Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, July 31, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 31/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 31/07/
UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-7-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¹zÀÝUÉÆAqÀ ±ÉÆïÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: OgÁzÀ (©), ¸ÀzÀå ±Á¹Ûç £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw C¤ÃvÁ UÀAqÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: OgÁzÀ (©) EªÀjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ JzÉ £ÉÆêÀÅ CUÀÄwÛzÉ ZÀ½ dégÀ §gÀÄwÛªÉ JAzÀÄ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà G½zÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ®¸ÀPÉÌ JAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸Á®zÀ ¨ÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥sÁå¤UÉ ¥Á°¸ÀÖgÀ §mÉÖ¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2010 PÀ®A 279, 304[J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 30/08/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1115 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: rVÎ EªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §¢¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà¤UÉ rQÌ ªÀiÁr PÁgÀÄ ¤°è¸ÀzÉà ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, JqÀPÀ¥Á¼ÀzÀ°è, UÀmÁ¬Ä ªÉÄïÉ, ¨Á¬ÄUÉ, ªÀÄÆVUÉ, §®¨sÀPÁ½AiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, §®UÁ®Ä ªÉÆîPÁ®Ä PɼÀUÉ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 191/2010 PÀ®A 317 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-7-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ºÉjUÉ CzÀ MAzÀÄ ¢ªÀ¸ÀzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ UÁqÀð£À PÀ¼ÀUÀqÉ CgÀtåzÀ°è ©¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ «ªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ªÀUÉÎ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ UÁqÀð£À ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2010 PÀ®A 295 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29,30/07/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÁzÉÃ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§-WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ §ÄzÀÝ, §¸ÀªÀ, CA¨ÉÃqÀÌgï gÀªÀgÀ ¨sÁªÀ avÀæ«gÀĪÀ PÀ©âtzÀ ¨ÉÆÃqÀð ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ªÀiÁºÁvÀägÀ ¨sÁªÀ avÀæPÉÌ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ PÉñÀj §tÚ ZÉ°è CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: PÁzÉÃ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ ©üêÀĹAUÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw ®A¨Át GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: qsÁPÀÄ vÁAqÁ dA§V EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À vÀAzÉ, CtÚ ªÀÄvÀÄÛ CwÛUÉ vÀªÀÄä eÉƼÀzÀ°è ºÉÆ®zÀ°è ¸ÉÃzÉ PÀ¼ÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ºÉêÀįÁ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ ¸Á: gÁªÀĪÀvÀÛ vÁAqÁ (J¦) EªÀgÉ®ègÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉøÀgÀÄ ¨ÉüÉAiÀÄ ºÉÆîzÀ°è §AzÀÄ ¨ÉÃ¼É w£ÀÄßwÛgÀĪÁUÀ zÀ£ÀUÀ½UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆmÉÖUÉAiÀÄ°è PÀnÖ ºÁQ¹gÀÄvÁÛgÉ. CªÁUÀ zÀ£ÀUÀ¼À ªÀiÁ°PÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ JPÉ ¤ªÀÄä PÉÆmÉÖUÉAiÀÄ°è ºÁQ¢Ýj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ ¤ªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¨ÉÃ¼É w£ÀÄßwÛzÀݪÀÅ DzÀÝjAzÀ zÀ£ÀUÀ½UÉ £ÀªÀÄä PÉÆmÉÖUÉAiÀÄ°è ºÁQzÉÝªÉ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¨É¤ß£À°è ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ, JqÀUÀqÉ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ §rUɬÄAzÀ §®UÀqÉ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 151/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31/07/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÁ±À¥Éà ¨sÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: D£ÀAzÀªÁr zÁzÁæ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPï ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ ±ÀlgÀzÀ JgÀqÀÄ QðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ 1) £ÀUÀzÀÄ a®ègÉ »ÃUÉ 2000/- gÀÆ, 2) UÀÆ®Ø ¥sÁèöåUï ¥ÀÄr 2 C.Q 3200/- gÀÆ, 3) ©æ¸ÁÖ¯ï ¹UÀgÉmï ¥ÀÄr 3 CQ. 3200/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 8500=00 UÀ¼ÀzÀÄÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:30.07.2010 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɬÄAzÀ 22.00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è RavÀ ¨sÁwä ªÉÄðAzÀ ²æà PÀȵÀÚªÉÆúÀ£ï ¦æ¤ì¥Á®gï ¸ÀPÁðj LnL PÁ¯ÉÃeï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ CzsÀåPÀëgÀÄ LnL ¥ÀjÃPÁë ¸À«Äw gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉà C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÉêÁ LnL PÁ¯ÉÃeïUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÉÆÃ¥Á® eÉ.n.N ¸ÉêÁ LnH PÁ¯ÉÃeï gÀªÀgÀÄ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, «ZÁj¸À¯ÁV ºÉÆgÀUÀqɬÄAzÀ §AgÀ ¥ÀjÃPÀëPÀgÁzÀ J.©.§rUÉÃgï gÀªÀgÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃ£É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt J.©.§rUÉÃgï EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:31.07.2010 gÀAzÀÄ 01.00 UÀAmÉUÉ ²æà PÀȵÀÚªÉÆúÀ£ï ¦æ¤ì¥Á®gï ¸ÀPÁðj LnL PÁ¯ÉÃeï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ CzsÀåPÀëgÀÄ LnL ¥ÀjÃPÁë ¸À«Äw gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÀÄAd½î UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, GgÀÄPÀÄAzÀªÀÄä -ªÀÄÄzÀÝ¥Àà zÀA¥ÀwUÀ¼À 15 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 09.05.2010 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀÄAd½î UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è §»zÉÃðµÉUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ZÀÄmÁÖPÀ¯ï UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ZÀÄmÁÖPÀ¯ï ¸ÀtÚ ªÀiÁgÉ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ FªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ CªÀgÀÄ EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ C¥ÀºÀgÀt PÉÆ̼ÀUÁVgÀĪÀ ¨Á®QAiÀÄ vÁ¬Ä GgÀÄPÀÄAzÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ:23.05.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀAzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:29.07.2010 gÀAzÀÄ ZÀÄmÁÖPÀ¯ï UÉÆÃ¥Á® ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁVzÀÝ PÀÄ:§ÄdÓªÀÄä @ VÃvÀªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝ¥Àà §AUÁj, EªÀ¼À£ÀÄß AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÉÊzsÀåQÃAiÀÄ aQvÉìUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:30.07.2010gÀAzÀÄ r¸ïZÁdð DzÀ£ÀAvÀgÀ PÀÄ:§ÄdÓªÀÄä @ VÃvÀªÀÄä¼À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ zÀ°è ºÁdgï ¥Àr¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:20.05.2010 gÀAzÀÄ DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀĺÀ§Æ§£ÀUÀgÀzÀ gÁfêÀ UÁA¢ü ¯ÉÃOmï£À°ègÀĪÀ ¸Á¬Ä¨Á¨Á ªÀÄA¢gÀzÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV, C°èAiÉÄà ºÉƸÀ PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðt PÁªÀÄUÁj £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ C°èAiÉÄ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß ¥ÀwAiÀÄÄ ¥Àæw¢£À zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ C¥Áæ¥ÀÛ AiÀÄĪÀw CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢zÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A:376 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA C¼ÀªÀr¸À®Ä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀÄ£À« ¸À°è¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ

