Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, July 6, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 06/07/2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 04/07/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀA¥ÀuÁÚ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸ÁºÀÄPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §¸Áì¥ÀÆgÀ, vÁ: ªÀiÁ¤é, f: gÁAiÀÄZÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀvÀvÀªÁV PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ QÃl£ÁµÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ºÉÆÃgÀvÀÄ ¨ÉÃgÉ PÁgÀt EgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÈvÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀtÚUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀuÁÚ ¸ÁºÀÄPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2010 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/07/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¹.r. qË£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JA.JZï-12/©.ªÁAiÀiï-3611 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ UÀÄAdmÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: G¸ÀÛgÀV, vÁ: ¤Ã®AUÁ, f: ¯ÁvÀÆgÀ(JA.J¸ï) EvÀ£ÀÄ ¨É½UÉÎ zsÀ£ÀÆßgÀ£À°è PÉ®¸À «zÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ ¨Á§Ä ºÉÆUÁqÉ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: G¸ÀÛgÀV, vÁ: ¤Ã®AUÁ, f: ¯ÁvÀÆgÀ(JA.J¸ï) EvÀ¤UÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ HjUÉ §gÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è E§âgÀÆ ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁr gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À vÀ£Àß »rvÀzÀ°èlÄÖPÉƼÀî¯ÁgÀzÀAvÉ Nr¹ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ZÀPÀÌrUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆæ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÀzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2010 PÀ®A 498(J), 494, 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ZÀA¥Áà¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀ(AiÀÄÄ) gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ CvÉÛ ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ zÉëzÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæPÀ¯Á EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¹ªÉÄä JuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄÆR, PÀÄwÛUÉ, JzÉ, ºÉÆÃmÉÖ, JgÀqÀÄ PÉÊ, PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÁÛAUÀ ¸ÀÆlÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ GzÀVÃgÀ ¥ÉÆð¸ÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 04-07-2010 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß GzÀVÃgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÉÆnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀj ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 05-07-2010 gÀAzÀÄ OgÁzÀ ¥ÉưøïgÀÄ GzÀVÃgÀ ¥ÉưøïjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 171/2010 PÀ®A 366 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ¸ÁºÉçgÁªÀ PÀzÀªÀÄ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¯ÉêÀÄ, vÁ: ªÀºÁUÁA, f¯Áè: JªÀvÀªÀiÁ¼À(JªÀiï.J¸ï) EPÉAiÀÄ vÀAV PÀĪÀiÁj ªÉÆ»¤ vÀAzÉ ¸ÁºÉçgÁªÀ PÀzÀªÀÄ EªÀ¼ÀÄ HjUÉ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ©ÃzÀgÀ §¸ÁÖöåAqÀzÀ°è §AzÁUÀ eÁå¸À«ÄãÀ ªÀÄgÁp ©,JqÀ PÁ¯ÉÃeï ©ÃzÀgÀ£À ZÉÃgÀªÉÄãÀgÁzÀ ªÀ¹Ã¥sÀ ªÀÄ°ÃPÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ C£ÀÄ AiÀiÁ¹Ã¥sÀ ªÀÄ°PÀ ¸Á: £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆ»¤ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV ªÉÆ»¤UÉ UÁr£À°è ºÁQ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA 9980931496 EzÀgÀ ªÀÄÆSÁAvÀ ªÉÄøÉd ªÀÄÆ®PÀ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ. ªÉĸÉd ¹QÌzÀ PÀÄqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ AiÀiÁ¹ÃPÀ ªÀÄ°ÃPÀ ¸Á: £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ w½¹zÀ£ÀÄ DUÀ AiÀiÁ¹ÃPï EvÀ£ÀÄ ¤ªÀÅ ¥Éưøï PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ vÀgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ. DzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄÄ 3,4-07/2010 gÀ ªÀgÉUÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è DzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ 2 ¢ªÀ¸À PÁ¯ÁªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß PɽgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÅ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ J£ÀÄ DUÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ zsÀªÀÄQ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ PÁgÀ¨Áj ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: RÆmÉUÁAªÀ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ zÉëzÁ¸À gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨sÁ¸ÀÄtQ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ HlPÉÌ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÉÃUÀ£É Hl ªÀiÁr ºÉÆÃzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ºÀtAvÀ¥Áà, 2) NAPÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ©gÁzÁgÀ E§âgÀÆ ¸Á: RÄmÉUÁAªÀ EªÀj§âgÀÄ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-¢£ÁAPÀ 05/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ PÁgÀ¨Áj ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: RÆmÉUÁAªÀ, vÁ:¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÀ ¢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÉÆÃmÉÖ ªÀÄvÀÄÛ NAPÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á: gÁZÀ¥Áà UËAqÀUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁqÀ DqÀÄwÛzÁÝUÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 570/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 5/7/2010 ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ PÀÄzÀAqÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ «dAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ dnAUÀ gÀAUÁgÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀ« vÀAzÉ UÉÆÃgÀPÀ£ÁxÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ºÁUÀÆ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzsÉ ªÀÄzÁf UÁAiÀÄPÀªÁqÀgÀªÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è C¦à DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/5516 £ÉzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀĽwzÀÝ §½gÁªÀÄ£ÀÄ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ¯É DgÉÆæ C¦à DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/5516 £ÉzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ PÁqÀeÉÆüÀUÉ ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀB MªÀÄä¯É eÉÆÃgÁV ªÀÄÄAzÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆÃjPÁëzÀ°èzÀ §½gÁªÀÄ£ÀÄ MªÉÄä¯É gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ£ÀÄ EzÀjAzÀ §½gÁªÀÄ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ§gÀÄwÛvÀÄÛ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀaÃzÀUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ªÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 169/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-07-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÉÆÃmÉ ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EvÀ¤UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ «£ÁPÁgÀt ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ AiÀiÁPÉà ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁPÉ CAvÀ «ZÁj¸ÀÄwÛgÁ CAvÁ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 138/2010 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05-06-10 gÀAzÀÄ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¸À¯ÁªÀŢݣï vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ºÉÊzÀgÀ¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EvÀ£ÀÄ 01 gÀÆ PÉÆlÖgÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠦.J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) oÁuÉ gÀªÀgÀÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ 490 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ºÁUÀÆ PÉÊ UÀrAiÀiÁgÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05-06-10 gÀAzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ¸Á¬Ä zsÁ¨sÁ DªÀgÀtzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, 2) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ¥À£À±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸Á: zÁqÀV ¸ÀzÀå ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀj§âgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠦.J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) oÁuÉ EªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 180 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀî 45 ¨ÉÆä «¹Ì ¨Ál¯ï C.Q 1800/- gÀÆ ºÁUÀÆ £ÁPï Omï 650 JªÀiï.J¯ï 20 ¨Ál¯ï CA.Q 1520/- gÀÆ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 350/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 140/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05-06-10 gÀAzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ NA ¸Á¬Ä zsÁ¨sÁ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¯ÉÆÃPɱÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ºÉÆgÀzÉÆqÀØ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠦.J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) oÁuÉ EªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ 180 JªÀiï.J¯ï 20 AiÀÄÄJ¸ï. «¹Ì ¨Ál¯ï C.Q 800/- ºÁUÀÆ 10 N®Ö lªÀjÃ£ï «¹Ì C.Q 450/- gÀÆ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 130/- gÀÆ ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ¯ï »ÃUÉ MlÄÖ 1880/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2010 PÀ®A 324, 504, 506, 354 L¦¹ PÀ®A 3(1) (10) J¸ï.¹, J¸ï.n DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÁgÀzÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ ¯ÁqÀªÀAw ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EPÉAiÀÄÄ ±ÀAPÀgÀ QgÁt CAUÀr ºÀwÛgÀ ¥sÉÆ£À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¥Ánïï eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ RaðUÉ 20/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DgÉÆæUÉ £Á£ÉÃPÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, PÉÊ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr £É®PÉÌ PÉqÀ«, PÀ°è¤A¢ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è, JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ, CªÀªÀiÁ£À UÉƽ¹ fêÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ºÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 25 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¥Àwß ²ªÀªÀÄä 22 ªÀµÀð EªÀ½UÉ «£Á:PÁgÀt ¥Àw, ªÀiÁªÀ ªÀÄ®è¥Àà, ¨ÁªÀ gÀ« & ºÀĸÉãÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄAdÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ »A¸É vÁ¼ÀzÉ ¢£ÁAPÀ:05.07.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ¸Á: ºÉƸÀ½î EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    
 

