Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, March 10, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 10-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-03-2011

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.03/2011, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 8/3/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÁA¢¨ÁÄ UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt ¥ÀªÁgÀ 52 ªÀµÀ𠮪ÀiÁt G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ¹AzÉÆî vÁAqÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ 57 ªÀµÀð eÁw ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AzÉÆî vÁAqÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 68 £ÉÃzÀgÀ 1 JPÀgÉ 3 UÀÄAmÉ d«Ä¤£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¥ÁgɸÀÖ d«Ä¤£À ºÀwÛgÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀjAzÀ¯Éà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.36/2011, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/03/2011 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ £ÀfÃgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ gÀ¸ÀÆ® ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄĹèA, G;CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á:¸ÉÊAiÀÄzÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ ¥sÀgÀd£Á ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁfÃzÁ ¨ÉÃUÀA ºÁUÀÆ EvÀgÀ d£ÀgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ §¸Àì £ÀA PÉJ-38/ J¥sï-566 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ C¤Ã® vÀAzÉ CuÉÚÃ¥Áà PÉ.Dgï.n.¹. §¸Àì £ÀA PÉJ-38 J¥sï-566 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: SÉqÁð(©) vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-§AUÁè gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É wæ¥ÀÄgÁAvÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è gÀ¸ÉÛ EzÀÝgÀÆ ¸À»vÀ ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ¯ÁĹzÉ §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£À PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ gÉÆÃr£À §®§¢AiÀÄ°è §¸Àì£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11 d£ÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀ£Éß £ÀA.16/2011, PÀ®A 143, 147, 435, 447, 504, 506, 109 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/03/2011 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£À¸ÀÆgÀ vÀAzÉ SÁ¹A¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è MAzÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÉ® PÀÆr¹zÀÄÝ CzÀPÉÌ PÉùAUÀ ¥ÉÃ¥À eÉÆÃqÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 08/03/2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj PÉùAUÀ ¥ÉÊ¥À£ÀÄß DgÉÆæ E¸ÁäÄ® ¨ÁUÀªÁ£À ºÁUÀÄ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæ E¸ÁäÄ®¤UÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃqÀÄvÁÛ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÀzÀj PÀ¹ÃAUÀ ¥ÉÊ¥ÀUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀ¢AzÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÉùAUÀ ¥ÉÊ¥À ¸ÀÄlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢UÉ 25,000/- gÀÆ¥ÁÄUÀ¼À ºÁ¤AiÀiÁVzÀÄÝ EzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.21/2011, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA«í JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 09/03/2011 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮°vÁ UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ gÀÆ¥Á ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ G: QjAiÀÄ DgÉÆÃUÀå ¸ÀºÁAiÀÄQ ¸Á: OgÁzÀ(©) f¯Áè ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ªÀiÁåQìPÁ姣À°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ªÀiÁåQìPÁå§ £ÀA. PÉJ 23/5744 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ¢AzÀ ªÀiÁåQìPÁ姣ÀÄß ©lÄÖ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĸÀÄwÛzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÀiÁåQìPÁ姣À ªÉÃUÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ CªÀ£À ºÀvÉÆÃn vÀ¦àgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¸ÀAUÀªÀÄ-¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ §¼ÀvÀ(©) ²ÃªÁgÀzÀ ©æÃeïØ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À GvÀÛgÀ ¨sÁUÀPÉÌ ªÀiÁåQìPÁå¨ï ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ªÀiÁåQìAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ C®èzÉ E£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 d£ÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.30/2011, PÀ®A 78(3) Pɦ JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 09-03-2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¨Á¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ. JAzÀÄ §AzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄuÁÚ ¹.JZï.¹ 864 EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà WÁ¼É ºÁUÀÆ «ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà WÁ¼É EªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ w½¹ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹.¦.¹-1806, ªÀĺÉñÀ ¹.¦.¹-1197 ºÁUÀÆ ¨Á§ÄgÁªÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄlPÀ dÆdl £ÀqɸÀÄwzÀݪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÀ JUÀÄgÀ°AUÀ¥Áà ZÀmÁᬐ ªÀAiÀÄ: 69 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ¤AzÁ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzÀ ¥ÀmÁÖ 1) CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ 2 ªÀÄlPÁ aÃn 2)MAzÀÄ ¨Á® ¥Éãï 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2500/-UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.33/2011, PÀ®A 78(3) Pɦ JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 08/03/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀPÁðgÀ vÀ¥ÉÃð ªÀwÄAzÀ J£ï.ªÉÊ UÀÄAqÀÄgÁªÀ ¦.J¸ï.L §.PÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ EªÀgÀ oÁuÉ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ UÁæªÀÄUÀ¼À°è ¥ÀmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°è EgÀĪÁUÀ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ dÆeÁl £À¹Ã©£À £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É. JAzÀÄ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆæ ºÉ¸ÀgÀÄ UÀÄgÀ°AUÀAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á: AiÀÄgÀ¨ÁUÀ ªÀÄoÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀªÀżÀî aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 490/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA.38/2011, PÀ®A 87 Pɦ JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 09/03/2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà, 48 ªÀµÀð, ¸Á «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ ¥ÀgÉî JA¨Á £À¹Ã©£À E¸Ààl eÉÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ¹éPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĪÀAvÀ C. zÀįÁj (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉĹ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ªÀiÁPÉðl ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÁðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀÄgÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ 1830 UÀAmÉUÉ zÁ½ £ÀqÉĹ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 11,400=00 gÀÆ 2) 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA.39/2011, PÀ®A 87 PÉ.¦. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 09/03/2011 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀt¥Áà JJ¸ïL UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ dÆ£À¯ï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd gÉÊvÀ ¨sÀªÀ£À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ NAPÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¥Ánî, 29 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ E£ÀÆß 8 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÉÃgÀ JA¨Á £À¹Ã©£À eÉÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ¸ÀéPÀj¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉĹ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ gÉÊvÀ ¨sÀªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV 1850 UÀAmÉUÉ zÁ½ £ÀqÉĹ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 7400=00 gÀÆ 2) 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.28/2011, PÀ®A 341, 504, 354, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄ«ÄÃvÁæ¨ÁÄ UÀAqÀ dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¨sÀÆzÁgÉ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄgÀR¯ï EªÀgÀÄ ªÀÄgÀR¯ï UÁæªÀÄzÀ°è CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉðAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ PÁ«Ä¤ UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀæ ªÀªÀiÁð ¸Á: ªÀÄgÀR¯ï EPÉAiÀÄÄ PÀÆqÁ CzÉà UÁæªÀÄzÀ°è CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉðAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ¼É EªÀj§âgÀ £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼ÀªÁV DgÉÆæ PÁ«Ä¤ ªÀÄvÀÄÛ gÀÄ¥À¸À£Àß vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ ªÀªÀiÁð ¸Á: ªÀÄgÀR¯ï EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 09/03/11 gÀAzÀÄ ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw C¨ÁgÉ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄlPÁ JA§ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ ¦J¸ïL ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ gÀªÀgÉEUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 280/- gÀÆ, JgÀqÀÄ ¨Á®¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÉÆA¢UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2011 PÀ®A 354, 352, 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÉÆÃlUÉÃj ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ°è ¤AvÁUÀ DgÉÆæ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¨sÉÆÃdUÉÆAqÀ ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EvÀ£ÀÄ «£ÁB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ CªÀªÀiÁ£ï ªÀiÁr JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2011 PÀ®A 447, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/03/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® PÀjêÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ZÁAzÀ¸Á§ RÄgÉò ¸Á: ¨sÁ¸ÀÌgÀ £ÀUÀgÀ alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀ RįÁè eÁUÉ ¸ÀASÉå 11-257 C¼ÀvÉ GvÀÛgÀ zÀQët 58 ¦üÃmï 6 EAZï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀƪÀð ¥À²ÑªÀÄ 30 ¦üÃmï eÁUÀªÀ£ÀÄß vÀ¯Á§ UÀ°è alUÀÄ¥Áà ºÀwÛgÀ EgÀÄvÀÛzÉ EzÀgÀ ªÀiÁ°PÀvÀé ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj eÁUÀzÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÁgÀUÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: vÀ¯Á§ UÀ°è alUÀÄ¥Áà EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀlÖqÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÀzÀj eÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖwÛzÁÝgÉ. EzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 08/03/2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj eÁUÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæwUÉ KPÉ PÀlÄÖwÛ¢Ýj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw, ©üêÀıÁ, gÀªÉÄñÀ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj eÁUÀzÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ K ºÀªÀiÁgÁ eÁUÁ ºÉÊ PÉÆÄvÉÆ DAiÉÄvÉÆ RvÀA PÀgÀvÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉ ªÉüÉUÉ vÁºÉÃgÀ«ÄAiÀiÁå E£ÁªÀÄzÁgÀ, ªÀĺÀäzÀ ªÀÄfÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀĸÁÛ£À, E¸ÁäÄ® vÀAzÉ ªÀĺÉÃvÁ§¸Á§ ºÀtPÀÄtªÁ¯É ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄĸÁÛ¥sÁ gÀªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀzÀj dUÀ¼À ©r¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀj eÁUÀzÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ºÉÆ£ÀßPÁlªÀĽî UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀÄgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ DgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀĸÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà EªÀgÀ 25 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæ ¤AUÀªÀÄä¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ FªÀgÉUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀ°®è. ªÀÄzÀÄªÉ DzÁV¤AzÀ ¤AUÀªÀÄä½UÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ E®è¢zÀÝgÉ 2£Éà ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÁV »A¸É ¤Ãr, 2£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ®èzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ¸Á® DVzÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:19.02.2011 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ¥Àw, CvÉÛ-ªÀiÁªÀ, 2£Éà ¥Àwß, ¥ÀwAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà, ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¤AUÀªÀÄä½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉƯɪÀiÁr ¨Á«AiÀÄ°èºÁQ, ¤AUÀªÀÄä¼À vÀAzÉUÉ ©ÃgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:09.03.2011 gÀAzÀÄ ²ªÀ¥Àà f¯Áè ¥Éưøï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:09.03.2011 gÀAzÀÄ 09.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀzÀäªÀzsÀð£ï vÀAzÉ ¦.£ÁgÁAiÀÄt ªÀQîgÀÄ ¸Á:ºÀnÖ, ºÁ:ªÀ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, eÉ.gÁeÉñï vÀAzÉ dªÀÄÄ£ÁzÁ¸ï ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀPÁðj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉÃð PÁ¯ÉÃeï£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀ ZÉÃA§gïUÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV §AzÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ §A¢gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£À ºÀtªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ §UÉÎ mÉAqÀgï PÀgÉzÀÄ £ÀªÀÄUÉ w½¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀPÉÌ CrØ¥Àr¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ RÄað¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, ¸ÉÖ¥Àègï ¤AzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ZÀÄaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÉÆæÃ.©.ªÉÊ.gÀqÉØÃgï ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:09.03.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ©.ªÉÊ.gÀqÉØÃgï ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ, ¸ÀPÁðj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉÃð PÁ¯ÉÃeï °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉÃð PÁ¯ÉÃeï£À°è eÉ.gÁeÉñï vÀAzÉ dªÀÄÄ£ÁzÁ¸ï 52 ªÀµÀð, ¸ÀªÀiÁd¸ÉêÉ, DeÁzÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÀAUÀrUÀgÉÆA¢UÉ ¨sÉÃnªÀiÁr, ¤ªÀÄä PÁ¯ÉÃeï£À°è gÀÆ¥Á¬Ä :22 ®PÀë CªÀåªÀºÁgÀ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ £ÀqÉzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀĪÀÄ ¥ÀæPÁgÀ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ F §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä §A¢zÉÝÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ©.