Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, July 16, 2019

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-07-2019


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 16-07-2019

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 48/2019, PÀ®A. 457, 380 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 13-072019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಮೇದ ಹುಸೇನ ಸಿದ್ದಿಕಿ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಹುಸೇನ ಸಿದ್ದಿಕಿ ವಯ: 44 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ಮನೆ ನಂ. 3-1-182/2 ದತ್ತಯ್ಯಾ ಗಲ್ಲಿ ಪನ್ಸಾಲ್ ತಾಲೀಮ ಬೀದರ ರವರು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರು ಕೂಡಿ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಕಿಲಿ ಮುರಿದು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ 1) ರಾಣಿ ಹಾರ ಬಂಗಾರದು ಅಂ 15 ಗ್ರಾಂ ಅ.ಕಿ 37,500/- ರೂ., 2) ನೇಕ್ಲೆಸ್ 20 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದು ಅ.ಕಿ 50,000/- ರೂ., 3) ನೇಕ್ಲೇಸ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದು ಅ.ಕಿ 25,000/- ರೂ., 4) ಉಡಗೋರೆ ಆಗಿ ಬಂದ ರಿಂಗು ಮತ್ತು ಕೀವಿ ಯೋಲೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಅ.ಕಿ 25,000/- ರೂ ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 50,000/- ರೂ., ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 1,87,500/- ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಮನೆ ಬೀಗ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 15-07-2019 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 06/2019, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-07-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤vÁ UÀAqÀ gÁeÉ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¥Á±À¥ÀÆgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ gÁeÉ¥Áà vÀAzÉ ZÉ£Àߧ¸À¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¸Á® ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV ¸Á® ºÉÃUÉ wj¸À¨ÉPÉAzÀÄ ¸Á®zÀ ¨sÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, CªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 119/2019, ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 12-07-2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಾಜು ತಂದೆ ಕಾಶ್ಯಾ ನಾಯ್ಕ ಚವ್ಹಾಣ ವಯ: 24 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಮಾಣಿ, ಸಾ: ಸಾಯಗಾಂವ ತಾಂಡಾ ರವರಿಗೆ ಬೌಂಡ ಪೇಪರ ಬೆಕಾಗಿರುವದರಿಂದ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೌಂಡ ಪೇಪರ ಖರೀದಿಸಲು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆ.ಎ-39/ಎಲ್-8140 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಭಾಲ್ಕಿಗೆ ಬಂದು ಭಾಲ್ಕಿಯ ಕೋರ್ಟ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀದರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬೌಂಡ ಪೇಪರ ಖರೀದಿಸಲು ಕೋರ್ಟನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೌಂಡ ಪೇಪರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸದರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ ಅ.ಕಿ 45,000/- ರೂ. ನೇದನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚೀತ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 15-07-2019 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 98/2019, PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 10-07-2019 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ gÉÆÃqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ ªÀĪÀÄvÁ vÀAzÉ dUÀΣÁxÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ ¢ªÀ¸À EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 11-07-2019 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ªÀĪÀÄvÁ EªÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ ¤Ã®ªÀÄä EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÉÆÃUÀzÉà ªÀÄgÀ½ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀPÁr ªÀÄvÀÄÛ J®è ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ «ZÁj¹ £ÉÆÃqÀ®Ä J°èAiÀÄÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 15-07-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.