Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, November 7, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ:
ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ಚಿಟ್ಟೆಪ್ಪನೋರ್ ಸಾ: ರೋಡ ಕಲ್ಲೂರ ತಾ: ಚಿಂಚೋಳಿ ರವರು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಶ್ವೇತ ಇವಳು ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಇಬಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾದ ಅಶೋಕ ರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಹತ್ತಿರ ರೂಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಚಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಚಂದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಇಂಗಳಗಿ,ರಾಕೇಶ ತಂದೆ ಚನ್ನಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ,ಶಂಕರ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಇಂಗಳಗಿ,ಪ್ರಕಾಶ ಬೀದರ, ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಚಂದಾಪುರ ಅನೀಲ ಚಂದಾಪುರ ಇವರುಗಳು ಚುಡಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತಾ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಳು. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪೋನಿನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ನೀನಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆವೇ ಅಂತಾ ಹೆದರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಹೇಳಿರುತ್ತಾಳೆ. ದಿನಾಂಕ:05-11-12 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಅಶೋಕ ರೆಡ್ಡಿ ಇವರು ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಶ್ವೇತ ಇವಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋದವಳು ತಿರುಗಿ ಇಷ್ಟೋತ್ತಾದರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ನಾವು ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಕ್ಕರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೊದಲು ಸಂಶಯವಿರುವ ರಾಕೇಶನ ತಾಯಿಯಾದ ಮಮತಾ ಗಂಡ ಚನ್ನಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ ಸಾ: ಚಂದಾಪೂರ ತಾ: ಚಿಂಚೋಳಿ ಇವಳ ಕೈವಾಡ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚೋದನೆ ಇರಬಹುದು ಕಾರಣ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:226/2012 ಕಲಂ 143,366,109 ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.    

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                ¢£ÁAPÀ 06-11-2012 gÀAzÀÄ 04-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ ¥ÀUÀqÀ¢¤ß, 21 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, E£ÉÆߪÁ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-34-JA-4565 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: w¥Àà£ÀºÀnÖ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÁ®£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ E£ÉÆߪÁ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-34-JA-4565 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÉʵÀÚ« zÉêÀ¸ÁÞ£À PÁæ¹£À ©æqïÓ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸À®Ä ¤zÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ ªÀĺÉÃAzÀæ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ lPÀÌgÀ PÉÆmÁÖUÀ ¸ÀzÀj E£ÉÆߪÁ ªÁºÀ£À ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ©æqïÓ£À PÀ©âtzÀ gÁrUÉ vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ E£ÉÆߪÁ ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ dRAUÉÆArzÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀݪÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀ¢®è. lPÀÌgÀ PÉÆlÖ mÁæöåPÀÖgÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ªÉÃUÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 321/2012 PÀ®A. 279 L¦¹ & 187 L.JA.«. DåPïÖ    £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                         ¢£ÁAPÀ: 29-07-2006 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ G¥À£ÉÆÃAzÀt PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è1 ) JªÀiï.²æúÀj vÀAzÉ gÁªÀÄQæóµÀÚ , ªÀAiÀÄ:25ªÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á:§Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥ï , vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 2) JªÀiï.C¥ÁàgÁªï vÀAzÉ CªÀÄätÚ , ªÀAiÀÄ:65ªÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á:§Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥ï , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 3) ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà , ªÀAiÀÄ:30ªÀ,PÉÃgïD¥sï: ªÉAPÀtÚ eÉÆò , rÃqï gÉÊlgï , ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä UÀAqÀ ¢ªÀAUÀvÀ §¸ÀtÚ UÀÄAqÀÆgÀÄ , ªÀAiÀÄ:65ªÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: gËqÀPÀÄAzÁ , vÁ; ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ , f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA.70/J gÀ°è 2 JPÀgÉ 21 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß DPÉAiÀÄ  UÀAqÀ£ÀÄ wÃjPÉÆAqÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀļÀÄî PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀAvÉ E£ÉÆߧâ£À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ DPÉAiÀÄ  UÀAqÀ£Éà CAvÁ UÀÄgÀÄw¹ JA ²æúÀj  FvÀ£À ºÉ¸Àj£À°è d«ÄãÀÄ jf¸ÉÖçñÀ£ï ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ gÀªÉÄñï UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀĸÀzÀå UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¹AUÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà «ZÁgÀuɬĮèzÉà DPÉUÉ  w½¸ÀzÉà CªÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀUÀð ªÀÄƧzÀ¯Á ªÀiÁr J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ M¼À¸ÀAa¤AzÀ DPÉUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÀA.422/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  UÀÄ£Éß £ÀA.259/2012 PÀ®A : 419,420,465,468,120(©) ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
ªÉÆøÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆèQ£À ªÀÄAUÀ£Á¼À(r)UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA.41,42,43 EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄjAiÀĪÀé vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà , ªÀAiÀÄ:44ªÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À , ¸Á:§¸Á¥ÀÄgÀ E.eÉ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÉ ¨sÀƺÀjvÀ 35 d£ÀjUÉ 30 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ 31 JPÀgÉ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ gÀvÀߪÀÄä £ÁqÀUËqÀgÀ ºÉZÀÄѪÀj d«ÄãÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ªÀÄjAiÀĪÀé ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆgÀ»vÀjUÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀå ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄjAiÀĪÀé ºÁUÀÆ ºÀAaPÉAiÀiÁzÀªÀgÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ 1) PÉÆ½î ±ÉõÀgÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ «oÀ®gÁªÀ,72ªÀ,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À , ¸Á: §¸Á¥ÀÄgÀ E.eÉ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 2) «oÀ®gÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÀvÀßA , ªÀAiÀÄ: 78ªÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: §¸Á¥ÀÄgÀ E.eÉ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 3) ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà , G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ¤rUÉÆüÀ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 4) ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ PÀj§¸À£ÀUËqÀ ¸ÀtÚUËqÀgï,G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á:§¸Á¥ÀÄgÀ E.eÉ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 5) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀj§£ÀUËqÀ ¸ÀtÚUËqÀgï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: §¸Á¥ÀÄgÀ E.eÉ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:  31-01-2009 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸À¨ïjf¸ÁÖçgï D¦ü¹£À°è SÉÆnÖ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß £ÀÄAUÀĪÀ GzÉÝñÀ ºÉÆA¢ vÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÀA.431/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.260/2012 PÀ®A. 465,467,468,471 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

