Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, May 10, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 10/05/2010
ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 03/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/05/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄzÁ¸À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ ¸Á: ¯ÁqÀªÀAw EvÀ£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄ¼É ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉAiÀįÁgÀzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ, ¸ÀgÀPÁj ¨ÁåAQ¤AzÀ ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV d£ÀgÀ°è ¸Á® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸Á® ºÉÃUÉ ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸Á®zÀ ¨ÁzsÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤvÁ UÀAqÀ gÁªÀÄzÁ¸À ¹AzsÉ ¸Á: ¯ÁqÀªÀAw gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 8,9-5-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ¢ªÀAUÀvÀ ªÀÄ®è¥Áà UÀÄ¥ÁÛ ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, ¸Á: D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°ènÖzÀÝ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6000/- 2) 5 gÉöä¹ÃgÉ C.Q 5000/- ºÁUÀÆ 3) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʬįï C.Q 1000/- »ÃUÉ MlÄÖ 12000/- PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2010 PÀ®A 323,324,504, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/05/2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉÃmÉÖ¥Áà vÀAzÉ ºÁªÀUÉÃ¥Áà PÀgÀPÁ¼É ªÀAiÀÄ: 73 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ©Ãj(©) gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃmÉÖ¥Áà PÀgÀPÁ¼É ¸Á: ©Ãj(©) EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ¥Á°UÉ §gÀĪÀ D¹Û ºÀAaPÉÆqÀÄ CAvÀ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄÝ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2010 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/05/10 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á: PÉøÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀvÀÄæWÀß vÀAzÉ ªÉÊd¥Áà, 2) ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ªÉÊd¥Áà, 3) ªÉÊd¥Áà vÀAzÉ §AqÉ¥Áà J®ègÀÆ ¸Á: PÉøÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV £ÀªÀÄä §UÉÎ K£ÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2010 PÀ®A 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-05-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ gÁdÄ [¦AiÀiÁð¢AiÀÄ gÀPÀÛ ¸ÀA§A¢ü] EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÀqÉØ ªÀAiÀÄ: 45 ¸Á: ªÉÄ£À £ÀA 19-4-690/4 ªÀiÁzsÀªÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨ÉqÀgÉÆëģÀ C®ªÀiÁgÁªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000 gÀÆ, 2] 8 gÉÃ²ä ¸ÁjUÀ¼ÀÄ C.Q 10,000/- gÀÆ, 3] 100 UÁæA 1 eÉÆvÉ ¨É½î ZÉÊ£ÀÄ C.Q 2,000/- gÀÆ, 4] 1 £ÉÆÃQAiÀÄ ªÉƨÉʯï C.Q 1,000/- gÀÆ, »ÃUÉ MlÄÖ 23,000/- gÀÆ ¨É¼É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2010 PÀ®A 279 L.¦.¹, 187 L.JªÀÄ.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 09/05/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ qÁCvÁgÀ ¥Á±Á vÀAzÉ CSÁÛgÀ ¥Á±Á ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: ªÀiÁ£À¸Á§ mÁåAPÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ PÀqÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉJ-39/4082 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C¤Ã® vÀAzÉ ºÀj¨Á PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ ¸Á: ¯ÁvÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀgÀĤAzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀªÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆmÁÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/05/2010 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄgÁºÀj vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ²AzsÉ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: amÁÖ[PÉ] UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ 1] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀiÁ¼À ¸ÀgÁ MAzÀÄ vÉÆÃ¯É ºÁUÀÆ 3 UÁæA dĪÀÄPÁ C.Q-17,000/- gÀÆ, 2] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 80,000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 97,000/- gÀÆ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
Raichur District Reported Crimes


zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ±ÁªÀAvÀUÀ¯ïUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ²ªÀgÁAiÀÄ ±ÉÃR¹AzsÉ EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ªÀÄ®èAiÀÄå, ©üÃgÀ¥Àà, ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà CAUÀr, ²ªÀgÉrØ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¹gÀªÁgÀ, ²ªÀtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¹gÀªÁgÀ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ, UÀAUÀtÚ & §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¨Á®¥Àà OqÀ®UÀÄqÀØ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:09.05.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ UÀÄqÀzÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ & C½AiÀĤUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁqï¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ UÀÄqÀzÀAiÀÄå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉêÀzÀÄUÀðvÁ®ÆPÀ ±ÁªÀAvÀUÀ¯ïUÁæªÀĤªÁ¹,ªÀiÁ½AUÀgÁAiÀÄ CzÉÃUÁæªÀÄzÀ ©üÃgÀ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¦æÃw¹ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ½AUÀgÁAiÀÄ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ «ZÁj¹zÀ zsÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:09.05.2010 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ©üÃgÀ¥Àà£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¹gÀªÁgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀiÁ½AUÀgÁAiÀÄ£À ¸ÀA§A¢ü §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹zÀ,§¸ÀªÀgÁd, ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ UÀÄqÀzÀAiÀÄå, ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ UÀÄqÀzÀAiÀÄå ªÀÄÄAqÀgÀV, ªÀÄÄPÀÌtÚ vÀAzÉ UÀÄqÀzÀAiÀÄå, CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå ªÀÄÄAqÀgÀV, ªÉAPÉÆç vÀAzÉ ºÀA¥ÀAiÀÄå AiÀiÁzÀVj, ¸Á§tÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¸Á§UËqÀ, C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀUÉåä, gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉÆù, UÉÆëAzÀ vÀAvÉ ºÀA¥ÀAiÀÄå AiÀiÁzÀVj, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ, ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ±ÁªÀAvÀUÀ¯ï EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ²ªÀgÁd¤UÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁqï¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ «ZÁj¹zÀ ©üÃgÀ¥Àà¤UÀÆ PÉʬÄAzÀ & gÁqï¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¹gÀªÁgÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:08.05.2010 gÀAzÀÄ 16.40 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: »gɨÉÃgÀV EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ±ÁªÀĸÀÄAzÀgÀ vÀAzÉ ¨ÉÊgÉÃUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánïï EªÀ£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ C¨sÀåyð «ÃgÀAiÀÄå£À ¥ÀgÀªÁV PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÝPÉÌ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ MAzÀÄ ¥sÁ¯ïì Nmï ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀzÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, gÁqï & ZÉÊ£ï¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ©r¸À®Ä §AzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ PÉÊ»rzɼÉzÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ±ÁªÀĸÀÄAzÀgÀ ¢£ÁAPÀ:09.05.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:08.05.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨sÉÊgÉÃUËqÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ºÁUÀÆ EvÀgÉà 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: »gɨÉÃgÀV EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà UÀdð£Á¼ï & bÀvÀæ¥Àà EªÀjUÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ PÉ®¸À ªÀiÁrgÀÄwÛÃgÉAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, £ÁªÀÅ dAiÀıÁ°AiÀiÁzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:09.05.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀÄ¹Ì UÁæªÀĤªÁ¹ AiÀÄAPÀtÚ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀįÉèñÀ£À ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ ¨Á¬ÄªÀiÁw£À dUÀ¼Á ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:08.05.2010 gÀAzÀÄ ªÀĹÌUÉ §A¢zÀÝ AiÀÄAPÀtÚ£À vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ §Ä¢ÝºÉüÀ¨ÁgÀzÉãÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ KPÉ ºÉÆr¢j CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¢£ÁAPÀ:09.05.