Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, January 3, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಶಶಿಕಾಂತ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಹಾಜನ ಉ|| ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ|| ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಡಿತಿಯ ಲಾಕರದಲ್ಲಿ ನಗದು ಹಣ 95,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇಟ್ಟು ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 03-01-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಅಡತಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ಸಾಮಾನುಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೇ ಅಂಗಡಿಯ ಮೇಲಿನ ಪತ್ರಾ ಕತ್ತರಿಸಿ ಆಲಮಾರಿ ಒಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿರುವ 95,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 02/2013 ಕಲಂ, 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

 ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

        FgÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ , ªÀAiÀÄ: 35ªÀ, eÁ: £ÁAiÀÄPï , G: PÀÆ°PÉ®¸À , ¸Á: PÁ¤ºÁ¼ï , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ , ºÁ.ªÀ: ºÉgÀÆgÀÄ , vÁ: UÀAUÁªÀw FPÉAiÀÄÄ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ eÁ: £ÁAiÀÄPï , ªÀAiÀÄ: 40ªÀ, ¸Á: PÁ¤ºÁ¼ï , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FUÉÎ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , CªÀ½UÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ , CªÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ zÀıÀÑlPÉÌ §°AiÀiÁV ºÉAqÀwUÉ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ , CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀzÀÄ , PÀÆ° ªÀiÁrzÀ ºÀt PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉÆqÀÄ CAvÁ QjQj ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è CªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ FUÉÎ 06 wAUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÆgÁzÀ ºÉgÀÆjUÉ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß CPÀÌ£ÉÆA¢UÉ PÀÆ° ªÀiÁqÀÄvÁÛ fêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ , ¢: 31-12-2012 gÀAzÀÄ dªÀ¼ÀUÉÃgÁzÀ°è vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£É UÀȺÀ¥ÀæªÉñÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ºÉgÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÉÎ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À JªÀiï.f ¸ÀPÀð¯ï(CPÁÖç UÉÃmï) ºÀwÛgÀ vÁªÀÅ §AzÀ DmÉÆÃzÀ°èzÁÝUÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ  DvÀ£ÀÄ §AzÀÄ HjUÉ ºÉÆÃUÉÆÃuÁ ¨Á CAvÁ PÉÊ »rzÀÄ dUÀ먀 vÁ£ÀÄ ºÉÆÃUÀzÀÝjAzÀ vÀ£Àß°èzÀÝ ¸ÀtÚ ZÁPÀÄ«¤AzÀ DPÉAiÀÄ JzÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ZÀÄaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÁ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.03/2013 PÀ®A. 498(J) , 324 , 504 , 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

  ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ²æà PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÀÄUÀÎ¥Àà ªÀAiÀÄB47 ªÀµÀð GBMPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. (1) xÁªÀĸÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÌ GBPÀgÀªÀ¸ÀÆ°UÁgÀ UÁæ.¥ÀA.ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ(2) zÉÆqÀØ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀĸÀÌ GB¦rN UÁæ.¥ÀA.ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ(3) ªÉAPÉÆç vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀĸÀÌ GBUÁæ.¥ÀA.¸ÀzÀ¸Àå ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ(4) zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀĸÀÌ GBUÁæ.¥ÀA.¸ÀzÀ¸Àå ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ (5) AiÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ DzÀ£ÀUËqÀ ªÀAiÀĸÀÌ ¸ÁB ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-10-2010 jAzÀ 03-08-2011 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è UÁæªÀÄUÀ¼À C©üªÀÈ¢üÞ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ §AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀzÀj UÁæªÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà C©üªÀÈ¢Ý ªÀiÁqÀzÉà ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîÌAqÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ, ¸ÉßûvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉArgÀ ºÉ¸Àj£À°è £ÀPÀ° zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ CªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ZÉPï §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ¨ÁåAPÀ SÁvÉUÉ dªÀiÁ¬Ä¹ MlÄÖ 12,00000/- (ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ) gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÉÆøÀ ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ®¥ÀmÁ¬Ä¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÁªÀÄUÁjUÀ½UÉ §AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. PÀjAiÀÄ¥Àà£ÀÄ   CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀ ºÀtzÀ «ªÀgÀ PÉýzÀÝPÉÌ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛêÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2013 PÀ®A 120-©,409,420,466,467,506 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

 UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

     ¥ÉÆîgÁd vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð, eÁ;-ºÀjd£À,G:-PÀÆ®PÉ®¸À,¸Á:-dªÀ¼ÀUÉgÀ,ªÀÄvÀÄÛ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà eÁ;-ºÀjd£À,G:-PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ. FvÀ£ÀÄ ¸ÀéAvÀ CtÚvÀªÀÄäA¢gÀjzÀÄÝ, UÉÆëAzÀ FvÀ£ÀÄ ¢£Á®Æ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, F §UÉÎ ¥ÉÆîgÁd£ÀÄ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸À® F jÃw PÀÄrAiÀÄĪÀzÀÄ ¸ÀjAiÀįÁè CAvÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÁUÀ E§âgÀ°è dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 02.01.2013 gÀAzÀÄ ¥ÉÆîgÁd£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ MªÉÄäïɠ  UÉÆëAzÀ FvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt PÉÊAiÀÄ°è PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ »AzɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  02/2013. PÀ®A.324 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ:- 02-01-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 815 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀUÀqÀA§½ UÁæªÀÄzÀ°è CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ,30ªÀµÀð,PÀ¨ÉâÃgÀ ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À,¸Á- ªÀUÀqÀA§½ FPÉAiÀÄÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀqÉUÉ  ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà PÀ¨ÉâÃgÀÄ ¸Á- ªÀUÀqÀA§½  FvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J¯É ¸ÀÆ¼É £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÉÆrè PÉüÀ®Ä §A¢¢ÝÃAiÀiÁ ¤£ÀUÉ £ÁaPÉ E®èªÉãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ DPÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¨ÉÊzÀÄ 2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà E§âgÀÄ PÀ¨ÉâÃgÀÄ ¸Á-ºÀÆ«£ÉqÀV F »AzÉ ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀÄÝ E£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ §Ä¢Ý §A¢®èªÉãÀÄ CAvÁ CAzÀÄ DPÉUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, DPÉAiÀÄÄ UÀAqÀ£À JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼À£ÀÄß ºÀ°è¤AzÀ PÀqÉzÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2013 PÀ®A, 341,504,324,506 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¦.¹.Dgï./J¸ï.¹. J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

   ²æà CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät eÁBªÀiÁ¢UÀ,ªÀAiÀÄ-28ªÀµÀð r.J¸ï.J¸ï.PÁAiÀÄðPÀvÀð, ¸ÁBPÉ.UÀÄqÀ¢¤ß  FvÀ£ÀÄ PÀ.UÀÄqÀ¢¤ß UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ §æµÀÖZÁgÀzÀ «gÀÄzÀÝ F »AzÉ zsÀgÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è ¢.02-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À« ¬ÄAzÀ §AzÀ ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ CªÀÄgÉñÀgÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è DVgÀĪÀ §æµÀÖZÁgÀzÀ §UÉÎ ZÀZÉð ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ JPÁJQAiÀiÁV UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è §AzÀ 1] £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà eÁwB AiÀiÁzÀªÀ 2] §dÓtÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà eÁwB PÀÄgÀħgÀÄ3] zÁåªÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà eÁwB £ÁAiÀÄPÀ 4] ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ ¦qÀØAiÀÄå eÁwB £ÁAiÀÄPÀ5] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà eÁwB £ÁAiÀÄPÀ,6] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ eÁwB £ÁAiÀÄPÀ7] gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà eÁwB £ÁAiÀÄPÀ8] §¸Àì¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ dA§®¢¤ß eÁwB£ÁAiÀÄPÀ J®ègÀÆ ¸ÁB PÉ.UÀÄqÀ¢¤ß UÀÄA¥ÀÄUÀÆr §AzÀÄ CªÀÄgÉñÀ£ÉÆA¢UÉ  dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ J¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉêÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄä ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ vÀ¤SÉ £ÀqɸÀĪÀªÀgÀÄ ¤ÃªÁågÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À PÉÆgÀ¼À¥ÀnÖ »rzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÉƼÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ §ÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ DvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀݪÀjUÉ ¸ÀºÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr eÁvÀ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ zËdð£ÀåªÉ¸ÀVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ   zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 1/2013 PÀ®AB 143,147,341,323,355,504,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹,ªÀÄvÀÄÛ PÀ®AB 7 [1] [r] ¦.¹.Dgï.PÁAiÉÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ. PÀ®AB 3 [1] [10] ¸ï.¹/J¸ï.n.¦.J.PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

 
 

²æÃ.ªÀĺÀäzï G¸Àä£ï ¨Á¼É vÀAzÉ ¢.zÀªÀ®¸Á§ ¨Á¼É,73ªÀµÀð.¤ªÀÈvÀÛ ²PÀëPÀgÀÄ ¸Á- £ÉÃvÁf Nt zÉêÀzÀÄUÀð    FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ-18/10/12 gÀAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ £ÉÃvÁf NtÂAiÀÄ°è ²æÃ.ªÀĺÀäzï G¸Àä£ï ªÀÄvÀÄÛ   ªÀÄ£ÀÆìgÀ CºÀäzï vÀAzÉ ¢.C§ÄÝ¯ï  EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ²æÃ.ªÀĺÀäzï G¸Àä£ï FvÀ£ÀÄ   vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ°ègÀĪÀ DvÀ£À  ªÀÄ£É £ÀA-6-3-94/2(N¯ïØ).6-3-103/2( £ÀÆå) £ÉÃzÀÝgÀÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄïÁѪÀt ªÉÄÃ¯É ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ½AzÀ ¤ÃgÀÄ §gÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÀÆìgÀ CºÀäzï vÀAzÉ ¢.C§Äݯ FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2jAzÀ 4 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ²æÃ.ªÀĺÀäzï G¸Àä£ï FvÀ£À   eÁUÀzÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrPÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ    PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ  G½zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ DvÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ  PÀÆqÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ,  PÀlÖqÀ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ M¼ÀUÀqÉ ¤£Àß ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß  ªÀÄUÀ£À£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2013 PÀ®A-448,323,504,506(1),109 gÉ/« 34 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 


 


 

PÉÆêÀÄ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð.£ÀA.94/2© MlÄÖ 4 JPÀgÉ 30 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ £ÁUÀAiÀÄå ªÀ¸ÀÛçzÀ ¸Á.PÉÆÃrºÁ¼À vÁ.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ. FvÀ¤UÉ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ªÀiÁ£Àå GZÀÒ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ vÀqÉAiÀiÁeÉÕ EzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ £ÁUÀAiÀÄå ªÀ¸ÀÛçzÀ ¸Á.PÉÆÃrºÁ¼À vÁ.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ. FvÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß G®èAX¹, ¸ÀzÀj d«Ää£À°è PÀÆ° d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¢£ÁAPÀ.27-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ §AzÀÄ D d«Ää£À°è ¨É¼ÉzÀ 20 aîUÀ¼ÀµÀÄÖ C.Q.gÀÆ.45000/-UÀ¼ÀµÀÄÖ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ. CAvÁ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà EªÀÄr ¸Á.PÉÆêÀÄ£ÀÆgÀÄ vÁ.°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2013 PÀ®A.379, 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.01.2012 gÀAzÀÄ  72 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  17,800/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ,


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


  

 

 

 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-01-2013This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-01-2013


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 01/2013 PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ:-
¢£ÁAPÀ 02-01-2013 gÀAzÀÄ 13:30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw vÀÄPÀ̪ÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÉÃgÀ G|| PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| ªÉƼÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ JgÀqÀ£Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C²éä EªÀ¼ÀÄ ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ°è 8 £Éà vÀgÀVwAiÀÄ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É. ¢£ÁAPÀ 24-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÉÆêÀÄĪÁgÀ ¢ªÀ¸À ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ C²éä EªÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ K£ï ªÀiÁqÀÄwÛ £ÀªÀÄä eÉÆvÉ ¸Éâ PÀ¼ÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÉÆÃt £ÀqÉ CAzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ DgÁªÀÄ E®è £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ° EgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÀl ªÀiÁrzÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¸Éâ PÀ¼ÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÁAAiÀÄPÁ® ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ 6 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj C²éä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁt°®è . J°èAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉ Dl DqÀ®Ä ºÉÆÃV§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É PÀĽvÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ®è PÉýzÁUÀ J®ègÀÄ £ÀªÀÄäUÉ UÉÆwÛ®è JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. CA¢¤AzÀ EA¢£À ªÀgÉUÉ J®è PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢üPÀjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr PÉýzÁUÀ J°èAiÀÄÆ PÀÆqÀ CªÀ¼À ¥ÀvÉÛ DUÀ°®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 02/2013 PÀ®A: 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹:-
ದಿನಾಂಕ  02/01/2013 ರಂದು ¦üAiÀiÁ𢠲æà r. gÁªÀÄÄè vÀAzÉ ªÉAPÀlAiÀiÁå zÁ¸Àj 42 ªÀµÀð, ªÀÄÄ£ÀßgÀPÁ¥Á ªÉÄùÛç, ¸Á: C£ÀªÁqÀ ªÀÄAqÀ® f¯Áè ªÀĺÉçħ£ÀUÀgÀ (J.¦.) gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉAiÉÄ£ÉAzÀgÉ ಬೆಳಿಗೆ ಸಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ದೇವರ ದರ್ಶನ  ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಬಿಕ್ಷಪತಿ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ರಾ.ಹೆ-9 ರ ಮುಖಾಂತರ ಮನ್ನಾಏಖೇಳ್ಳಿ ದಾಟಿ ಮೀನಕೇರಾ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ J.¦.Dgï.n.¹. §¸Àì £ÀA. J¦-28/gÀhÄØ-3734 £ÉÃzÀÝgÀ ಚಾಲಕನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಸನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದರಿಂದ ಕಾರ ಚಾಲಕನ್ನಾದ ಬಿಕ್ಷಪತಿ ಇತನಿಗೆ ಬಲಗಡೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ರಾಮಮ್ಮ ಇವಳಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಗೈ ರಟ್ಟೆ ಮುರಿದು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಶಿವಕುಮಾರ ಇತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಬಲಗೈ ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಧರ ಇತನಿಗೆ ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ನನಗೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹಲು ಇತನಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುವಾಗ ದಾರಿ ಮದ್ಯ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
  
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 01/2013 PÀ®A: 41(r), 102 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ:02/01/2013 gÀAzÀÄ ²æà C§Äݯï gÀeÁPï  ¦J¸ïL(C.«) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹-1506 ±ÀjÃ¥sï ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹-1312 ²ªÁf gÀªÀgÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è §gÀĪÀ «ÄÃgÁUÀAeï ZÀZÀð ºÀwÛÃgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÉÃPï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ 1615 UÀAmÉUÉ UÁzÀV PÀqɬÄAzÀ   DgÉÆæ ªÀÄfÃzÀSÁ£À vÀAzÉ d¨ÁâgÀSÁ£À ¥ÀoÁt ªÀ:22 ªÀµÀð G:DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á:UÁzÀV EvÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32 PÉ-9163 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ £ÁªÀÅ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¸ÀzÉà ºÁUÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® §UÉÎ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀÄ«£ÀzÀÄÝ EgÀ§ºÀÄzÉÃAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 01/2013 PÀ®A: 354, 504 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 02-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À CQÃð ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°ÃUÉÃgÁ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ PÀÆ° EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß JªÉÄä ªÉÄʸÀ®Ä vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀj§¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄoÀ zÁn PÁ®zÁjAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ºAiÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ dVÎzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀÄ KPÉ dV΢ CAvÀ PÉýzÁUÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Áà ªÀiÁgÀÄw EvÀ¤UÉ £ÉÆÃr DgÉÆæzÁUÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
  

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಮಾನ್ಯ ಎಸ್‌.ಪಿ ಸಾಹೇಬ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರ ಆದೇಶ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಪಿಎಸ್‌ಐ ಫರತಾಬಾದ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಮಂತಕುಮಾರ ಪಿಎಸ್‌ಐ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಶಹಾಬಾದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಡಿವೈಎಸ್‌ಪಿ ಸಾಹೇಬ ಶಹಾಬಾದರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಹಾಬಾದದ ಭೀಮಾಶಂಕರ ವಡ್ಡರರವರ ಮನೆಯ  ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 6 ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 50,170/- ರೂ ಹಾಗೂ  ದ್ವಿ-ಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:01/2013 ಕಲಂ:79,80 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ್‌ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಧನು ತಂದೆ ಡೊಂಗ್ರು ಪವಾರ ವ:23 ಸಾ:ಬಾಲುನಾಯಕ ತಾಂಡಾ  ಮುಗಳನಾಗಾಂ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:02/01/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಹಾಬಾದ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಟಂಟಂ ನಂ:ಕೆಎ-32/ಬಿ-7160 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಾಂತನಗರ ಮಜೀದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸಣ್ಣ ಬ್ರೀಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟಂ ಟಂ ಅಫೇ ಮೀನಿಗೂಡ್ಸ್‌ ನಂ.ಕೆಎ-32 ಬಿ-1650 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಇತನು ತನ್ನ ಟಂಟಂ ನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ತಲೆಗೆಟೊಂಕಕ್ಕೆಬಲಗಾಲ ಮೋಳಕಾಲಿಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಟಂಟಂದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಶರಣ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇತನಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಚಾಲಕರಿಗೆ ಯಾವುದೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 02/2013 ಕಲಂ:279,337  ಐಪಿಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.