¢£ÁAPÀ:31.07.2010 gÀAzÀÄ 01.00UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.32,J.10£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ UÉÆgÉèÁ¼ï PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À¸ÀASÉå:PÉJ.37,8835 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£ÀzÀ PÁå©£ï ¥ÀÆwð dfÓ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀA¢Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà 26 ªÀµÀð, ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀ¤UÉ ¸ÉÖÃjAUï JzÉUÉ vÀUÀÄ° ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ªÀiÁzÀAiÀÄå vÀAzÉ PÀjAiÀiÁ±ÉnÖ 55 ªÀµÀð, ¸Á:¸Á®AaªÀÄgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀ¤UÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiÁzÀAiÀÄå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:30.07.2010 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÉA¥ÀħtÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36,PÀÆå.8342 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-E®PÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ U˸ï UÁågÉÃeï ºÀwÛgÀ PÀAzÀPÀzÀ ºÀwÛgÀ DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¤AwzÀÝ gÀ«AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà ¸Á:§¤ßUÉÆüÀ, EªÀgÀ 5 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄvÀæ CªÀÄgÉñÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:29.07.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ªÉÄÃWÀ£ÁAiÀÄPÀ ¸Á: D¯ÉÆÌÃqïvÁAqÁ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ «gÀÄ¥ÁQë vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¤£Éß DlªÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ºÉÆqÉ¢¢ÝÃj EªÀvÀÄÛ ¹QÌ¢ÝÃj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:30.07.2010 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ 50 ªÀµÀð, ¸Á:§¤ßUÉÆüÀ EªÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉÃUÁæªÀÄzÀ ¥Àæ¸À£ÀßPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉÆãÀ¥Àà & UÉÆãÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà E§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ±ÀgÀt¥Àà£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ ¸ÁQë £ÀÄrAiÀÄÄvÉÛãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ±ÀgÀt¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:22.05.2010 gÀAzÀÄ 11.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ JA.©.¥Án¯ï & gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ªÀQîgÀÄ E§âgÀÆ ¸Á:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄEªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ PÀ®äoï PÁA¥ÉèPïì ªÀÄÄA¢£À C¥ÉÆæÃZï gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß CwPÀæªÀÄt ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ PÁA¥ÉèPïì£À°è ¨ÁrUÉ EzÀݪÀjUÉ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ QjQj ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ, r.J¸ï.PÀ®äoÀ vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå PÀ®äoÀ ªÀQîgÀÄ ¸Á: PÀ®äoÀ PÁA¥ÉèPïì ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀĤ°è¹zÀ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ£ÀÄ ºÉUÀ°UÉ PÉʺÁQ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÀ¯ÉèªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ¸ÀºÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:30.07.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀ®äoï PÁA¥ÉèPïì PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀªÀjUÉ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ r.J¸ï.PÀ®äoÀ ªÀQîgÀÄ ¢£ÁAPÀ:30.07.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:19.07.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀ¼Àî«gÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á: DAiÀÄ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀ¼Éà ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ DAiÀÄ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è CAUÀrAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ CzÉ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ PÁqÀ¥Àà 22 ªÀµÀð, EªÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ UÀÄAqÁ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄvÀÛ £ÁªÀÅ J¸ï.¹.d£ÁAUÀzÀªÀjzÉÝÃªÉ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ PÉüÀ®Ä §AzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É CmÁæ¹n PÉÃ¸ï ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:30.07.2010 gÀAzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹, F.gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ F.«ÃgÀgÁdÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.07.2010gÀAzÀÄ 20.30UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄäªÁ¸ÀzÀªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ C.Q.gÀÆ:48,000/-ªÀiË®åzÀ vÀªÀÄä ºÉÆAqÁ AiÀÄƤPÁ£Àð ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36, «.2663 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:30.07.2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ F.gÁªÀÄPÀȵÀÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST. REPORTED CRIME

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ

ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀ£À §AzsÀ£À: ¢£ÁAPÀ 30/07/2010gÀAzÀÄ ²æà ©.¹zÀÝUËqÀ ¦.J¸À.L [PÁ¸ÀÄ] ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ ±Á¹Ûç ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¸ÀAUÀ滹 ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÉÆA¢UÉ ±Á¹Ûç ZËPÀ ºÀwÛgÀ vÉgÀ½ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ D «ZÁj¹zÁUÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆ¥Á® vÀAzÉ ºÁd¥Áà zÀ¼ÀªÁ¬Ä JAzÀÄ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À£ÀÄß §A¢¹ CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 485 gÀÆ. MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¥É£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Friday, July 30, 2010

Raichur District Press Note

ªÀÄ£É UÀ¼ÀîgÀ §AzsÀ£À

    °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtUÀ¼À°è PÀ¼ÉzÀ 2-3 wAUÀ½¤AzÀ ºÉaÑzÀ ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¨sÉâü¸ÀĪÀ°è ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀgÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 30/07/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ²æà r.PÉ. ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ ¹.¦.L. ªÀÄ¹Ì & ²æà ªÀiÁgÀÄw J¸ï. UÀļÁîj ¦.J¸ï.L. ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ

gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß 1] ªÀÄAdÄ @ PÀ¼Àî ªÀÄAd @ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ±ÉmÉÖtÚªÀgï, 20 ªÀµÀð, ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á: ²ªÀ¥ÀÄvÀæ£ÀUÀgÀ D£ÀAzÀ£ÀUÀgï gÀ¸ÉÛ ºÀ¼Éà ºÀħâ½î, ºÁ.ªÀ. ªÀgÀÆgÀÄ vÁ: ºÀħâ½î f: zsÁgÀªÁqÀ. 2]±ÀAPÀgï vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà PÁ£À£À, 23 ªÀµÀð, aQèUÉÃgï, ªÉÆÃqÀPÁ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ²ªÀ¥ÀÄvÀæ£ÀUÀgÀ D£ÀAzÀ£ÀUÀgï gÀ¸ÉÛ ºÀ¼Éà ºÀħâ½î, f: zsÁgÀªÁqÀ. 3]¨sÀzÀæ @ ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ªÀdÓtÚªÀgï, 23 ªÀµÀð, ¥ÉÃAnAUï ªÀPÀìð, aQèUÉÃgï, ¸Á: ²ªÀ¥ÀÄvÀæ£ÀUÀgÀ D£ÀAzÀ£ÀUÀgï gÀ¸ÉÛ ºÀ¼Éà ºÀħâ½î, f: zsÁgÀªÁqÀ.JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ DgÉÆæ £À 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ°è JgÀqÀÄ ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ ¥ÀlÖtzÀ°è DgÉÆæ £ÀA 2 ºÁUÀÆ 3 £ÉÃzÀݪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj 3 ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr §AUÁgÀzÀ ºÁUÀÆ ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ §UÉÎ M¦àPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀ 6 vÉÆ¯É ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï »ÃUÉ MlÄÖ 1,92,562/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    F ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¨sÉâü¸ÀĪÀ°è ªÀiÁ£Àå ²æà n.Dgï. ¸ÀÄgÉñÀ L.¦.J¸ï. f¯Áè ¥ÉưøÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀ, ²æà CAf£É¥Àà C¥ÀgÀ f¯Áè ¥ÉưøÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æà DAf£ÉÃAiÀÄ G¥À ¥ÉưøÀ C¢üPÀëPÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹.¦.L. ªÀĹÌ, °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ, ¦.J¸ï.L. ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ºÁUÀÆ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ GvÀÛªÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 30/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 30/07/2010
UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28-7-2010 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ CªÀÄgÀ vÀAzÉ PÀıÁ®gÁªÀ vÉÆgÀt ªÀAiÀÄ: 14ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G; «zsÁåyð ¸Á;amÁÖ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è n.«.AiÀÄ°è QæPÉmï Dl £ÉÆÃqÀÄvÁÛ PÀĽwzÁÝUÀ CªÀ£À vÁ¬Ä NzÀÄ JAzÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¨ÉÊAiÀiÁÝUÀ ¸ÀzÀj CªÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ ¹nÖ£À CªÉñÀzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ vÀgÀPÁjUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀ PÀÄr¢gÀÄvÁÛ£É. aQvÀì PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ£À°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ DzÀgÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀıÁ®gÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà vÉÆgÀt ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÉÆmÁgÀ ªÉÄÃPÁ¤PÀ ¸Á:UÉÆgÀ£À½î UÁæªÀÄ ¸ÀzÀå amÁÖ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 24/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29-07-2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ eÉÃmÉ¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà §ÄUÀmÉãÀªÀgï ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgï G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á AiÀÄPÁ¥ÀÄvÀgÀ EªÀgÀÄ ¸Á®zÀ ¨sÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ gÉêÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ eÉmÉÃ¥Áà §ÄUÀmÉ£ÀªÀgï ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgï G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 15/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/07/2010 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ gÀªÉÄñÀ£À vÀAzÉ JªÀÄ.PÉ ²ªÀzÁ¸À£À ªÀAiÀÄ: 51 eÁ: C¢ zÁæ«ÄqÀ G: PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæªÁ¸À C©üªÀÈ¢AiÀÄ°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄAiÀÄÆgÁ ºÉÆÃl® gÉÆÃA £ÀA 210 gÀ°è ºÀÈzÀAiÀÄWÁvÀÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁgÁ£ÁxÀ ±ÉnÖ vÀAzÉ © dUÀ£ÁxÀ ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ : 51 ¸Á: ªÀÄAiÀÄÆgÁ ¨ÁjÃzÀ ±Á» ºÉÆÃl® ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2010 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 347 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/07/10 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪À¸ÀAvÀ vÀAzÉ PÁ¯ÉÆèèÁ eÁzsÀªÀ ¸Á: amÁæ(PÉ) EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ PÉýzÀgÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2010 PÀ®A 295 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/07/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚAiÀiÁå vÀAzÉ ¥ÀAZÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á ºÁ®ºÀ½î [PÉ] EªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÀªÀtÚ£À ªÀÄÆwðUÉ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà M§âjVAvÀ ºÉaÑ£À QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀtÚ£À ªÀÄÆwðUÉ ¨sÀUÀߪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ zÀȵÀÌøvÀå J¸ÀVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛAiÀiÁVgÀ° ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ §A¢ü¹ PÁ£ÀƤ£À ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀªÀÄä°è «£ÀAw¸ÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29-07-2010 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¯Á®¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á: ¯ÁzsÁ EªÀgÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 2 E§âgÀÄ ¸Á: ¯ÁzsÁ EªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À PÉüÀUÉ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É G½zÀªÀgÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/07/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ §AqÁgÉÀ ªÀAiÀÄ: 25ªÀµÀð eÁ : PÉÆý, ¸Á ºÀ½î EªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ WÀl£ÉAiÀÄ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ DgÉÆævÀ ªÉʪÀÄ£À¹¤AzÀ DgÉÆæ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÉAPÀl PÁå¸É ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄƪÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ºÀ½î EªÀgÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ, §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÄʯÉÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2010 PÀ®A 498 [J], 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/07/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAd£Á UÀAqÀ ¹zÀÝuÁÚ ©gÁzÁgÀ ¸Á ±ÀAPÀgÀ ªÁr vÁ avÁÛ¥ÀÆgÀ f UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå ¨Á宺À½î EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ 1] ¹zÀÝtÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ©ÃgÁzÁgÀ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ±ÀAPÀgÀ ªÁr avÁÛ¥ÀÆgÀ f UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå ¹zÉÝñÀégÀ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2010 PÀ®A 279, 427, 295 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30-07-2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æøÉÆÃ¥À£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà aAvÁQPÀgï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á: aAvÁQ vÁ: OgÁzÀ EªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ¯Áj §AzÀÄ wgÀÄV¸ÀĪÁUÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËQUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ZËPÀ £ÀµÀÖ UÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28/7/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 0200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉãÀAiÀÄå vÀAzÉ ZÀÄ£ÀߥÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: ¯Áj QèãÀgï ¸Á: PÁUÀÄ¥À°è £É®ÆègÀ ªÀÄAqÀ® f: £ÉîÆègÀ (J¦) EªÀgÀÄ ¯ÁvÀÆgÀPÉÌ gÁ.ºÉ 9 gÀ ªÉÄïÉÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨ÁA¨É PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ ¸ÀºÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É JgÀqÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀgÀÄ JzÀÄgÀÄ §zÀÄgÁV M§âjUÉƧâgÀÆ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ JzÀÄj£À ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ZÁ®PÀ¤UÉ JqÀQ«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ QèãÀgÀ eÁ»AVgÀ EªÀ¤UÉ §®UÀqÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉÉ ºÁUÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :PÀĪÀiÁj PÀ«vÁ vÀAzÉ §°gÁªÀÄ ZÀªÁít ¸Á: PÉÃgÀÆgÀ vÁAqÁ ºÁªÀ: UÁf¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ.32/ ºÉZï.5153 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ®ÄUÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà «ÃgÀtÚ ¥Ánî ¢£ÁAPÀ 21.07.2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ UÀÄ®§UÁð PÉAzÀæ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ºÉÆÃmÉî PÀªÀÄ® ¥ÀPÀÌzÀ gÉÆÃr¤AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ £À£Àß JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ E§âgÀÄ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ CAzÁdÄ 20 jAzÀ 30 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÀÄ §AzÀªÀgÉà vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ZÁPÀĪÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¤£Àß ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉzÀj¸À®Ä ¥ÁægÀA©¹zÀgÀÄ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ºÀt EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV M§â£ÀÄ £À£ÀUÉ MwÛ »rzÀÄ E£ÉÆßçâ£ÀÄ £À£Àß eÉé£À°ègÀĪÀ 4 ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ® C:Q: 1,200/- »ÃUÉ MlÄÖ 5,200/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d§jzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ C°èAiÉÄà £ÀÆQ¹ ©lÄÖ Mr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :qÁ|| JªÀiï.J¸ï zÀqÀªÉ N.¦.r ¸Àdð£À f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-07-2010 gÀAzÀÄ £À£Àß D¥ÀÛgÀ ªÀÄzÀÄªÉ «ÃgÀ±ÉʪÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ°è EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄzÁåºÀß ¸ÀÆÌn £ÀA: PÉJ 32 PÉ 4653 C||Q|| 12,000/- ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÝ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀzsÀĪÀgÀjUÉ ±ÀĨsÀºÁgÉʹ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁVzÉ £Á£ÀÄ ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀÆÌn EgÀ°®è. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢®è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¥ÉưøÀ ªÀ±À¢AzÀ DgÉÆæ Nr ºÉÆÃzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦ ¸ÁºÉç UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ£ÀéAiÀÄ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 182/10 PÀ®A: 379 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ vÀ¤SÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ vÁºÉÃgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® £À© ªÀAiÀÄ|| 18, G|| UËAr PÉ®¸À, ¸Á|| ²æÃZÀAzÀ ºÁ||ªÀ|| vÁd £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £À£Àß ªÀÄÄAzÉ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀ ªÉƨÉÊ®zÉÆA¢UÉ RÄzÁÝV ºÁdgÁV ±ÀgÀuÁUÀvÀ£ÁVzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ ¥ÉÆãï PÀgÉ §AvÀÄ, ¥ÉÆãï PÀgÉ §AzÀ vÀPÀët ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ¯É vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ²æà ©.J¸ï. ªÀiÁ®UÀwÛ ¦.L. r.¹.L.© WÀlPÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ
¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

