Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, May 19, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹಿರಾಮನ್ ತಂದೆ ಗುನಾಜಿ ಜಾತಿಃಚವ್ಹಾಣ ವಯಃ 32 ವರ್ಷ ಉಃಕಂಬಾರಿಕೆ ಕೆಲಸ ಸಾಃಕಂಪ್ಲಿ ತಾಃಗಂಗಾವತಿ FvÀನು ಮತ್ತು ಮೃತಳು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಇದ್ದು, ತನ್ನ ತಂಗಿ ಮೃತ ಶಾಂತಮ್ಮ 30 ವರ್ಷ ಈಕೆಯನ್ನು ಮಸ್ಕಿಯ ಆರೋಪಿ ಬಾಲಾಜಿ ಈತನಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾದ 5-6 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಚನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಂತರದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಣ ತರುವಂತೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮೃತಳು ತವರಿಉ ಮನೆಯವರೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಸಂಸಾರದ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು, ಚನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೋಳ್ಳಿ ಅಂತಾ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದರು ಆರೋಪಿತನು ಮೃತಳಿಗೆ ಹಣ ತರುವಂತೆ ಮಾನಸಿಕ,ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನು, ದಿನಾಂಕ 18.05.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗಿನ ಜಾವ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಹಾವು ಕಡಿದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ, ಪುನಃ ಸ್ವಲ್ಪ  ಸಮಯದ ನಂತರ ಪೋನ ಮಾಡಿ ಹೃದಯಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಮಸ್ಕಿಯ ವಾಸದ ಜೋಪಡಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಮೃತಳ ಕೊರಳ ಸುತ್ತಾ ಯಾವದೋ ಹಗ್ಗ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಿಗಿದ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ಇದ್ದು. ಆರೋಪಿತನು ತವರುಮನೆಯಿಂದ ಹಣ ತರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾ 17.05.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 22.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿಃ18.05.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗಿನ ಜಾವ 3.00 ಗಂಟೆಯ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ   ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ಯಾವದೋ ಹಗ್ಗ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕುತ್ತಿಗಿಗೆ ಬಿಗಿದ್ದು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಗಣಕೀಕೃತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 70/14 ಕಲಂ 498(),302 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡೆನು.
CPÀ¹äÃPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:--

             ¢: 18/05/2014 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ zÉêÀvÀUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ±ÁAvÀ¥Àà ¸ËºÀÄPÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀªÉð £ÀA-40 £ÉÃzÀÝzÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¦ügÁå¢ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ²ªÀtÚ PÀÄ°ð 30 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-UÀ®UÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÁgÀÄ vÀªÀÄäUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ zÉÆqÀØ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉĬĸÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀtÚ PÀÄjªÀÄjUÀ¼À[35 PÀÄjUÀ¼ÀÄ] MAzÀħ¯ÉAiÀÄ°è ºÁQ £ÉgÀ¼ÀÄ ºÁUÀĪÀAvÉ ºÁ¹UÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ¢¹ ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV D ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨sÀvÀÛPÉƬļÀÄUÀ½UÉ ¨ÉAQ CwÛPÉÆAqÀÄ PÀÄj zÉÆrØUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆArzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°èzÀÝ PÀÄjªÀÄjUÀ¼À°è 18 PÀÄj ªÀÄjUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ §¸ÀäªÁVzÀÄÝ 17 PÀÄj ªÀÄjUÀ½UÉ CgÉ-§gÉ ¸ÀÄlÄÖ §¯É ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¹UÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖ ®ÆPÁì£ÀÄ ºÁVzÀÄÝ EzÀgÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÁzÀ ¦ügÁå¢ ªÀUÉÊgÀ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ DPÀ¹äÃPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA: 03/2014 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


