Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, July 30, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ wªÀÄätÚ ºÉƸÀ½î ªÀAiÀiÁ: 24, eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÀÄqÀzÀÆgÀÄ, vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À  ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಾವನಾದ ಮಾಳಪ್ಪ ಇವರ ನಡುವೆ ಗೌಡೂರು ಸೀಮಾದ 2 ಎಕರೆ 33 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದಂದತೆ ಭೂ ವ್ಯಾಜ್ಯವಿದ್ದು, ಸದರಿ ಭೂ ವ್ಯಾಜ್ಯವು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಸದರಿ ಜಮೀನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಾಯಿಯಾದ ಗೌರಮ್ಮ ಇವಳ ಪರವಾಗಿ ಆಗಿದ್ದು ಅದೇ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ 1) ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà   FvÀ£ÀÄ 2) ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ ªÀiÁ¼À¥Àà 3) CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ¼À¥Àà J®ègÀÆ eÁ: PÀÄgÀħgÀ, ¸Á: UËqÀÆgÀÄ ಇವರ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದಾಗಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಾಯಿ ಗೌರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ಬಸಮ್ಮಳು ತಮ್ಮ ಹೊಲ ಬಿತ್ತುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 117 /14 PÀ®A. 302, 109 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
   

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.07.2014 gÀAzÀÄ    105 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   18,700/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-07-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-07-2014

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/2014, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29-07-2014 gÀAzÀÄ §eÁd JªÀiï 80 £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-5357 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ ¥ÉAl¥Àà PÉÆÃl®ªÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ©ÃzÀgÀzÀ C§ÄÝ® ¥sÉÊeï zÀUÁð PÀqɬÄAzÀ - ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ±ÀºÀgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ JªÀiï 80 ¹èÃ¥ï DV ©zÁÝUÀ DgÉÆævÀ£À vÀ¯É, ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛ & UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ CA§Äå¯Éãïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÄãÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¥ÉAl¥Àà PÉÆÃl®ªÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29-07-2014 gÀAzÀÄ UÀtgÁd vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ EªÀgÀÄ a¢æ gÉÆÃr£À ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀzÀ ¥ÉmÉÆæ® §APÀ JzÀÄj£À gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ UÁA¢UÀAd PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-16/J¥sï-5291 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ C§Äݯï RAiÀÄƪÀiï EvÀ£ÀÄ ªÉÃUÀªÁV ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀtgÁd EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÉƽ¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ C®à¸Àé®à UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ UÀtgÁd ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29-07-2014 gÀAzÀÄ N«Äß ªÁå£À £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-34/PÉ-2488 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ©ÃzÀgÀzÀ Z˨ÁgÁ PÀqɬÄAzÀ - §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀAiÀiÁ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÄgÀ(J), vÁ: &  f¯Éè ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-2027 £ÉÃzÀPÉÌ »A¢¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® »A§¢ PÀĽwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¸ÀÄeÁvÁ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ CªÀgÀ §®UÉÊ ªÉÄðAzÀ ªÁ夣À ªÀÄÄA¢£À JqÀ mÉÊgÀÄ ºÁAiÀÄÄÝ §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ, JqÀUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ & C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ rQÌ ¥Àr¹zÀ DgÉƦAiÀÄÄ vÀ£Àß N«Äß ªÁå£À£ÀÄß ¤°è¹zÀAvÉ ªÀiÁr Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/2014, PÀ®A 398, 354 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-07-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzï ªÀÄUÀzÀĪÀiï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï SÁ¹ÃªÀĸÁ§ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: eÁAiÀÄUÁAªÀ, ¸ÀzÀå: vÁ¯Á§ PÀmÁÖ CªÀÄ®£ÀUÀgÀ, ºÉÊzÁæ¨Ázï gÀªÀgÀÄ eÁAiÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ§â ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ PÀ£ÀßPÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw E§âgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¥ÁåµÀ£À ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-12/J¯ï-3887 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ eÁAiÀiÁUÁAªÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ eÁAiÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ¯Éà 4 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É MlÄÖ 7 