ªÉÊ.gÀqÉØÃgï ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ ºÁUÀÄ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà PÀÄA¨Ágï G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ¸ÀPÁðj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉÃð PÁ¯ÉÃeï °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀ°PÉÌ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ vÀ½î fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ eÉ.gÁeÉñï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:09.03.2011 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄj¸Áé«Ä vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà ¸Á:AiÀÄvÀUÀ¯ï EªÀ£ÀÄ, ±ÀgÀuÉUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ EªÀ£À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ EvÀgÉ 21 d£ÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÆPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ¸ÀªÀiÁd¸ÉêÀPÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÆPÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:08.03.2011 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ UÉÆÃgÀAiÀÄå ¸Á: EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀ£ÀUËqÀ EªÀ£À£ÀÄß EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¥ÉÆõÀÖ D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¥ÀA¥ï¸ÉmïUÉ «zsÀÄåZÀÑQÛ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¸ÀjAiÀiÁV eÉÆÃqÀuÉ ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ¥ÀA¥ï¸Émï ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:09.03.2011 gÀAzÀÄ ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:08.03.2011 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà ¸Á:vÀÄAmÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.16,qÀ§Æèöå.0529 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ gÁeÉÆ½î ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀzÀ ±Àqï£À°è ¤°è¹zÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀzÉ, CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÀ°¸Á¨ï vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á§ 60 ªÀµÀð ¸Á:§Æ¢ºÁ¼ïPÁåA¥ï vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£À JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À UÁ° ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ QgÀĨÉgÀ½¤AzÀ »ªÀÄärAiÀĪÀgÉUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀ°¸Á¨ï ¢£ÁAPÀ:09.03.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:09.03.2011 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.01,©.7545 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ºÀ¼ÉUÉÆî¥À°è ºÀwÛgÀ E½eÁgÀÄ«£À°è ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁæPÀÖgï ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÀÄÄAzÉ PÉlÄÖ ¤AwzÀÝ ¯ÁjUÉ rQÌAiÀiÁV mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀÄPÁ² 30 ªÀµÀð, ¸Á:°AUÀzÀ½î, vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀzÉÝ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:09.03.2011 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀAzÀ° ºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ±Á¹Ûç EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° eÉÆÃ¥Àr ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ, eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ EvÀgÉ eÉÆÃ¥ÀrUÀ½UÀÆ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°èzÀÝ ºÀ¸ÀÄUÀ½UÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° MAzÀÄ ºÀ¸ÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁX ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄÆgÀÄ ºÀ¸ÀÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ eÉÆÃ¥ÀrUÀ¼À°èzÀÝ DºÁgÀzsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ, PÀȶ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖC.Q.gÀÆ:85,000/-£ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á:ªÀAzÀ° ºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æêÀÄw ±Á»Ã£À¸ÀįÁÛ£À UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀĹAiÉÆâݣÀ ºÁBªÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ 1996 £Éà ¸Á°£À°è DVzÀÄÝ ®UÀßzÀ PÁ®PÉÌ MAzÀÄ ¸ÀÆÌlgï, 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, 50,000/- gÀÆ. ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt ºÁUÀÆ ªÀÄwÛvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀtzÀ°è E£ÀÄß 25,000/- gÀÆ. PÉÆqÀĪÀzÀÄ ¨ÁQ EzÀÄÝ F «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÀAqÀ£À vÀAVUÉ £À£Àß CtÚ£ÉÆA¢UÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀAvÉ MvÁ۬ĸÀÄvÁÛ 1) ªÀĺÀäzÀ ªÀĹÃAiÉÆâݣÀ vÀAzÉ ¹ÃgÁeÉÆâݣÀ PÉ.J¸ï.Dgï.¦. ¦¹ vÁd¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ 2) D±Á ¨ÉÃUÀA 3) ±À¨Á£Á 4) ±À©ÃAiÀiÁ 5) ªÉÆ»AiÉÆâݣÀ 6) ±À¦üÃAiÉÆâݣÀ 7) gÀ¦üÃAiÉÆâݣÀ ¸Á|| J®ègÀÆ vÁd¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ PÉ.J¸ï.Dgï.¦. PÁélgïì ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ ¢£Á®Ä ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ PÉ®ªÀÅ ¸À® ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¢|| 13-07-10 gÀAzÀÄ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ PÁåA¥À¹£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.