              ¦ügÁå¢ zÉÆqÀا¸Àì¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ D£ÉUÀÄA¢ ªÀAiÀiÁ: 32 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ºÉAqÀw ¢£ÁAPÀ: 16.05.2014 gÀAzÀÄ vÀ£Àß eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁr ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV Dj¸ÀzÉà DUÉ ©nÖzÀÝjAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV CzÀÄ eÉÆÃ¥ÀrUÉ vÀUÀÄ° eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°ènÖzÀÝ 1) 08 aî ¸ÀeÉÓ C,,Q,, 8000/- gÀÆ 3) 02 ¥ÁQÃmï CQÌ C,,Q,, 1000/- gÀÆ 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000/- gÀÆ 4) ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ §mÉÖ §gÉ C,,Q,, 15000/- gÀÆ MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj C,,Q,, 29000/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖ ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ  DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå 06/2014 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

            ¢£ÁAPÀ: 18.05.2014 gÀAzÀÄ PÀtÆÚgÀÄ UÁæªÀÄzÀ  ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀiï gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) UÉÆÃ¥Á¯ï¹AUï vÀAzÉ »ÃgÁ¯Á¯ï¹AUï ªÀAiÀiÁ: 52  eÁ: gÀd¥ÀÆvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀtÆÚgÀÄ    ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ MlÄÖ 5 d£À CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 850/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2014 PÀ®A 87 PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   
       ¢£ÁAPÀ; 19.05.2014 gÀAzÀÄ  vÁAiÀĪÀÄäPÁåA¦£À, vÁAiÀĪÀÄä zÉë UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) «. £ÁUÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ ¨sÁ¸ÀÌgÀgÁªï ªÀAiÀiÁ: 38    eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÁAiÀĪÀÄäPÁåA¥ï  2) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 60 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ           G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÁAiÀĪÀÄäPÁåA¥ï  3) PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ bÀvÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 48 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ  G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÁAiÀĪÀÄäPÁåA¥ï                                  4) AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÆqÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 60 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ   G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÁAiÀĪÀÄäPÁåA¥ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ MlÄÖ 4 d£À CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 1400/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2014 PÀ®A 87 PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ಕಳೆದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ದಿನದಂದು ಆರೋಪಿತರ ಪೈಕಿ ಭೀಮಯ್ಯನ ಮಗಳಾದ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಈಕೆಗೆ ಆರೋಪಿ ಹನುಮಂತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ 14/05/14 ರಂದು ಅಯ್ಯಮ್ಮಳು ಚಿಕಲಪರ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮೇಶ ಹರಿಜನ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಆಕೆಯನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಗನಾದ ಗೋವಿಂದನೇ ಓಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ] ಯಲ್ಲಪ್ಪ  ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ  2] ಗಂಗಣ್ಣ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ  3] ಭೀಮಯ್ಯ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಕಾತರಕಿ, 4] ತಾಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಕಾತರಕಿ, 5] ಯಂಕೋಬ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಕಾತರಕಿ, 6] ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಕಾತರಕಿ, 7] ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಯ್ಯ ಕಾತರಕಿ 8 ] ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ವೆಂಕೋಬ ಪೂಜಾರಿ 9] ಸೋಮಣ್ಣ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 10] ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ ನಾಯಕ ಸಾ: ಯಡಿವಿಹಾಳ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮನೆಗೆ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು, ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಮತಿ ಇದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನ ನಂ 146/14 ಕಲಂ 143,147,148,504,324,323,506 ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
