Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, January 12, 2016

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ಪಿರ್ಯಾದಿ ºÉÆ£ÀÄßgÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ, 23 ªÀµÀð, eÁ:zÁ¸ÀgÀ, G:PÀÆ°, ¸Á:vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀ FPÉಯು ತನ್ನ ಗಂಡನು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ತುರುವಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತನು ಆಕೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾ ಅಂತಾ ಕರೆದು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ತನ್ನ ತಂದ-ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರುಗಳು 1) PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°APÀ¥Àà, 25 ªÀµÀð, eÁ:zÁ¸ÀgÀ, FvÀ£À ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:09-01-16 ರಂದು 20.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಆಕೆಗೆ ‘’ ಲೇ ಸೂಳೇ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯತನಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿಯನಲೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಆಕೆಯ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಆಕೆಯ ಮೈಮೇಲಿನ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿದ್ದು ಆಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯವರು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಅವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ಆರೋಪಿತನ ಅಕ್ಕಳಾದ ಭೀಮಮ್ಮ ಈಕೆಯು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಾ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿತ್ತಿಯನಲೇ ಸೂಳೇ ಅಂತಾ ಬೈದು ತನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಒದ್ದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಪಿರ್ಯಾದಿ ತಂದೆಯ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿರುತ್ತಾಳೆ ನಂತರ ಕೇರಿಯ ಜನರು ಬಂದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಆಗ 1]PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°APÀ¥Àà, 25 ªÀµÀð, eÁ:zÁ¸ÀgÀ, FvÀ£À  2) ©üêÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà, E§âgÀÆ ¸Á:vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆತನಕ ಬಂದರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತು ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಕೇರಿಯ ಜನರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ನಂತರ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದುದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2016 PÀ®A.448, 504, 323, 354, 324, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೇನು.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:12.01.2016 gÀAzÀÄ  45 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6300/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.   

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-01-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 12-01-2016

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2016, PÀ®A 397, 511 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 11-01-2016 ರಂದು ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಫಿರ್ಯಾದಿ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ zÀvÁÛwæ ZÀªÁít, ªÀAiÀÄ 58 ªÀµÀðð, eÁw ªÀiÁgÁoÀ, ಉ: ¥ÀÆeÁj PÉ®¸À, ¸Á: ¨ÉãÀßPÀ£À½î UÁæªÀÄ, : & f: ©ÃzÀgÀ ರವರು ಹಗಲ್ಲೇಲಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುನಃ 2100 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಂತರ 2330 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ 4-5 ಜನರು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅರೇ ಕೋನ ಸೋಗಯಾ ಊಟೋ ಹಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಲೆ ಹೈ ಅಂತಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಇಬ್ಬರು ರಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಅದೇ ರಾಡಿನಿಂದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ, ಹಣೆಯ ಮುಂಭಾಗ, ಎರಡು ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಕೈಗೆ ಹಾಗೂ ಬಾಯಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇಲ್ಲರೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ದೇಣಿಗೆ ಪೇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಆ 4-5 ಜನ ಕೂಡಿ ದೇಣಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಊರ ಒಳಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ರಾಮರಾವ ತಂದೆ ಮಾನಾಜಿ, ಬಂಡು ತಂದೆ ಮಾರುತಿ, ಗೋರಖ ತಂದೆ ಪಂಡರಿನಾಥ ಇವರೇಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಬಂದು ನನಗೆ ಹೊಡೆದು ದೇಣಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ದರೋಡೆ (ಕಳ್ಳತನ) ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಆದ ರಕ್ತಗಾಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಊರಿನ ಜನರೇಲ್ಲರೂ ಓಡಿ ಬರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಳ್ಳರು ದೇಣಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಒಡೆಯದೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಅಂದಾಜು ವಯಸ್ಸು 40 ರಿಂದ 45 ವಯಸ್ಸಿನ ಒಳಗಿನವರಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಶರ್ಟ ಧರಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಂಕಿ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ದೇವರ ದೇಣಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಹಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಂಡು ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಮತ್ತು ಗೋರಖ ತಂದೆ ಪಂಡರಿನಾಥ ಇವರು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2016, PÀ®A 307, 504 L¦¹ ºÁUÀÆ 27, 30 ¨sÁgÀvÀ DAiÀÄÄzsÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1969 :-
¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀuÁÚ vÀAzÉ CuÉÚÃ¥Áà zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀÄqÀV, ¸ÀzÀå: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉUÉ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 225 £ÉÃzÀgÀ°è 2 JPÀgÉ 19 UÀÄAmÁ, ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 128 £ÉÃzÀgÀ°è 1 JPÀgÉ 19 UÀÄAmÁ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ£É EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ fªÀAvÀ«zÁÝUÀ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ°è MAzÀÄ ¥Áèl Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ £ÀAvÀgÀ ¨sÁ°Ì nÃZÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è MAzÀÄ ¥Áèl Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ D¹ÛAiÀÄ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 225 £ÉÃzÀgÀ°è 2 JPÀgÉ 19 UÀÄAmÁ d«ÄãÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥Á°UÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁèlUÀ¼À°è ºÀAaPÉ PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ vÀªÀÄä£ÀÄ dUÀ¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¥Á°UÉ §A¢gÀĪÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀ®Ä ©qÀÄwÛgÀ°¯Áè EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÉøÀvÀÄÛ £ÁåAiÀiÁ®zÀ°è D¹Û ºÀAaPÉ zÁªÉ ºÁQzÀÄÝ, PÀgÀ§¸À¥Áà FvÀ£ÀÄ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¦¸ÀÆÛ¯ï ¯ÉʸÀ£Àì vÉUɹgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 10-01-2016 gÀAzÀÄ J¼Àî CªÀĪÁ¸Àå ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ²ªÀ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ dUÀ¢Ã±À ZÀnÖ gÀªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ ²ªÁgÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀjAzÀ dUÀ¢Ã±À gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è HlPÉÌ §gÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw ¥ÀÆeÁ EªÀ¼ÀÄ dUÀ¢Ã±À gÀªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è CªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ HlPÉÌ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ  ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ºÉAqÀw ¥ÀÆeÁ gÀªÀgÀÄ PÀgÉ ªÀiÁr vÀ£ÀUÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä §gÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dUÀ¢Ã±À ZÀnÖ gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C¯Éèà ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è vÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ J¼Àî CªÀĪÁ¸É ºÀ§â EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ¥ÁAqÀªÀjUÉ PÉÊ ªÀÄÄVzÀÄ §gÉÆÃt CAvÀ PÁj£À°è vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÁgÀ ¤°è¹ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä zÉÆqÀتÀÄä UÀÄgÀªÀiÁä, CPÀÌ eÉÊAiÀIJæÃ, vÀªÀÄä£À ºÉAqÀw ºÉÆ®zÀ°èzÀÄÝ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß zÉÆqÀتÀÄä UÀÄgÀªÀiÁä gÀªÀjUÉ ªÀiÁvÁr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ PÀgÀ§¸À¥Áà vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀÄqÀV FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¥sÀAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ PÉÆÃnð£À°è PÉøÀ ºÁQ¢Ý ¤Ã£ÀÄ PÉÆlð ¥sÉʸÀ¯Á DzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®zÀ°è PÁ°qÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀgÉ ¤£ÁågÀÄ PÉüÀĪÀªÀ CAvÀ CAzÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ ¥ÀÆeÁ EªÀ¼ÀÄ PÀgÀ§¸À¥Àà FvÀ¤UÉ £ÁªÀÅ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀgÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAzÁUÀ PÀgÀ§¸À¥Áà£ÀÄ ¥ÀÆeÁ EªÀ½UÉ F ºÉÆ®PÉÌ AiÀiÁPÉà §A¢¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ AiÀiÁPÉà ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ F ºÉÆ®zÀ°è ¤Ã£ÀÄ PÁ°lÖgÉ ¤£ÀUÉ PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀgÉ J¯Áè D¹Û £À£ÀUÉ ¹UÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦¸ÀÆÛ® vÉUÉzÀÄ ¤£ÀUÉ PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ UÀÄAqÀÄ ºÁj¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ vÀ¦à¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¦¸ÀÆÛ°£À UÀÄAqÀÄ UÁ½AiÀÄ°è ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ, DUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÀÄ £ÉÆÃr §AzÀÄ PÀgÀ§¸À¥Àà¤UÉ »rzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦¸ÀÆÛ®¢AzÀ ¥sÉÊgÀ DAiÀÄÄzsÀ ¯ÉʸÀ£Àì ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2016, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀÄ« PÁAiÉÄÝ :-