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÉUÁÎ¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ ¤ªÁ¹, FgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ®ªÀiÁt EªÀ£ÀÄ 32 ªÀµÀðzÀ vÀ£Àß ¥ÀwßUÉ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ «£Á:PÁgÀt ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:05.07.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è ªÉÄ£ÀUÉ §AzÀÄ «£Á:PÁgÀt CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ N§¼Á¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÀÛ-ªÀÄÄvÀÛ°£À ºÀ½îUÀ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ CqÀ«AiÀÄ°è ªÉÄÃAiÀÄÄwÛzÀÝ JªÉÄä ªÀÄvÀÄÛ JªÉÄä PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:05.07.2010 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ M¼À §¼Áîj UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨sÁwäªÉÄðAzÀ ²æà ¥ÀA¥ÀtÚ JJ¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃtoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zsÁ½ªÀiÁr JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ ²Ã£À¥Àà 40 ªÀµÀð, ¸Á:¸ÉÆüÉPÉgÉ UÁæªÀÄ PËvÁ¼ÀA ªÀÄAqÀ®, 2) zÉÆqÀØgÁWÀÄ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà 35 ªÀµÀð, & ªÀÄĤ¸Áé«Ä vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà 21 ªÀµÀð, E§âgÀÆ ¸Á: §AlPÀÄAn UÁæªÀÄ, PËvÁ¼ÀA ªÀÄAqÀ®, PÀ£ÀÆð¯ï f¯Áè JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ C.Q.gÀÆ:4,97,000/- ªÀiË®åzÀ 47 JªÉÄä ªÀÄvÀÄÛ 25 PÀgÀÄUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ §UÉÎ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀªÀÅUÀ¼ÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, JªÉÄä & JªÉÄäPÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:04.07.2010 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.40, 478 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ-wAxÀt ©æqïÓ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, wAxÀt ©æqïÓ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ «DgïJ¯ï ¥Á¸Àð¯ï ¯ÁjUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄÄ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ DzÉ¥Àà ¸Á:ºÀnÖ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:05.07.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:05.07.2010 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.28, 0663 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-E®PÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ DzÉ¥Àà ¸Á:DªÀÄ¢ºÁ¼À EªÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¨Á®PÀ£À vÀAzÉ DzÉ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:04.07.2010 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ®PÀëöä¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà gÁoÉÆÃqï ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: PÀ°Q¨ÉAa vÁAqÁ EªÀ£À ¥ÀwßAiÀÄÄ dUÀ¼Á ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¥ÀwßAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ PÉêÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà a£Àß gÁoÉÆÃqï ªÁlgïªÀiÁå£ï PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ¹Ì vÁAqÁ EªÀ¤UÉ ¤£Àß vÀAVUÉ §Ä¢ÝºÉý PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä §gÀĪÀÅ¢®èªÉãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÉêÀÄ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:05.07.2010 gÀAzÀÄ10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âgÀÆ ¸Á:PÉ.ºÀAa£Á¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÀAa£Á¼À UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ VjdªÀÄä EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå:208 gÀ°è ºÉÆ® ¨sÁUÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ °AUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánïï EªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀÄqÀÄUÉÆð¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ¤UÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ °AUÀ£ÀUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:05.07.2010 gÀAzÀÄ10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ °AUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánïï & EvÀgÉ E§âgÀÆ ¸Á:PÉ.ºÀAa£Á¼ÀUÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÀAa£Á¼ÀUÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ VjdªÀÄä EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå:208 gÀ°è ºÉÆ® ¨sÁUÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ°AUÀ¥Àà ªÀiÁ°¥Ánïï EªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ M£ÀPɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ±ÀAPÀgÀÀUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT CRIMES REPORTED