            ಯಂಕೋಬ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ವ-45 ವರ್ಷ ಜಾ-ನಾಯಕ ಉ-ಒಕ್ಕುಲುತನ ಸಾ-ಯಡಿವಿಹಾಳ ತಾ-ಮಾನವಿ FvÀ£À ಅಣ್ಣನ ಮಗಳಾದ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಈಕೆಯನ್ನು ಚೀಕಲಪರ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮೇಶನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಹಾಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಗೋವಿಂದನೇ ಹನುಮೇಶನಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಆತನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2014 gÀAzÀÄ 1) ©üêÀÄtÚ PÁZÁ¥ÀÆgÀÄ2)UÉÆëAzÀvÀAzÉCAiÀÄå¥Àà3)gÁªÀÄ£ÀUËqÀvÀAzÉCAiÀÄå¥Àà4)ºÀĸÉãÀ¥ÀàvÀAzɱÉõÀ¥Àà5)PÀÄAlUËqÀvÀAzɱÉõÀ¥Àà6)CAiÀÄå¥ÀàvÀAzÉCAiÀÄå¥Àà7)§¸ÀªÀgÁdvÀAzÉgÁªÀÄ£ÀUËqÀ8)gÀªÉÄñÀvÀAzɺÀĸÉä9)ºÀĸÉävÀAzÉAiÀÄAPÀAiÀÄå10)UÉÆãÁªÀgÀAiÀÄAPÀAiÀÄå11)ªÀĺÁzÉëUÀAqÀgÁªÀÄ£ÀUËqÀ12)gÁzsÀªÀÄävÀAzÉCAiÀÄå¥Àà13) ªÀÄÄPÀÌtÚ vÀAzÉ PÀÄAlUËqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿ, ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು, ಕೈಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಮಾನಭಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಇದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.147/14 ಕಲಂ 143,147,148,504,323,324,114,354,506 ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ-18-05-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 07-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, 18ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ PÁ¯ÉUÁgÀPÉ®¸À ¸Á- vÀ¼ÀªÁgÀzÉÆrØ vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð  ºÁUÀÆ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä vÀ¼ÀªÁgÀ zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EzÁÝU,À 1)DzÉ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ2)²ªÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ3)gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀAiÀÄå4)zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ J®ègÀÆ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ.  ¸Á: vÀ¼ÀªÁgÀzÉÆrØ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀgÉ ¸ÁAiÀħºÀÄzÉAzÀÄ UÉÆwÛzÀÄÝ, §® UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ PÀnÖ¬ÄÉAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÉʬÄrzÀÄ J¼ÉzÀÄ C¥ÀªÀiÁ£À UÉƽ¹, ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä¤UÉ ¥Éʦ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄ fêÀ¸À»vÀ ¨ÉqÀĪÀÅ¢®,è CAvÁ fêzÀÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA86/2014. PÀ®A-504,323,324,308,354,506,¸À»vÀ34 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw w¥ÀàªÀÄä UÀAqÀ UÀAUÀ¥Àà gÁoÉÆÃqï 25ªÀµÀð,®ªÀiÁt ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-ºÉZï.J£ï vÁAqÀ ºÁ.ªÀ.-PÀAn vÁAqÀ FPÉUÉ FUÉÎ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁzÀ MAzÀÄ ªÀµÀð ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ 1) UÀAUÀ¥Àà vÀªÀÄzÉ zÉêÀ®¥Àà 2) zÉêÀ®¥Àà3) lPÀj ¨Á¬Ä UÀAqÀ zÉêÀ®¥Àà  J¯ÁègÀÄ ¸Á- ºÉZï.J£ï. vÁAqÀ £ÉÃzÀݪÀgÀÄ.¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ZÉ£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ ZÉ£ÁßV¯Áè `` DgÉÆæ £ÀA 2ªÀÄvÀÄÛ3 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉý ¨ÉÊAiÀÄĸÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁªÀÅ PÀÆqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¸Àj ªÀiÁr¯Áè ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÀ ¹ÃªÉÄ ºÉtÄÚ  ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ  ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛêÉ. ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ  ¢£Á®Ä ªÀiÁ£À¹ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ®èzÉ ¢-18/05/14 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÀUÉ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ §A¢ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ  ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢ vÀªÀÄä¤UÉ J¯É ®AUÁ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA:  87/2014  PÀ®A:323,504,498(A),506 R/w 34 IPC  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
