Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, July 9, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:


 

    ¢£ÁAPÀ 08.07.2011 gÀAzÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæzÁ¸ï vÀAzÉ ¸Á; dÆåw PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ PÀȵÀÚzÁ¸À vÀAzÉ UÉÆ«AzÀzÁ¸À ¸Á; ¸ÉÑõÀ£ï gÉÆÃqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ . £ÀªÀÄä ºÉÆ®ªÀÅ C¹ÌºÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 57 «¹ÛÃtð 2 JPÀgÉ 4 UÀÄAmÉ EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀªÀÄä£À ºÉÆ®ªÀÅ vÀ£Àß ºÉƯÉPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß vÀªÀÄä£ÀÄ £À£ÀߺÉÆ®ªÀÅ ¸ÀºÀ zËdð£Àå¢AzÀ ¸ÁUÀĪÁ½ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ£Éà ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ w£ÀÄßwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C¹ÌºÁ¼À dA§tÚ¤UÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß UÀÄwÛUÉ PÉÆlÄÖ §gÀ®Ä DgÉÆæ PÀȵÀÚzÁ¸À£ÀÄ C¹ÌºÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ dA§tÚ£ÀÄ DvÀ¤UÉ ¤ªÀÄä CtÚ gÁªÀÄZÀAzÀæzÁ¸À gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £À£ÀUÉ UÀÄwÛUÉ PÉÆnÖzÁÝgÉAzÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀPÉÌ F ªÀµÀð £Á£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ dA§tÚ¤UÉ ºÉýzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæzÁ¸ï FvÀ¤UÉ ¥sÉÆä£À°èè «µÀAiÀÄ w½¸À®Ä ¢£ÁAPÀ: 07.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr §gÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÀȵÀÚzÁ¸À FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¤ÃªÀÅ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÉ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÀ°è ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 20.11.2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ±ÁAvÀ¥Àà ºÉqï PÁå²AiÀÄgï J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPï §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨ÁåAQ£À 1,67,480/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÀéAvÀPÉÌ §¼À¹PÉÆAqÀÄ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀªÉ¸ÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸ÀzÀj ¨ÁåAQ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÁzÀ ²æà ªÁ¸ÀÄzÉÃªï £ÁAiÀÄPÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 07.07.2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ¢. ²ªÀ¥Àà ¸Á: ¥ÀAzÁå£À FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå 25 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß HgÀ ¥ÀæªÀÄÄRjUÉ w½¸À®Ä HgÀ°è §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ E°è AiÀiÁPÉ §A¢ CAvÁ CªÁZÀåªÁUÀV ¨ÉÊzÀÄ ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ CAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ eÁ®ºÀ°è ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 07.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉUÉ £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÀjd£À EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ¼ÀÄ PÀÆr §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©lÄÖ PÉÆqÀĪÀ d«Ää£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¹ÃgÉ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 06.07.2011gÀAzÀÄ gÁwæ 7.30 UÀAmÉ UÉ ¦üAiÀiÁ𢠧ÆzÉ¥Àà ¸Á: UÀ§ÆâgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA: 9008262792 £ÉÃzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA: 9591197243 £ÉÃzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼ÁzÀ w½¸ÀzÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ AiÀiÁPÉà ¨ÉÊzÀ¯Éà CAvÁ CAzÀÄ ¤£Àß D¹Û £Á±À ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÉÛÃzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ªÉÄÃgÀUÉ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 08.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á; wªÀÄä£ÀºÀnÖ EªÀgÀÄ PÉÆnÖ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 01.07.2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ°è PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁV DgÉÆævÀgÀÄ ºÀ¯ÉèªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ 2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À QwÛPÉÆAqÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ: 8.07.2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ AiÀÄÄ.ªÀÄ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ ±Á«Äzï ¸Á§gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀi˯Á¸Á§ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀlÄÖªÀ eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÉÆqÀ°PÁ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ 09.07.2011 gÀAzÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 08.07.2011 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzÀ¥Àà ¸Á; UÀtªÀÄÆgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ AiÀÄAPÀ¥Àà ,dAiÀÄ¥Àà ¸Á; UÀtªÀÄÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CtÚvÀªÀÄäA¢gÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀ §UÉΦüAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄR¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ 09.07.2011 gÀAzÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 09.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 9.30 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÁeÉÃAzÀæ UÀAdzÀ°è vÁAiÀĪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¯Áj ¸ÀA. PÉJ-36/183 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ £ÁmÉPÀ¯ï ¸Á;SÁzÀgÀUÀÄAqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj ZÁ®Ä DUÀ¢zÀÝjAzÀ ¸É¯ïá ¸ÁÖlgï ¢AzÀ ¯Áj PɼÀ¨sÁUÀzÀªÀÄÄA¢£À JqÀ¨sÁUÀzÀ mÉÊgÀ PɼÀUÀqÉ ºÉÆÃV ZÁ®ÄªÀiÁrzÁUÀ ¯ÁjAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬ÄzÀÄ ºÉÆÃV gÀPÀÛ ±ÁæªÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯ÁgÉÆAiÀÄ£ÀÄß ¸É¯ïá ¸ÁÖlgï ¢AzÀ ZÁ®ÄªÀiÁrzÁUÀ ¥ÁætPÉÌ C¥ÁAiÀÄ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ ZÁ®ÄªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.ªÀĺÀäzï ±À¦üAiÀÄįÁè ¸ÉÖõÀ£ï KjAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉÃlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

