Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, March 30, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 30.03.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ 7 £Éà ªÉÄʯï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA: J.¦.21 n-5577 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ PÉ. £ÁUÀgÁd ¸Á: D®A¥ÀÆgÀÄFvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢ªÀÄzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ £Á£ÀÄ QãÀgï ¹Ãn£À PÁå©£À°è PÀÄĽvÀÄPÉÆArzÀÝ §UÉÎ ¸ÀzÀj PÁå©£À ¤AzÀ PɼÀUÉ ©¢zÀÄÝ EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¨ÁµÁ vÀªÀÄzÉ E¨Áæ»A 20 ªÀµÀð ¸Á: ZÀªÀgÀ¸ÁÛ ªÀÄAqÀ¯ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 90/2013 PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 29.03.2013 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà zÉêÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ 30 eÁ dAUÀªÀÄ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á »gɧÆzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zÀ±ÀÀªÀAv¥Àà ¸Á »gÉçÆzÀÄgÀÄ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå »gÉ §ÆzÀÆgÀÄ¢AzÀ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ J 51 eÉ 2820 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ zÉêÀzÀÄUÀð - gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀ¼É ¥ÉmÉÆæ¯ï §APï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ J 36 n © 8583 CwêÉÃUÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀħAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÀqÉ ©zÀÄÝ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦ügÁå¢AiÀÄ JqÀ ºÀuÉUÉ, .JqÀPÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É §®vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄÄjzÀAvÉ DVzÀÄÝ §® gÀmÉÖUÉ vÉgÉazÀUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà¤UÉ §® ¥ÁzÀzÀªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ , §® ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ vÉgÉazÀUÁAiÀÄ, JqÀªÀÄÄAUÉÊUÉ vÉgÉazÀUÁAiÀÄ , §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÉgÉazÀUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2013 PÀ®A:279,337.338 L.¦.¹ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ : 28-03-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ w¥À஢¤ß UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¹¹ gÉÆÃqï PÉ®¸À £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ, C°è CªÀgÀÄ ¹¹ gÉÆÃqï£À°è ¹ªÉÄAmï£ÀÄß PÀrªÉÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ §ºÀ¼À vɼÀîUÉ ºÁPÀÄwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦AiÀiÁ𢠲æà ºÀ¤Ã¥sï vÀAzÉ ¨Á§Ä¸Á¨ï ªÀ:28 eÁ:ªÀÄĹèA G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:w¥À஢¤ß FvÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¹ªÉÄAmï ºÁQ, zÀ¥ÀàªÁV ºÁQj ºÀAUÁzÉæ ¹¹ gÉÆÃqï §ºÀ¼Á ¢£À G½AiÀÄÄvÀÛzÉ JAzÀÄ CAzÁUÀ C°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwzÀÝ DgÉÆæ gÀWÀÄ FvÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß PÉüÁPÀ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀ¯Éà ®AUÁ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, G½zÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÉüÁPÀ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀ¯Éà ®AUÁ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CAzÀÄ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ £ÀAvÀgÀ vÉQ̪ÀÄÄQÌ ©zÀÄÝ, £É®PÉÌ PÉqÀ« PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÝ®èzÉ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, ºÉÆmÉÖUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV £ÀAvÀgÀ HgÀ°è ¨Á¼ÉêÀÅ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAzÀæ ¸ÀĪÀÄä£É EzÀÝgÉ ¸Àj E¯ÁèAzÀæ ¤£Àß fêÀ wAzÀÄ©qÀÄwÛë ªÀÄUÀ£É JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2013 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2013 gÀAzÀÄ 74 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,200 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-03-2013


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-03-2013
OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2013 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÁ±É¥Áà WÀÄ¼É ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð eÁw// °AUÁAiÀÄvÀ G// ªÁå¥ÁgÀ  ¸Á// WÀÄ¼É PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27-03-2013 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ DPÀ¼ÀÄ ©Ã½ §tÚzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀjà ©Ã½ §tÚzÀ ºÉÆj AiÀiÁgÉÆà ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj DPÀ¼À CAzÁd Q. 20,000 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆjAiÀÄ CAzÁd Q. 25,000 gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ °ÃTvÀ Cfð ¸ÁgÀA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2013 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-03-2013 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ:PÀÄA¨ÁgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À & ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:ªÀÄÄqÀ© EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25-03-2013 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀĽUÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ C¥ÁàgÁAiÀÄ aAvÁ¯É EªÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ PÀgɪÀiÁr ¤ªÀÄä zÀÆgÀzÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæö¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ EªÀgÀÄ gÉÆÃqÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ© - §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ²æà ªÀÄ®èuÁÚ zÉÆqÀتÀĤ gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀzÀ gÉÆÃr£À §¢UÉ ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ EªÀgÀÄ ¨ÉºÉÆñÁV ©¢ÝzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀjUÉ 108 CA§Ä¯Éãïì zÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ© ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÀÛ£É aQvÉì PÁ®PÉÌ CªÀjUÉ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¹, ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀÄ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ü ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ gÀªÀgÀÄ ºÉýzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25-03-2013 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ »gÉÆà ºÀÄAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 56 E 2123 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ© - §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §UÀzÀÄj ²ªÁgÀzÀ ªÀÄ®èuÁÚ zÉÆqÀتÀĤ gÀªÀgÀ vÉÆlzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ vÀ£ÀßUÉ vÀ¯É¸ÀÄwÛzÀAvÁV M«Ää¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À gÉ¸ï ºÉZÁÑV ¤AiÀÄAvÀætzÀ »rvÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À §®§¢UÉ EzÀÝ ¤Ã®VÃj VqÀPÉÌ rQ̺ÉÆÃqÉzÀÄ ©¢ÝgÀÄvÉÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ vÀ£Àß §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀtÂÚUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®ªÉÆüÀPÁ°£À ªÉÆArUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¸ÀA§A¢ü ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ zÀÆj£À°è ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀAzÀ ªÉÄýAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2013 PÀ®A 279, 337 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
              ¢£ÁAPÀ 28-03-2013 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Áà PÀÄA¨ÁgÉ EªÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀiÁ¬Ä ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27-03-2013 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ 304(J) PÀ®A C¼ÀªÀr¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 29-03-2013 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw U˹AiÀiÁ ©Ã UÀAqÀ ªÀĸÁÛ£À ªÀAiÀÄ: 50ªÀµÀð G: ¯Éçgï PÉ®¸À ¸Á|| ºÀ¼É ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥sÀgÁí£À @ E¥sÁð£Á UÀAqÀ C§ÄÝ® UÀ¥sÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA , ¸Á: ºÀ¼Éà ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ 7£Éà wAUÀ¼À UÀ©üÃðt EzÀÄÝ, £ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÝjAzÀ ºÉÃjUÉ PÀÄjvÀÄ 3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ©ÃzÀgÀzÀ qÁ|| J.¹. ®°ÃvÀªÀÄä EªÀgÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è Cräl ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 28-03-2013gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ qÁ|| ®°ÃvÀªÀÄä EªÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ºÉÃjUÉ D¬ÄvÀÄ. UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤ÃrzÀÄÝ, ºÀÄnÖzÀÝ PÀÆqÀ¯Éà ªÀÄUÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À gÀPÀÛ¸ÁæªÀ DUÀÄwÛzÀÄÝ ¥Àj¹Üw G®âtUÉÆArzÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä ªÉÊzÀågÀÄ ¸À®ºÉ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 28-03-2013gÀAzÀÄ gÁwæ 1100 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 29-03-2013gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄUÀ¼À ºÉÃjUÉAiÀÄÄ 7£Éà wAUÀ¼À°è DVzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤±ÀPÀÛ½zÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2013 PÀ®A 341, 323, 504. eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/03/2013 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉÃSÁ vÀAzÉ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ aªÀÄä£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G// «zsÁåyð  ¸Á// d£ÀvÁ PÁ¯ÉƤ alUÀÄ¥Áà gÀÀªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/03/2013 gÀAzÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ºÉƽ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀqÀV MqÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ²ÃªÀÅ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ zÉÆqÀتÀĤ ªÀÄvÀÄÛ NtÂAiÀÄ ©üüêÀıÁå vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzsÉå ¨Á¬Ä ªÀiÁw vÀPÀÌgÁgÀÄ DVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ NtÂAiÀÄ »jAiÀÄgÀÄ  CªÀjUÉ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ £Á¼É ¤ªÀÄä ¸ÀªÀĸÉì §UɺÀj¸ÉÆt CAvÀ ºÉý PÀ¼À»¹gÀÄvÁÛgÉ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 29/03/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É  8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ NtÂAiÀÄ PÀ«Än ºÁ® ºÀwÛgÀ NtÂAiÀÄ »jAiÀÄgÀÄ PÀgɬĹzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤£Éß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ ²ÃªÀÅ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ, NtÂAiÀÄ ©üªÀıÁå vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ gÀªÀgÀÄ PÀ«Än ºÁ® ºÀwÛgÀ §A¢ÝzÀÄÝ C°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä CPÀÌ ZÁªÀÄÄrØ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä CªÀÄgÀ ºÁUÀÆ NtÂAiÀÄ dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ºÀtPÀÄt ¥ÀÄAqÀ°PÀ qÉæöʪÀgÀ, ªÀÄ»¥Àw ±ÀªÀiÁð. gÀªÉÄñÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ EzÀÝgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÁÝUÀ PÀªÀįÁPÀgÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄäUÉ K gÀAr ¤ÃªÀÅ EzÀgÀ°è §gÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ CAzÁUÀ £ÁªÀÅ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PɽzÁUÀ PÀªÀįÁPÀgÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄäUÉ zÁj vÀgÀÄ© £ÀªÀÄä CPÀ̼ÁzÀ ZÁªÀÄÄrØ EªÀ½UÉ £ÀÆQgÀÄvÁÛ£É. ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä CªÀÄgÀ EvÀ¤UÉ PÀªÀįÁPÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄV£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÀ¢gÀÄvÁÛÛ£É, ©üêÀıÁå EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj dUÀ¼À C¯Éè EzÀÝ NtÂAiÀÄ VãÁå¥Àà mÉîgÀ, ¥ÁgÀªÀiÁä UÀAqÀ EgÀAw gÀªÀgÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ £ÀªÀÄäUÉ E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄĪÀAvÀºÀÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè ,£ÀªÀÄäUÉ ºÉÆqÉzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2013 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/03/2013 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀªÀįÁPÀgÀ vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Áà eÁ¨Á ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G// ¸ÉAnæÃAUÀ PÉ®¸À ¸Á// d£ÀvÁ PÁ¯ÉƤ alUÀÄ¥Áà  gÀªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/03/2013 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ºÉƽ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀqÀV MqÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ²ÃªÀÅ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ zÉÆqÀتÀĤ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀıÁå vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzsÉå ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀÌgÁgÀÄ DVzÀÄÝ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ »jAiÀÄgÀÄ  CªÀjUÉ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ £Á¼É ¤ªÀÄä ¸ÀªÀĸÉì §UÉ ºÀj¸ÉÆt CAvÀ ºÉý PÀ¼À»¹gÀÄvÁÛgÉ »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/03/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ PÀ«Än ºÁ® ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ »jAiÀÄgÀÄ PÀgɬĹzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¤£Éß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ ²ÃªÀÅ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ©üªÀıÁå vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ gÀªÀgÀÄ PÀ«Än ºÁ® ºÀwÛgÀ §A¢ÝzÀÄÝ C°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ºÀtPÀÄt ¥ÀÄAqÀ°PÀ qÉæöʪÀgÀ, ªÀÄ»¥Àw ±ÀªÀiÁð. gÀªÉÄñÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ EzÀÝgÀÄ. ²ÃªÀÅ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÀªÀgÀ CPÀ̼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ gÀªÀgÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀ ¨ÉÃqÀj EzÀgÀ°è ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ ºÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV K bÉÆïÁå CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ CAzÁUÀ ²ÃªÀÅ EvÀ£ÀÄ £À£Àß PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ £ÀÄQgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀÄgÉÃSÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆr ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß vÀAV gÉÃSÁ EªÀ½UÉ CªÀÄgÀ vÀAzÉ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®PÉÊ gÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆr C¯Éè EzÀÝ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ªÀÄ»¥Àw ±ÀªÀiÁð. gÀªÉÄñÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ gÀªÀgÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ £ÀªÀÄäUÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼À»¹ £ÀªÀÄäUÉ ºÉÆqÉzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2013 PÀ®A 448, 504, 323, 324, 506, eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 29/03/2013 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) d£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀAqÀÄgÀAUÀ, 2) ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ, 3) ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ J®ègÀÆ ¸Á: PÀgÀAf (PÉ) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉÆAr¨sÁ ¸Á: PÀgÀAf (PÉ) EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ RAqÉgÁªÀ vÀAzÉ zÉÆAr¨Á £ÁAiÀÄPï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É E°èUÉ KPÉ §A¢zÁÝ£É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä eÉÆvÉ ªÀiÁvÁ£ÁqÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¥Á¢vÀgÉîègÀÆ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ E£ÉÆߪÉÄ F ªÀÄ£ÀßUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2013 PÀ®A 143,147,148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-03-2013 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¸Á;UÀjç PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ,  ¢£ÁAPÀ: 29/03/2013 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ CgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) avÁ£ÀAzÀ, 2) PÀ¸ÀÆÛj UÀAqÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ, 3) gÁt UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ, 4) ¸ÀÄQvÁð UÀAqÀ avÁ£ÀAzÀ, 5) ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ, 6) ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ, J®ègÀÆ ¸Á;UÀjç PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ avÁ£ÀAzÀ FªÀ£ÀÄ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ vÀ£ÀßPÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆmÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÉUÀqÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ (VjzÀjAzÀ) gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.  PÀ¸ÀÆÛj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄQvÁð gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÁUÀ ¥Àæ±ÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ«Ãt gÀªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À°è , ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. gÁt EªÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÁæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2013 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 29/03/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¥Àæ±ÁAvÀ ºÁUÀÄ ¸ÀĤî E§âgÀÄ gÁºÀÄ® ¸ÁªÀAvÀ ¸Á: aQè(AiÀÄÄ) gÀªÀgÀ »gÉÆà ¥sÁå±À£À ¥ÉÆæà ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-09 ¹¦-0908 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄvÀÛSÉÃqÀ UÁæªÀÄPÉÌ CªÀgÀ UɼÉAiÀĤUÉ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ§PÁ ªÀÄÄvÀÛSÉÃqÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zÁ§PÁ ²ªÁgÀzÀ GªÀiÁPÁAvÀ ¨ÉîÆgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¥Àæ±ÁAxÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DAiÀiÁ vÀ¦à ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¸ÀĤî FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ zÉÆqÀØ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2013 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: ¢: 29/03/2013 gÀAzÀÄ 18:40 UÀAmÉUÉ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ38/6096 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÁzÀįÁè vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀÄå ¸Á: K¸ÀV(J¦) FvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ UÁA¢ü UÀAd£À°ègÀĪÀ ªÉÆÃw §eÁgÀ£À°è zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ºÁ£Àð ªÀiÁqÀzÉ »AzÀPÉÌ £Àqɹ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄÄPÀ£ÉÆÃgÀ, 45 ªÀµÀð, PÀ§â°UÀ, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: SÁ¸ÉA¥ÀÄgÀ. vÁ: ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄîâ¢UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀ ªÉƼÀ PÁ°UÉ, JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

GULBARGA DISTRICT


:: ಎಮ್.ಬಿ ನಗರ ವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ::

:: ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಚಕ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಕೊಲೆಗಾರರ ಬಂಧನ ::
          ದಿನಾಂಕ:23-24/10/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಮತ್ತು ಲಾಟರಿ ನಿಷೇದ ದಳದ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಚಕ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಇವನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಪೊಲಿಸ ಠಾಣೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭಿರತೆ ಮತ್ತು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಶ್ರೀ ಎನ್.ಸತೀಶಕುಮಾರ ಐಪಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಈ ತನಿಖಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಅಸ್ಲಂ ಭಾಷ ಸಿಪಿಐ ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ವೃತ್ತ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಭಜಂತ್ರಿ ಪಿಐ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲ್ಲಾಳ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ಠಾಣೆ, ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ರಾಠೋಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಮಾರುತಿ ಎ.ಎಸ್.ಐ, ವೇದರತ್ನಂ, ಶಿವಪ್ಪ ಕಮಾಂಡೋ, ಪ್ರಭಾಕರ, ಬಲರಾಮ, ಅರ್ಜುನ, ಮಸೂದ, ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ, ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ, ಮಶಾಕ, ಅಶೋಕ, ರಾಜಕುಮಾರ, ಸುಭಾಷ, ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ರವರು ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಈ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಪಿತರಾದ        1) ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇಂಡಿ ಸಾಃ ಕರಜಗಿ ತಾಃ ಅಕ್ಕಲಕೊಟ, 2) ಶಿವಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪಾ ಇಂಡಿ ಸಾಃ ಗುಲಬರ್ಗಾ, 3)  ನಾಗರಾಜ @ ನಾಗಪ್ಪಾ ಇಂಡಿ, 4)  ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಕಿರಣಗಿ ಸಾಃ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರನ್ನು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಲಕೊಟ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಜಗಿ ಗ್ರಾಮ ಕಡೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