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¨Á°¸ÀÄvÁÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, eÁAiÀÄUÁAªÀ PÁæ¸À¢AzÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ Hj£À ¸ÀAUÀ¥Áà PÁPÀ£Á¼É EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 4 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É 7 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ »A¨Á°¸ÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÀwÛgÀ §AzÀÄ  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÀqÉzÀÄ ¤°è¹zÁUÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ AiÀĪÀĺÁ J¥sï.gÀhÄqï J¸ï £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ M§â£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ ¤£Àß ºÀwÛgÀ JµÀÄÖ ºÀt EzÉ CµÀÄÖ ºÀt £À£ÀUÉ PÉÆqÀÄ E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ºÉAqÀwUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, E£ÀÆß½zÀ 6 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ §ÆPÁð ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃgÉ J¼ÉzÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ ºÉzÀj¸ÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CAvÁ CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉ EzÀÝ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀµÀÖgÀ°è ¹zÁÝ¥ÀÆgÀªÁr PÀqÉ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀÀ C§ÄÝ¯ï ªÉÆû¨ï vÀAzÉ CfÃd ¥ÀmÉî ªÀÄvÀÄÛ  ¸ÉÊAiÀÄzï UÁdÄ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï §²ÃgÀÄ¢ÝãÀ E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr J®ègÀÄ vÁªÀÅ vÀAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀAzÀ 2 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À°è MAzÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ PÀj §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/E-9768 ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ AiÀĪÀĺÁ PÀA¥À¤AiÀÄ J¥sï.gÀhÄqï.J¸ï ©½ §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-37/J¸ï-5310 EzÀÄÝ E£ÉßgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ £ÉÆÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2014, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 29-07-2014 ರಂದು ಮುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಹಾಶವಗಿರಾವ ಪಾಟೀಲ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿ ರ ಮುರ್ಕಿ ಡೋಣಗಾಂವ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಲವು ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಪರೇಲ ಎಂಬ ನಶಿಬಿನ ಇಸ್ಪೇಟ ಜುಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿ ದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ  JA.J¸ï.ªÀÄįÁè ¹¦L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ  ಸಿಪಿಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) dAiÀÄ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, ತಿ: °AUÁAiÀÄvÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ     ¸Á: ªÀÄÄQð ಇವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು 4 ಜನರಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರ ವಶದಿಂದ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ತೋಡಗಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ 2500/- ರೂ ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 236/2014, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29-07-2014 gÀAzÀÄ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ RįÁè ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-7 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ E¹àÃlÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁgÉ CAvÁ ¸ÀAvÉÆõÀ J¯ï.n ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè ¸ÀܼÀzÀ°è ¸Àé®à CAvÀgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ E£ÀÄß 6 d£À J®ègÀÆ ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ, EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè ¸ÀܼÀzÀ°è UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ E¹àÃlÄ DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀjUÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ MªÉÄäÃ¯É CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É WÉgÁªï ºÁQ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ  CªÀgÉ®ègÀ CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁr CªÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1810/- gÀÆ ºÁUÀÆ 4 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉʯï, MAzÀÄ mÁmÁ EArPÁ ªÉÆèÉÊ¯ï ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÁAUÀ ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼À¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 237/2014, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29-07-014 gÀAzÀÄ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¸À§â¯ï §jÃzï ±Á»AiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ PÁgï ¥ÁQðAUï KjAiÀiÁ ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ CAzÁgÀ §ºÀgÀ E¹àÃlÄ DqÀÄwÛzÁgÉ CAvÁ ¸ÀAvÉÆõÀ.J¯ï.n ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ¸À§â¯ï §jÃzï ±Á»AiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ PÁgï ¥ÁQðAUï KjAiÀiÁ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à CAvÀgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ¸À§â¯ï §jÃzï ±Á»AiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ PÁgï ¥ÁQðAUï KjAiÀiÁzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ fAiÀiÁªÀŢݣï vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ§¸Á¨ï ªÀAiÀÄ: 36ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA, ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÁgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃlÄ DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É WÉgÁªï ºÁQ zÁ½ ªÀiÁr J®èjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ 1560/- gÀÆ ºÁUÀÆ 5 ªÉÆèÉʯïUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2014, PÀ®A 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀjQ±À£À ¸Á: ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆåÃvÁìöß UÀAqÀ J¸ï.¸À§ìn£À ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: £ÀA. 181, 9£Éà gÀ¸ÉÛ ¨ÁåAPÀ CªÉ£ÉÆå PÀ¯Áåt£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-43 gÀªÀgÀÄ CªÀjAzÀ 2,75,000/- gÀÆ ¸Á® ¥ÀqÉ¢gÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ C£ÀégÀ eÁ¤ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀeÁÓPÀ ¸Á: ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ CªÀjAzÀ 2,50,000/- gÀÆ ¸Á® ¥ÀqÉ¢gÀÄvÉÛãÉ, F ¸Á®zÀ ºÀt »AwgÀÄV¹gÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ ¸ÀļÀÄî zÁªÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 17-05-2013 gÀAzÀÄ °ÃUÀ¯ï £ÉÆÃn¸À ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ «¼Á¸ÀPÉÌ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ©ÃzÀgÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥Àæw ªÀµÀð ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ±Á¯ÉUÀ½UÉ gÀeÉ EgÀĪÁUÀ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-04-2014 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀjQ±À£À ªÀÄvÀÄÛ 2) EªÀiÁ£ÀªÉïï vÀAzÉ ¨sÁ¸ÀÌgï ºÁUÀÆ 3) C£ÀégÀ eÁ¤ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀeÁÓPÀ J®ègÀÆ ¸Á: ©ÃzÀgÀ F ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr eÉƸɥsï vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà zÁªÀÄgÀV¢Ý ¸Á: ¨ÉÃxÀ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw ¸ÀA¥Àw UÀAqÀ ±ÁAvÀgÁd ¸Á: £ÀdgÀvÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¸Á®zÀ ºÀt PÉÆnÖgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀļÀÄî zÁªÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ºÁQ CªÀjUÉÆ ¸ÀºÀ ªÉƸÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-07-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಂಡಮ್ಮಾ ತಂದೆ ಬಸಯ್ಯಾ ಗುತ್ತೆದಾರ ಸಾ|| ಬಳೂರ್ಗಿ ಇವರು 2008 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮುರ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ತಂದೆ ಬಾಷಾ ಪಟೇಲ ಸಾ||ಬಳೂರ್ಗಿ ಹಾಗೂ ಇತನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ತಾರಾ ಗಂಡ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ  3 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತಾ ದಿನಾಂಕ 24/07/2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಎಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ರುಪಾಯಿ ಕೇಳಲು ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ರವರ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ನಿಂತಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಸದರ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಇತನು ನನಗೆ ಮಾತನಾಡದೆ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿನು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಹೇಗೆ ನನಗೂ ಬಾಹಳ ಅಡಚಣೆ ಇದೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇತನು ಎನು ಮಾತ ನಾಡದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಾಗ ನಂತರ ವಿಚಾರಿಸಲು ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿಆದ ತಾರಾ ನನಗೆ ರಂಡಿ ನಿನ್ನ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ ನಿಲ್ಲು ಅಂತ ಅಂದವಳೇ ನನ್ನ ಕುದಲು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ತನ್ನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ನನಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು ಜೋತೆ ಇದ್ದ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಇತನು ರಂಡಿಗೆ ಬಿಡಬೇಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆ ಇನ್ನೋಮ್ಮೆ ರುಪಾಯಿ ಕೇಳಲು ಬಂದರೆ ಕೈ ಕಾಲು ಮುರಿದು ಹಾಕೊಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೀವ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂಥಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 27-07-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 08-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಚನ್ನಮ್ಮಾ ಗಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಠಪತಿ, ಸಾಃ ಮ. ಸಂ. 5-665, ಛೋಟಾ ರೋಜಾ (ಕೆ) ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ರೋಡ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆ.ಎ 37 ಎಚ್. 7028 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಪಘಾತದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.