Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, December 20, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-12-2009.
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/09 PÀ®A 324, 307, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-12-09 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¹gÀAf ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: N ¸Á¬Ä zsÁ¨sÁ ªÀiÁ°PÀ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÆ ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ¹gÀAf ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁåw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 18-12-09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¸ÀA¢Ã¥À£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ dUÀzÀA¨Á zsÁ¨sÁzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£À CtÚ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ RaðUÉ ºÀt PÉÆÃqÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ DUÀ ¸ÀA¢Ã¥À£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É wgÀÄUÀÄwÛ¢ÝAiÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉ ºÀt J°èAzÀ PÉÆqÀ° CAzÁUÀ DgÉÆæ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ£ÀÄ vÀ£Àß°ègÀĪÀ ZÁPÀÄ vÉUÀzÀÄ J ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ PÉÆ®Äè ºÁPÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ¸ÀA¢Ã¥À£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ZÁPÀÄ w«AiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀA¢Ã¥À£ÀÄ vÀ£Àß §®UÉÊAiÀÄ£ÀÄß CqÀØ »rzÁUÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà ZÁPÀÄ«¤AzÀ PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÀÄAiÀÄĪÁUÀ JqÀUÉÊAiÀÄ£ÀÄß CqÀØ »r¢ÝzÀÝjAzÀ JqÀUÉÊ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ DUÀ ¸ÀA¢Ã¥À£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zsÁ¨sÁzÀ ºÀwÛgÀ Nr §A¢zÀÄÝ CªÀ¤UÉ £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀA¢Ã¥ÀUÉ ºÉÆqÉzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :- ¢£ÁAPÀ 19/12/2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ PÀÄgÀħSÉüÀV PÁæ¸À ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛ C£À¢üÃPÀÈvÀÛªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¤AwzÁÝ£É CAvÀ ¨sÁwä w½zÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÀÄgÀħSÉüÀV PÁæ¸À ºÀwÛgÀ 1700 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ ¨ÁåUÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÉëêÀÄzÀ°è 1710 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀ¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á-PÀÄgÀħSÉüÀV CAvÀ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À ¨ÁåUÀ£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ 180 JªÀiï.J¯ï. ªÀżÀî 29 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 1114=74 gÀÆ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀÅUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¯ÉʸɣÀì ªÀUÉÊgÉ EzÀÝ §UÉÎ PÉüÀ®Ä EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀÝjAzÀ DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/09 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 17-12-2009 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁåw ¸ÀªÀÄUÁgÀ G;®¸ÀÌgÀ KgÀ¥ÉÆÃgïì ©ÃzÀgÀ. ¸Á; °qÀPÀgÀ PÁ¯ÉÆä ªÀÄå®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ;«ÄãÁ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð G; «zÁåyð¤ r.Jqï EªÀ¼ÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ §PÀÌ¥Áà PÉÆmÉ EªÀgÀ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀªÀ¼ÀÄ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÁÝ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 19/12/09 gÀAzÀÄ 1335 OgÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J®.¹ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÉƺÀªÀÄäzÀ ªÀĸÁÛ£À vÀAzÉ E¸Áä¬ÄÃ¯ï ¸Á§ ªÀAiÀÄ 22 ¸Á//JPÀA¨Á EªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÆúÀgÀA ºÀ§â EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ Rj¢ ªÀiÁqÀ®Ä OgÁzÀUÉ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ JPÀA¨Á UÁæªÀÄPÉÌ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ £ÀA PÉ.J-38/5216 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr JPÀA¨ÁPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¥À°Ö¬ÄAzÀ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ EvÀgÀjUÀÆ PÀÆqÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 225/09 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 19/12/2009 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ QèAl£ï vÀAzÉ AiÀi˺À£À ¸Á ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA BPÉJ-38/ E-4113 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ-d»gÁ¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀÄrªÁ¼À, 30 ªÀµÀð, ¸ÁªÀįÁÌ¥ÀÄgÀ, vÁf©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ©½¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆVUÉ JqÀ ªÀÄtPÀnÖ£À ºÀwÛgÀ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀiÁ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ CgÀ«AzÀ vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Àà FvÀ¤UÉ ©½¹ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨ÁUÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ §®ªÀÄtPÀnÖ£À, §®ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ®èzÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, UÀ®èPÉÌ, §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É §®ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 168/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/12/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÀiÁ¼ÀUÉ ¸Á: UÀrPÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 18/12/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉĬĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀj£ÀªÀ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ CAV »rzÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/12/2009 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ¢AzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀȵÁÚ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¸Á; D®ÆgÀ [©] gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 19/12/2009 gÀAzÀÄ vÀªÀÄÆäj£À §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£ÀªÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ¤£Éß £À£ÀUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊ¢gÀÄwÛAiÀiÁ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ªÉÄ®Q£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 386/09 PÀ®A 504, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/12/09 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiïJ¯ï¹ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆV ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÁf vÀAzÉ gÉhÄgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ-47 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ-ErUÀgÀ ¸Á-NvÀV UÁæªÀi EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ NPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àf«¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁPÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ ®PÀëöäAiÀiÁå EªÀgÀ ºÉÆî«zÀÄÝ, ¸ÀªÀÄÄägÀ C°ªÀÄ vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á§ EªÀjUÉ ¥Á®¢AzÀ ºÉÆî PÉÆÃnÖgÀÄvÁgÉ. ¢£ÁAPÀ 19/12/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ C°ªÀÄ vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á§ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÉÆÃUÀj ºÉÆîzÀ°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆîzÀ°èAzÀ ºÉÆUÀ¨ÉÃqÀ ¨É¼É ºÁ¼ÁUÀÄvÀÛzÉ JA¢zÀPÉÌ. £Á£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É ¤£É£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛAiÀÄ JA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆîzÀ°èzÀÝ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀmÉÖ ºÉÆqÉzÀÄ PÀqÉUÉ Nr¹gÀÄvÁÛ£É CzÀPÉ CzÀPÉÌ DgÉÆæ C°ÃªÀÄ£ÀÄ ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrPÉÆüÀÄîvÉÛ£É JAzÀÄ gÁwæ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C°ªÀiï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ PÀ°ªÀÄ ºÁUÀÆ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ xÉÆÃAr¨Á EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ C°ªÀÄ£ÀÄ K ¸ÀļÉêÀÄUÀ£É ¸ÁAiÀÄAPÁ® £À£Àß JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ Nr¸ÀÄwÛAiÀÄ CAvÀ CªÁZÁÑöå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ. PÀ°ªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß NwÛ»rzÁUÀ C°ªÀÄ£ÀÄ C°è ©¢ÝzÀ MAzÀÄ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: §¸ï rQÌ, «zsÁåyðUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:19.12.2009 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ F.PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA.§¸ï¸ÀASÉå:PÉJ.36, J¥sï.326 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CPÀâgï£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ- ªÀÄlªÀiÁj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ªÀÄlªÀiÁj UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ ¥ËæqÀ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ UÁ° ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ 10£Éà vÀgÀUÀw «zsÁåyð gÁd¥Àà vÀAzÉ £Ádgï 16 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄlªÀiÁj EªÀ¤UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁd¥Àà PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: PÀ£ÀßqÀ zsÀédPÉÌ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀªÀjUÉ §Ä¢Ý ºÉýzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè, E§âgÀ «gÀÄzÀÝ zÀÆgÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 18.12.2009 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DmÉÆÃzÀ°è §AzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ & ¨Á®¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ, eÉÃUÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ D¸ÀàvÉæ JzÀgÀÄUÀqÉ ¤«Äð¹gÀĪÀ PÀ£ÀßqÀzÀ zsÀéeÁgÉÆúÀt ¸ÀÛA¨sÀ¢AzÀ ¨ÁªÀÅlªÀ£ÀÄß PɼÀUÉ E½¹, CzÀPÉÌ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, PÉqÀÄPÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ PÀ¸ÀÆÛj vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà QgÁtªÁå¥Áj ¸Á: eÉÃUÀgÀPÀ¯ï EªÀjUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÀ¸ÀÆÛj vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ, DmÉÆèsÀ¸Àä : gÀÆ:90,000/- £ÀµÀÖ :

¢£ÁAPÀ:19.12.2009 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉÆúÀgï vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ¥ÀAZÁ¼ï ¸Á: PÀÄQðºÀ½î EªÀ£ÀÄ DmÉÆøÀA. PÉJ.36, 5818 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð-CgÀ¶tV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV DmÉÆÃzÀ ¨ÁåljAiÀÄ vÀAwUÀ¼ÀÄ PÀrvÀUÉÆAqÀÄ ±Ámï¸ÀPÀÆåðmï DV r¸Éïï mÁåAPïUÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° DmÉÆÃzÀ røÀ¯ï mÁåAPï, mÉÊgïUÀ¼ÀÄ & EAd£ï ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ:90,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA©ü«¹zÀÄÝ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ DmÉÆà ZÁ®PÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgï ¥ÀAZÁ¼ï PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.