d£ÀgÉÃlgÀ ©r ¨sÁUÀUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà §AqÉ¥Àà UËqÀgÀ, ¹¤AiÀÄgï ªÀiÁå£ÉÃdgï, ¸Á|| PÁ¥ÉÆÃðgÉñÀ£À ¨ÁåAPï ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-07-2010 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðlzÀ PÁ¥ÉÆÃðgÉñÀ£À ¨ÁåAPÀ »AzÀÄUÀqÉ RįÁè eÁUÀzÀ°è EnÖzÀÝ ¨ÁåAQ£À d£ÀgÉÃlgÀ£À ©r ¨sÁUÀUÀ¼ÁzÀ ¯ÉÊ£Àgï, ¦¹Ö£À ¨Áålj, ¥sÁå£ï, EvÁå¢ C||Q|| gÀÆ.11900/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀiÁ®£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ
¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

CmÉÆà jÃPÁë PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀtÚ¥Àà PÉÆÃj ¸Á|| ºÁUÀgÀV vÁ: f¯Áè UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030jAzÀ 2045 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ ¹.n. §¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß CmÉÆà £ÀA§gÀ PÉ.J.32-8941 C||Q|| 45000/- ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀÄ®§UÁð f¯Éè,

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

aAZÉÆý oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 19.07.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß aAZÉÆý §¸À ¤¯ÁÝt¢AzÀ PÀĪÀiÁj gÉÆût vÀAzÉ ²ªÀ£ÁUÀAiÀÄå ªÀ|| 18 ªÀµÀð ¸Á|| ¥Àl¥À½î, EªÀ¼À£ÀÄß ªÀĺÀªÀÄäzÀ gÀ¦üà EvÀ£ÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£É CAvÁ ²æà ±ÀªÀ£ÁUÀAiÀÄå ¸Á|| ¥Àl¥À½î EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