    ದಿನಾಂಕ 17-05-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ  ಫೀಯಾದಿ ಶ್ರೀ gÀAUÀtÚ  vÀAzÉ  ©üêÀÄtÚ  42  ªÀµÀð  eÁ-PÀÄgÀ§gÀÄ  G-MPÀÌ®ÄvÀ£À   ¸Á-¢¤ß ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು EªÀgÀÄ  ಮತ್ತು  DvÀ£À  ಹೆಂಡತಿ ಪಾರ್ವತಿ.ಮಕ್ಕಳಾದ ಮಹಾದೇವಿ,ಅಂಬಿಕಾ ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದು, ಫೀಯಾದಿದಾರ ಮಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮತ್ತು  ಅಳಿಯ ವೀರೇಶ  ಇಬ್ಬರು  ಮನೆಯ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದು, ಫೀಯಾದಿದಾರರು  ದಿನಾಲು ¨Éಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳುತ್ತದ್ದರಿಂಧ  ಎಂದಿನಂತೆ  ದಿನಾಂಕ-18-05-2014 ರಂದು   ಬೇಳಗಿನ ಜಾವ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು  ಮಾಳಿಗೆಯಿಂದ ಕೇಳಗೆ ಇಳಿದು  ಮನೆಯ Mಳಗೆ ಹೊಗಿದ್ದು  ಮನೆಯ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ  ಫೀಯಾದಿದಾರರು ಅಳಿಯ ವೀರೇಶ ಕಾರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು , ಎನಾಯಿತು ಅಂತಾ ಫೀಯಾದಿದಾರರು  ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಚಿರಿಕೊಂಡಾಗ  ಫೀಯಾದಿದಾರರು  ಹೇಂಡತಿ ಪಾರ್ವತಿ, ಮಕ್ಕಳಾದ ಮಹಾದೇವಿ,ಅಂಬಿಕಾ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಾದ ಚಂದ್ರು ತಂದೆ ಮಾಹಾದೇವಪ್ಪ, ಮಹಾದೇವಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾಗೇಂದ್ರ , ರಂಗಾರಡ್ಡಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಳಿಯ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನವ್ ಕ್ರಾನ್ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷದಿ ಡಬ್ಬಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅಳಿಯ ಮತ್ತು ಮಗಳು ನವ್ ಕ್ರಾನ್ ಕ್ರೀಮಿನಾಶಕ ಔಷದಿ ಕುಡಿದಿದ್ದು, ಫೀಯಾ೵ದಿದಾರರ ಮಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆಗಲೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಫೀಯಾ೵ದಿದಾರರ ಅಳಿಯ ವೀರೇಶನನ್ನು ಚಂದ್ರು ಇವರು ಯವೋದೊ ಆಟೊದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ  ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು, ಫೀಯಾದಿದಾರರು  ಮಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀಯು ದುಡಕಿನ ಸ್ವಬಾವದವಳು ಇದ್ದು, ವಿನಾಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಮಿನಾಶಕ  ಕುಡಿದಿದ್ದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆ ಸಂಶಯವಿರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ಯರಗೇರಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:  06/2014 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.,
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ: 04-05-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ ಅರಷಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಖೈಸರ್ ಮೀನು ಗುತ್ತೆದಾರ ಈತನು ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿ J¸ï §AzÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀðeÁ: PÀ¨ÉâÃgÀ G: J¯ï.L.¹ KeÉAmï ¸Á: CgÀµÀtV UÁæªÀÄ   vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀನು ಜಗಳ ಬಡಿಸಿದ್ದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಸರ್ ಈತನ ಮೇಲೆ ಕೇಸು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 18-05-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.15 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದು ರಾಯಚೂರಿನ ಬಟ್ಟೆ ಬಜಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕ್ಲಾಥ ಸ್ಟೋರಿನ ಮುಂದುಗಡೆ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿ ಖೈಸರ್ ಈತನು ಬಂದವನೇ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಸಂಗಡ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಬಲಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಕನ್ನಡಕ ಒಡೆದು ಅದರ ಗ್ಲಾಸಿನ ಚೂರು ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ನೆಟ್ಟು ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆಂದು PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 111/2014 ಕಲಂ: 323, 324, 504, 506 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


           ಫಿರ್ಯಾದಿ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀQîgÀÄ, ¸Á: PÉÆãÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ£À« FvÀನು ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಲ್ಲೂರ ಸೀಮಾ ಸ.ನಂ 211 ಆಕಾರ್ ಬಂದಿ, & ಫಾರಂ ನಂ 11 ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 19/05/14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1100 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆರೋಪಿ ಸರ್ವೆಯರ್ ªÀÄÆwð £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀªÉðAiÀÄgï, ¸ÀªÉð PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, vÀºÀ²Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ªÀiÁ£À« ಇವರಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಏಕಾ ಏಕಿ ಅವಾZÀå ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ ಹೋಗಲೇ ಅಂತಾ ಅಂದು ನಿನ್ನ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನೆಡೆಯುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮುಷ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಲು ಬಂದರೆ ನಿನಗೆ ಕೊಂದು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಇದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.148/14 ಕಲಂ 504,324,323,506  ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.05.2014 gÀAzÀÄ 62 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,400/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.