                    

    ¢£ÁAPÀ 07.07.2011 16.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁ¼ÀªÀÄä UÀAqÀ UÀAUÀ¥Àà ,ªÀ.39 ªÀµÀð, ¸Á; UÉÆë£ÀzÉÆrØ FPÉAiÀÄÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ J®è£ÀUËqÀ ¥Ánïï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ PÀaÑ E¯Ád PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉ 18.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¥ÀÈvÀ¼À vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ¤é ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 07.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UËqÀÆgÀÄ vÁAqÀzÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄt ®ªÀiÁt EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ CªÀÄgÉñÀ ºÁUÀÆ UÀAUÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄCzÉà vÁAqÀzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ gÁmÉÆÃqÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀAUÀ¥Àà¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ¨ÉÆÃd¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÉêÀĪÀÄä¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 08.07.2011 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà ¸Á;J¯ï.©.J¸ï. £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.ªÀÄÈvÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ¥Àà,33 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ vÀªÀÄä£ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ FvÀ¤UÉ ªÀÄÆZÉð gÉÆÃUÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ J.¦.JA.¹. ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð »AzÀÄUÀqÉ ©z¢ÝzÀÝ£ÀÄß £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ £ÉÆÃr §AzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ.DvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÀUÉÊgÉ CVgÀĪÀ¢¯Áè £À£Àß vÀªÀÄä£ÀÄ Hl ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqsÀzÉà ¤±ÀQÛ¬ÄAzÀ ZÀPÀgÁ §AzÀÄ ©¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉÃlð AiÀiÁqÀð ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 

zÁR¯ÁzÀ zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

    ¢£ÁAPÀ 08.07.2011gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.30 UÀAmÉUÉ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ gÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è eÁ° VqÀzÀ°è DgÉÆæ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ CAzÀgï §ºÁgÀ C£ÀÄߪÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ£ÀÄß zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ£ÀUÀzÀÄuÁgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ £ÀUÀzÀÄ 640/ gÀÆ ºÀt 1 ¥Áè¹ÖÃPï aî ºÁUÀÆ 5 ªÉƨÉʯï, MlÄÖ C.Q.2,700/. gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 08.07.2011gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ gÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼É C±ÉæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä ¤Ã®ªÀÄä ºÉÆmÉ¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ 1) ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ ªÀĺÉÃAzÀæ¹AUï D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä 2) ¸ÀA±ÀƢݣÀÛAzÉ ªÉƺÀäzï ¸Á; J.©.J¸ï. £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ E§âgÀÄ ¸ÉÃj E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ CAzÀgï §ºÁgÀ C£ÀÄߪÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ£ÀÄß zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ 1985/ gÀÆ ºÀt 1 ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn,¨Á¯ï ¥É£ï ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.    