«zÁåyð¤ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁºÁvÁä §¸ÀªÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æÃ.«ÃoÀ¯ï gÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw gÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ¸Á:ºÀħâ½î, vÁ: D¼ÀAzÀ ºÁ.ªÀ. §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ®¤ 4£Éà PÁæ¸À ±ÁAªÀÄgÁªÀ ªÀÄ£É UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ QÃwð vÀAzÉ «ÃoÀ¯ï gÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀ:17 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉýzÉ PÉüÀzÉ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è J¯Áè PÀqÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹UÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JªÀiï© £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:29.07.2010 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀįÉèñÀ ¸Á: PÀqÀ¢¤ßUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ 21 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßUÉ, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ CvÉÛ CªÀÄgÀªÀÄä, ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd, ²ªÀÅ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ PÀÄrðUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, £ÀxÀ£ï @ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ PÉÆÃw vÀAzÉ ¸ÀÄzÀgÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄtÚ ¨Á®UÀÄqÀØ EªÀgÀ ºÉÆÃl¯ïUÉ §AzÀÄ ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁªÀÄtÚ£À ¥ÀwßAiÀÄÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ zÀÄqÀÄØ PÉüÀÄwÛÃAiÀiÁ FªÀgÉUÉ £Á£ÀÄ AiÀiÁjUÀÆ zÀÄqÀÄØ PÉÆnÖ®è ¤AzÀÄ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr, C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°è EzÀݪÀgÀÄ ©r¹PÉÆArzÀÝPÉÌ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ ªÀÄ»¼É PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 27.07.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 0700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw ºÀ£ÀĪÀÄAw vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 25 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:PÀ®ÆègÀÄ FPÉAiÀÄÄ §»zÉÃð¸ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ CzÉÃUÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ªÀiÁr¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ wgÀÄUÀĸÀÄwÛ, ¤Ã£ÀÄ ºÁåUÉ F Hj£À°èzÀÄÝ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄwÛà CAvÀ CA¢zÀÝ jAzÀ 1300 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¨sÀAqÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ 2220 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ £ÀgÀ¸À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 26.07.2010 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÁ®¨sÁ« vÁAqÁzÀ ¤ªÁ¹ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ¸ÀĪÀiÁ¨Á¬Ä vÀAzÉ »ÃgÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj 17 ªÀµÀð, FPÉUÉ CzÉà vÁAqÁzÀ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ UÀÄqÀÄUÀÄAn 21 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹, CªÀ¼À EZÉÑUÉ «gÉÆÃzsÀªÁV ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ¼À£ÀÄß PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è d§j ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ²æêÀÄw vÁgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ »ÃgÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA:134/10 PÀ®A 420,376 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ UÀÄgÀÄUÀÄAn 21 ªÀµÀð, ®ªÀiÁt ¸Á: ºÁ®¨sÁ« vÁAqÁ FvÀ£À£ÀÄß ¥ÉưøÀ oÁuÁ CªÀgÀtzÀ°èzÀÝ ±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÉưøÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ²æêÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd UÀÄAvÀUÉÆüÀ, 21 ªÀµÀð, ªÀqÀØgï ¸Á: D¯ÉÆÌÃqï FPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðªÁzÀgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁUÀ°®èªÉAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ FUÉÎ £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ vÀªÀgÀÆgÁzÀ UÉÆÃ¥Á®¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 29.07.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢PÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C¯ÉÆÌÃqÀ UÁæªÀÄzÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ UÀAqÀ ,CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ¸ÉÃj ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 29.07.2010 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ §¼ÁUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀiË£ÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CzÉà UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀ 7 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉÖÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ §¼Á£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.LgÀªÀgÁzÀ ²æà CdgÀÄ¢ÝÃ£ï ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr ,DgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 4100/- ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ §¼ÁUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ²æêÀÄw CªÀÄÈvÁ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¸Áé«Ä ¸Á:ªÀiÁ£À« FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß°èzÀÝ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt LzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À CtÚ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt ªÁ¥À¸ï PÉýzÀÝPÉÌ PÉÆqÀzÉà vÀ£ÀUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ²æêÀÄw CªÀÄÈvÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

1] PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2010 PÀ®A 353, 323, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 29-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃzsÀgÀ vÀAzÉ vÀªÀ£À¥Àà ªÀAzÀPÀÄzÀj ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð eÁ.eÉÊ£ï G.¸ÁÖ¥sï £À¸Àð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 28-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ zÉêÀgÁd PÉÆmÁj ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ 3 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ aPÀ̪ÀÄä¼Á GªÀiÁ gÀªÀgÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤Ã£Éà PÁgÀt£ÁVgÀÄwÛ CAvÁ CªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÀ¯Éè ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À®Ä CrØ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 207/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 28-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw-zÉøÁ¬Ä PÁåA¥ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «zÁå£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ PÁgÀ£ÀÄß £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤AvÀ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀÄPÉÆnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥ÉmÁÖV UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2010 PÀ®A 78 (J) PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 29-07-2010 gÀAzÀÄ D¥Á¢vÀ PÁ¹A¨Á§Ä vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ªÀAiÀÄ : 52 ªÀµÀð. ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥À UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ UÀuÉñÀÀ ªÀÈvÀÛzÀ°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DmÉÆà £ÀA PÉ.J. 25/9865 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, D¥Á¢vÀ¤AzÀ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉ.J. 25/9865, ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1220-00, 2 N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ, 4] MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUï mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï. zÉÆgÉwzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/2010 PÀ®A 498(J), 323, 304 (©) gÉ/« 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3, 4 r.¦ AiÀiÁåPÀÖ

¢£ÁAPÀ. 29-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀA/ ¤AUÀ£ÁAiÀÄÌ ºÉƸÀ½î ¸Á. »gÉà ¹AzÉÆÃV EªÀgÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®PÀëöäªÀÄä JA¨ÁPÉAiÀÄ£ÀÄß F 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §¸Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥Á®UÀÄt PÉÆqÉPÀ¯ï EªÀjUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ CªÀjUÉ ¸ÀzÀå E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®PÀëöäªÀÄä½UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ PÉÆqÀÄ CAvÀ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ 25000=00 gÀÆ. ªÀgÀzÀQëuÉ ªÀÄvÀÄÛ 2. 1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁAqÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÉÛÃªÉ EµÉÖïÁè PÉÆlÖgÀÄ PÀÆqÁ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¥Á®UÀÄt PÉÆqÉPÀ¯ï CªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ dAiÀÄgÁªÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ wªÀÄäPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ ¥Á®UÀÄt EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ gÀAUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ gÁªÀiÁAeÉ£ÀªÀÄä EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¢£Á®Ä QgÀÄPÀļÀ ªÀÄvÀÄÛ avÀæ »A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ DPÉ ¢£ÁAPÀ. 29-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. EªÀgɯÁè PÀÆr £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ¸Á«UÉ PÁgÀtgÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.38/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ºÀµÀðzÀ E¸Áàvï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ §Æ¢AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ FUÀ 2-3 ¢£ÀUÀ½AzÀ zÀƼÀ¤AzÀ G¹gÁlPÉÌ «¥ÀjÃvÀ vÉÆAzÀgÉiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 29-07-2010 gÀAzÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ G¹gÁlzÀ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁV ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÁV vÉÆAzÀgÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ PÀvÀðªÀå CzsÀðPÉÌ ©lÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ UÉÃmï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ PÀĹzÀÄ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.124/2010 PÀ®A 41 (1) (r) ªÀÄvÀÄÛ 102 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 29-07-2010 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀzÀ ¦.J¸ï.L §¸À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj AiÀiÁzÀ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉÃmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¯Á®§ºÁÀzÀÆgÀ ±Á¹Ûçà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä C°è E§âgÀÆ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ gÉʯÉéà ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀA§gÀ ¥Éèmï E®èzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ ¤°è¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ CªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉ EzÀÝzÀÝjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ FUÉÎ 7 wAUÀ¼À »AzÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ PÀA¦èAiÀÄ°è gÁAiÀįï gÉøÉÆÖÃgÉAl ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀÝ 1 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 4 wAUÀ¼À »AzÉ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ §¸ÁÖAqÀ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ 1 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ SÁ¹A C° @ SÁ¹A vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ ElV ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ElÖAV §nÖ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀqÀØæ ºÀnÖ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. ºÁ:ªÀ: PÀÄzÀjªÉÆÃw vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð ªÉÄúɧƧ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÉÄÃPÁå¤Pï ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀqÀØæ ºÀnÖ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. CAvÁ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À «ªÀgÀ

1] »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¥ÀÄà §tÚ¢ÝzÀÄÝ

ZÉ¹ì £ÀA -ºÉZïJ10EJ89J¥sï31269, EAd£À £ÀA -ºÉZïJ10EE89J¥sï17170

2] ªÉÄúɧƧ ºÀwÛgÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¥ÀÄà §tÚ¢ÝzÀÄÝ

ZÉ¹ì £ÀA - JA©J¯ïºÉZïJ10E99J¥sï06837, EAd£À £ÀA - ºÉZïJ10EJ99J¥sï08110.

