Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, October 9, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :09-10-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 09-10-2010
d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2010 PÀ®A 323, 326, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08-10-2010 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ FgÀ¥Áà @ «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÆ DvÀ£À E§âgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÁQ£À PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ(J) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CvÉÛAiÀÄ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ JzÉUÉ, PÀ¥Á¼ÀPÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08-10-2010 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁtĨÁ¬Ä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀÄgÀqÉ ªÀAiÀÄ : 60 ªÀµÀð eÁ: UËAr ¸Á PÁPÀ£Á¼À EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ ªÀÄgÀqÉ ¸Á PÁPÀ£Á¼À EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå £Á¯ÉÌöÊzÀÄ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É QwÛzÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ »ÃVgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÀAqÀ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ£À §® JzÉAiÀÄ°è PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 284/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 427 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08/10/2010 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮¯ÉµÁ vÀUÀAzÉ E¸ÀÄ¥sÀ±Á ±Á«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 58ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á ºÀtPÀÄt EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÃAiÀÄĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ JªÉÄäUÀ¼ÀÄ ªÉÄêÀÅ ªÉÄÃAiÀÄ®Ä gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ Dvï.n.M ZÉÃPï ¥ÉƸÀÖ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® ¸ÀÆvÁgÀ ZÁ®PÀ EArPÁ «¸ÁÖ PÁgÀ £ÀA JªÀiï.ºÉZï-24/¹-9107 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JªÉÄäUÉ rQ̪ÀiÁr CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À §®QÌgÀĪÀ MAzÀÄ VqÀPÉÌ rQ̪ÀiÁr PÁgÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÁj£À°è PÀĽwÛzÀÝ 1) UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ¸ÀÆvÁgÀ 2) C£ÀߥÀÆuÁð UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á® ¸ÀÆvÁgÀ EªÀjUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆæ gÁWÀªÉÃAzÀæ EvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢¯Áè ºÁUÀÄ JªÉÄäAiÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ SÉÆÃqÀÄ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 159/2010 PÀ®A 323, 354, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-10-2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁ; PÀÄgÀħ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á PÀ£ÀPÀzÁ¸À ZËPÀ OgÁzÀ(©) EªÀgÀ ªÀÄ£É ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ DgÉÆæ ±ÁåªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ PÉgÀUÉÆAqÀ gÁªÀtUÁAªÉ ¸Á OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÁ°¤AzÀ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 141/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08/10/10 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀÄqÉ¥Áà ªÀAiÀÄ: 70 G: NPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á UÁzÀV EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á ¸Á UÁzÀV EªÀgÀÄ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÀÆ PÀÆqÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 137/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08/10/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ C° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀĺÉêÀÄÆzÀ C° ¸Á £Á¬ÄPÀªÁqÁ alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁå±À£ï »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/eÉ-1863 £ÉzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV QgÁt CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¹zÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ EgÀĪÀÅ¢®è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2010 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. JPïÖ ;-
¢£ÁAPÀ : 08-10-2010 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀªÁ£À ªÀÄzÀgÀ¸Á »AzÀÄUÀqÉ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä £ÀgÀ¹AUïgÁªÀ vÀAzÉ ®QëöätgÁªÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, J¸ï.¹. ºÉÆ°AiÀiÁ, G: vÀgÀPÁj ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á ªÀÄ£É £ÀA. 7-5-77, UÉÆïÉSÁ£Á ©ÃzÀgÀ. JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ MlÄÖ gÀÆ. 760/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ©½ ºÁ¼ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀ 8 ªÀÄlPÁ aÃn¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á®¥É£À d¦ÛªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2010 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. JPïÖ ;-