©ÃzÀgÀ vÁ®ÆQ£À DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄvÀÄgÁ¯Á ¨sÀªÁ¤ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ zÉêÀgÀ eÁvÉæ EzÀÄzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄĤPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹. ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: gÁ¯Á UÀÄqÀ¥À½î «ÄjAiÀiÁ £ÁAiÀÄÌ vÁAqÁ ªÀÄAqÀ® ªÉÆ«Ä£ï ¥ÉÃmï vÁ: ªÀÄgÀ¥À½î, f¯Áè: gÀAUÁgÉrØ (vÉ®AUÁuÁ gÁdå), gÀªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ r.¹.JªÀÄ ªÁºÀ£À PÀnÖzÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÁAqÁzÀ ¹Ã£ÀÄ @ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ vÀļÀZÁgÁªÀÄ ¸Á: gÁ¯Á UÀÄqÀ¥À½î EzÀÄÝ r.¹.JªÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀA. J¦-12/«-2769 EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 10-01-2016 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è 25-30 d£ÀgÀÄ PÀĽwÛzÀÝgÀÄ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀzÁ DgÉÆæ ¹Ã£ÀÄ @ ²æäªÁ¸À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CweÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ PÉÆüÁgÀ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ fAzÁ® ¹Öî PÀA¥À¤AiÀÄ ºÀwÛgÀ eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£À wgÀÄV¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ¥À°Ö DVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀ 1) ZÀgÀt¹AUÀ vÀAzÉ UÁªÀiÁå EvÀ£À JqÀUÉÊ ªÀÄÆgÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛªÉ, JqÀUÀtÂÚ£À ¥ÀPÀÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, 2) «±Á® vÀAzÉ zÉêÀ¯Á £ÁAiÀÄPï EvÀ£À JqÀUÀtÚ ºÀÄ©â£À ªÉÄïÉ, ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É UÁAiÀÄ DV gÀPÀÛ¸ÁæªÀ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVzÉ, 3) ¹Ã£ÀÄ @ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ, ¸Á: alÖªÀÄ¥À½î, EvÀ£À UÀmÁ¬Ä PɼÀUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀÄnAiÀÄ PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀÄnAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, 4) ®Qëöä UÀAqÀ CA§gÀ¹AUÀ EªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ°è JqÀ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVzÉ, 5) C¤ÃvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄ EªÀ½UÉ wPÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVzÉ, 6) CTvÁ vÀAzÉ ¹Ã£ÀÄ ¸Á: alÖªÀÄ¥À½î EªÀ¼À JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, 7) ªÀ¸ÀAvÁ vÀAzÉ Q±À£À EªÀ¼À JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVzÉ, 8) CT® vÀAzÉ ¹Ã£ÀÄ ¸Á: alÖªÀÄ¥À½î EvÀ£À vÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, 9) gÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ EªÀ¼À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¸ÉÆAlzÀ §®¨sÁUÀzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVzÉ, 10) gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ gÀ« EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÁUÀÆ ªÀÄÄAUÉå ªÉÄÃ¯É ¨sÀÄdzÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, 11) WÁªÀiÁå @ UÁªÀiÁå £ÁAiÀÄPï vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä EvÀ£À ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É JqÀºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ, 12) C²é¤ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ EªÀ¼À §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ UÀ®èzÀ JqÀ¨sÁUÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, 13) C¤Ã® vÀAzÉ CªÀÄgÀ¹AUÀ EvÀ£À JqÀUÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, 14) GªÀiÁ vÀAzÉ zÉêÀ¯Á £ÁAiÀÄPÀ EªÀ¼À ¨É¤ß£À »A¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÀ C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, 15) ªÉÆäPÁ vÀAzÉ ZÀAzÀgÀ EªÀ¼À JqÀUÁ® »ªÀÄär JqÀUÉÊ £ÀqÀÄ«£À ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlzÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, 16) ¸Áéw ªÀÄvÀÄÛ 17) CªÀÄgÀ¹AUÀ EªÀgÀÄUÀ½UÉ C®è°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, 18) ¨sÀÄeÁÓ UÀAqÀ ZÀAzÀgÀ EªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2016, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-12-2015 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ fêÀ£ÀgÁeï vÀAzÉ ±ÀA¨sÀÄgÁªï ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 8-4-144, d£ÀªÁqÁ gÀ¸ÉÛ, ¯Éçgï PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgï gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgï ¸ÉÆêÀÄ£Áxï ¥Ánïï D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÁrUÉUÉ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ¸ÀÄ¢üÃgï FvÀ£À gÀƪÀÄUÉ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-7182 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°è ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ gÀƪÀÄUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ®V ¢£ÁAPÀ 13-12-2015 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤°è¹ ºÉÆÃzÀ vÀ£Àß ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀAiÀĪÀgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ 1) »ÃgÉÆà ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-7182, 2) ZÁ¹¸ï £ÀA. JªÀiï.©.J¯ï.ºÉZï.J.10.J.J¯ï.¹.ºÉZï.r.52216, 3) EAf£ï £ÀA. ºÉZï.J.10.E.eÉ.¹.