ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀ PÁgÀt UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ¤AzÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä:

FUÉÎ ªÀÄÆgÀĪÀgÉ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ²æêÀÄw FgÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà PÀnÖªÀÄ£É ¸Á: D£ÀAzÀUÀ¯ï vÁ: ªÀiÁ£À« FPÉAiÀÄÄ eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ -ºÉAqÀw C£ÀÆ£ÀåªÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀ PÁgÀt UÀAqÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À CtÚ wªÀÄätÚ ¸ÉÃj ¤Ã£ÀÄ §AeÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¨ÉÊzÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ,¢£ÁAPÀ 21.12.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1100 UÀAmÉUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §AzÀ FgÀªÀÄä½UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ AiÀiÁPÉ §AzÉ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æêÀÄw FgÀªÀÄä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

DPÀæªÀÄ ¦¸ÀÆÛ® ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À :-

zɪÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢.21-12-09 gÀAzÀÄ ©æÃqÀÓ PÀªÀiï ¨ÁågÉd ºÀwÛgÀ C±ÉÆÃPÀ UÀÄvÉÛzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÁzÉÎ gÀªÀgÀÄ PÀnÖ¹zÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉ ªÀiÁgɪÀiÁazÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£À vÉÆlÖ ¥ÁåAn£À §®UÀqÉ QøÉAiÀÄ°è ªÀiÁåUÀfãÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ E®èzÀÄÝ MAzÀÄ ¦¸ÀÆÛ® ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦¸ÀÆÛ®zÀ §UÉÎ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¸ÀgÀPÁj¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EªÉ ºÉÃUÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjªÀ£ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ dAiÀÄ¥Áà ªÉÄÊzÀÄVð ¸Á|| zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ C£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢. 21-12-09 gÀAzÀÄ ²æà ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ gÁªÀ ¥Ánî ¸Á: ªÀÄzÀgÁ (PÉ) vÁ: C¥Àd®¥ÀÆgÀ f: UÀÄ®§UÁð QgÁuÁ §eÁgÀ ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¨ÉøÀ PÀqɬÄAzÀ lAlA £ÀA§gÀ PÉJ 32/ 637 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹zÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.