Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, March 26, 2017

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2016 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹;-¢£ÁAPÀ 25/03/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À UɼÉAiÀÄgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-33-PÉ-8098 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄÆäj¤AzÀ AiÀÄqÀؽî UÁæªÀÄPÉÌ vÀªÀÄä UɼÉAiÀÄ£À£ÀÄß AiÀÄqÀؽî UÁæªÀÄPÉÌ ©lÄÖ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄƪÀgÀÆ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀå JzÀÄgÀÄUÀqÉ AiÀiÁzÀVj PÀqɬÄAzÀ AiÀÄqÀؽî-ºÀwÛPÀÄt UÁæªÀÄUÀ¼À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉ.J-02-¹-5724 £ÉzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ü PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß E§âjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀazÀUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.     
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2017 PÀ®A 379 L¦¹;-¢£ÁAPÀ 25/03/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-30 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ J¸ï. ªÁ°PÁªÀ ¹¦L UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀjUÉ zsÀªÀÄð¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï- ¨ÉÆÃgÀ§AqÁ ªÀiÁUÀðªÁV MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ mÁæöåPÀÖgï£À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹-226, J¦¹-173 ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ ¹zÁæªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ºÀĸÉãï EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉJ-33-f-0113 £ÉÃzÀÝgÀ°è  ºÉÆÃV ¸ÀªÀÄAiÀÄ 6-55 UÀAmÉUÉ §ÆzÀÆgÀ PÁæ¸ï£À°è ¨ÉÆÃgÀ§AqÁ PÀqɬÄAzÀ JzÀjUÉ §AzÀ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ¤°è¸ÀÄwÛzÀÝAvÉ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ D mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÀÄ»AzÀæ PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀgÀ¥ÀAZÀ mÁæöåPÀÖgï EAf£ï £ÀA: PÉJ-33-nJ-7292 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA: PÉJ-33-nJ-7293 CAvÁ EzÀÄÝ mÁæöå°AiÀÄ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©vÀÄÛ £ÀAvÀgÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¨É½UÉÎ 7 UÀAmɬÄAzÀ 8 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 8-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÌgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉð ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀiÁV DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢ ºÁUÀÆ ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2017 PÀ®A 379 L¦¹ ;- ¢£ÁAPÀ 25/03/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ZÀ¥ÉmÁè UÁæªÀÄzÀPÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ mÁæöåPÀÖgï£À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉJ-33-f-0113 £ÉÃzÀÝgÀ°è  ºÉÆÃV ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ ZÀ¥ÉmÁè PÁæ¸ï¤AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ZÀ¥ÉmÁè PÀqɬÄAzÀ JzÀÄjUÉ §AzÀ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ¤°è¸ÀÄwÛzÀÝAvÉ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ D mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÀĺÉÃAzÀæ PÀA¥À¤AiÀÄ ¨sÀÆ«Ä¥ÀÄvÀæ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA-PÉJ-33-nJ-0297 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA J¦-07-n-2670 CAvÁ EzÀÄÝ mÁæöå°AiÀÄ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©vÀÄÛ £ÀAvÀgÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 3 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÌgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉð ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀiÁV DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢ ºÁUÀÆ ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.  
  
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2017 PÀ®A: 302, 201 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹;-¢£ÁAPÀ:25/03/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ºÉ¼ÀªÀgï, ªÀAiÀĸÀÄì:50 ªÀµÀð, eÁw:ºÉ¼ÀªÀgÀÄ, G||qÉæöʪÀgï, ¸Á||§¸ÀªÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ, PÉA¨sÁ« EªÀgÀÄ oÁuÉÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gɬĹzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £À£ÀUÉ §AUÁgɪÀÄä, ®QëöäÃ, gÉÃtÄPÁ, ±ÁAvÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À £Á®ÄÌ d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÉA¨sÁ« UÁæªÀÄzÀ ¸Á¬Ä§tÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÉ¼ÀªÀgï EªÀjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §AUÁgɪÀÄä½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÉ¼ÀªÀgï EªÀjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ. E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöäà EªÀ½UÉ vÀ¼Àî½î.PÉ UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄzÀĪɪÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ. ±ÁAvÀªÀÄä½UÉ E£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ §AUÁgɪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ gÉÃtÄPÁ E§âjUÉ CªÀgÀ UÀAqÀA¢gÁzÀ ¸Á¬Ä§tÚ, ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ E§âgÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ dUÀ¼ÀªÁr ©nÖzÀÝjAzÀ §AUÁgɪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ gÉÃtÄPÁ E§âgÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ PÉÆÃnð£À°è ªÉÄAmɣɣïì PÉøÀĪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ §AUÁgɪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ gÉÃtÄPÁ E§âjUÉ ¸Á¬Ä§tÚ, ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ E§âgÀÄ ªÉÄAmɣɣïì ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉÆÃlð DzÉñÀªÀiÁrgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄAmɣɣïì ºÀt ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÆqÀzÉà EzÀÝjAzÀ M¨ÉÆâ§âjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 70-80 ¸Á«gÀ ¨ÁQ G½¢gÀÄvÀÛzÉ. ¨ÁQ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ¯É®è ¸Á¬Ä§tÚ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁrgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ §AUÁgɪÀÄä PÀÆ°PÉ®¸ÀªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, gÉÃtÄPÁ¼ÀÄ DqÀÄPÁAiÀÄÄvÁÛ¼É. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöäà ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà E§âgÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÉA¨sÁ«AiÀÄ°è PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:24/03/2017 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ PÁ¼À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÉ¼ÀªÀgï, ¸Á||PÉA¨sÁ« FvÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ ¤±ÀÑAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV £Á£ÀÄ UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÉÝ£ÀÄ. ªÀÄzÀÄªÉ ¤±ÀÑAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30-6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀÄä¼ÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãïªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, gÉÃtÄPÁ½UÉ AiÀiÁgÉÆà PÉƯɪÀiÁr §¸À¥Àà ¹Ãj C£ÀÄߪÀªÀgÀ PÀªÀ½ ºÉÆ®zÀ ¨ÁAzÁjUÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, D¬ÄvÀÄ £Á£ÀÄ §gÀĪÀªÀgÉUÉ ¤ÃªÀÅ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃUÀ¨Áåræ CAvÁ ºÉýzÉÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ §¸À¥Àà ¹Ãj C£ÀÄߪÀªÀgÀ PÀªÀ½ ºÉÆ®zÀ ¨ÁAzÁjUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÀÄÝ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÃtÄPÁ¼À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÉÃtÄPÁ¼À PÀÄwÛUÉUÉ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢vÀÄÛ. £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀªÀÄägÀªÀjUÉ PÉüÀ¯ÁV gÉÃtÄPÁ¼ÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:30-3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DqÀÄ ªÉÄìĸÀ®Ä §¸À¥Àà ¹Ãj CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉ ºÉÆÃVzÀݼÀÄ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, DqÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ gÉÃtÄPÁ¼ÀÄ §gÀzÉà EzÀÝjAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÉÃtÄPÁ PÁt¸À¢zÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ gÉÃtÄPÁ½UÉ ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ §¸À¥Àà ¹Ãj gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §AzÁjUÉ gÉÃtÄPÁ¼À ±ÀªÀ©¢ÝvÀÄÛ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ¢£ÁAPÀ:24/03/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ¼ÀÄ DqÀÄ ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ½UÉ PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉƯɪÀiÁr §¸À¥Àà ¹Ãj gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §AzÁjUÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÉ¼ÀªÀgï ªÀÄvÀÄÛ ¸Á¬Ä§tÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÉ¼ÀªÀgï EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð EªÀ½UÉ PÉƯɪÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉA¨sÁ« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:35/2017 PÀ®A:302, 201 ¸ÀA: 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ CAvÁ «£ÀAw.   