ºÉZï.r.46731, 4) ªÀiÁqÀ¯ï-2012, 5) §t:Ú PÀ¥ÀÄà ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã°, 6) C.Q 28,000/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-01-2016 gÀAzÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ Cfð ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2016, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 11-01-2016 gÀAzÀÄ fJªÀiï ¥ÁnÃ¯ï ¦J¸ïL ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¨ÉÃPÀjAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨sÁ¯ÉÌñÀégÀ ªÉÊ£À ±Á¦£À PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ CdÄð£À vÀAzÉ ¸ÀA§uÁÚ ¨Á«zÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: QæñÀÑ£À, ¸Á: ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ PÉÊaî »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr PÉÊ aîzÀ°è £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ½zÀÄÝ DgÉÆæUÉ »rzÀÄ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÊ aîzÀ°è K¤ªÉ CAvÀ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁPÉÃlUÀ½gÀÄvÀÛªÉ CAvÀ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EzÀÝ°è ºÁdgÀ ¥Àr¸À®Ä PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè vÁ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ¨Á¯ÉÌñÀégÀ ªÉÊ£À ±Á¥À¢AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£É CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ, CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ PÉÊ aîzÀ°è ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä 180 JªÀiï.J¯ï N®Ø mÁªÀj£ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä 32 ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ C.Q 1881.60 gÀÆ., ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

Kalaburagi District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ವಾಡಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 26-12-2015 ರಂದು ಗಾಯಾಳು ಛತ್ರು @ ಪಪ್ಪು ತಂದೆ ವಿಠಲ ರಾಠೋಡ ಈತನು ವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅವರ ಸಂಬಂದಿಯ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-32 ಡಬ್ಲ್ಯೂ -7470 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ನಾಲವಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೊರಟಾಗ ಮುಂದೆ ಹಲಕಟ್ಟಾ ಆಚೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅತಿವೇಗಾ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಮುಂದೆ ರೋಡಿಗೆ ಹೊರಟ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗೆ 7-00 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಎಡಗೈ ಮುಷ್ಠಿ ಹತ್ತಿರ ಸಹ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಮೈಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ವಿಠಲ @ ಇಟ್ಟು ತಂದೆ ಧರ್ಮಾ ನಾಯಕ ಸಾ|| ಧರ್ಮಾಪೂರ ಸದ್ಯ ಘಾಟಕೋಪರ ಮುಂಬಾಯಿ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ವಾಡಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಗಾಯಾಳು ಛತ್ರು ಈತನು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೋಲ್ಲಾಪೂರ ಗಂಗಾಮಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 11-01-2016 ರಂದು 12-00 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಾಪೂರ ತಾಂಡಾದಿಂದ ವಿಠಲ್ ಈತನು ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮಗ ಛತ್ರು ಈತನಿಗೆ ಸೋಲ್ಲಾಪೂರ ಗಂಗಾಮಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ 11-00 ಎಎಮ್ ಸುಮಾರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ವಾಡಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ  ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಟಾಂಗ್ ಸಾ: ಕೋರಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ಮಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಇವಳು 8ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದು. ದಿನಾಂಕ 29-12-2015 ರಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಕಾಳನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಾನು ಕಾಳನೂರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ನೆಗೇಣಿಯಾದ ಹೇಮಾವತಿ ಇವರು ನನಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳಾದ ಕಾವೇರಿ ಇವಳು ಯಾವದೋ ವಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಜೇವರ್ಗಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದಳು. ನಾನೂ ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಕಾವೇರಿ ಇವಳು ಮಾತನ್ನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಬಾತರೂಮ ಕ್ಲೀನ ಮಾಡುವ ಯಾಸಿಡ ಕುಡಿದು ಅಸ್ವಸ್ಥಳಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಗಳ ದೇಹ ತುಂಬಾ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 5, 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮರಳಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವಳು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ 29-12-2015 ರಂದು 1-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥ ಸೊಂತ ಎಂಬುವನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೆದರಿಸಿ ಬಲತ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ನಾನು ಚಿರಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದವರು ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಮಂಜುನಾಥ ಇತನು ಈ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಿಳಿಸಿದರೆ ನಿನಗೆ ಜೀವ ಸಹಿತ  ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ. ಕಾರಣ ನನ್ನ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಇವಳಿಗೆ ಹೆದರಿಸಿ ಬಲತ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಮಂಜುನಾಥ ಇತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.