Thursday, July 29, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29/07/2010
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 14/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C«ÄãÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ»vÁ§¸Á§ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: SÉÃqï EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ±À©âÃgï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è JqÉ ºÉÆqÉzÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÉĬĹPÉÆAqÀÄ gÁwæ 23:30 UÀAmÉUÉ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¥ÀÈPÀÈw «PÉÆ¥À¢AzÀ ªÀļÉUÁ½¬ÄAzÀ vÀÄA¨Á ºÀ¼ÉAiÀÄzÁzÀ PÀgÉAmï ªÉÊgÀ PÀrzÀÄ ©zÀÄÝ PÀgÉAmï ºÀwÛzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 140/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀ«AzÀ vÀAzÉ ªÉÊd£ÁxÀ WÀAmÉ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ zÀ°ÃvÀ, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À PÁPÀ£ÁzÀ £Áå£À¥Áà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà WÀAmÉ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA JAJZÀ-24/J¯ï-8956 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¹ÃvÁgÁªÀÄ gÀd¥ÀÆvÀ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ Hl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ J¯ï.L.¹ PÀbÉÃjAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ ©æÃd ºÀwÛÃgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀĪÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥sÀÄ°UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁPÀ¤UÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 224/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/07/2010 gÀAzÀÄ PÉ.E.© 220 PÉ.«. ¯ÉÊ£ï mÁªÀgïì£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÀÆ°PÁgÀgÀÄ d®¸ÀAV UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁr aãÀPÉÃgÁ gÉÆÃr¤AzÀ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉJ-39/n-1641 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É mÁæöåPÀÖgï mÁæöå° ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ mÁæöå°AiÀÄ°è PÀĽvÀ 13 d£À PÀÆ°PÁgÀgÀÄ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ JªÀiï.¨Áå£Àfð vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚAiÀiÁå ªÀÄÄ£ÀzÀgÀ ZË¢æPÀªÀÄ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, G: PÉ.E.© 220 PÉ.«. mÁªÀgïì ¸ÀÄ¥ÀgïªÉÊdgï, ¸Á: PÉÆvÁÛPÉÆmÁ ªÀÄAqÀ¯ï £ÁUÀ®G¯Áè¥ÁqÀÄ, f¯Éè: ¥ÀæPÁ±ÀªÀÄ [J¦] EvÀ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠯Áj £ÀA PÉJ-39/5270 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ «oÀ®, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉÃl eÁªÀ¼ÀÄ (JA.J¸ï.) EvÀ£ÀÄ gÁ.ºÉ-9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÉÆUÀzÁ¼À ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ¥sÁåQÖçAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-11/3998 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: GqÉÆÃd, vÁ: PÀZÀªÀÄ, f: ¸ÀvÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¯ÁjUÉ MªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁr JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯Áj ¸ÉÊrUÉ MªÉÄäÃ¯É ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ®Ä vÉÆqÀAiÀÄÄ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ Qè£Àgï¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É UÀmÁ¬ÄUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 159/2010 PÀ®A 381 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 28-07-2010 gÀAzÀÄ PÁgÀAeÁ ¥ÉÃ¥Àgï «Äïï£À°è ¢£ÀUÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ ¥sÁåQÖçà ¸ÉÆÖÃgï¢AzÀ £Á®ÄÌ ¨ÉÃjAUï C.Q 480/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀgÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÁgÉrØ ªÀiÁå£ÉÃdgï PÁgÀAeÁ ¥ÉÃ¥Àgï «ÄÃ¯ï ¹AzÀ§AzÀV EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ PÀ«vÁ¼ÀUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ±ÉÃRgÀ¥Àà ºÀnÖ vÀAzÉ wªÀÄätÚ 50 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÉÆ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ F ªÀÄzsÀå EªÀj§âgÀ ªÀÄzsÀå dUÀ¼ÀªÁV ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì GAmÁVzÀÄÝ CzÉ ¹nÖ¤AzÀ ªÉÆ£ÀߪÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä ªÀÄ®è¥Àà ªÀiÁ£À« EªÀ¤UÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà ºÀnÖ EªÀ£À£ÀÄß PÉƯɪÀiÁqÀĪÀAvÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀ «µÀAiÀÄ ±ÉÃRgÀ¥Àà¤UÉ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÀÄÄAzÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:22.07.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ®è¥Àà ªÀiÁ£À« ªÀÄvÀÄÛ E¤ß§gÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:28.07.2010 gÀAzÀÄ 10.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÉÃRgÀ¥Àà£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¨sÉÆøÀgÁdÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è zÉÆgÉwgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆ£ÀߪÀÄä¼À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ ªÉÆ£ÀߪÀÄä£À vÀªÀÄä ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âgÀÄ ¸ÉÃj PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÀzÁé¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ JADgïJ¸ï gÉʸï«Ä¯ï »AzÀÄUÀqÉ CAzÁdÄ 30 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ±ÀªÀ ©¢ÝgÀĪÀÅzÁV ¢£ÁAPÀ:03.03.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ªÀåQÛ¬ÄAzÀ PÀgÉ §AzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV, AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ C¥ÀjavÀ CAzÁdÄ 30 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É zÉÆqÀØ PÀ®è£ÀÄß JwÛºÁQzÀÝ jAzÀ ªÀÄÄR & vÀ¯ÉUÉ §®ªÁzÀ UÁAiÀĪÁV ªÀÄÄR ZÀ¥ÀàmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À §®UÉÊAiÀÄ°è "ªÀÄvÉÛ ºÀÄnÖ ¨Á gÁdtÚ" CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ²æÃPÀAoÀ CAvÁ CZÉÑ ªÀÄvÀÄÛ ºÁ«£À avÀæ EgÀĪÀ CZÉÑ EgÀÄvÀÛzÉ. PÉÊUÉ PÉA¥ÀÄzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CUÀ® PÀjªÀÄt zÁgÀ PÀnÖPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀPÀÛ©zÀÄÝ MtVgÀÄvÀÛzÉ. ±ÀªÀzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É w½UÀįÁ© §tÚzÀ nñÀlð, ¤Ã°§tÚzÀ ¥ÁåAmï, ¤Ã° §tÚzÀ CAqÀgÀªÉÃgï ªÀÄvÀÄÛ GqÀzÁgÀ zsÀj¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:02/03.03.2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ PÉƯɪÀiÁr ¸ÁPÁëzsÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁ¼ÀĪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É zÉÆqÀØPÀ®Äè JwÛºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀAvÉ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ£À «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ PÉƯÉAiÀÄ PÁgÀtªÀ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÀ¢Ý ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉUÉ ªÀUÀðªÁVzÀÝjAzÀ ²æà ªÉÊ.J¸ï. KUÀ£À UËqÀgï ¹¦L AiÀÄgÀUÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ²æÃzsÀgÀ 30 ªÀµÀð ¸Á:PÉÆvÀÛ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ CAvÁ w½zÀħA¢zÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛÃPÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ:28.07.2010 gÀAzÀÄ «gÉñÀ vÀAzÉ gÁdtÚ 25 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆvÀÛ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà 25 ªÀµÀð, ¸Á: AiÀÄPÁè¸À¥ÀÆgÀÄ ºÁ:ªÀ: wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ ¥ÉÃmÉ (frvÉÆÃl) gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉ UÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ vÀ¥ÀÄà M¦àPÉÆArzÀÝjAzÀ §AzsÀ£ÀzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀߣÀĸÀj¹, £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:28.07.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå, AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà & ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¸Á: RgÁ§¢¤ß UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ RgÁ§¢¤ß UÁæªÀÄzÀ AiÀÄAPÀAiÀÄå F¼ÀUÉÃgÀ EªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ©üêÀÄtÚ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÀzÀ¸Àå¤UÉ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è PÉ®¸À PÉÆr¸ÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ©üêÀÄtÚ£ÀÄ £Á£ÀÄ CzsÀåPÀë£À®è £À£Àß ¥Àwß CzsÀåPÀë½zÁÝ¼É DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉýj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥sÁæ¤ì¸ï EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:28.07.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ RgÁ§¢¤ßUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀÄ£ÀªÀð¸Àw AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è PÀlÄÖªÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀw¬ÄAzÀ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è VqÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ UÀÄArUÀ¼À£ÀÄß PÀÆ°PÁ«ÄðPÀjAzÀ ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÁVzÀÄÝ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï CzsÀåPÉëAiÀÄ UÀAqÀ ©üêÀÄtÚ, ªÀÄUÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ & C½AiÀÄ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆr UÀÄArUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ£ÀÄ £Á£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÀzÀ¸Àå¤zÀÄÝ £À£ÀUÀÆ ºÀPÀÄÌ EzÉ £À£ÀUÀÆ UÀÄAr vÉÆÃqÀĪÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀAiÀÄå, gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ & §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÁUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:27.07.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¸Á: ¨ÁåUÀªÁmï UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©üêÀÄtÚ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ dUÀ¼ÁªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ©üêÀÄtÚ£ÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ¹lÄÖªÀiÁrzÀÝPÉÌ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà & DvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ £ÁUÀ¥Àà E§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ©üêÀÄtÚ£À ¥Àwß AiÀÄ®èªÀÄä½UÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ©üêÀÄtÚ ¢£ÁAPÀ:28.07.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:28.07.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ®APÉ¥Àà , AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ »ÃgÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ & zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÉÆãÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á:PÀ®AUÉÃgÁ EªÀgÀÄ §¸À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¨sÀdAwæ EªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PËlÄA©PÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ §¸À¥ÀàÀ£À ªÀÄUÀ¤UÀÆ ºÁUÀÆ ©r¸À®Ä §AzÀ §¸À¥Àà£À CtÚ£À ªÀÄUÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ¤UÀÆ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ §¸À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:28.07.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¸Á:ªÉÄzÀQ£Á¼ï UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ «gÀÄ¥ÀtÚ EªÀjUÉ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ AiÀiÁPÉ PÉÃ¸ï ªÀiÁr¹¢Ý CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ E§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ GªÉÄñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:28.07.2010 gÀAzÀÄ 00.20 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ®ètÚ ¸Á:§AzÉÆrØ vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ»ÃAzÁæ C¯Áá DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.33, 7289 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ºÉƸÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ CªÀÄgÀtÚ vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ ¸ÀÄAPÁ¥ÀÆgÀÄ ¸Á:§AzÉÆrØ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà AiÀiÁ¼ÀV ¸Á:ªÀÄAUÁå¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 7 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CªÀÄgÀtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ²æà J¸ï.JA.N¯ÉÃPÁgï ¹¦L ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà JA.eÉ.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¦J¸ïL ªÀiÁ£À« oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.07.2010 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀPÀÄÌA¢ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ UÁæºÀPÀjUÉ «vÀj¸ÀĪÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨sÁwäªÉÄðAzÀ zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ, E§âgÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà & §¸ÀtÚ vÀAzÉ FgÀtÚ E§âgÀÆ ¸Á: £ÀPÀÄÌA¢ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:70,000/- ªÀiË®åzÀ 2200 °Ãlgï ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ NrºÉÆÃzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ & «gÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: £ÀPÀÄÌA¢ JAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÀÄ PÉÆlÖªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÀªÉÄñÀ ¸Á: ªÀiÁ£À« CAvÁ w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ 5 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ PÁA¨Éî ¦J¸ïL ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.07.2010 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §®èlV UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ï£À°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt ¸Á: §¸ÀªÀtÚPÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:6775/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