          ಈ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಕೊಲೆಯಾದ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಚಕ್ಕಿ ಪೊಲಿಸ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಇವನು 2001 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜುಳಾ ಸಾಃಸೇಡಂ ಎಂಬುವವಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ತದನಂತರ 2003 ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೊದರ ಮಾವನಾದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇಂಡಿ ಮಗಳಾದ ಕವಿತಾಳೊಂದಿಗೆ ಗುಡ್ಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಧಾನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 2 ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕವಿತಾಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಲಹ ಉಂಟಾಗಿ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಅವಳು, ಕವಿತಾಳ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಕರಜಗಿ ಗ್ರಾಮದವರು ಹಲವಾರು ಸಲ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಚಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅವನ ತಾಯಿ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಕವಿತಾಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದರು ಸಹಿತ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಚಕ್ಕಿ ಕವಿತಾಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇಂಡಿ ಇತನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಗಳ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಮೊಸ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊದಲನೇಯ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮೊಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇಂಡಿ ಮತ್ತು ಇತನ ಅಣ್ಣನಾದ ಶಿವಪ್ಪ ಇಂಡಿ, ಅಣ್ಣನ  ಮಗನಾದ ನಾಗರಾಜ @ ನಾಗಪ್ಪ ಇಂಡಿ ಮತ್ತು ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಚಕ್ಕಿಯ ಆತ್ಮಿಯ ಗೆಳೆಯನಾದ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪಾ ಇಂಡಿ, ಶಿವಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪಾ ಇಂಡಿ, ನಾಗರಾಜ @ ನಾಗಪ್ಪಾ ಇಂಡಿ ಇವರು ಅಪರಾಧಿಕ ಒಳ ಸಂಚನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇಂಡಿ ಮಗನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಂಡಿಯು ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಹಾಗು ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಚಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ.           ನಿಗೂಢವಾಗಿದ್ದ ಈ ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಮೇಲ್ಕಂಡ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಬೇಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಶ್ರೀ ಎನ್.ಸತೀಶಕುಮಾರ ಐಪಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಅಪರ ಎಸ್.ಪಿ, ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಗ್ರಾಮಿಣ, ಶ್ರೀ ಎ.ಡಿ ಬಸಣ್ಣನವರ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ (ಬಿ) ಉಪವಿಭಾಗ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಟೆಳ್ಳೆ ಸಾ|| ಬೆಣ್ಣೆಶಿರೂರ ರವರು ದಿನಾಂಕ:27-03-2013 ರಂದು 23-00  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮಗೆ  ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚವ್ಹಾಣ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಜಗಳವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ 23-30 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಹೊನ್ನು ಚವ್ಹಾಣ ಸಾ|| ಮಾಡಿಯಾಳ ತಾಂಡಾ, ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶಾ ಉಪ್ಪಿನ ಸಾ|| ಮಾಡಿಯಾಳಸುನೀಲ ತಂದೆ ರಾಜಶೇಖರ ಉಪ್ಪಿನ ಸಾ|| ಮಾಡಿಯಾಳಅಶೋಕ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಕೊಂಡಕುಳೆ ಸಾ|| ಮಾಡಿಯಾಳ ನಿರ್ಮಲಾ ಗಂಡ ರಾಜಶೇಖರ ಉಪ್ಪಿನ ಸಾ|| ಮಾಡಿಯಾಳ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ದತ್ತಾ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಬಂಡಗಾರಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಗಂಡ ದತ್ತಾ ಬಂಡಗಾರ ಮತ್ತು ಭೀಮರಾಯ ತಂದೆ ದತ್ತಾ ಬಂಡಗಾರ  ಇವರ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೂರ ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಚಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಅವಮಾನಿಸಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:25/2013 ಕಲಂ, 143, 147, 323, 341, 447, 109, 354, 504, 506 ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ  ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಆಸೀಫ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಹೀಮ ಉ:ಜೆಪಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪಮೇನ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಮಜೀದ ಚೌಕ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:29/03/2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನದಿಂದ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್  ನಂ.