  
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2017 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 21 (3) (4)  JªÀiïJªÀiïrDgï DPÀÖ 1957;- ದಿನಾಂಕ: 25/03/2017 ರಂದು 02.30 ಪಿಎಮ್‌ಕ್ಕೆ ತೆಗ್ಗೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಂಬರ ಕೆಎ 33 ಟಿಎ 2320 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಧನ ಕಟ್ಟದೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಮರಳಿನ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 1600/- ರೂ ಇರುತ್ತದೆ

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2017 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, 149 L¦¹- ದಿನಾಂಕ: 25/03/2017 ರಂದು 10.00  ಎಎಮ್‌ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಕೂಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಾಕಾರಣ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ    
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2017 PÀ®A 78(3)  PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ ;- ¢£ÁAPÀ:25/03/2017 gÀAzÀÄ 13:10 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀÄt¸ÀV ¥ÀlÖtzÀ w¥ÀàtÚ ZÀAzÁ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ EzÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ dÆeÁl MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀaÑzÀgÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ CzÀȵÀÖ EzÀÝgÉ £ÀA§gÀ ºÀaÑj CAvÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹-130,133 ¦.¹-233 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 740=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃl, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, MAzÀÄ ±ÁåªÀĸÀAUï ªÉƨÉʯï d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CAvÁ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ EAzÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DPÀÖ;- ¢£ÁAPÀ:25/03/2017 gÀAzÀÄ 4-45 ¦.JªÀiï.PÉÌ ªÀÄĵÀÖ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  6 d£À DgÉÆævÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¹àmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 6 d£ÀjUÉ »rzÀÄ CªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ E¹àmï dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 3670-00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DPÀÖ ;- ¢£ÁAPÀ:25/03/2017 gÀAzÀÄ 6-45 ¦.JªÀiï.PÉÌ ºÀ¸À£Á¥ÀÆgÀ ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀzÀ J.¦.JA.¹.DªÀgÀtzÀ°è PÁ¼ÀªÀÄä zÉëAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 6 d£À DgÉÆævÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¹àmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 6 d£ÀjUÉ »rzÀÄ CªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ E¹àmï dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 6200-00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-03-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26/03/2017

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.48/2017, PÀ®A 32, 34 PÉE JPïÖ :-
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/03/2017 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀÄ.r. gÀ¦üÃAiÉÆâݣÀ ¦.J¸ï.L. PÀıÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÆ®d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ PÁ£ÀÆdÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÉAzÀgÉ, ಎಮ್.ಡಿ. ರಫಿಯೋದ್ದಿನ್ ಪಿಎಸ್ಐ ಕುಶನೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ದಿನಾಂಕ: 25/03/2017 ರಂದು 1000 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಶನೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೋರಿಯಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ ಕಟಾರೆ ಜಾತಿ: ಕಬ್ಬಲೀಗ ಈತನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಪಂಚ ರವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಸವರಾಜ ಎಎಸ್ಐ, ಪಿಸಿ-1638 ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಹಾಗು ಪಿಸಿ-1804 ರವಿ ಕಾವಳೆ Jಲ್ಲರೂ ಠಾಣೆಯ ಸರಕಾರಿ ಜೀಪ ನಂ. ಕೆ. 38 ಜಿ. 144 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು 1010 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಶನೂರ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಹೊರಟು, ಕೋರಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಜೀಪ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಕಾಲು ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಕೋರಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ ಕಟಾರೆ ಈತನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯು ಬಿಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 1045 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲು ತನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಹುಲ ತಂದೆ ರಮೇಶ ಕಟಾರೆ, ವಯ 22 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕಬ್ಬಲೀಗ, : ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ: ಕೋರಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದವನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಸದರಿಯವನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೊಬ್ಬರ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಚೀಲದಲ್ಲಿ 90 ಎಮ್ಎಲ್ ಯು.ಎಸ್. ವಿಸ್ಕಿಯ 92 ಸರಾಯಿ ಉಳ್ಳ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಬಾಟಲಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪರಿಶಳಿಸಲು ಒಂದಕ್ಕೆ 27/- ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಒಟ್ಟು 92 ಸರಾಯಿ ಉಳ್ಳ ಬಾಟಲಿಗಳ .ಕಿ. 2,484/- ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸರಾಯಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.51/2017, PÀ®A 198, 420 L¦¹ eÉÆÃvÉ PÀ®A 3 [1] [9] J¸À.¹/J¸À.n.¦.J.JPÀÖ  :-