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÉÆÃrPÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄgÉÆÃqÀ ªÀĹÌUÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj PÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, gÁqï & PÀÄqÀÄUÉÆð¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀÄ¹Ì UÁæªÀĤªÁ¹ ªÀįÉèñÀ£À ¥ÀwßUÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄAPÀtÚ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ EªÀ£ÀÄ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ UÀȺÀtÂAiÀÄ ªÀiÁªÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ AiÀÄAPÀtÚ¤UÉ §Ä¢Ý ºÉýzÀÝ®èzÉ, ¢£ÁAPÀ:08.05.2010 gÀAzÀÄ ªÀĹÌUÉ §A¢zÀÝ AiÀÄAPÀtÚ£À vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ §Ä¢ÝºÉüÀ¨ÁgÀzÉãÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¢£ÁAPÀ:09.05.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ N§AiÀÄå ªÉÆÃrPÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄgÉÆÃqÀ ªÀĹÌUÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj PÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, gÁqï & PÀÄqÀÄUÉÆð¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:08.05.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà, ªÀiÁgÉ¥Àà, K¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ n.«ÃgÀ¨Á§Ä vÀAzÉ n.²æÃgÁªÀÄPÀȵÀÚ, JA.gÁeÉñÀ vÀAzÉ JA.¸ÀvÀå £ÁgÁAiÀÄt & K¸ÀÄ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¥ï EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ FgÀèUÀqÁØ UÁæªÀÄ¢AzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå ªÀÄvÀZÀ¯Á¬Ä¹®Ä §A¢zÀÝ ±ÀgÀ§AiÀÄå vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå ¸Á: CqÀ« CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¥ï, ºÁ:ªÀ: FgÀèUÀqÁØ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä £ÁUÀgÁd£À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ ¸À»vÀ ©qÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÁUÀgÁd¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ±ÀgÀ§AiÀÄå ¢£ÁAPÀ:09.05.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:08.05.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ZÀ£ÀߥÀàUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥ÀàUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:¸À°PÁå¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà EªÀ£À ªÉÄð£À ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ vÀqÉzÀĤ°è¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÀ®Äè & §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w¥ÀàtÚ ¢£ÁAPÀ:09.05.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:09.05.2010 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ SÉêÀÄtÚ ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ©üêÀiÁ £ÁAiÀÄÌ vÁAqÁ (J.f.PÁ¯ÉÆä) & EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉ vÁAqÁzÀ ¤ªÁ¹ ¥ÉÆêÀÄtÚ EªÀgÀ ¥ÀwßAiÀÄÄ £ÀUÀzÀĺÀt:20,000/- vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÁ¥Á¸ï PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉý, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¥ÉÆêÀÄtÚ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆrè¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ SÉêÀÄtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ:08.05.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄPÀæ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: «ÄeÁð¥ÀÆgÀÄUÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ w¥ÀàAiÀÄå vÀAzÉ PÀAa£ÁUÀ¥Àà EªÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, d£ÀvÁzÀ¼À ¥ÀPÀëzÀªÀgÀ »AzÉ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä wgÀÄUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ CAzÀgÀÆ ¸ÀºÁ ºÁUÉAiÉÄ CªÀgÀ »AzÉ wgÀÄUÁqÀÄvÉÛãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §Ar UÀÆl¢AzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÄPÀæ¥Àà ¢£ÁAPÀ:09.05.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:08.05.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÀtÚ vÀAzÉ vÀÆPÀ¥Àà ¸Á:±Á¹ÛçPÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå ªÀÄvÀºÁPÀ®Ä ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ CzÉ vÁAqÁ ¤ªÁ¹, ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ FgÀtÚ gÁoÉÆÃqï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ FUÁUÀ¯É NlÄ ºÁQ¢Ý ªÀÄvÉÛ ºÁPÀ®Ä §A¢zÉÝãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£ÀUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ PÁªÀiÁå EªÀjUÉ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ zÉêÀtÚ ¢£ÁAPÀ:09.05.