CAvÀgÀ gÁdå PÀÄSÁåvÀ ¸ÀÄ¥Áj ºÀAvÀPÀgÀ §AzsÀ£À-CPÀæªÀÄ ¦¸ÀÆÛ¯ï ªÀ±À :-

¢£ÁAPÀ: 28-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ «±ÉõÀ vÀ¤SÁ zÀ¼ÀzÀ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 4 PÀÄSÁåvÀ ¸ÀÄ¥Áj ºÀAvÀPÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ PÉƯÉ, ¸ÀÄ°UÉ, zÀgÉÆÃqÉUÉ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ CPÀæªÀÄ 2 PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ¯ï ºÁUÀÆ 3 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÆ ªÀÄZÀÄÑ, ¯ÁAUÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DgÉÆævÀgÁzÀ 1.«±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà ºÉÆ£ÀPÀnÖ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á: PÉgÀÆgÀ ºÁ.ªÀ: ±ÀQÛ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð, 2.²ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Á aAZÀ£À¸ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: aAZÀ£À¸ÀÆgÀ, 3.gÉêÀt¹zÀÝ @ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¸ÁªÀgÀPÀgï ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð, 4.¸ÀAfªÀPÀĪÀiÁgÀ @ ¨ÁA¨É ¸ÀAeÁå vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ºÉÆüÀÌgï ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð£ÉÃzÀݪÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ vÀ¤SÉUÉ M¼À¥Àr¸À¯ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ F PɼÀV£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁzÀ §UÉÎ vÀ¤SÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ.

1 

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 

05 

2 

CPÀæªÀÄ ±À¸ÀÛçUÀ¼À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 

03 

3 

ªÀÄ£É PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 

02 

4 

¸ÀÄ°UÉ (gÁ§j) ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 

04 

5 

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 

01 

6 

C¥ÀºÀgÀt (QqÁߥï) ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

01 

 

MlÄÖ  

16 


 

zÀ¸ÀÛVjAiÀiÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð f¯Éè ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, ¥ÀÆ£Á, ªÀUÉÊgÉ PÀqÉUÀ¼À°è PÉƯÉ, ¸ÀÄ°UÉ, zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ F »AzÉ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ°è PÀÄSÁåvÀ gËr ¸ÀÄzsÁPÀgÀ UÁdgÉ £ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß 2009 gÀ°è PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÉÇAzÀgÀ°è ¸ÁQëzÁgÀ£ÁVzÀÝ ©¯ÁéqÀ UÁæªÀÄzÀ «oÀ¯ï mÁPÀ¼É JA§ÄªÀÀ£À£ÀÄß UÀÄ®§UÁð PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀȺÀzÀ°èzÁÝUÀ PÉÆ¯É DgÉÆæ ªÀĺÁAvÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ¸ÀÄ¥Áj ¥ÀqÉzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀȺÀ¢AzÀ ºÉÆgÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ «oÀ¯ï mÁPÀ¼Éà FvÀ£À£ÀÄß ¨ÁzÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §¹ì¤AzÀ PɼÀV½¹ PÉÆaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë, ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀÄ¥Áj ¥ÀqÉzÀÄ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À£ÀÄß UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀzÀAvÀ PÀ°è¤AzÀ dfÓ ¸ÁQë, ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉ EwÛÃZÉUÉ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ©üêÀĽî PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀ zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è 2 ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÀºÁ ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ, vÀ¤SÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, C®èzÉ EwÛÃZÉUÉ ¸ÉÖñÀ£ï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ £ÁUÁdÄð£À ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÁV ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ JA¨ÁvÀ¤UÉ ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÁj£À°è ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ FUÁUÀ¯É ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

£ÀUÀgÀzÀ ªÁå¥ÁjAiÉÆêÀðgÀ£ÀÄß 4 wAUÀ¼À »AzÉ PÁj£À°è C¥ÀºÀj¹ DvÀ¤UÉ ¦¸ÀÆÛ®Ä vÉÆÃj¹ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÀ¤AzÀ gÀÆ¥Á¬Ä 2 ®PïëUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, ¥ÉưøÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÀ PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄÄA¨ÉÊ, ¥ÀÆ£Á, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ, CPÀÌ®PÉÆÃl, zÀÄzsÀ¤ ªÀUÉÊgÉ PÀqÉUÀ¼À°è vÀ¯ÉªÀÄj¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ.

EwÛÃZÉUÉ jAUï gÉÆÃqï gÀÄzÀæ ¨sÀÆ«Ä ºÀwÛgÀ ªÀåQÛAiÉÆêÀð¤UÉ ¦¸ÀÆÛ¯ï vÉÆÃj¹ ¨ÉzÀj¹ DvÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉÊ®£ÀÄß zÉÆÃazÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¨sÁVAiÀiÁVzÀÝ §UÉÎ vÀ¤SÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ ¨sÀAPÀÆgÀ ±ÀÆmËmï ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¸ÀºÀ ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀļÀSÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¯Áj ZÁ®PÀjUÉ ¦¸ÀÆÛ¯ï vÉÆÃj¹ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÁ ¨sÁVAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÆ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ UÀÄ©â £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ J.n.AiÀÄA PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ zÉÆÃazÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ±Á«Ä¯ÁVzÀÄÝ C®èzÉ jAUï gÉÆÃqï ºÀwÛgÀzÀ qÉAl¯ï PÁ¯ÉÃeï §½ EwÛÃZÉUÉ £ÀqÉzÀ ¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¸ÀºÀ ¨sÁVAiÀiÁVzÀÝ §UÉÎ vÀ¤SÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, C®èzÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀÄ¥Áj ¥ÀqÉzÀÄ eÉêÀVð vÁ®ÆèQ£À §ÄmÁß¼ï UÁæªÀÄzÀ°è ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 26-07-2010 gÀAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ vÁ®ÆèQ£À GqÀZÁt UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄ ¯ÉÃPÁÌ¢üPÁjAiÀiÁV PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà ºÉÆ£ÀßPÀnÖ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: PÉgÀÆgÀ vÁ: C¼ÀAzÀ ºÁ.ªÀ: ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð FvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¸ÀÄ°UÉ, zÀgÉÆÃqÉ, ºÁUÀÆ PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀÄvÀÄÛ ªÀAZÀ£ÉUÀ¼ÀAvÀºÀ MlÄÖ 5 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ PÁ®PÉÌ DvÀ¤AzÀ zÉÆÃZÀ®àlÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ. 3 ®PÀëöä QªÀÄäwÛ£À EArPÁ PÁgÀÄ, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÆ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁj PÁ²£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀÄ¥Áj ºÀAvÀPÀ «±Àé£ÁxÀ FvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É.

ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ««gÀ B-

1.MAzÀÄ EArPÁ PÁgï, 2.4 ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ, 3.JgÀqÀÄ PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ¯ïUÀ¼ÀÄ, 4.PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ, 5.ºÀjvÀªÁzÀ ¯ÁAUÀÄ, ªÀÄZÀÄÑ EvÁå¢

²æà ©.J. ¥ÀzÀä£ÀAiÀÄ£ï ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð, ²æà ©.«. AiÀÄ®è¥Áà ªÀiÁ£Àå ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ £ÉÃgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è «±ÉõÀ vÀ¤SÁzÀ¼ÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ, ²æà ©.¦. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ¹.¦.L., ²æà ®PÀëöäAiÀiÁå ¦.L., ²æà AiÀÄÄ.©. aPÀ̪ÀÄoÀ ¦.L., ²æà gÁd±ÉÃRgÀ ºÀ½UÉÆâ ¦.J¸ï.L, ²æà ¥ÀArvÀ ¸ÀUÀgÀ ¦.J¸ï.L, qÁ|| ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ gÁªÀÄÄ ¥ÀªÁgï, gÀAUÀ£ÁxÀ, £ÀdªÀÄĢݣï, ¸ÀĨsÁ±À, gÁdPÀĪÀiÁgÀ, ªÉÆúÀ£ïPÀĪÀiÁgÀ, ZÁj, PÀAmÉ¥Áà, gÀ¦ü, E«ÄÛAiÀiÁeï, ±ÀgÀtÄ, ±ÀAPÀgï gÀªÀgÀÄ ¸ÀvÀvÀ ¥Àj±ÀæªÀÄ ªÀ»¹ DgÉÆævÀgÀ ZÀ®£ÀªÀ®£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤UÁ¬ÄlÄÖ MlÄÖ 16 PÉƯÉ, ¸ÀÄ°UÉ, C¥ÀºÀgÀt, zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÝ PÀÄSÁåvÀ ¸ÀÄ¥Áj ºÀAvÀPÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ, «±ÉõÀ vÀ¤SÁ vÀAqÀPÉÌ §ºÀĪÀiÁ£À WÉÆö¸À¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :±ÀgÀtÄ vÀAzÉ dmÉÖ¥Àà ¸Á: J.¦.JªÀiï.¹. PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ DmÉÆà ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ±ÀgÀtÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ CAiÀÄå¥Àà ¸Áé«Ä ±Á¯É ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DmÉÆÃjPÁë £ÀA; PÉJ.32/4059 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÀgÀtÄ FvÀ£À ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Wednesday, July 28, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 28/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w: 28/07/2010
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ : 27/07/210 gÀAzÀÄ 0045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸Á¬Ä§uÁÚ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ªÉÄʯÁgÉ ªÀAiÀÄ: 24, eÁ:PÀÄgÀħ G:CmÉÆ ZÁ®PÀ, ¸Á; £ÀªÀ®ZÀAzÀ ªÁr ¸ÀzÀå wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ DgÉÆæ ¸ÀIJîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ eÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁ :¸ÀªÀÄUÁgÀ G: CmÉÆ £ÀA PÉJ-39/5336 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É DmÉƪÀ£ÀÄß ¥À°ÖªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 121/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ 187 LJªÀiï«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 27/06/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zɪÉÃAzÀæ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ¸Á ºÀ®§UÁð EªÀgÀÄ UÁA¢ü UÀAd ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J 39-eÉ-721 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JgÀqÀÄ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀPÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¥ÉzÀÝPÀĪÀÄð UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, PÀ¨ÉâÃgï ®PÀëöät EªÀ£ÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀgÀrØ & FgÀªÀÄä UÀAqÀ DAd£ÉÃAiÀÄ EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:25.07.2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è CzÉà UÁæªÀÄzÀ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 25 ªÀµÀð EªÀ£À ¥ÀwßUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà D¸É, D«ÄµÀ vÉÆÃj¹ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ UÀȺÀtÂAiÀÄ ¥Àw «gÉñÀ ¢£ÁAPÀ:27.07.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ D¯ÉÆÌÃqï UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ºÉªÀÄäqÀV EªÀ£ÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ 26 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßUÉ «£Á:PÁgÀt ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÀÛ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉƼÀÄîvÉÛãÉAzÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ 4-5 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ £ÁUÀqÀ¢¤ß UÀæªÀÄzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:26.07.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀȺÀtÂAiÀÄÄ vÀ£Àß CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÉÆA¢UÉ D¯ÉÆÌÃqï UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ,ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ ªÉÄÊzÀÄ£À ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ E°è EzÀÝgÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:27.07.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


 

    ¢£ÁAPÀ:27.07.2010 gÀAzÀÄ 17.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.32, JA.4786 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ dªÁºÀgÀ £ÀUÀgÀ¢AzÀ J¯ï.«.r.PÁ¯ÉÃeïUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ºÉÆÃAqÁ DåQÖªÁ ¢éÃZÀPÀæªÁºÀ£À ¸ÀASÉå:PÉJ.36,J¸ï.8962 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¢éÃZÀPÀæªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ PÁgÀÄ ZÁ®PÀ PÁgÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è ¤°è¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÁfÃzï EPÁâ¯ï vÀAzÉ JªÀiï.J.¸À¯ÁªÀiï ¸Á°Pï EAf¤AiÀÄgï ¸Á:J¸ï.©.ºÉZï. PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:27.07.2010 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ»ÃAzÁæ ¦PÀ¥ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, J.1088 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ gÁªÀÄAiÀÄå gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,«.3437 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ EªÀiÁªÀiï¸Á§ vÀAzÉ C«ÄÃgÀ¸Á§ ¸Á:ªÉÄÃgï£Á¼ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¥ÁzÀ ¨ÉÃ¥ÀðnÖzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¦PÀ¥ï ZÁ®PÀ ¦PÀ¥ï ªÁºÀ£ÀªÀÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è ¤°è¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ EªÀiÁªÀiï¸Á§ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:27.07.2010 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÁA¨Áf ¸Á: £ÁAzÉÃqï EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:ºÉZïDgï. 55,ºÉZï.2777 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÉÆñÁ¯Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ wgÀĪÀÄ® ºÉÆÃAqÁ ±ÉÆÃgÀƪÀiï CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.


 

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ «ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀĤªÁ¹, §ÄqÀØ AiÀÄPÉÆèÁ ¸Á:ºÉƸÀÆgÀÄ, vÁ:ªÀiÁ£À« EªÀgÀ ¥ÀÄwæ PÀĪÀiÁj gÉÃtÄPÁ 18 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:22.07.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÁå¸ï ¸ËÖ ªÉÄÃ¯É ZÀºÁ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV CªÀ¼ÀÄ zsÀj¹zÀÝ §mÉÖUÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ªÉÄÊ PÉÊ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì PÉÆr¹ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:27.07.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ J¸ï.ºÉZï.N PÀAmÉÆãïªÉÄAmï Omï ¥ÉÆøïÖ §¼ÁîjgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¤¸ÀÛAvÀÄ JA.J¯ï.¹ ¸ÀAzÉñÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, C¤®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ 14 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:27.07.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 05.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¨ÁAiÀiÁjPÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¤zÉݪÀÄ©â£À°è ¤ÃgÉAzÀÄ ¨sÁ«¹, DPÀ¹äPÀªÁV ¨Ál°AiÀÄ°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ PÀÄr¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¤UÉ eÁ®ºÀ½î ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹,aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¨Á®PÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà CA¨ÉÆÃf vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Áà UÀAUÉvÁÛr¸ÀĪÀgÀÄ ¸Á: UÉƧÄâgÀ(©) gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÉAPÀmÉñÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ UÉÆçÄâgÀ.(©) UÁæªÀÄzÀ UÀÄgÀ¥Àà PÀ®è±ÉÃnÖgÀªÀgÀ ºÉÆmÉî ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ZÀªÀqÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ.25.JªÀiï.n.3132 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ §®UÀqÉ ªÀÄÆV£À PɼÀUÀqÉ MAzÀÄ EAa£ÀµÀÄë PÀvÀÛj¹zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉ PɼÀUÀqÉ UÀAl®Ä ºÀjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ ¸ÁæªÀ ªÁV, §®UÀqÉ ªÉƼÀPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :²æà ZÀqÀægÀ gÁªÀ vÀAzÉ UÀ¤gÁªÀ PÉÆAqÀ¥ÀÄr ¸Á: DZÀAmÁ vÁ:zÁåªÀªÀgÀA f: ªÉ¸ÀÖ UÉÆÃzÁªÀj (J¦) ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd EªÀgÀÄ PÉÆmÉÖ±ÀégÀgÁªÀ EªÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ-33- n- 3154 £ÉßÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ PÉÆmÉÖ±ÀégÀgÁªÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ £ÁUÀgÁd PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀĺÉÆA¢ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ AiÀÄqÁæ«Ä ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