¢£ÁAPÀ: 25/03/2017 gÀAzÀÄ12:30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĤÃvÁ ªÀÄ. ºÉZï.¹-721 §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉÆðøï oÁuÉAiÀÄ J¸À.ºÉZï.N PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ CfðzÁgÀgÁzÀ ±ÁAvÀ¨Á¬Ä ªÀÄ. ¦.J¸À.L £Á.ºÀ.eÁ.¤.PÀ®§ÄgÀV gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÝ£ÀÄß ¹éPÀj¹ ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 11/08/2015 gÀAzÀÄ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ dªÀÄzÁgÀ ¸Á: §lUÉÃgÀªÁr vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt  f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ªÀÄ£À« Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÀgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ DgÉÆæ ©ÃgÀÄ vÀAzÉ ªÀįÁíj dqÀUÉ ¸Á: dd£ÀªÀÄÄUÀ½ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ 2015£Éà ¸Á°£À°è £ÀqÉzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ AiÀÄ°è J¸À.n PÉÆÃlPÉÌ «ÄøÀ°gÀĪÀ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¸Àà¢ð¹ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå ¸ÁÜ£ÀPÉÌ DAiÉÄÌ AiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ EªÀgÀ ªÀÄÆ® eÁw «ZÁgÀuÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ  vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ eÁw¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ gÀzÀÄÝ¥Àr¹ »AzÉ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É Qæ«Ä£À¯ï ªÉÆPÀzÀݪÉÄ ºÀÆr ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄPÉÊPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ £ÁåAiÀÄ MzÀV¹ PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ  ¸À°è¹zÀ Cfð ªÀiÁ£Àå: J¸À.¦ £ÁUÀjÃPÀ ºÀPÀÄÌ eÁj ¤zÉñÀð£Á®AiÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ  ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ°è  «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÀÄ®PÀÄA±ÀªÁV «ZÁgÀuÉ £Àqɹ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆæ ©ÃgÀÄ vÀAzÉ ªÀįÁíj dqÀUÉ EvÀ£À eÁw «ZÁgÀuɪÀÅ ¥ÉưøÀ ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ £Á.ºÀ.eÁ.¤ PÀ®§ÄgÀVgÀªÀgÀÄ «ªÀgÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ©ÃgÀÄ EvÀ£ÀÄ CªÀgÀ gÀPÀÛ ¸ÀA¨sÀA¢UÀ¼À ±Á¯Á zÁR¯ÁwUÀ¼À DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽAiÀÄ d£ÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ©ÃgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄÆ®vÀA PÀÄgÀħ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ J¸À,n UÉÆAqÁ eÁwAiÀĪÀgÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ w½zÀÄ §AzÀÄEgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ©ÃgÀÄ EvÀ£ÀÄ vÁªÀÅ J¸À,n, UÉÆAqÁ eÁwAiÀĪÀgÀÄ EgÀĪÀÅzÁV vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt gÀªÀgÀ°è ¸ÀļÀÄî ªÀiÁ»w ¤Ãr ¢£ÁAPÀ 18-05-2015 gÀAzÀÄ J¸À,n UÉÆAqÁ eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛ£É,  CzÀgÀ DzÀgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 2015 £Éà ¸Á°£À°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÀAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è J¸À,n «Ä¸À¯Áw ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¸Àà¢ð¹ DAiÉÄÌ DVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²Öl ¥ÀAUÀqÀzÀ «Ä¸À¯Áw CrAiÀÄ°è ²PÀët ¸Ë®¨sÀå ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸Ë®¨sÀå PÀÄjvÀÄ ªÀÄPÀ̼À zÁR¯ÁwAiÀÄ°è J¸À,n, UÉÆAqÁ JAzÀÄ £ÉÆAzÁ¬Ä¹ ¤dªÁzÀ  ¥Àj²Öl ¥ÀAUÀqÀzÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÉƸÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ EzÀÝ Cfð ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA.02/2017, PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-03-2017 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¢. ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è  mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ MAzÀÄ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À £Á£ÀÄ C±ÉÆÃPÀ ¥Ánî »¥Àà¼ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁVzÀÄÝ £À£ÀUÉ MlÄÖ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, dUÀ¢Ã±À FvÀ£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ 3-4 wAUÀ½AzÀ £ÀªÀÄÆägÀ £ÀªÀÄä ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÁ²ªÀ¥ÉÃlzÀ°è (vÉ®AUÁt) PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C°èAiÉÄà G½zÀÄ PÉÆArgÀÄvÁÛ£É. PÀ¼ÉzÀ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ dUÀ¢Ã±À FvÀ£ÀÄ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ¸ÀzÁ²ªÀ¥ÉÃl¢AzÀ »¥Àà¼ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà G½¢gÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ 24-03-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀĺÁ£ÀAzÀ E§âgÀÄ OgÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛêÉ. ªÀÄÈvÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: SÁ¸ÀV PÉ®¸À, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ £ÁªÀÅ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ »¥Àà¼ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ dUÀ¢Ã±À FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè DvÀ¤UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ©ÃzÀgÀ zÀ°è EgÀÄvÉÛãÉ. gÁwæ vÀqÀ ªÁzÀgÀÄ ¥ÀgÀªÁV¯Áè £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 24-03-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÉÆý FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ dUÀ¢Ã±À FvÀ£ÀÄ PÀAzÀUÀƼÀ ©æÃdØ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ°è fÃV¢gÀÄvÁÛ£É. vÀPÀët §gÀ®Ä w½¹zÁUÀ £Á£ÀÄ, £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀĺÁ£ÀAzÀ, ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt §¸ÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆäj£À GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ©gÁzÀgÀ, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀgÀAvÉ gÀªÉîègÀÆ ¸ÉÃj PÀAzÀUÀƼÀ ©æÃdØUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è «£ÉÆÃzÀ PÉÆý FvÀ£ÀÄ EzÀÄÝ, £ÁªÀÅ £À¢AiÀÄ ¤ÃjAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß ªÀÄUÀ PÁt¹gÀĪÀ¢¯Áè. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ «£ÉÆÃzÀ PÉÆý FvÀ¤UÉ ¸ÀzÀj WÀl£É §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ dUÀ¢Ã±À FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄÆägÀ AiÀįÁè°AUÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä ºÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°èzÀÝ dUÀ¢Ã±À FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÉÃdgÀªÁVzÉ. PÀAzÀUÀƼÀ ªÀgÉUÉ ºÉÆÃV §gÉÆÃt £ÀqÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀAzÀUÀƼÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÁªÀÅ ©æÃdØ ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ DvÀ£À ªÉÆèÁ¬Ä®UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ PÀgÉ §A¢zÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸À®Ä ºÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹zÁUÀ vÀPÀët DvÀ£ÀÄ ¥sÉÆãÀ £À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ©æÃdØ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄvÁÛr £Á£ÀÄ E¯Éè ¤AwgÀĪÁUÀ¯É dUÀ¢Ã±À FvÀ£ÀÄ EzÀÄ £À£Àß PÉÆ£ÉAiÀÄ ¨sÉÃnÖ ¤Ã£ÀÄ ZÉãÁßV EgÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉüÀÄvÀ¯É £Á£ÀÄ NqÀvÁÛ ¤®Äè ¤®Äè CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ dUÀ¢Ã±À FvÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è DvÀ£ÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  vÀ£Àß ºÀwÛgÀ «zÀÝ F ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ©¸Ár ©æÃdؤAzÀ £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è ºÁj ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVzÀ£ÀÄ. vÀPÀët £Á£ÀÄ F «µÀAiÀÄ ¤ªÀÄäUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹gÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-03-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ FdÄUÁgÀgÀÄ DzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ZÀ£ÀßUÉÆAqÁ ºÁUÀÆ gÀ« vÀAzÉ ©üªÀÄgÁªÀ vÀ¼ÀªÁqÉ gÀªÀjUÉ PÀgɬĹ £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è FeÁr 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ« EªÀj§âgÀÄ ¸ÉÃj £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ dUÀ¢Ã±À FvÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ¤Ãj¤AzÀ ªÉÄÃ¯É vÉUÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ dUÀ¢Ã±À FvÀ£ÀÄ ©æÃdØ ªÉÄðAzÀ £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è ºÁj ªÀÄļÀÄV G¸ÀÄgÀÄ UÀnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DvÀ£À ¸Á«£À°è £À£ÀUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÀÄÝ, F PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ dUÀ¢Ã±À FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀ §UÉÎ F £À£Àß zÀÆgÀÄ Cfð EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.50/2017, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ 25/03/2017 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CAPÀıÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ eÁzsÀªÀ, ¸Á: aAvÁQ vÁAqÁ zÀªÀ£ÁVzÀÄÝ EvÀ£ÀÄ ¥ÀÆ£ÁzÀ°è ¥sÀ¹ð ºÁPÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀgÀÆgÀÄ ªÀĺÁqÉÆtUÁAªÀ vÁAqÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ E§âgÀÆ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ »jAiÀĪÀ¼ÀÆ gÁ¢üPÁ ªÀAiÀÄ 4 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚªÀ¼ÀÆ £ÀA¢¤ »ÃUÉ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛ¼É. FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ ¥sÀAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¸ÀĪÀÄ£À¨Á¬Ä ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¥ÀÆ£ÁzÀ°è PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 29/03/2017 gÀAzÀÄ AiÀÄÆUÁ¢ ºÀ§â EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÀ§âPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 25/03/2017 gÀAzÀÄ ¥ÀÆ£Á¢AzÀ GzÀVÃgÀ ªÀgÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UÉ GzÀVÃgÀ¢AzÀ §¸Àì£À°è OgÁzÀ (©) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°èAzÀ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ªÀiºÁqÉÆtUÁAªÀ vÁAqÉUÉ ºÉÆUÉAzÀÄ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ªÀÄzsÁåºÀß CAzÁdÄ 