JA.©.£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ.05-07-2010 gÀAzÀÄ 09-45.¦JAPÉÌ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ®°vÁ UÀAqÀ ²ªÁ£ÀAzÀ ªÀÄgÀrØ ªÀAiÀÄ;38ªÀµÀð G;ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á;ªÀÄ£É £ÀA.47-eÉÆåÃw £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð.EªÀgÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ.05-07-2010 gÀAzÀÄ 07-00 ¦.JA.PÉÌ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀAVAiÀÄgÁzÀ gÀªÀiÁ¨Á¬Ä ªÁt ¤AUÀªÀÄä J®ÌgÀÄ PÀÄrPÉÆÃAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ MA£ÀUÀgÀ UÉl ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ QgÁt CAUÀ¢UÉ ºÉÆÃV ¥ÀÄ£À 8-30 ¦JA¸ÀĪÀiÁjUÉÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â C¥ÀjavÀÀ ªÀåQÛ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄ¯É §AzÀÄ £À£Àß PÉÆgÀ¼Àî°è PÉÊ ºÁQ £À£Àß PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 4 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæQvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 75000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀÄ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ PÀvÀÛ®°è ¸ÀzÀgÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÄR ZÀºÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÀArgÀĪÀ¢¯Áè . CªÀ£À ªÀAiÀĸÀÄì CAzÁd 20-25 ªÀµÀðzÀªÀ¤zÀÄÝ , ©½ §tÚzÀ ±Àlð zsÀj¹zÀ£ÀÄ PÁgÀt PÀ¼ÀĪÁzÀ £À£Àß ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ , ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼Àî£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄѪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.82/2010 PÀ®A. 392 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt J¥sï.L.Dgï. ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀæwAiÀÄÄ F PÀÆqÁ ®UÀwÛ¸À¯ÁVzÉ.

D¼ÀAzÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¢£ÁAPÀ:03/07/2010 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JA. PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà PÀA¨ÁgÀ, ¸Á:RdÆj EªÀgÀÄ D¼ÀAzÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ PÀA¨ÁgÀ FvÀ£ÀÄ ±ÉÆèsÁ JA§ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ eÉÆvÉUÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ «µÀAiÀÄzÀ zÉéõÀ ¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ªÀiÁªÀA¢gÀgÁzÀ zsÀªÀÄðtÚ £ÀUÀgÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±À £ÀUÀgÉ ¸Á:RdÆj EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ FvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ:28/06/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨É樀 PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀÄ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) D¼ÀAzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.160/10 PÀ®A 365 ¸ÀA 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:04/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà PÀA¨ÁgÀ, ¸Á:RdÆj EªÀgÀÄ ¥ÀÄ£ÀBºÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:04/07/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ dAiÀÄ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, £À£Àß ªÀÄUÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ FvÀ£ÀÄ ±ÉÆèsÁ¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É JA§ «µÀAiÀÄzÀ°è ±ÉÆèsÁ¼À ªÀiÁªÀA¢gÀgÁzÀ ²ªÀgÁd, §¸ÀªÀgÁd, ¥ÀæPÁ±À, zsÀªÀÄðuÁÚ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà £ÀUÀgÉ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:25/06/2010 gÀAzÀÄ UÀÄ¥ÀÛªÁV ¸ÀAZÀÄ ªÀiÁr ZÀAzÀæPÁAvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ CAvÁ «µÀAiÀÄ £À£ÀUÉ w½¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ºÁUÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À C¥ÀºÀgÀtzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¸À®Ä zÀÆgÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ §AzÁUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ GªÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ±ÀªÀ ¹QÌzÀÄÝ CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ, £À£Àß eÉÆvÉ §AzÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß UÀÄwð¸ÀĪÀAvÉ w½¹ ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ fæ£À°è PÀĽvÀÄ GªÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃV C°è ±ÀªÀzÀ ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀªÀzÀ ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸À®Ä CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr UÀÄwð¹ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ FvÀ£ÀzÉà DVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄUÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ FvÀ£ÀÄ ±ÉÆèsÁ¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É JA§ «µÀAiÀÄzÀ°è CªÀ¼À ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀA¢gÀgÁzÀ ²ªÀgÁd, §¸ÀªÀgÁd, ¥ÀæPÁ±À, zsÀªÀÄðuÁÚ ºÁUÀÄ CªÀgÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà MlÄÖUÀÆrPÉÆAqÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ¤UÉ C¥ÀºÀj¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAZÀÄ ªÀiÁr, CªÀgÀ°è zsÀªÀÄðuÁÚ £ÀUÀgÉ, ¥ÀæPÁ±À £ÀUÀgÉ EªÀgÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ:28/06/2010 gÀAzÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨ÉqÀUÁ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ GªÀÄUÁð¢AzÀ rVÎ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªÀ ªÀiÁ£É, ¸Á:¨ÉqÀUÁ, vÁ:GªÀÄUÁð EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è MAiÀÄÄÝ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°è ±ÀªÀ ©lÄÖ ¥sÀgÁj DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÁUÀÄ ¥ÀÄgÀªÀt ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 147, 148, 302, 120(©), 109 ¸ÀA 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀ®AUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¤ªÉâ¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ£ÀågÀ°è «£ÀAw.