           ¢£ÁAPÀ: 05.11.2012 gÀAzÀÄ gÉÃtÄPÀ vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà 5 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è DlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀÝ PÀ®ÄèUÀ¼À ¸ÀA¢¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ §AzÀÄ JqÀUÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ  PÀaÑzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ eÁ®ºÀ½î  ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ  ºÀnÖ UÉÆïÁØ ªÉÄÊ£ïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ  aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ AiÀÄ.r.Dgï. £ÀA: 22/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.11.2012 gÀAzÀÄ 99 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-11-2012


ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 07-11-2012

ಧನ್ನೂರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 171/12 ಕಲಂ 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ :-
 
ದಿ:06/11/2012 ಕೋನಮೇಳಕುಂದಾ ಅಮದಾಬಾದ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ರೋಡ ಕೋನಮೇಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾರದ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಹಾವಪ್ಪಾ ಬಿರಾದರ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ  ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ  ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ   ಚಾಲಕ ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಕರಬಸಪ್ಪಾ ನಾಗನಕೇರೆ, 35 ವರ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯತ,  ಇತನು ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಕಣಜೆ ರವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

 ಬಗದಲ ಪೊಲಿಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 113/12 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 06/11/2012 ರಂದು 1500 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ ಭುರೆ ವಯ 55 ವರ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಲಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಎ. ಕೆಲಸ, ಸಾ/ ಅರ್. ವಿ. ಬಿಡಪ್ಪಾ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ್ ರವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಚಟನಳ್ಳಿ ಸಿವಾರದಲ್ಲಿ   ಸವರ್ೆ ನಂ. 212 ಹೊಂದಿದ್ದು ಸದರಿ ಹೊಲ ನಿರಾವರಿ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತದೆ.   ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಾವಿಗೆ ಪಂಪಸೇಟ್ ಮೊಟಾರ ಕೂಡಿಸಿದ್ದು ಮಾದರಿ ಹೆಚ್.ಪಿ./ಟಿ.ಓ.ಎಂ.-46/ಎಸ್.ಓ.ಟಿ. 5 ಹೆಚ್.ಪಿ. ಎಸ್. ನಂ. 10109 ಕೆ 18437 ನೇದ್ದು ದಿನಾಂಕ 05, 06/11/2012 ನೇದ್ದರ ರಾತ್ರಿವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರೀಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಂಪಸೇಟ್ ಅಂದಾಜು ಕಿಮತ್ತು 30,000/- ರೂ ಇರುತ್ತದೆ.  ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

 ಬೀದರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 89/12 ಕಲಂ 420, 379 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿ: 06-11-12 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಚಾಂದಬೀ ಗಂಡ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ ವ: 70 ವರ್ಷ ರವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಫೀಯರ್ಾದಿರವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗನಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಸುಕುರ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ರಾ ಮೇಡಿಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತರ 3 ಜನರು  ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಬುಕರ್ಾ ಹಾಕಿಕೊಂಡವಳು ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಅಂದಾಜು 25 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಫಿಯರ್ಾದಿಗೆ ತಡೆದು ಸದರಿಯವರು ಓ ಅಮ್ಮಾ ಕಂಹಾ ಜಾರೆ  ಆಪ ಕೋ ವಜೀಪಾ ಹುವಾ ಕ್ಯಾ ನಹೀ ? ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಹೀ ಹುವಾ ಜೀ ಬೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆನು ಆಗ  ವಂಹಾ ವಜೀಪಾ ದೆರೆ ಚಲೋ  ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಸದರಿ 3-ಜನರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ದಗರ್ಾಪೂರಾ ಮುಲ್ತಾನಿ ಪಾಶ ದಗರ್ಾ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ಸಡಿ ಬೌಡಿ ಕಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಡಿಸಿ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತೊರಿಸಿ  ಸಾಬ ಲೋಗ ಸೋನಾ ವಗೆರೆ ದೇಖೆ ತೋ ಆಪ ಕೋ ಬೇವಾ ನಹೀ ಸಮಜತೇ, ವಜಿಪಾ ನಹೀ ದೆತೆ ಇಸಲಿಯೇ ತುಮ್ ಕಾನ್ ಮೇ ಕಾ ಔರ್ ಗಲೆ ಮೇ ಕಾ ಸೋನಾ ನಿಕಲ್ಕೆ ಚಂಚಿ ಮೇ ರಖ ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿ ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 3-ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಎರಡು ಹೂ ಹಾಗು ಕೊರಳಲಿದ್ದ 6-ಗ್ರಾಂ. ಬಂಗಾರದ ಬರಿಕೆ ದಾನೆ ಸರ ತೆಗೆದು ಚಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸದರಿಯವರ ಹತ್ತೀರ ಇದ್ದ ನೀಲಿ ಥೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ನಂತರ ಸದರಿಯವರ ಪೈಕಿ ಕಪ್ಪಗೆ ಉದ್ದ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮ್ಮಾ ತುಮ್ಹಾರಾ ಮೂ ಸುಕಗಯ್ಯಾ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಖಾವ್  ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಚ್ಚಿ ಅದು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಉಗುಳಿ ಹಾಕಿರುತ್ತೇನೆ. ನಂತರ ನನಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಚಕ್ಕರ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಸದರಿ 3-ಜನರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಾರದಂತೆ   ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಹುಷಾರಾದ ನಂತರ ಸದ್ರಿ ನೀಲಿ ಥೈಲಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಟು  ಸಾಬ ಲೋಗ ಆಬೀ ಅತೆ ತುಮ್ ಯಹೀ ಬೈಟೋ ಹಮ್ ದೇಖಲೇಕೆ ಬುಲಾಕೆ ಲಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಾನು ಸದರಿ ಥೈಲಿ ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳು ಇಟ್ಟ ಚೆಂಚಿ ಇರಲಿಲ್ಲಾ . ಕಾರಣ ಸದರಿಯವರು ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿಯ 3 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಹೂವು , ಹಾಗೂ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ ಬರಿಕೆ ದಾನೆ ಸರ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 16000=00 ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 1400=00 ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 17400=00 ರೂಪಾಯಿ ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

ಬೀದರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 250/12 ಕಲಂ 279,337,338. ಐ.ಪಿ.ಸಿ.ಜೊತೆ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ.ಎಕ್ಟ :-

ದಿನಾಂಕ 06/11/2012 ರಂದು 17:00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಶ್ರೀಮತಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ 40 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಧೋಬಿ ಉ/ ಮನೆ ಕೇಲಸ ಸಾ/  ಕೈಲಾಸ ನಗರ ಬೀದರ ಮತ್ತು ಸಂಭಂದಿಕರಾದ ರತ್ನಮ್ಮಾ, ಜಗದೇವಿ, ಅರ್ಚನಾ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆನಯ ಮುಂದೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಾಗ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗೊರನಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ (ಶಾಪೂರ ಬೈಪಾಸ) ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ38ಎಲ್3598 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ, ದುಡಕಿನಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿಯರ್ಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಿಯರ್ಾದಿಯ ಸಂಭಂದಿಕರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾದಾಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಅರೋಪಿಯು ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತ ಫಿಯರ್ಾದಿಯ ಮೌಖಿಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೀದರ ಶ್ರೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲಿಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 190/12 ಕಲಂ 143,147, 420, 328 ಜೊತೆ 149 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ : 06/11/2012 ರಂದು  ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಸಿಪಿಸಿ 1529 1579 1378 ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊದಾಗ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ 20 -25 ಜನರು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು  ನಂತರ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಸ್ವಲ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಅಲ್ಲಿ  20-25 ಜನರು 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆವೆ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಜನಾಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 0 ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 99 ಸಂಖ್ಯೆವರೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನೋಟ ಬುಕಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬರ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ 15-20 ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡಾ ಇದ್ದು ಹಾಗು ಸದರಿ ನಂಬರ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜನರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತುಬರಿಸುವ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು  ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಹಣ ಮತ್ತು ನಶೆಗುಳಿಗೆಗಳ ಸ್ಲೀಪ ಬಿಸಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋದನು ಆಗ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಆತ  ತನ್ನ ಹೆಸರು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ @ ಸದ್ದಾಂ ತಂದೆ ಫರೀದಸಾಬ ಶೇಖ ವಯಸ್ಸು 20 ವರ್ಷ ಜಾ : ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ : ವಿಜಯಮಾಹಂತೇಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು . ಆತನಿಂದ 1) ನಂಬರ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಜಯ ನೋಟ ಬುಕ 2) ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನ 3) ನಗದು ಹಣ 415 ರೂಪಾಯಿ 4)  ಮೋಬೈಲ 5) ಮತ್ತುಬರಿಸುವ ಎರಡು ಗುಳಿಗೆ ಸ್ಲೀಪ ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ . ಹಾಗು  1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೆವೆ ಎಂದು ಮತ್ತು  ನಶೆಬರಿಸುವ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಓಡಿ ಹೋದ ಜನರ ಹೆಸರು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ @ ಸದ್ದಾಂ ಈತನಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಆತ 1) ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ವಡ್ಡರ 2) ಶಿವಕುಮಾರ ಜೋಳದಾಪಕೆ 3) ಸಂಜು ತಂದೆ ಗೈಬು ವಡ್ಡರ 4) ರಾಜು ತಂದೆ ನಾರಾಯಣರಾವ 5) ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಣ್ನಾ  6) ಅನೀಲ ತಂದೆ ಸುಂಟೆ 7) ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ವಡ್ಡರ 8) ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಭೀಮ ನಗರ 9) ಮಾಣಿಕ ಬೇಲೂರೆ 10) ನಾಮದೇವ ತಂದ ಹಣಮಂತ ವಡ್ಡರ 11) ಸಂತೋಷ ಬೆಲೂರೆ 12) ಶಿವಕುಮಾರ ಸುಂಟೆ 13) ರಾಜಕುಮಾರ  ಸುಂಟೆ 14)  ಸುಭಾಷ ಸಂಪಂಗೆ 15) ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ವಡ್ಡರ 16) ವಿಶ್ವನಾಥ ಜೋಶಿ ನಗರ 17) ಗುರು ವಡ್ಡರ 18) ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ವಡ್ಡರ 19) ವೆಂಕಟ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ಸಿಂಧೆ 20) ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಆಲಕುಂಟೆ 21) ದಿಲೀಪ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಅಣದೂರೆ ಎಲ್ಲರು ಸಾ : ಭಾಲ್ಕಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗು ಓಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ದಿಲೀಪ ಅಣದೂರೆ ಈತನು ಬಿಸಾಡಿ ಹೋಗಿದ 1) ನಗದು 1720/- ರೂಪಾಯಿ  2) ಮತ್ತುಬರಿಸುವ ಗುಳಿಗೆಗಳ ಸ್ಲೀಪ 3) ಒಂದು ನೋಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲ 4) ಒಂದು ವಾತರ್ಾ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಯಾಣ, ಮುಂಬೈ ಅಂಕಿವುಳ್ಳ  ದೈನಂದಿನ ಮರಾಠಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ; 06.11.