¢£ÁAPÀ : 08-10-2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉĺÀvÀgÀUÀ°AiÀÄ §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀĺÀäzï ¸À°ÃªÀiï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï PÀjêÀiï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA. G: jÃPÁë ZÁ®PÀ ¸Á §gÉð(AiÀÄÄ.¦) ¸ÀzÀå C§Äݯï¥sÉÊeï¥ÀÆgÁ zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ MlÄÖ gÀÆ. 530/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 3 ªÀÄlPÁ aÃn¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ï d¦ÛªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 138/10 PÀ®A. 323, 324, 504, eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08/10/10 gÀAzÀÄ 00.10 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzï ±À©âÃgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå zÁ§PɪÁ¯É ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð G: DmÉÆ ZÁ®PÀ ¸Á »ªÀÄävï £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä UÁè¸ï mÉç¯ï ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÝPÉÌ C¯Éèà ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÝ DgÉÆæ FÃvÀÄ ªÀiÁAUÀgÀªÁr ºÀªÀiÁ® PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À E£ÀÄß ªÀÄƪÀgÀÄ C¥ÀjavÀ «ÄvÀægÀÄ J®ègÀÄ ¸Á §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ©Ãgï ¨Ál®¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 08.10.10 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À« £ÀUÀgÀzÀ mÁ¥sÉ mÁæöåPÀÖgï ±ÉÆà gÀƪÀiï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è mÁæöåPÀÖgï £ÀA§gÀ PÉJ 36 Dgï 3129 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ C«£Á±À ªÀªÀÄð vÀAzÉ ¸ÀħâgÁdÄ «zÁåyð ¸Á: gÀºÀªÀÄvï £ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« EªÀjUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀV ©zÀÄÝ UÁAiÀiUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ C«£Á±À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 04.10.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1330 UÀAmÉUÉ PÀĪÀiÁj ZÉÊvÀæ vÀAzÉ GªÀiÁ¥Àw ,17 ªÀµÀð, «zÁåyð¤. ¸Á.¹gÀªÁgÀ FPÉAiÀÄÄ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÃf¤AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÁ°äÃQ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà G¥ÁàgÀ ºÁUÀÆ PÉÆÃj zÉêÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ E§âgÀÆ ¸Á: ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄÉ ZÉÊvÁæ¼À£ÀÄß vÀÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¤Ã£ÀÄ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ¹gÀªÁgÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ ¤£Àß vÀAzÉ, vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉzÀj¹ , fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ ZÉÊvÀæ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ °AUÀ¥Àà¤UÉ ¥ÀæZÉÆâ¹zÀÝjAzÀ , °AUÀ¥Àà£ÀÄ ZÉÊvÀæ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà GªÀiÁ¥Àw EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 08.10.2010 gÀAzÀÄ1900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ GªÀÄ®Æn UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è FgÀ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà CrUÉÃgÀ , °AUÁAiÀÄvÀ ,50 ªÀµÀð, mÉîgï PÉ®¸À ¸Á:GªÀÄ®Æn FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ Nr ºÉÆÃVzÀÝ ,¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ gÀÆ. 510/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 08.10.2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ §AUÁj PÁåA¦£À gÀAUÀ£ÀUËqÀ UÉÆÃzÁ«Ä£À ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀįÁègÀqÉØ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï L gÀªÀgÁzÀ ²æà PÀgÀÄuÉñÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ UÀAUÁzsÀgÀ EªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ G½zÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀiÁr CgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÀt 11,800/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 08.10.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 0730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À vÉVΣÀ PÁåA¥ï zÀ°è ²æà J£ï £ÀgÀ¹AºÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£ÀgÁªï ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ ( ¸ÉʤPÀ) FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ f.¨sÀzÀæA EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ CzÉà PÁåA¦£À f, ªÉAPÀmÉñÀégÀ®Ä ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀ 5 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÉÆÃnð£À°è PÉÃ¸ï ºÁQzÀÝ£ÀÄß ªÁ¥À¸ï vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà J£ï £ÀgÀ¹AºÀgÁªï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.65/10 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ

¢£ÁAPÀ 08-10-2010 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà ¥ÀlÖt±ÉÃnÖ ªÀ:22 eÁ: ¥ÀAZÀªÀĸÁ° G: UËAr PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±À K£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ 3 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ. £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÀVzÀÄÝ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:29-9-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà ¥ÀlÖt±ÉÃnÖ ªÀ:60 eÁ: ¥ÀAZÀªÀĸÁ° ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀ¢®è F §UÉÎ C®è°è £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è. °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÉ¸ÀgÀÄ :- ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà ¥ÀlÖt±ÉÃnÖ ªÀ:60 ªÀµÀð. ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ

JvÀÛgÀ :- 5' 8'' EAZÀ

ZÀºÀgÉ :- ¸ÁzÁ PÀ¥ÀÄà §tÚ .¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ. zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR CzÀð ¨ÉÆüÀÄ vÀ¯É.

PÀ¥ÀÄà ©½ «Ä²ævÀ PÀÄzÀ®Ä

§mÉÖUÀ¼ÀÄ :- 1)MAzÀÄ §zÁ«Ä §tÚzÀ vÀÄA§Ä vÉÆý£À CAV. 2) ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ZÀPÀì ®ÄAV.

3) MAzÀÄ ¯ÁAUÀ ZÀrØ. ªÉÄÃ¯É ºÀ¹gÀÄ mÁªÉÃ¯ï ºÁQgÀÄvÁÛ£É.

¨sÁµÉ :- PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É. EªÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ PÀAmÉÆæïï gÉÆêÀiï PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ F PÉüÀPÀAqÀ «¼Á¸ÀzÀ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA§jUÉ w½¸À®Ä «£ÀAw.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.165/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 08-10-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-25 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¸ÀĤïï vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ ZÉ£ÀßzÁ¸Àgï ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð G: «zÁåyð ¸Á: ºÀÄqÉÆÌà PÁ¯ÉÆä ªÀÄ£É £ÀA E.qÀ§Æè.J¸ï-14 PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢ ¢£ÁAPÀ:06-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä n.«.J¸ï ªÀiÁåPïì. Dgï-100 PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 eÉ-8562 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁåAqï ¯ÁPÀ ªÀiÁr ¤°è¹ HlªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:07-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄÝ ºÉÆgÀ§AzÀÄ £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁåAqï ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè DUÀ UÁ§jAiÀiÁV £Á£ÀÄ C®è°è £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹UÀ°¯Áè £ÀAvÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄgÀ°è «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹UÀ°¯Áè PÁgÀt ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆÃPÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°è ºÀÄqÀÄPÁr £ÀAvÀgÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ CzÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ vÉÆÃj¹zÀ°è £Á£ÀÄ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ «ªÀgÀ 1). ªÀiÁqÀ¯ï :2003 PÉA¥ÀÄ §tÚ 2) n.«.J¸ï ªÀiÁåPïì. Dgï-100 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 eÉ-8562 3) ZÉ¹ì £ÀA 1303F498692 4) EAf£ï £ÀA N6303M554631 CA:Q:20,000=00 gÀÆ/- CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.164/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 08-10-10 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢ ¢£ÁAPÀ: 06-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Àà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 eÉ-1347 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁåAqï ¯ÁPÀ ªÀiÁr ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:07-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä vÁªÀÅ ¤°è¹zÀ eÁUÉAiÀÄ°è vÀÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè DUÀ UÁ§jUÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C®è E°è ºÀÄqÀÄPÁr FUÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ EzÀÄÝ PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ «ªÀgÀ 1) ªÀiÁqÀ¯ï :2000 ¹®égï 2) »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 eÉ-1437 3) ZÉ¹ì £ÀA 00K20F05089 4) EAf£ï £ÀA 00K18E04175 C.Q 30,000=00 ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀÄ: 164/2010 PÀ®A: 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÁ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À £ÀA.03/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 07-10-2010 gÀAzÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÀgÀªÀÄÄr ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ CAzÀ¥Àà vÀÄgÀÄ©£À FvÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ¼É §AzÁUÀ UÀ¼ÉªÀÅ ¤°è¹ ¤AvÁUÀ, UÀÄqÀÄUÀÄ ªÀÄ¼É ºÉZÁÑV ¹r®Ä §rzÀÄ, MAzÀÄ JvÀÄÛ ¸ÀwÛvÀÄÛ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á|| ©zÁÝ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ZÀ£ÀߥÁà vÀAzÉ ªÀiÁzÀÄgÁAiÀÄ PÉÆÃn EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 32 qÀ§Æè 4854 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¥À£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 32 « 2623 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ £ÀfÃgÀ CºÀäzÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹, Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ. ZÀ£ÀߥÁà EvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀjavÀ ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ :-

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :²æà zÁªÀ®¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ªÀÄįÁè ¸Á|| ¸ÀÄA§qÀ gÀªÀgÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ RÄweÁ ¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ £ÀªÀÄä d«Ää£À MrØ£À ºÀwÛgÀ M§â C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå ©¢ÝzÉ. CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À° C¸Àé¸ÀÜ£ÁßV ¸ÀwÛgÀĪÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.