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ZÀÄuÁªÀuÉ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¥ÉÃzÉAiÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁr ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÁªÀAvÀ ¦.¹-1613 avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-05-2010 gÀAzÀÄ C®ÆègÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄvÀUÀmÉÖAiÀÄ §/§ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß ªÀÄ®è¥Àà vÀAzsÉ ªÀÄgÉ¥Àà £ÀgÀ¨ÉÆý FvÀ£ÀÄ ¯ÉʤUÉ ¤®èzÉ ¥ÀPÀÌzÀ°è §AzÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ UÀªÀĤ¹ CªÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ NlÄ ºÁPÀĪÀ¤zÀÝgÉ ¯ÉʤUÉ ¤°èj CAvÀ ºÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀiÁvÀÄ PɼÀzÉ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛà ªÀÄUÀ£É ¥ÉưøÀ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV E°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄ ªÉÆzÀ®Ä d£ÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤®ÄèUÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ºÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É EzÀÝ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç »rzÀÄ dUÁÎr PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ Pɬĩ £ËPÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè :-

PÉÆAZÁªÀgÀA oÁuÉ :²æà ºÉêÀiÁgÉrØ vÀAzÉ CuÁÚgÉrØ G: PÉ.F.© ªÉÄPÁå¤PÀ ¸Á: PÀÄAZÁªÀgÀA gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ ¸ÀvÀåAiÀÄå n.¹ j¥ÉÃj PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ jAiÀiÁd vÀAzÉ vÁeÉÆâݣÀ ¸Á: PÀÄAZÁªÀgÀA ¸ÀAUÀqÀ M§â PÀÄrPÉÆAqÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊ¢zÀ®èzÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉÆAZÁªÀgÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®VzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :²æà ªÀÄqÉ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà zÀ£ÀÆßgÀ ¸Á:J¸ï.© mÉA¥À¯ï gÉÆÃqï §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ E¸ÁèªÀiÁ¨ÁzÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ gÀÄzÀð¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ¤ÃgÀ£À mÁåAPï PÀlÄÖªÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß UÀÄwÛUÉ ¥ÀqÉzÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃ£É PÉ®¸ÀzÀ ¸ÀA§AzÀ EzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ JªÀiïJ¸ï. mÁåAPï 2 ¸ÀASÉå., 2 l£ïzÀ ZÉÊ£ï¥ÀÄ°, «zsÀÄåvï «ÄÃlgï ºÁUÀÆ ¹.¦ ¨ÉèÃqïUÀ¼ÀÄ C.Q. 23000/-gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®VzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ zÉÆA© ªÀÄvÀÄÛ PÀ®Äè vÀÆgÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ:¢£ÁAPÀ 02-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ J¸ï.PÉ PÁAvÁ ªÀiÁf PÁ«ÄðPÀ ¸ÀaªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 100 jAzÀ 200 d£À ªÀÄ»¼Á PÁ«ÄðPÀgÀÄ G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽwÛgÀÄvÁÛgÉ. G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽwgÀĪÀ J¸ï.PÉ PÁAvÁ ªÀiÁf PÁ«ÄðPÀ ¸ÀaªÀgÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 08-05-2010 gÀAzÀÄ ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzÀågÀÄ gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀÆPÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ PÀÆqÀ¯É aQvÉìUÁV D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÀÄÝ, EzÀPÉÌ J¸À.PÉ PÁAvÁ gÀªÀgÀÄ ¤gÁPÀj¹ G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ºÁUÉÃAiÉÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 09-05-2010 gÀAzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB f¯Áè ¸Àdð£À ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAqÀzÀ ªÉÊzÀågÀÄ J¸ï.PÉ PÁAvÁ gÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹ CªÀgÀ DgÉÆÃUÀå ¹Üw QëÃt¸ÀÄvÁÛ EzÉ vÀÄvÀÄð ¹ÜwAiÀÄ°è E°èAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¸ÀzÉ EzÀÝ°è CªÀgÀ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ«zÉ CAvÁ w½¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉ vÀgÀ®Ä w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzÁåºÀß 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¸ï.PÉ PÁAvÁ gÀªÀgÀ DgÉÆÃUÀåzÀ C¥ÁAiÀÄzÀ §UÉÎ zÀÈrüÃPÀj¹ CªÀgÀ£ÀÄß C°èAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ªÀUÁð¬Ä¸À®Ä PÉýPÉÆAqÀgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß aQvÉìUÉƸÀÌgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ JA§ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ C°èzÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ ªÀÄĵÀÌgÀ ¤gÀvÀ PÁ«ÄðPÀgÀÄ £ÀªÀÄä ¨ÉÃrPÉUÀ¼ÀÄ FqÉÃgÀĪÀ ªÀgÉUÉ CªÀgÀ£ÀÄß ©qÀĪÀ¢®è £ÀªÀÄä ¨ÉÃrPÉ FqÉÃj¸À¯Éà ¨ÉÃPÀÄ E®èªÉ CªÀgÀ ºÉtªÀ£ÀÄß PÁt¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¥ÀlÄÖ »rzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀjUÉ, PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, PÀAzÁAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ªÉÊzÀågÀ vÀAqÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ PÁAvÁ CªÀgÀ£ÀÄß CA§Ä¯É£ïìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C°èzÀÝ ªÀÄĵÀÌgÀ ¤gÀvÀ PÁ«ÄðPÀgÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß J¸ÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ CA§Ä¯É£ïì ªÁºÀ£ÀPÉÌ CqÀاAzÀÄ vÀqÉMrØzÀgÀÄ. ¥Àj¹Üw »A¸Á gÀÆ¥ÀPÉÌ wgÀÄV gÉÆÃr£À ¨ÁdÄ ©zÀÝ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÉưøÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè vÀÆj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀgÉ D ¥ÉlÄÖ vÀ¯ÉUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁAiÀÄÄvÁÛgÉ JA§ PÀ®à£É EzÀÝgÀÄ £ÁªÀÅ PÁ«ÄðPÀgÀÄ ¸ÀvÀÛgÀÄ ¥ÀgÀªÁV®è £ÀªÀÄä ¨ÉÃrPÉUÀ¼ÀÄ FqÉÃgÀ¯É ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ M§âjUÉƧâgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ zÀĵÉàgÀuÉ ¤ÃqÀÄvÁÛ »A¸Á PÀÈvÀåzÀ°è vÉÆqÀVzÀgÀÄ. PÁAvÁ gÀªÀgÀ fêÀ G½¸ÀĪÀzÀÄ ¥ÉưøÀgÀ DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVzÀÝjAzÀ FUÁUÀ¯É PÀ®A: 309 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj »A¸Á PÀÈvÀåzÀ°è ®PÀëöät vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 23 d£ÀgÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 200 d£ÀgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÀĵÀgÀÄ ¸ÉÃj PÁAvÁ gÀªÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ«zÉ JA§ÄªÀzÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ, ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2010 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 504, 506 gÉ.« 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 07-05-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JA¢£ÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃl®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆÃl°èUÉ §AzÀÄ HlPÉÌ DqÀðgï ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ FUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ DVzÉ Hl ªÀÄÄV¢zÉ CzÀð UÀAmÉ PÁ¬Äj CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ M¦àPÉÆAqÀÄ PÁAiÀÄÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉý ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ¤«ÄµÀUÀ¼À ªÀgÉUÉ ¸ÀĪÀÄä£É PÀĽwÛzÀݪÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ¯Éà ¸ÀzÁÝA ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¨ÉÃUÀ ¨ÁgÀ¯Éà CAvÁ PÀÆVzÀÄÝ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà E£ÀÄß JµÀÄÖ ºÉÆvÀÄÛ PÀÄqÀ¨ÉÃPÀ¯Éà CAvÁ CAzÀÄ CzÀgÀ°è M§â£ÀÄ ¤£ÀߣÀÄß §ºÀ¼À ¢ªÀ¸À¢AzÀ £ÉÆÃqÀÄwÛzÉÝ£É ¤£Àß ¸ÉÆÃPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ ¤£Àß EªÀvÀÄÛ MzÀÄÝ ©qÀÄvÉÛ£É CAvÁ CAzÀªÀ£Éà ªÉÄîPÉÌzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀȵÀtUÀ½UÉ(vÉÆ®ÄØUÉ) PÁ°¤AzÀ MzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C°èAiÉÄà PÀĹzÀÄ ©zÀÝ£ÀÄ, C®èzÉà CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ ©r¹PÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Éà EªÀvÀÄÛ ¤Ã G½zÀÄPÉÆAr EAzÀ®è £Á¼Éà ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ C°èAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2010 PÀ®A. 143, 147, 323, 504, 506 gÉ.« 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 09-05-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀzÁÝA ºÀĸÉãÀ EªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ºÀj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÀ¼Éà zÉéõÀ¢AzÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀzÁÝA ºÀĸÉãÀ¤UÉ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.