2-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¸ÀĪÀÄ£À¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ªÀĺÁqÉÆtUÁAªÀ vÁAqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ OgÁzÀ (©) ªÀĺÁqÉÆtUÁAªÀ vÁAqÁ gÉÆÃqÀ wgÀĪÀÅ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É »A¢¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ PÉÆæÃdgï fÃ¥À £ÀA. J¦-27-JPÀë-7926 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÁ¢üPÁ vÀAzÉ CAPÀıÀ, ªÀAiÀÄ: 4 ªÀµÀð, ¸Á: aAvÁQ vÁAqÁ EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÁV ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÁ¢üPÁ½UÉ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ, JqÀªÉÆüÀPÉÊ PÉüÀ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CªÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ CA§Äå¯É£ÀìzÀ°è ©ÃzÀgÀPÉÌ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄzsÁåºÀß 01-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Kalaburagi District Reported Crimes

ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದವರ ಬಂಧನ :
ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪಿಸಿ 651 ಶಹಾಬಾದ  ರವರು ದಿನಾಂಕ 24/03/17 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11 -00 ಪಿ.ಎಂ ದಿಂದ 5-00 ಪಿ.ಎಂ ಎ ವರಗೆ ರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಗಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದ್ದಲಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3-15 ಎ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಹೋಟೇಲ ಹತ್ತಿರ ಇಬ್ಬರೂ ಕವಿ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಡು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಮರೆ ಮಾಚುತ್ತಿರುವಾಗ ಸದರಿಯವರಿಗ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು 1]ದಿನೇಶ ತಂದೆ ರಾಮಕೀಶನ ರಾಠೋಡ 2] ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಸಾ: ಇಬ್ಬರೂ ಮರತೂರ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ ತಂದೆ ಗಂಗಾಧರ ಹುಂಡೇಕಾರ ಸಾ|| ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ:25/03/2017 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವೇಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆವೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಶಾಂತಪ್ಪ ಕೊರಳ್ಳಿಯವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಗಧೀಶ ಇತನು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆಗೆ ಆಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಖುಲ್ಲಾ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಕೀಲಿ ಮುರಿದಿದ್ದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಅಲಮಾರದ ಚಾವಿ ಮುರಿದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಕರೇಯಿಸಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲು ಲಾಕರನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಖರಿದಿ ಮಾಡಿದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಕರಿಮಣಿ ತಾಳಿ .ಕಿ 20,000/-ರೂ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುರ್ತಿ , ಬೆಳಿಯ ನಾಣ್ಯ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಚೈನ್ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ತುಕ 150 ಗ್ರಾಂ ಅದರ .ಕಿ 4,500/- ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 24,500/-ರೂ ಬೇಲೆಯ ಬಂಗಾರದ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಜೇವರಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಭೂಷಣ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಸ್ತೆ ಉ: ಅಸಿಸ್ಟೇಂಟ ಬ್ಯಾಂಕ ಮಾನೆಂಜರ ಸಾ:ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಜೇವರಗಿ ರವರು ಆಂದೋಲಾ ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ ಬ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಸಿಸ್ಟೇಂಟ ಬ್ಯಾಂಕ ಮಾನೆಂಜರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ: 24.03.2017 ರಂದು ಎಂದಿನಂತೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರಾದ ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ನಾಟಿಕರ್ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರಿಯಾಜ ತಂದೆ ಚಾಂದಸಾಬ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಬಾಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಶಂಕರೆಪ್ಪ ಬರ್ಮಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯಾಂಕಾಲ 6.00 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಾಗಿಲು ಕೀಲಿ ಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 25.03.2017 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ನಾಟಿಕರ್ ಇವರು ಫೋನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಿಕೆಜಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೀಲಿ ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ ನಾನು ಆಂದೋಲಾದ ನಮ್ಮ ಪಿಕೆಜಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಂದಿನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೀರಿಲ್ ಗೇಟ ಖುಲ್ಲಾ ಆಗಿ ಒಳಗಿನ ಬಾಗಿಲು ಕೂಡಾ ಖುಲ್ಲಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಿರಾಜದಾರ ಹಾಗೂ ಬಾಬಣ್ಣ ಬರ್ಮಶೇಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಾ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಕ್ಯಾಶ ಕೌಂಟರದ ಡ್ರಾಗಳು ಖುಲ್ಲಾ ಆಗಿದ್ದವು. ಯಾವುದೇ ಹಣ ವಗೃರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲಾ. ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ದಿನಾಂಕ: 24.03.2017 ಮತ್ತು 25.03.2017ರ ಮದ್ಯ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿಕೆಜಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಬ್ಬೀಣದ ಗೇಟು ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಬಾಗಿಲು ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.