Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, May 24, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-05-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 24-05-2018

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 102/2018, ಕಲಂ. 279, 337, 338, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 23-05-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಾಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಮ್ಯಾಕಲ್, ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕಬ್ಬಲಿಗ, ಸಾ: ಚಿಮನಚೊಡ, ತಾ: ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ರವರ ಮಗನಾದ ನಾಗಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಮ್ಯಾಕಲ್ ವಯ: 22 ವರ್ಷ ಇತನು ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಮೈದುನನ ಮಗನಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಇಬ್ಬರು ಹೀರೊ ಫ್ಯಾಶನ ಪ್ರೋ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-32/ಇಆರ್-5116 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಹುಡಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಚಿಮನಚೊಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುಡಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ-ಹುಡಗಿ ರೋಡ ನಾನಹಜರತ ದರ್ಗಾದ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಅಶೋಕ ಲಿಲ್ಯಾಂಡ ಗುಡ್ಸ ವಾಹನ ನಂ. ಕೆಎ-32/ಸಿ-9563 ನೇರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಗುಡ್ಸ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿಜೋರಾಗಿ ಹಾಗು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಮಗನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದಾಗ ನಾಗಾರ್ಜುನನಿಗೆ ಬಲಗಾ ಣ್ಣಿಗೆ, ಬಲಮೊಳಕಾಲ ಕೇಳಗೆ, ಬಲಗಾಲ ತೊಡೆಗೆ, ಬಲಣ್ಣಿನ ಕೇಳಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಎಡಗಡೆ ಭುಜಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಶ್ರೀಕಾಂತನಿಗೆ ಬಲಗಾಲ ತೊಡೆಗೆ, ಬಲಗಾಲ ಪಾದಕ್ಕೆ, ಬಲಮೊಳಕಾಲ ಕೇಳಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ಗುಡ್ಸ ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಗಾಯಗೊಂಡ ಸದರಿಯವರಿಗೆ 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾಗೆ ತರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಇತನು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 181/2018, PÀ®A. 397 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-05-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ UÁzÁ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆêÀÄn, ¸Á: ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æÃ¥ÁvÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÁzÁ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹zÁÝxÀð vÀAzÉ ±ÀgÀvÀPÀĪÀiÁgÀ azÉæªÁ® ¸Á: ¯ÁvÀÆgÀ E§âgÀÄ PÀÆr ¯ÁvÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£ÀPÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÁA¢üUÀAd ¤QvÁ ¥sÀ¤ðZÀgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥À®ìgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà 3 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ §AzÀÄ ²æÃ¥ÁvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹zÁÝxÀð E§âjUÀÆ vÀqÉzÀÄ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ E§âgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ 3 ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ C.Q. 5,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1200/- gÀÆ PÀ¹zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ PÉÊAiÀÄ°ègÀĪÀ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀÄ CAzÁdÄ 6 UÁæA. C.Q. 18,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ 5 UÁæA. GAUÀÄgÀ C.Q. 2,000/- gÀÆ »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ 26,200/- gÀÆ. PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ²æÃ¥ÁvÀ EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀjAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄïÉ, JqÀ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¹zÁÝxÀð EªÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É CzÉà gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ E§âjUÀÆ PÀÆqÀ¯Éà ¸Àà±Àð D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj 3 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ CAzÁdÄ 20-25 ªÀµÀðzÀªÀjzÀÄÝ M§â£ÀÄ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ±Àlð zsÀj¹zÀÝ£ÀÄ, E§âgÀ ºÀwÛgÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÉƨÉÊ®UÀ¼À £ÀA§gÀUÀ¼ÀÄ (1) 8668313244 (2) 9035280515 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 14/2018, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-05-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À, C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, f¯Áè PÁgÁUÀȺÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀj¹zÀ zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁAªÉãÀAzÀgÉà F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ «ZÁgÀuÁ §A¢ ¸ÀA. 4918, ªÀĺÀªÀÄzï DjÃ¥sÀ vÀAzÉ ±ÀjÃ¥sÀ«ÄAiÀiÁå ¸Á: ºÀPÀÌ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ UË||£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀAvÉ F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 26-11-2017 gÀAzÀÄ zÁR¯ÁVgÀĪÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj §A¢AiÀÄÄ C£ÁgÉÆÃUÀåzÀ ¤«ÄvÀå f¯Áè PÁgÁUÀȺÀ ©ÃzÀgÀzÀ ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À ZÀQvÉìUÁV ¢£ÁAPÀ 15-05-2018 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVvÀÄÛ, C°è£À ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀzÀj §A¢AiÀÄ£ÀÄß M¼ÀgÉÆÃVAiÀiÁV zÁR°¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj §A¢üAiÀÄ wêÀæ C£ÁgÉÆÃUÀåzÀ PÁgÀt ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À UÁA¢ü D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ²¥sÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UË||¥ÀæzsÁ£À f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ C£ÀĪÀÄw DzÉñÀ ¢£ÁAPÀ 22-05-2018 gÀ DzÉñÀzÀAvÉ ªÀiÁ£Àå ºÉZÀÄѪÀj PÁgÁUÀȺÀUÀ¼À ªÀĺÁ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ zÀÆgÀªÁt C£ÀĪÀÄw DzÉñÀ ¢£ÁAPÀ 22-05-2018 gÀ DzÉñÀzÀAvÉ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVvÀÄÛ, ¸ÀzÀj §A¢AiÀÄÄ aQvÉì PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 23-05-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.