Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, January 16, 2012

Gulbarga Dist Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಸಯ್ಯ ಸಾ: ಮನೆ :ಸಿ 2-01 ಹೈ ಕೋರ್ಟ ಕ್ವಾಟರ್ಸ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 16-01-2012 ರಂದು 12-00 ಗಂಟೆಗೆ ಜಗತ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್ ಮೇನ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿದ್ದಿ ಪಾಶಾ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಕಾರ ನಂ: ಕೆಎ 01 ಜಿ 4860 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಎ 889 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಜಗತ ಸರ್ಕಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಂದಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಿಗೆ ನೆದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಕಾರಿಗೆ ಜಕಂ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 9/2012 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಬಾಲಕ ಸಾವು:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಗೌಸ @ ಗೌಸಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಜಿಲಾನಮಿಯ್ಯಾ @ ಜಿಲಾನಿ ಮುಜಾವರ @ ಖಾದೀಮ ವ:16 ವರ್ಷ ಇತನು ದಿನಾಂಕ 16-01-12 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಳಕಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಗೆ ಹತ್ತಿ ನಿಂತಾಗ ಗೋಡೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹಾವು ಬಂದು ಗೌಸನ ಎಡಗಾಲ ಹಿಂಬದಿಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ತ ಚಿಮ್ಮಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಅವನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸರಕಾರಿ ದವಾಖಾನೆಗೆ ತರುವಾಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ವೈಧ್ಯರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈತನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವದೇ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಜಾನಿಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಮಹಿಮೊದಮಿಯ್ಯಾ ಮುಜಾವರ @ ಖಾದೀಮ ಸಾ: ಸೈಯ್ಯದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಯು,ಡಿ,ಅರ್, ನಂ: 04/2012 ಕಲಂ 174 ಸಿಅರಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಕೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

  PÉ.fêÀ£ïPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÉ.PÀȵÀÚªÉÆúÀ£ÀgÁªï, 30ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, G||ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÀvÀÛ ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á||ªÀiÁqÀVj PÁåA¥À, ºÁ.ªÀ:ªÀÄ.£ÀA:6-2-74/95, ®PÀëöät ¯ÉÃOmï, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼À «zÁå¨sÁå¸ÀPÁÌV ®PÀëöät ¯Éà Omï£À ªÀÄ£É £ÀA.6-2-74/95 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ ¸ÀAPÁæAw ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¢:13-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ wgÀÄUÁqÀĪÀªÀjUÉ PÁtzÀAvÉ ¨ÁV°UÉ ¥ÀgÀzÉ ©lÄÖ ¸ÀéAvÀ HgÀÄ ªÀiÁqÀVj PÁåA¦UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢:15-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À PÉ.fêÀ£ïPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ D£ÀAzÀ ¨Á§Ä JA§ÄªÀªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÉ ¨ÁV®PÉÆAr ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀAvÉ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà PÉ.fêÀ£ïPÀĪÀiÁgÀ vÀ£Àß ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä «µÀAiÀÄ ¤d«zÀÄÝ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV C¯ÁägÁzÀ°ènÖzÀÝ 1] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ (£À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀzÀÄ) CAzÁdÄ vÀÆPÀ 10 UÁæA. C.Q: 25,000/-2] JgÀqÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀ vÀ¯Á 10 UÁæA vÀÆPÀªÀżÀîzÀÄÝ, MlÄÖ 20 UÁæA. MlÄÖ C.Q:50,000/-3] MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ Q«AiÀÄ dĪÀÄÄQ ¨ÉAqÉÆïÉUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 5 UÁæA. vÀÆPÀªÀżÀîzÀªÀÅ. C.Q:12,500/-4] 2 ¨É½î UÁè¸ï, 5] MAzÀÄ ¨É½î VAr (¨Ë¯ï)6] MAzÀÄ ¨É½î DgÀw vÀmÉÖ. 7] JgÀqÀÄ PÀÄAPÀĪÀÄ ¨sÀgÀtÂ.8] JgÀqÀÄ ¨É½îAiÀÄ ¢Ã¥À ºÀZÀÄѪÀ ¸ÀªÉÄ. 9] MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ Qà ZÉÊ£ï, 10] MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ GqÀzÁgÀ.11] MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ HzÀħwÛ ºÀZÀÄѪÀ ªÀ¸ÀÄÛ. J®è ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À vÀÆPÀ UÉÆwÛ®è. CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ. 20,000/- EgÀÄvÀÛzÉ.»ÃUÉ MlÄÖ 3.1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ J®èªÀÇ ¸ÉÃj MlÄÖ CAzÁdÄ ªÀiË®å 1,07,500/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢:13-01-2012 gÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢:15-01-2012 gÀ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À ©ÃUÀzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.04/2012 PÀ®A.454.457.380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§ÄqÀØAiÀÄå vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ: 85 ªÀµÀð G: PÀÆ° ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ vÁ:f gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ wÃgÁ ªÀAiÀĸÁìVzÀÄÝ FUÉÎ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ªÉÄÊ PÉÊ PÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAl £ÉÆêÁV EzÀjAzÀ §¼À®ÄvÁÛ ¤±ÀPÀÛ£ÁVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ¢AzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ 07.01.2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ UÀæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr G¥ÀZÁgÀPÁÌV gÁAiÀÄZÀÆj£À jêÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 15.01.2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4.45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÉ. CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw²æêÀÄw ºÀ£ÀĪÀÄPÀÌ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 03/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2012 gÀAzÀÄ ---226     ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ---38,800/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-01-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£À¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-01-2012

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/01/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ «ÃgÀ±ÉnÖ @ PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà zÀAr£À ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï. ¹. ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EvÀ£ÀÄ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ²ªÁgÀzÀ°è£À vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 391/J £ÉÃzÀgÀ°ègÀĪÀ eÉÆüÀzÀ ¨É¼É PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV ZÀ¥Àà° vÉUÉzÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽwÛzÁÝUÀ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ «µÀ dAvÀÄ §®UÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½£À ¥ÀPÀÌzÀ ¨ÉgÀ½UÉ PÀaÑzÀjAzÀ gÁwæ 1100 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¹zÀÝvÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤îªÀiÁä UÀAqÀ «ÃgÀ±ÉnÖ @ PÀAmÉ¥Áà zÀAr£À ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2012 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/1/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£ÀgÁªÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Áà ²ªÀ£ÁAiÀÄPÀ ¸Á : ºÀtPÀÄt gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÁåªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¹zÀÝ£ÉægÀ, 2) ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ zÁåªÀ¥Áà ¹zÀÝ£ÉægÀ, 3) gÀ« vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¹zÀÝ£ÉægÀ, 4) GªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¹zÀÝ£ÉÆgÀ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀtPÀÄt EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2012 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/1/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ zÁåªÀ¥Áà ¹zÀÝ£ÉÆgÀ ¸Á: ºÀtPÀÄt gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CdÄð£À vÀAzÉ zÁåªÀ¥Áà ²ªÀ£ÁAiÀÄPÀ, 2) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ²ªÀ£ÁAiÀÄPÀ, 3) C¤Ã® vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ²ªÀ£ÁAiÀÄPÀ, 4) D£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ²ªÀ£ÁAiÀÄPÀ J®ègÀÆ ¸Á : ºÀtPÀÄt EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 15-01-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ C¦à DmÉÆà £ÀA PÉJ39-7655 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ ©Ãj(©) UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ zÁjAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ zsÀ£ÀgÁd FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ zsÀ£ÀgÁd FvÀ£ÀÄ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄgÁªÀ vÀAzÉ zÉêÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ©Ãj(©) gÀªÀgÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2012 PÀ®A 341, 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ zÉëzÁ¸À ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄgÀħÄgÀªÁr EvÀ£ÀÄ OgÁzÀ¢AzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÄgÀħÄgÀªÁrUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ £ÁAiÀÄPï vÁAqÁzÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ£À QgÁt CAUÀr ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀĤî eÉÆvÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ £ÀUÀÄvÁÛ HgÀ PÀqÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄgÀħÄgÀªÁr EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ £ÉÆÃr AiÀiÁPÉ £ÀUÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ®è£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-01-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ºÉÆ°AiÀÄ, ¸Á: ¹QAzÁæ¨ÁzÀ ªÁr, vÁ: ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÀĨsÁµÀ FvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ CµÀÖgÀ°è »A¢¤AzÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¸ÀĨsÁµÀ FvÀ£À ªÉÄðAzÀ ªÁºÀ£À ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¸ÀĨsÁµÀ FvÀ£ÀÄ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ²ªÀgÁd PÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ºÀäqÀV, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ júÁ£Á©¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸ÀÆjd vÉð ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄqÀ© EªÀgÀÄ AiÀÄ®èªÀiÁä zÉë eÁvÉæUÉ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀ C°ZÁAzÀ EªÀ¤UÉ gÉÆÃnÖ §ÄwÛ PÉÆÃqÀ®Ä ¸ÉÊ£À¸Àì UÀAqÀ C°ZÁAzÀ gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV §ÄwÛ PÉÆÃlÄÖ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ C¦à DmÉÆà £ÀA. PÉ.J-39/5658 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ©UÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÄqÀ© §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zÉøÁ¬Ä gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÀÄfÌ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-07/¹-1161 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ C¦à DmÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀ ¸ÉÊ£À¸ï UÀAqÀ C°ZÁAzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁ£Áf vÀAzÉ ®PÀëöät EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ¸ÀA¢Ã¥ï ªÀÄÄAzÁr EªÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಶರಣು@ ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಬಾಳ ಸಾ:ಫರಹತಾಬಾದ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 14/1/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 20:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಕ್ರಾಸ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ ವೈನ ಶಾಪ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಜಮಾರ ಬುಳ್ಳಾ. ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ ವಡಗೇರಾ, ಶ್ರೀಶರಣು ಡೆಂಗಿ, ಮತ್ತು ಅಶೋಕ ಹಯ್ಯಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾನಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತಾಗ 3 ಜನರು ಹುಡುಗರು ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೆ ಜಗಳಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ನಾನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಜಗಳಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನೀವಾಸ @ ಶಿನು ತಂದೆ ಬಸಯ್ಯಾ ಗುತ್ತೆದಾರ ಸಾ: ಸಿರನೂರ ಸಂಗಡ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಜನರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎನಾದರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆವೆ ನೀನ್ಯಾರು ನಮಗೆ ಕೇಳುವದಕ್ಕೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಬೀಯರ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ತಲೆಗೆ, ಮುಗಿಗೆ ಹೋಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ 8/2012 ಕಲಂ 323.324.504. ಸಂಗಡ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 3 (1)(10) ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ ಪಿ.ಎ ಎಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ @ ಹೋಮು ತಂದೆ ರಾಂಚಂದ್ರ ರಾಠೋಡ ಸಾ: ಕುಶಪ್ಪ ತಾಂಡಾ ನರೋಣ ತಾ: ಆಳಂದ ರವರು ನಾನು ಹಾಗೂ ರೂಪಸಿಂಗ ರಾಠೋಡ, ರಾಮು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇತರರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಟಕಿ ಗ್ರಾಮ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಬೀರಾದಾರ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ 15/01/2012 ರಂದು ಮದ್ಯಾನ್ಹ 3.45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಹಾಗೂ ರೂಪಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕಬ್ಬಿನ ಮಾಲಕ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಬಿರಾದಾರ ಇವರ ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಕೆ.ಎ 32 ಆರ್ 3290 ನೇದ್ದನ್ನು ರೂಪಸಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಳಂದ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುವಾಗ ಆಳಂದ ರಜೀವಿ ರೋಡಿನ ಎಡಬದಿಯಿಂದ ನೈಸ್ ಚಿಕ್ಕನ್ ಸೇಂಟರ್ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಲಾರಿ ನಂ ಎಂ. ಡ್ಲೂ. ಪಿ. 2333 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನ ಅಬ್ದುಲ ಹಮೀದ ತಂದೆ ಇಸಾಕ್ ಚೌದರಿ ಸಾ: ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಆಳಂದ ಇತನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೋಟರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ರೋಡಿನ ಎಡಗಡೆ ಬಿದ್ದೆನು ರೂಪಸಿಂಗನು ಇತನು ಲಾರಿಯ ಹಿಂದಿನ ಬಲಟೈರಿನ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದನು ಆಗ ಜನರು ನೋಡಿ ಕೂಗಿದಾಗ ಲಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಲಾರಿಯ ಟೈರು ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಯ್ದಿದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟನು ನನಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ವಾಹನ ಸ್ಥಳದಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಒಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 11/2012 ಕಲಂ 279, 337, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಸುನಂದಾ ಮೂರ್ತಿ ತಂದೆ ವೀರಾಪೂರ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ವಯ:55 ಉ;ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ; ಪ್ಲಾಟ ನಂ. 12 ಐಶ್ವರ್ಯ ಜಯನಗರ ಸೇಡಂ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕಃ 14/01/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸಾಮಾನು ತರಲು ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಹುನುಮಾನ ಮಂದಿರದ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ರವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲದ ಮೇಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದವನೇ ನನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ 15 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಹಳವವಿದ್ದ ಲಾಕೆಟ್ ಅಃಕಿಃ 45,000/- ರೂ ನೇದ್ದನ್ನು ಜಬರ ದಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಕತ್ತಲು ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲಾ. ಸದರಿಯವನ ವಯಸ್ಸು ಅಂದಾಜು 25-30 ಇರಬಹುದು ವೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಶರ್ಟ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 03/2012 ಕಲಂ. 392 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಕೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.