ಕೆಎ-49 ಇ-007 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಹಾಬಾದದ ಸರಕಾರಿ ಅಸ್ಪತ್ರೆ ಎದರುಗಡೆ ಸೈಯ್ಯದ ಜಹೀರ ವ:35 ಸಾ:ಮಜೀದ ಚೌಕ ಶಹಾಬಾದ ಇತನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದನು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 45/2013 ಕಲಂ, 341, 323, 324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ದೌಲಸಾಬ ತಂದೆ ಸೂಫಿಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ ವ:70 ಸಾ:ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:29/03/2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶಮ್ಮು ತಂದೆ ಮಹಿಬೂಬ, ಮೌಲನಬಿ ರವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹಣ ಕೊಡು ಅಂದನು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಹಣ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸದರಿಯವರು ಹಣ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಿಯಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದರು ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:46/2013 ಕಲಂ:323,324,504,506 ಸಂ:34 ಐಪಿಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಮೌಲನಬಿ ಗಂಡ ಮಹಿಬೂಬ ಸಾ:ಮೇಸ್ತ್ರೀ ನಗರ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:29/03/2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಹಿಬೂಬಿ ಮಗನಾದ ಶಮ್ಮು ಕೂಡಿ ದೌಲಸಾಬ ಇತನ ಮನೆಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹೋದಾಗ, ದೌಲಸಾಬ ಇತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಹಿಬೂಬ ಇವಳ ಎಡಕಣ್ಣಿನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 47/2013 ಕಲಂ:323,324,504 ಐಪಿಸಿ   ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರತಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ, ನವಾಬ ತಂದೆ ಸೈಯ್ಯದಸಾಬ ಉ:ಲಾರಿ ಕ್ಲಿನರ್‌  ಸಾ:ಮನೆ ನಂ. 80 ಜಬ್ಬಾರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:28-03-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜಿಟಿ ಕಂಪನಿ ನೆಹರು ಗಂಜ ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆಎ 01 ಎ-2448 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ  ಹೊರಟಿದ್ದು, ಲಾರಿಯನ್ನು ರಾಜೇಂದ್ರ ಇತನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ರಾತ್ರಿ 9:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫರಹತಾಬಾದ ಕ್ರಾಸ್‌ ಹತ್ತಿರ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಆಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೆಕ್‌ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ಪಿಕಪ್ ಗಾಡಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಆಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ  ಲಾರಿಯ ಹಿಂದಗಡೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದನು. ನಮಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲಾರಿಯ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಯಾವುದೆ ಗಾಯ ವಗೈರೆ ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಚಾಲಕ ಮಹ್ಮದ ಮಜೀದ ಸಾ:ಜಹೀರಾಬಾದ ಆತನಿಗೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಗದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾದಾ, ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಿಕ್ ಅಪ್ ನಂಬರ ನೊಡಲಾಗಿ ಹೊಸ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ವಾಹನವಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ ಇದ್ದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 38/2013 ಕಲಂ, 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ,ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಧೂಳಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ವಯಾ||55 ಸಾ|| ಭೀಮಳ್ಳಿ ರವರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಕ್ಕಿಯ ಮಗಳಾದ ಪ್ರಭಾವತಿ ಇವಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವ ತಿಪ್ಪೆ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 29-03-13 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕಸ ಚೆಲ್ಲುಲ್ಲು ಹೋದಾಗ ಸಾತಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣಾ ಸಂಗಡ ಇನ್ನೂ 4 ಜನರು ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೇ ಕಸ ಚೆಲ್ಲುತ್ತೀ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ರವಿ,  ವಿಶ್ವನಾಥ ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ ರಾಡಿನಿಂದ, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ, ಕೈಯಿಂದ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 159/2013 ಕಲಂ 143, 147, 148, 504, 323, 324, 506 (2) ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ   ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸಾ|| ಭೀಮಳ್ಳಿ ರವರ  ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರು ಇರುವ ತಿಪ್ಪೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ  ಪ್ರಭಾವತಿ ಇವಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯ್ಯಾಕೆ ಕಸ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಸಮಗಡ ಇನ್ನೂ 5 ಜನರೂ ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಪೆ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಬೇಡಾ ಅನ್ನುವವರು ನೀವ್ಯಾರು ಅಂತಾ ಜಗಳಾ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಬೈದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಸಾತಪ್ಪ ಪೀರಪ್ಪ ಅಣ್ಣೆಪ್ಪ  ರವರಿಗೆ ರಾಡಿನಿಂದ, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ, ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು  ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 160/2013 ಕಲಂ 143, 147, 148, 504, 323, 324, 506 (2) ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ   ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.