 

    ¢£ÁAPÀ 08.07.2011gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 21.00 UÀAmÉ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ºÀnÖ PÁåA¦£À E¤ìlÆåmï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀĺÀäzï gÀ¦üÃPÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 2 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ CAzÀgï §ºÁgÀ C£ÀÄߪÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ£ÀÄß zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ£ÀUÀzÀÄuÁgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ,840 gÀÆ ºÀt, 1 ªÀÄlPÁ aÃn ,¨Á¯ï ¥É£ï, MAzÀÄ ¸ÉÆä JjPïì £À ªÉƨÉʯï C.Q. 500/-.gÀÆ. ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀiºÀäzï FvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹.UÉ PÀ½¸À¯ÁVzÉ. ºÁUÀÆ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 08.07.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉUÉ vÀÄ«ðºÁ¼À ªÁå¦ÛAiÀÄ PÉ.§¸Áì¥ÀÆgÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ CªÀÄgÉñÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÀ¼ÀîzÀ zÀAqÉAiÀÄ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ ¨Áwä EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L vÀÄ«ðºÁ¼À ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ,«gÉñÀ,¤AUÀ¥ÀàºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt 5,150/ gÀÆ. ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.    


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.07.2011 gÀAzÀÄ 149 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr :23.900/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂದನ :

ಮಾಡಬೂಳ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀಶಾಂತ ಗೌಡ ತಂದೆ ಅಮೃತ್ ರಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾ|| ಹದನೂರ ರವರು ಹದನೂರ –ಮತ್ತಿಮೂಡ ರಸ್ತೆಯ ಪೂಲಿನ ಹತ್ತಿರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಪರಿಚಿತ ಮನುಷ್ಯನ ಶವ ನೋಡಿದ್ದು ಯಾರೋ ಮೃತನಿಗೆ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಬಿಗಿದು ನಾಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ತಲೆಗೆ ಜಜ್ಜಿ ಗುರುತು ಸಿಗಲಾರದ ಹಾಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದಿನಾಂಕ: 07-07-2011 ರಂದು ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಲೆಯಾದ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಳಾಸ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಆತನ ತಾಯಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ಅಣವೀರ ಹದಗಲ್ ಇತನ ಜೋತೆ ಆಗಾಗ ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿಯವರ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಲಾಗಿ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅನೀಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾವ ಕುಂಬಾರ ಸಾ|| ಸುಂಟನೂರ ಹಾ||ವ|| ಶಹಾಬಜಾರ, ಶರಣು @ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗದಗೆಪ್ಪಾ ತಡಕಲ್ ಸಾ|| ಶಹಾಬಜಾರ , ಶರಣು @ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಚೋಕುಬಾ ಹೊಸಮನಿ ಸಾ|| ತಾರಪೈಲ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ್ ರ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಘಟೆನ ನಡೆದ 6 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ಯತ್ನ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಪಿಸ್ತೂಲ್‌ ಸಾಗಾಣಿಕೆದಾರರ ಬಂಧನ - 5 ಪಿಸ್ತೂಲ್‌ ವಶ

ಆಳಂದ ಮತ್ತು ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕೊಲೆ, ಅಪಹರಣ, ಮತ್ತು ಅನಧೀಕೃತ ಪಿಸ್ತೂಲ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭಯಗ್ರಸ್ಥ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕೃತನಾದ ಹಂತಕ ಚಂದಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಈತನ ಸಹಚರ ಖಜೂರಿ ಕರೀಮ್‌ನನ್ನು ದರೋಡೆ ಯತ್ನ ನಡೆದ 6 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ್‌‌ರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ,

ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವಾ ಆಳಂದ - ಉಮರ್ಗಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಖಜೂರಿ ಕರೀಮ ಈತನು ತನ್ನ ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರ ಸಜ್ಜಿತನಾಗಿ ರಸ್ತೆ ದರೋಡೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ್‌ರು ಮಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಸ್ಥಳ್ಕಕ್ಕೆ ಧಾಮಿಸಿ 3 ಜನ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಅಬು ಉಮಮ್ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಸಮದ್‌ ತುರ್ಕಿ, ಸಾ:ಬಿಜಾಪೂರ, 2) ಶಂಕರ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಹಡಪದ, ಸಾ:ಆಳಂದ, 3) ಲಕ್ಷ್ಮಣ @ ಪಪ್ಪು ಜಮಾದಾರ ಸಾ:ಮುಸ್ತಿ, ಜಿ:ಸೋಲ್ಲಾಪೂರ ಇವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ 2 ಪಿಸ್ತೂಲ್‌, 4 ಜೀವಂತ ಗುಂಡುಗಳು, ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡು ಮತ್ತು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಒಂದು ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂಳಿದ 2 ಆರೋಪಿತರು 1) ಅಬ್ದುಲ ಕರೀಂ ತಂದೆ ಹಮೀದಸಾಬ ಮುರೋಳ್ಳಿ @ ಖಜೂರಿ ಕರೀಂ, 2) ಮೂಸಾ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಶಕೂರ ಶಾಣೂರಕರ, ಸಾ:ಸೊಲ್ಲಾಪೂರ, ಇವರು ಪರಾರಿಯಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಪೊಲೀಸ್‌ರು ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಕೇವಲ 6 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಳಂದ-ಉಮರ್ಗಾ ಬಾರ್ಡರ ಸಮೀಪ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇನ್ನೂ 3 ಅಕ್ರಮ ಪಿಸ್ತೂಲು ಮತ್ತು ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ ಅಬ್ದುಲ ಕರೀಂ @ ಖಜೂರಿ ಕರೀಂ ಈತನು ಹಲವು ಕೊಲೆ, ಅಪಹರಣ, ಮತ್ತು ಅ್ರಕಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತಗಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ದರೋಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈತನು ಈ ಹಿಂದೆ ಭೀಮಾ ತೀರದ ಹಂತಕ ಚಂದಪ್ಪ ಹರಿಜನನ ಸಹಚರನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಹಾಗು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ, ಅಫಜಲಪೂರ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಾ ಹಾಗು ಸೊಲ್ಲಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಮರ್ಗಾ, ಅಕ್ಕಲಕೋಟ, ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ದು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಆಯುಧ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದು, ಈತನ ಮೇಲೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.

1) ನರೋಣಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 25/11 ರಲ್ಲಿ ಕಡಗಂಚಿ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ 3 ಅಕ್ರಮ ಪಿಸ್ತೂಲ್‌ ಮತ್ತು ಮದ್ದು ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವುದು.

2) ನರೋಣಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.64/11 ರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಶ್ರೀಶೈಲ್‌ ಅಲ್ದಿ ಈತನಿಗೆ 1 ಪಿಸ್ತೂಲ್‌, ಮತ್ತು ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಒದಗಸಿರುವುದು.

3) ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.61/2003 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಾಬುಲಾಲ ಸಾ:ಮಡಕಿ ಈತನನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷದಲ್ಲಿ ಅಪಹರಣ.

4) ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 39/2006 ರಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ ಸಾವಳೇಶ್ವರ ಈತನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ.

5) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಮರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 194/2005 ರಲ್ಲಿ ಖಸಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೊಡಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

6) ಬಿಜಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊರ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ.72/2007 ರಲ್ಲಿ ಭಾಗಪ್ಪ ಹರಿಜನ ನೊಂದಿಗೆ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಖಜೂರಿ ಕರೀಂ ಈತನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಅನಧೀಕೃತ ಪಿಸ್ತೂಲ್‌ಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈತನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹಚರ ಮೂಸಾ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಶೂಕುರ ಈತನು ಸೋಲ್ಲಾಪೂರ ಹಾಗು ಸಾತಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಆಯುಧ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಸ್‌.ಪಿ. ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಪವಾರ ಇವರ ಆದೇಶದಂತೆ ನಾಪತ್ತೆ ಇರುವ ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ದರೋಡೆ ಕೇಸುಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚಿಸಿದ್ದು, ಆಳಂದ ಡಿವೈಎಸ್‌ಪಿ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಬಿ. ಸಾಂಭಾ, ಸಿಪಿಐ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ, ಪಿಎಸ್‌ಐಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಅಸ್ಲಂಬಾಷಾ, ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಹಂಚನಾಳ, ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ, ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಹಾಗು ಎಎಸ್‌ಐಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ, ಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರಾದ ಮೈನೋದ್ದಿನ, ಶಾಂತಪ್ಪ, ರಾಜಕುಮಾರ, ಶಿವರಾಯ, ಮಶಾಕ, ಸುನೀಲ ಇವರುಗಳು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಬೇಗನೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಆಗಬಹುದಾದ ದರೋಡೆ, ಕೊಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಪವಾರ ಎಸ್‌.ಪಿ. ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶಂಶಿಸಿ ರೂ. 10,000/- ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಕುರಿತು ಅಪರ್‌ ಎಸ್‌.ಪಿ. ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿರುತ್ತದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 09-07-2011


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08/07/2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ D¨ÉÃzÀ C° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï C§ÄÝ® gÀeÁPÀ CvÁÛgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: alUÀÄ¥Áà EªÀgÀ CtÚ C§ÄÝ® ºÀ¦üÃd EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ U˹AiÀiÁ ¦ügÀzÉÆñÀ ªÀAiÀÄ 10 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄÆZÉðgÉÆÃUÀ EzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ UÀÄtªÀÄÄR DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 01/07/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä §ZÀÑ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÄZÉðgÉÆÃUÀ §AzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ §QÃlzÀ°èzÀÝ ©¹ ¤ÃgÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀjAzÀ DPÉUÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, mÉÆAQ£À ªÉÄïÉ, PÉÆgÀ½£À ¸ÀÄvÀÛ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRgÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 07/07/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 900 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 08/07/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃPÁAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd SÁ¸ÉA¥ÀÄgÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ : 18 ªÀµÀð G: «zsÁåyð, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆÌn £ÀA. PÉJ38JZï8394gÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ ²æãÁxÀ EvÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ ZÀ£Àß §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ vÀUÁgÉ PÁæ¸À ªÀÄÆ®PÀ ©ÃzÀgÀzÀ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀAUÀ ªÀÄA¢gÀ gÉÆÃqÀ PÉE© PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÉE© PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÁgÀ£ÀA. PÉJ32JªÀiï2291 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀÆÌnUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® vÉÆqÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æãÁxÀ¤UÉ §® vÉÆqÉAiÀÄ°è J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ, JqÀ ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ vÀ£Àß PÁj£ÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2011 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30-06-11 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ¹AUÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ : ¨sÉÆë G: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Éå ¸Á: d£ÀªÀqÁ EªÀgÀÄ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è EvÀgÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÁUÀÆ CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ ºÁdjzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¤Ãj£À PÉÆgÀvÉ EzÀÄÝ d£ÀgÀÄ ¤ÃjUÁV ¥ÀgÀzÁqÀÄwÛzÁÝgÉ zÀAiÀÄ«lÄÖ ¤Ãj£À ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß §UɺÀj¹ CAvÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀëjUÉ PÉýzÁUÀ EzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ ¤Ãj£À §UÉÎ ¥Àæ±Éß PÉýzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ G¥ÁzsÀåPÀëjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ¦.r.N DgÉÆæ PÀÄ. ªÀÄAUÀ¯Á vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ G: d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¦.r.N ¸Á: aPÀ¥ÉÃmï EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ gÉ.«. 187 LJA« AiÀiÁåPïÖ:

¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 07-07-2011 gÀAzÀÄ 6:00 ¦.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà ªÀiÁUÀ ªÀAiÀiÁ:30 ªÀµÀð eÁw: PÀ©â®UÉÃgÀ G: ¯Áj £ÀA- PÉ.J-32/J-9260 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: C®PÉÃqÀPÀªÁr vÁ:ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ f¯Áè :©zÀgï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ eÉ.PÉ.¹ªÉÄAmï ¥sÁåPÀÖj¬ÄAzÀ fAzÁ® ¥sÁåPÀÖjUÉ §Æ¢ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¯ÉÆÃPÁ¥ÀÆgÀ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ªÀiÁUÀðªÁV PÀĵÀ×V zÁn J£ï,ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »gÉøÀƽPÉÃj ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 08-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ 12:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA- ºÉZï.Dgï-74/0490 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀfêÀPÀÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ¥ÀÆwð dPÀAUÉÆAqÀÄ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ ºÁQPÉÆAqÀÄ PÁ®Ä, PÉÊ, vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. ®PÀÌ¥Àà ºÉZï.¹. 71 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 31/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw VjdªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ¥Áån ªÀAiÀĸÀÄì: 47 ªÀµÀð eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ²æà ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà 50 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ ©¢ÝzÀÄÝ zÀÄrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ RZÀÄð ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¨ÉøÀvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-07-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸Á¥ÀlÖt ¸À«ÄÃ¥À gÉÆÃr£À PÀqÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 12 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ w½¹zÀÄÝ EzÉ. PÀÄrvÀzÀ ZÉlPÉÌ ©zÀÄÝ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ «¯Áè CAvÁ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÁÝgÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA: 120/2011 PÀ®A. 506, 363 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 08-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀÚ 03-00 UÀAmÉUÉ ªÀĪÀÄvÁd¨ÉÃUÀA UÀAqÀ CPÀâgÀ¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ ¸Á: Nf£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ SÉÊgÀÄ£À©Ã EªÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 03-07-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 06:00 UÀAmÉ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¨sÁ«ªÀĤ ²PÀëPÀ ªÀÄÄPÀÄÌA¦ ±Á¯É EªÀ£ÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. C®èzÉ FUÉÎ 6 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £À£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß JwÛ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA: 58/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-07-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®§ÄUÁð ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀÄtUÁgÀ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] EªÀiÁªÀĸÁ§ vÀAzÉ gÁeÉøÁ§ vÁ¸ÉÃzÁgÀ, 2] AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà G¥ÁàgÀ, 3] ªÀiÁ§Ä¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ ªÀÄPÁAzÁgÀ ªÀ: 63 ªÀµÀð, 4] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀ: 55 ªÀµÀð ¸Á: J®ègÀÆ AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ²æÃ. ºÉZï.J¸ï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ°è 700-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ M§â DgÉÆævÀ£ÀÄ zÁ½ PÁ®PÉÌ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA: 125/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-07-2011 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ ±ÀºÁ§Ä¢Ýãï @ ¸Á§tÚ vÀAzÉ ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀAvÉèÉʯï, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ¸ÀAvÉèÉʯï£À DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ²æÃ. ¥ÀæºÁèzÀZÁAiÀÄð J.J¸ï.L zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, D¥Á¢vÀ ±ÀºÁ§Ä¢Ýãï @ ¸Á§tÚ vÀAzÉ ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ EvÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ, ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 680-00, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀ ಗೌಸ್‌ ಮಿಯಾ ತಂದೆ ನವಾಬ ಮಿಯಾ ಸಾ|| ಯಾದುಲ್ಲಾ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:08/06/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ಅಶೋಕ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ-01-6041 ನ್ನೆದ್ದನ್ನು ಮಿಜಬಾ ನಗರ ಕ್ರಾಸ್ ರಿಂಗ ರೋಡ್‌ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರೋಡದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 09/06/2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಅ.ಕಿ. 4,00,000/-ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಲಾರಿ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಢು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾವ ಕುಂಬಾರ 6 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ|| ಸುಂಟನೂರ ಗ್ರಾಮ ದಿನಾಂಕ 08-07-2011 ರಂದು ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ ದಿಂದ ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಟೋ ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಂತಾಗ ಕೆಎ 32 ಎ- 1049 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಟಂ ಟಂ ಅನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಕಾಲು ಮುರಿದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯ ಹದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಬಲಾದ (ಎಸ್‌) ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ 47/2 ನೇದ್ದರ 4 ಎಕರೆ 7 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ಹಾಗೂ 47/3 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ 5 ಎಕರೆ 13 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಸಾಗುವಳಿ ಸಲುವಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಜನರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾಳಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಾಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಾಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ. ಹಾಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾಳಪ್ಪಾ ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಬಬಲಾದ (ಎಸ್‌) ಹಾಗೂ 2 ನೇ ಪಾರ್ಟಿ ಜನರಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹಣಮಂತರಾಯ ಹಡಲಗಿ ಇವರುಗಳು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ಗುಂಪಿನ ಜನರು ಎದುರು ಬದರು ಆದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕದಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶಾಂತತಗೆ ಭಂಗ ಉಂಟುಂಗಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಸರಕಾರಿ ತರ್ಪೆಯಾಗಿ ದೂರು ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.