£ÀgÉÆÃuÁ ¥Éưøï oÁuÉ ¸Àgï, £ÁUÀgÁd vÀAzÉ §gÀUÁ®¹zÀÝ ªÀÄ£ÀUÉä [¥ÀÆeÁj] ¸Á: zsÀAUÁ¥ÀÆgÀ vÁ: D¼ÀAzÀ f: UÀħUÁð FvÀ PÀÄSÁåvÀ ºÀAvÀPÀ ©üêÀiÁ wÃgÀzÀ £ÀmÉÆÃjAiÀĸï qÁ£ï ¸ÀgÀt PÉƯÉUÁgÀ ¢: ZÀAzÀ¥ï ºÀjd£À£À ¸ÀºÀZÀgÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À §®UÉÊ §Al£ÉAzÉ UÀÄAqÁ, gËr. PÉÃr, EvÁå¢ rVæUÀ½gÀĪÀ EªÀ£ÀÄ £ÁUÀgÁd C°AiÀÄ¸ï £ÁUÁå ªÀÄlPÁ £ÁUÁå zsÀAUÁ¥ÀÆgÀ £ÁUÁå PÀ¼Àî £ÁUÁå JAzÉà ºÉ¸ÀgÀÄ ªÁ¹AiÀiÁV ºÀjd£À ZÀAzÀ¥Àà£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÉÆ¯É zÀgÉÆÃqÉAiÀÄ°è ¥Á®ÄzÁgÀ£ÁVzÀÝ ªÀåQÛ.¸Àgï, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 LzÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è zsÀAUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ¨sÁj CªÀåªÀºÁgÀ DVgÀÄvÀÛzÉ . EzÀ£ÀÄß »ªÀÄ¢£À UÁæªÀÄ ¥ÀªÀÄZÁAiÀÄwAiÀÄ CzsÀåPÉë ²æêÀÄw ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ §gÀUÁ®¹zÀÝ ªÀÄ£ÀUÉä EªÀgÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æà £ÁUÀgÁd / §gÀUÁ® ¹zÀÝ ¥ÀÆeÁj EªÀgÀ zÀ¨Áâ½PÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÁ ¥ÀæªÀÈw¬ÄªÀÄzÀ EAf¤AiÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ DzsÀåPÀëtÂAiÀĪÀgÀÄ,ºÁUÀÆ ©¯ï PÀ¯ÉPÀÖgï ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¨sÁj ¥ÀæªÀiÁtzÀ CªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ EzÀ£ÀÄß CjvÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄvÀAiÀÄ £ÀÆvÀ£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀÅzÀjAzÀ FUÀ vÀ¤SÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÉ. F PÀA¥ÉèÃlzÁgÀgÀ ¥ÉÊQ ²æêÀÄw «±Á® UÀAqÀ ²ªÀ°AUÀ vÉ®Ìgï EªÀ¼ÀÄ PÀÆqÁ M§â¼ÀÄ.ªÉÆ£Éß ±ÀÄPÀæªÁgÀ ¢£ÁAPÀ 02/07/2010 . ¸ÁAiÀÄAPÁ¼À ¸ÀGªÀiÁgÀÄ 6-30 gÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ PÀqÀUÀAa PÀqɬÄAzÀ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ zsÀAUÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ PÀqÀUÀAa¬ÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1. Q «Ä. zÀÆgÀzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ £Á£ÀÄ ¨ÉÊPÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÁUÀgÁd ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀªÀÄä ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ©®è PÀ¯ÉPÀÖgï , ¨ÉÊPÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ £À£Àß ¸À«ÄÃ¥À §AzÀÄ J UÁr ¤AzÀgÀ¸À¯Éà K ºÉƯÉAiÀÄ. ¸Àƽ ªÀÄUÀ£Éà ²ªÀ°AUÁå GzÉÆåÃUÀ SÁwæAiÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÄÝ F ªÀÄUÁ ¥ÉÆÃmÉÆà vÉUÉzÁ£À ¸ÀAeɪÁt ¥ÉÃ¥ÀgÀzÁUÀ ºÁPÀĸÁÛ£À D ¥ÉÆÃmÉÆà ºÀj C¯Éà JAzÀÄ CªÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄAUÁAvÀ¤UÉ ºÉýzÀ vÀPÀëtªÉà CªÀ£ÀÄ £À£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄ PÉÆAqÀ, £Á£ÀÄ CzÀgÀ°è ¥ÉÆÃmÉÆà E®è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EªÉ., ©qÀjæ JAzÉà £À£Àß ¨ÁåUÀ PÉüÀUÉ ©¸ÁQzÀ CzÀgÀ°è ¥ÉÆÃmÉÆà EzÀݪÀÅ DzÀgÉ CªÀ£ÀÄ ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃr°®è.D ¥sÉÆÃmÉÆà CzÀgÀ £ÉUÉmɪï , PÁ¦ü vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄ , E®è CAzÀgÉ ¤£Àß PÀ¯Á¸ï ªÀiÁr ©¸ÁPÀÄwÛ¤ . ºÀıÁgï , ¥ÉưøÀ V°¸À CAzÀgÉ £ÉÆÃqÀÄ JAzÀÄ ¨ÉÊPÀ ¸ÁÖlðªÀiÁr PÀqÀUÀAa PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ.¸Àgï, £Á£ÀÄ ¸ÀAeÉ ªÁt ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀgÀ¢UÁgÀ£ÁVzÀÄÝ vÁ®Æf£ÁzÁåAvÀ ¸ÀÄ¢ÝUÁV wgÀÄUÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F £ÁUÀgÁd£À »AzÉ zÉÆqÀØ UÀÄAqÁ ¸ÀºÀZÀgÀgÀ ¥ÀqÉ£Éà EzÉ. £À£Àß QqÁß¥ï ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÀۣɣÉÆ J£ÀÄߪÀ ºÁUÉ CªÀ£À ªÀvÀð£É PÀAqÀÄ §AvÀÄ PÀëuÁzsÀðzÀ°è ¸Á«gÁgÀÄ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ KPÀPÁ®zÀ°è §AzÀÄ £ÁtÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV vÀÄA¨Á £ÉÆA¢gÀÄvÉÛãÉ.¸Àgï F «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀÄA¨Á aAvÉAiÀÄ°èzÁÝgÉ. ¸ÀgÀ £À£ÀUÉ K£ÁzÀgÀÆ DzÀgÉ F £ÁUÀgÁd C°AiÀiÁ¸ï £ÁUÁå zsÀAUÁ¥ÀÆgÀ£Éà PÁgÀt. FvÀ£À ªÉÄî ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ £À£ÀUÉ ¸ÀÆPÀÛ gÀPÀëuÉ PÉÆlÄÖ ¸ÀºÀj¹gÀÄ«gÉAzÀÄ £ÀA©gÀĪÉ.WÀl£Á ¸ÀܼÀªÀÅ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¸ÀgÀºÀzÀÄÝ w½zÀÄ PÉƼÀî®Ä vÀªÀÄä E¯ÁSÁ ªÀw¬ÄAzÀ «¼ÀA§ªÁVzÀÄÝ EªÀÄzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04/07/20410 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀÄwÛzÉÝãÉ.CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2010 PÀ®A 341 504 506 ¸ÀA: 34 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 3[1][10] J¸ï ¹ / J¸ï n ¦ J JPÀÖ 1989 gÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉãÀÄ.