Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, December 29, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 29/12/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 29-12-2010

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2010, PÀ®A 307, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ : 27-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CdÄð£À ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ G: PÁgï ZÁ®PÀ ¸Á: d£ÀªÁqÀ EvÀ£ÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¨Á§Ä vÀAzÉ «ÃgÀ¥ÀuÁÚ ¥À£Áì¯É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: d£ÀªÁqÀ ºÁUÀÆ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ ¸Á: d£ÀªÁqÀ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀ£À vÀªÀÄä£À «µÀAiÀÄzÀ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆrè¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ EvÀ£ÀÄ MwÛ »r¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹®PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2010, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 21-12-2010 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ PÀjñÁä UÀAqÀ CdAiÀÄ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖÃªï ºÉÆwÛ¸ÀĪÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖªÀ CxÀªÁ CzÀgÀ §£Àð® ¸ÉÆàÃlUÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ªÉÄʬÄUÉ ºÀwÛ ªÉÄʸÀÄlÄÖPÉÆArzÀjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ; 22-12-10 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 28-12-10 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ PÀjñÁä EªÀ¼ÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸Áé«Ä²æà UÀAqÀ ¸Á£ÀÄ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁAUÀgÀªÁr ¸Á: UÉƪÀAr mÁmÁ £ÀUÀgÀ ªÀÄÄA§¬Ä (JªÀÄ.J¸À) EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 181/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28/12/2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï ªÀÄPÀÆâ¯ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ºÀ¤Ã¥sï, ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, ¸Á eɸÁÌA PÀZÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0630 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ZÁ®PÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd G: ¸ÀA:JªÀÄ.ºÉZï-12/rE-9599 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÉïÉé ¥ÉƯï PÀA§PÉÌ rQÌ¥Àr¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000 gÀÆ. «zÀÄåvï PÀA§ £ÀµÀÖ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀHj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28/12/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ±ÀªÀÄð ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ DgÉÆæ 1] £ÁUÉñÀ vÀAzÉ «oÉÆèÁ PÁA¨Éî 2] ©üêÀÄ vÀAzÉ £ÁUÉñÀ PÁA¨Éî E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2010 PÀ®A 324, 504, eÉÆvÉ 34 L,¦,¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28/12/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉʧģÀ©Ã UÀAqÀ gÀ¹ÃzÀSÁ£À ¥Á±ÁSÁ£À ªÀAiÀÄ; 50 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G; ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á; gÁAiÀÄ¥À½î vÁ; OgÁzÀ(©) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÉÊeÁzÀ©Ã UÀAqÀ C¤Ã¸ÀSÁ£À EªÀ¼ÀÄ PÀ¸À UÀÆr¹ £ÀªÀÄä ¨sÁUÁ¢AiÀĪÀgÁzÀ DgÉÆæ RªÀÄgÀ¥Á±Á UÀAqÀ ¸ÉÊ,D¥sÀ¸ÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄƪÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: gÁAiÀÄ¥À½î vÁ: OgÁzÀ[©] EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆqÉUÉ ºÀaÑzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ PÉÊ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 205/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 28/12/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ¦gÁf ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ®A¨Át ¸Á; «ÄgÀR® xÁAqÁ EªÀgÀÄ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð ¸Á: «ÄgÀR® EvÀ£À DmÉÆà mÁæ° £ÀA.JªÀiï.ºÉZï.13/Dgï.6783 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±ÀÑPÁ¼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¥À°ÖªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L,¦,¹ ;-
¢£ÁAPÀ : 28/12/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ RªÀÄgÀ¥Á±Á UÀAqÀ ¸ÉÊ.C¥sÀ¸Àgï ªÀAiÀÄ; 50 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G; ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á ; gÁAiÀÄ¥À½î vÁ; OgÁzÀ(©) EªÀgÀ ¨sÁUÁ¢AiÀĪÀ¼ÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ eÉʧģÀ© UÀAqÀ gÀ¹ÃzÀSÁ£À ºÁUÀÆ E£ÀÄß LzÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: gÁAiÀÄ¥À½î vÁ; OgÁzÀ [©] EªÀgÀÄ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ PÀ¸À ºÁQzÁUÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠫ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/2010, PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAUÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ºÉÆüÀPÀgÀ ¸Á: ªÀÄÄQð ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆæ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀÄzsÁªÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á: ªÀÄÄQð EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ PÀ°è¤AzÀ ¨É£Àß°è ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2010, PÀ®A 279, 427 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/12/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0615 UÀAmÉUÉ C¥ÀjavÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉ.J.39/4566 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̽fvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ aAZÉÆýî PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ UÁA¢ü ZËPÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ qÁ ¨Á¨Á ¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀĽUÉUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr CAzÁdÄ 8 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/2010, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ«í JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 28/12/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ CmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ a¢æ-ªÉÄÊ®ÆgÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°ÖAiÀiÁV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ PÁgÀt CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw, 18 ªÀµÀð ¸Á: ±ÀªÀIJïÁ¥ÀÆgÀ [J¦] ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ CmÉÆÃZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆà ZÁ®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:28.12.2010gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉUÉ PÀgÀrUÀÄqÀØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ £ÀA§gï¬Ä®èzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÁÝA @ ¸À°ÃA vÀAzÉ £À©¸Á§, 19 ªÀµÀð, G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: £ÀªÀiÁdUÉÃj UÀÄqÀØ, ªÀiÁ£À« FvÀ£À£ÀÄß ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÝ JJ¸ïL. ²æà ªÀiÁgÉ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤°è¹ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÀÝjAzÀ DvÀ¤AzÀ 1)£ÀA§gï E®èzÀ n«J¸ï ¸ÁÖgï ¹n ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï, EAd£ï £ÀA§gï£ÀÄß ¥ÀÆwðAiÀiÁV C½¹ ºÁQzÀÄÝ, ZÉ¹ì £ÀA§gï JAr625 PÉJ¥sï5JPïì61J¯ï50658 C.Q.gÀÆ.30,000/- 2)AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯É ¥ÀvÀæUÀ½®èzÀ «rAiÉÆÃPÁ£ï r«r ¥ÉèÃAiÀÄgï ªÀiÁqÀ¯ï r«r 5002 C.Q.gÀÆ.2000/- ªÀÄvÀÄÛ 05 ««zsÀ PÀA¥À¤UÀ¼À ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.5,500/- EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝ, CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄ


 

    ¢£ÁAPÀ:28.12.2010gÀAzÀÄ gÁwæ 7.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ-°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÉÄâ£Á¥ÀÄgÀ ºÀwÛgÀ CgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ vÉÆêÀıɥÀà 20 ªÀµÀð, ¸Á: ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.36/Cgï2730£ÉÃzÀÝgÀ°è ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß »AzÉ PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄâ£Á¥ÀÄgÀPÉÌ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä zÉëUÉ PÁ¬ÄPÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¹ÌqÁØV ©zÀÄÝ E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà CªÀÄgÉñÀgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, CgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà£À£ÀÄß ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.


 

        ¢£ÁAPÀ:27.12.2010gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢:28.12.10gÀ ¨É½UÉÎ 0630 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀÄgÀUÀÄAmÁ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ UÀAUÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ°è §¸À¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà gÁªÀÄgÀnÖ 23ªÀµÀð, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: UÀÄgÀUÀÄAmÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À »A¢¤AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆëzÀÄÝ 8-10 ¢£ÀUÀ½UÉƪÉÄä §gÀÄwÛzÀÝ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀzÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ vÀ£ÀUÉ JgÀqÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽ªÉ CAvÁ ¨ÉÃeÁgÁV ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ²æà CªÀÄgÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

        ¢£ÁAPÀ:16.12.2010gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ:®Qëöä 16 ªÀµÀð, PÀ¥ÀÄà §tÚ, JvÀÛgÀ-4.00¦Ãmï, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä, zÀÄAqÀĪÀÄÄR, GzÀÝ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆUÀÄ, ¤Ã° §tÚzÀ ¹ÃgÉ GlÄÖPÉÆArzÀÄÝ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ¼É FPÉAiÀÄÄ ªÉƺÀgÀA ºÀ§â £ÉÆÃqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ CA¢¤AzÀ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¢:28.12.10gÀAzÀÄ ²æà ªÀiË®¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :²æà gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀıÁAvÀ¥Àà ¥ÁªÁr ¸Á: CvÀ£ÀÆgÀ vÁ: C¥sÀd®¥ÀÆgÀ f: UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zsÀªÀÄðtÚ E§âgÀÄ PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ32 « 538 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ UÀAeï ¢AzÀ ºÀĪÀiÁߨÁzÀ jAUï gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÀªÀÄðtÚ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ eÁj©zÀÄÝ E§âjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: gÉÆÃeÁ (©) UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÀUÁð PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 32 « 6494 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ¸ÉÊPÀ®UÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹, £À£ÀUÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :gÁfêÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆAZÀÄ ºÁQ PÀĽwzÀÝ 1) C£ÀégÀ ±ÀºÁ vÀAzÉ UÀÄ®eÁgÀ ±ÀºÁ ¸Á: d¯Á®ªÁr §qÁ gÉÆÃeÁ UÀÄ®§UÁð, 2) ªÀĺÀäzÀ ±ÉÆúɧ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ gÀÄPÉÆä¢Ý£ï ¥ÀmÉî ¸Á:SÁj ¨Ër ªÉÆ«ÄãÀ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð 3) C§ÄÝ® SÁ¢ügÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ¥sÁgÀÄPÀ ±ÉÃR ¸Á: PÁ° UÀĪÀÄäd bÉÆÃmÁ gÉÆÃeÁ UÀÄ®§UÁð 4) C§ÄÝ® CfêÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃd §ºÁzÀÄÝgÀ ¸Á: SÁj ¨Ër ªÉÆëģÀ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ²æà ªÀiÁtÂPÀ¥Àà ¦.J¸ï.L (C«) ZËPÀ oÁuÉ UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ M§â DgÉÆævÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ 1 PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ, 10 ¥Áè¹ÖPï ºÀUÀÎ, 4 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ §mÉÖ, 1 PÀ©âtzÀ vÀ®ªÁgÀ, SÁgÀzÀ ¥ÀÄr ªÀÄvÀÄÛ 1 dA¨Áå ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÀÄÝ F PÀÄjvÀÄ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.