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: PÉJ 37 AiÀÄÄ 8962 £ÉÃzÀÝgÀ°è §¸ÀªÀgÁd EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¦ügÁå¢ zÉêÀ¥Àà ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀÄ E§âgÀÆ vÀgÀ®PÀnÖ¬ÄAzÀ PÀÄqÀÄUÀÄAnUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨ÉêÀÇgÀ-AiÀÄ®§ÄUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉA¥À½î ¹ÃªÀiÁzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉà AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ü ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢üUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ±ÀAPÀgÀ £ÁAiÀÄÌ J.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 06-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ UÀÄAqÀÆgÀ, ªÀAiÀiÁ : 46 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á : wªÀiÁä¥ÀÆgÀ, vÁ : UÀAUÁªÀw. gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£ÁzÀ «gÉñÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ AiÀÄvÁjÃw EzÀÄÝ, DvÀ¤UÉ §¸ÀtÚ CAvÁ 14 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ£ÀÄ 08 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è vÀªÀÄä Hj£À°èAiÉÄà NzÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ : 4-11-2012 gÀAzÀÄ ±Á¯É gÀeɬÄzÀÄÝzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄ®èAiÀÄå E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä UÀzÉÝUÉ UÀÄ©â PÁAiÀįÉAzÀÄ ªÀÄÄPÀÌAzÁ gÉÆÃqÀ£À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä UÀzÉÝUÉ ¨É¼ÀUÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AUÁ¥ÀÆgÀ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA : PÉ.J36/ªÁAiÀiï-4830 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà «ÄmÉÖêÀÄ£É, ¸Á : wªÀiÁä¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §¸ÀtÚ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ DvÀ£À PÁ®ÄUÀ½UÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, ¨sÀÄdPÉÌ UÀA©ügÀ ¸ÀégÀÆ¥À UÁAiÀÄUÀ¼ÁV PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ºÀÄqÀUÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ NA ¸Á¬Ä D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ªÀiÁqÀ¨ÉÃr vÁ£ÀÆ §¸ÀtÚ¤UÉ aQvÉì RZÀð ªÉZÀÑ ¨sÀj¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý FUÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà RZÀÄð PÉÆqÀzÉà ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉ ºÁUÉà ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ FUÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æêÀÄw ¥sÀQÃgÀªÀÄä ªÀÄ.J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 06-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà ±ÁAvÀUÉÃj ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄqÀØzÀzÉêÀ¯Á¥ÀÆgÀ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀÛ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀªÀÄÆägÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÀ£ÀªÀÄ£Á¼À-ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ gÀ¸ÉÛ PÁæ¸ï£À°è ¤AvÁUÀ DUÀ ºÀ£ÀªÀÄ£Á¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è ºÀwÛ PÀĽvÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ §¸ï£À »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀĽvÀÄ CzÀgÀ ¥ÀPÀÌ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÀäzÀ vÀA¢ ¨ÁµÀĸÁ§ CvÁÛgÀ FvÀ£ÀÄ PÀĽwzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÁªÀÅ PÀĽvÀ §¸ï UÉÆgÉèÁ¼À PÁæ¸ï¢AzÀ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ£ÀªÀÄ£Á¼À-ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ gÉÆÃr£À°è £ÁªÀÅ PÀĽvÀ §¸ï ºÉÆgÀmÁUÀ £À£Àß ¥ÀPÀÌzÀ ªÀĺÀäzÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß QlQAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß §¸ï ZÁ®PÀ UÀªÀĤ¸ÀzÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ªÀÄvÀÄÛ §¸ï£À°èzÀÝ PÀAqÀPÀÖgï PÀÆqÁ QlQAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ vÀ¯É ºÁQzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ DUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â C¥Éà CmÉÆà UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ªÀĺÀäzÀ£À vÀ¯É ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ §¸ï£À°è PÀĽvÀ ªÀĺÀäzÀ FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀ dfÓzÀAvÁV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀ°®è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÀĺÀäzÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV vÀ¯ÉAiÀÄ ZÀªÀÄ𠧸ï£À QlQUÉ ºÀwÛzÀÄÝ CzÉ. £ÀAvÀgÀ §¸ï £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ.J-29/ J¥sï-991 CAvÁ EzÀÄÝ ºÁUÀÄ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ w¥ÀàtÚ ªÀÄvÀÄÛ §¸ï ¤ªÁðºÀPÀgÁzÀ gÉÃSÁvÁgÁ²æà aAvÁPÀ¯ï ºÁUÀÆ C¥Éà CmÉÆà UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA: PÉ.J-26/ 446 CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ»ªÀiÁ£À¸Á§ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ DUÀ C¯Éè EzÀÝ §¸ï ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ PÀÆr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è D¸ÀàvÉæUÉ PÀ½¹zÀÄÝ CzÉ. ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

4) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 300/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢: 06-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ²æà gÀÄzÉæñÀ, J¸ï. GdÓ£ÀPÉÆ¥Àà, ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÆ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢:-06-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÁ£À¨sÀzÉæñÀégÀ UÀÄqÀØzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J.J¸ï.L. ²æà ªÀÄ®ètÚ, ºÉZï.¹. 60, ¦.¹. £ÀA: 60, 37, 38, 40, 180, 160 J.¦.¹. 77, 95 gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ (1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: D£ÉUÀÄA¢ (2) J¸ï.JA. SÁ¢æ vÀAzÉ ¦ÃgïªÀĺÀäzï ¸Á: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-305 ªÀÄvÀÄÛ PÉ.J-37/ f-307 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ªÁ£À¨sÀzÉæñÀégÀ UÀÄqÀØzÀ°è ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ PÀÆr £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ªÀiÁ»w EzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÀÄqÀØzÀ°è MAzÀÄ zÉÆqÀØ §AqÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÁgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀ×zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV (1) AiÀiÁ¹Ã£ï vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ºÉZï.©.¹. mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð ªÀiÁå£ÉÃdgï, ºÉƸÀ »gÉèÉtPÀ¯ï ¸Á: ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ-UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, ¹PÀ̪ÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 7,150-00, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃmï DqÀ®Ä PɼÀUÉ ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aïïªÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.


 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಮುಬಾರಕ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದಸಾಬ ಸಾ:ಬಾಗವಾನ ಗಲ್ಲಿ ಜೇವರ್ಗಿ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:03-11-2012 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-10 ಗಂಟೆಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣ್ಣದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ರೋಡ ಕ್ರಾಸನಲ್ಲಿ ವೀರಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಶರಣಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ ಸಾ:ವರ್ಚನಳ್ಳಿ ಇತನು ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಂ.ಕೆ.ಎ-32-ಟಿಎ-3712 ನೇದ್ದು ಸಿಂದಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಸಾಬನಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ  ಪಡೆಸಿ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೋಳಿಸಿ ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾದ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆವೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯವರಾದ ಮಹಮದಸಾಬ ಇತನು ದಿನಾಂಕ:06-11-2012 ರಂದು ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.163/12 ಕಲಂ. 279,338,ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ್.ವ್ಹಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.