«zÁåyð C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æà ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà PÀÄ£ÀÆßgÀÄ ¸Á:PÀĪÉA¥ÀÄ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ D±ÀæAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ PÀÄ£ÀÆßgÀÄ ªÀAiÀiÁ|| 15 ªÀµÀð J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ «zsÁåyð ¸ÉAmïªÉÄÃj ¥ËæqÀ±Á¯É UÀÄ®§UÁð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¯ÁºÉÆÃn PÁæ¸ï¢AzÀ PÀĪÉA¥ÀÄ £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀPÀ̼ÀªÉÄð ºÀwÛÃgÀ ¹AzÀV vÁ®ÄQ£À gÁªÀÄ£ÀºÀ½î JA§ ºÀ½îAiÀÄ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è §gÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 18/4 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj D¹ÛAiÀÄ §UÉÎ EzÀÝ vÀPÀgÁj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÁåªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ «zÁåyðAiÀÄ «ªÀgÀ : D±ÀæAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ PÀÄ£ÀÆßgÀÄ ªÀAiÀiÁ|| 15 ªÀµÀð J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ «zsÁåyð ¸ÉAmïªÉÄÃj ¥ËæqÀ±Á¯É UÀÄ®§UÁð PÉA¥ÀÄ §tÚ , zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¼ÉUÁAiÀÄzÀ UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ KqÀUÀqÉ vÉÆý£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄZÉÑ EgÀÄvÀÛzÉ, DPÁ±À PÀ®gÀ D¥sï µÀlð ªÀÄvÀÄÛ zÀlÖ£ÉAiÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ ¥ÁåAmï zsÀj¹zÀÝ£ÀÄ C®èzÉ PÁ®°è «Ä®ljAiÀÄ PÀj §tÚzÀ §ÆlÄ ªÀÄvÀÄÛ ©Ã½ §tÚzÀ PÁ®Ä aî zÀj¹zÀÝ£ÀÄ. EvÀ£À JvÀÛgÀ 5'7" EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ®ZÁÑ, ¸Á:£ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ, vÁ:PÉÆ¥Àà, f:aPÀ̪ÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ, ºÁ:ªÀ: PÀªÀÄ® ºÉÆÃmÉ® §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ®ZÁÑ ¸Á:£ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ, vÁ:PÉÆ¥Àà, f:aPÀ̪ÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ, ºÁ:ªÀ: PÀzÀA§ ¯ÁqÀÓ UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-07-2010 gÀ gÁwæ 10:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 27-07-2010 gÀ ¨É½V£À 0700 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀzÀA§ ¯ÁqÀÓ£À gÀƪÀiï £ÀA: 201 gÀ°è vÀ£Àß ªÀAiÀÄQÛPÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Tuesday, July 27, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 27/07/2010

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 14/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ UÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁAvÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄ®¥ÀÆgÀ EPÉUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ aQìvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ G¸ÀªÀiÁä¤AiÀÄ D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAzÀ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25-07-2010 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà gÁeÉÆüÀzÀªÀgÀÄ ªÀAiÀÄ 55 ¸Á: PÀªÀÄ®¥ÀÆgÀ, EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2010 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ªÀÄZÉÒAzÀæ ¯ÁqÀªÀAvÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, ¸Á: zÉêÀtÂ, vÁ: zÉêÀtÂ, f¯Áè: ¯ÁvÀÆgÀ(JAºÉZï) EPÉAiÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÁÕ£ÉñÀéj @ ¸ÉßúÁ vÀAzÉ ªÀÄZÉÒAzÀæ ªÀAiÀÄ: 1 ªÀµÀð 3 wAUÀ¼ÀÄ EªÀ½UÉ G°Ö, ¸ÀAqÁ¸ÀÄ DVzÀÝjAzÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 1149 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ºÉÆÃgÀUÉ vÀAzÁUÀ eÁÕ£ÉñÀéj @ ¸ÉßúÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2010 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ ªÀĵÁÚf ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ºÀlPÀgÀ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ, EvÀ£ÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ C¤Ã® vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw zÉÆüÀUÀAqÉ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ £À£Àß gÀhÄÆ¥Àr ªÀÄ£É EzÉ £À£ÀUÉ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀÄ£É ¹UÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉýzÀgÉ ¸ÀºÀ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£É ¸ÀPÁðj C¢üPÁjUÀ½UÉ vÉÆÃj¹gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ fÃAeÁ ªÀÄĶÖà ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ £É®PÉÌ PÉqÀ« §rUɬÄAzÀ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 223/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà GvÁÛ¼É ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: aãÀPÉÃgÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ºÉAqÀw zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄÊAiÀÄĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/eÉ-8750 6/ J¹-1184 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MAzÀÄ (DPÀ¼ÀÄ) zÀ£ÀPÉÌ rQ̪ÀiÁr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉqÀ«PÉÆAqÀÄ ©zÀÄÝ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DPÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2010 PÀ®A 408 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/07/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «£ÉÆÃzsÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 2) ªÀÄ£ÀªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¸ÀÄtÚUÁgÀ ¸Á: ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ vÁ: aAZÉÆý f¯Áè UÀÄ®§UÁð (¨sÁ°Ì ¨ÁæAZÀ ªÀiÁå¤AdgÀ) EªÀj§âgÀÄ ¸ÀAWÀUÀ½UÉ £ÀPÀ° PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ vÀAiÀiÁj¹ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ¯ÉÆãÀ ¸Á® ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrzÉÝªÉ CAvÁ ¸ÀļÀÄî zÁR¯Áw¼UÀ¼ÀÄ vÀAiÀiÁj¹ 3 ®PÀë 18 ¸ÀzÁ«gÀ gÀÆ. ¥ÀAUÀ£ÁªÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ JA. gÀªÉÄñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà ¸Á: ©ÃzÀgÀ J¸À.PÉ.J¸À. ªÉÄÊPÉÆæà ¥sÉÊ£Á£Àì PÀA¥À¤ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 341, 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀåªÀw UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À E£ÀÆß 3 d£À ¸Á: qÉÆAUÀgÀV EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ dAiÀIJæà UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁåPÉæ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: qÉÆAUÀgÀV EPÉUÉ £À¼ÀzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÀ ¸ÀA§AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2010 PÀ®A 341, 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ dAiÀIJæà UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁåPÉæ E£ÀÆß M§â¼ÀÄ ¸Á: qÉÆAUÀgÀV EPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀåªÀw UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: qÉÆAUÀgÀV, EªÀjUÉ £À¼ÀzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 188/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-06-2010 ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ CªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ¥Áà PÀgÀPÀ£À½îà ªÀAiÀÄ: 47, ¸Á: ªÀrØ ¸ÀzsÀå ªÀÄ£É £ÀA 6-8-36 gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Àà¯ÉèÃAqÀ £ÀA PÉJ-38/E-7770 ZÉ¹ì £ÀA§gÀ : 96E19F06072, EAf£À £ÀA§gÀ 96E17E06162C.Q 20,000/- £ÉÃzÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2010 PÀ®A 20(©) J£ï.r.¦.J¸ï DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-7-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð¨sÁ£À ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁAUÀgÀªÁr ¸Á: ¢£ÀzÀAiÀiÁ¯ï £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl PÀqɬÄAzÀ UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ §gÀĪÀ jAUï gÉÆÃr¤AzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV UÁAeÁ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ»w ¹éPÀj¹PÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĪÀAvÀ C. zÀįÁj ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ UÀÄA¥Á ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ jAUï gÉÆÃrUÉ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ zÀ°vÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸Áä±Á£À WÁl ºÀwÛgÀ DgÉÆæ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ £ÀqÉÀ¹ DgÉÆævÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 20 PÉ.f UÁAeÁ C.Q. 20,000=00 gÀÆ ¨É¯É G¼ÀîzÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2010 PÀ®A 302 L¦¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ vÉÃdªÀiÁä@¸ÉéÃvÁ EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd §ÄPÁÌ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: AiÀÄgÀ§UÁ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt FvÀ£À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ 1 ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ¢AzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÉÃdªÀiÁä@¸ÉéÃvÁ EªÀ½UÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ §UÉÎ ºÉý ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ QgÀPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 26/07/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ½UÉ PÀ©âtzÀ ¸À½PɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ §mÉÖ¬ÄAzÀ ©VzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà J«Ää ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZÀ£ÀÆßgÀ, vÁ: aAZÉÆý EvÀ£À ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/07/210 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥Ánï ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 1-1-60 ¸ÀgÉÆÃd¤ zÉë gÉÆÃqÀ ¸ÀzÁ²ªÀ¥ÉÃl, f: ªÉÄÃzÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ N«Ä¤ PÁgÀ £ÀA J¦-23/¦-0212 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀzÁ²ªÀ ¥ÉÃl¢AzÀ vÀļÀeÁ¥ÀÄgÀPÉÌ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J¦-12/«-0802 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¥ÀÄeÁj ¸Á:£ÁUÁ EzÀ¯Á¬Ä, vÁ: aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À M«Ä¤ PÁjUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ 6 d£ÀgÀ §AzsÀ£À :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 26-07-2010 gÀAzÀÄ UÉÆüÁ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ ¥ÉƸïÖ D¦Ã¸À JzÀÄgÀÄUÀqÉAiÀÄ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ¥Áà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ UÉÆüÁ [PÉ] EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3990/- ºÁUÀÆ 2 £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤ ªÉƨÉÊ® C.Q.2000/- & 52 E¹áÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV¸À¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

D¼ÀAzÀ oÁuÉ :²æÃ. UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ²æñÉÊ® CAUÀrPÀgï ¸Á:PÉÆAqÁé £ÀUÀgÀ ¥ÀÆ£Á ºÁ.ªÀ. D¼ÀAzÀ EªÀgÀ vÀAVAiÀÄ ºÉÆÃmɯï Dgï.n.N. ZÀPï ¥ÉƸÀÖ ºÀwÛgÀzÀ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 26-07-2010 gÀAzÀÄ ZÀAzÀÄæ @ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ¸Á:©ÃªÀÄ£ÀUÀgÀ D¼ÀAzÀ EªÀ£ÀÄ ºÉÆmÉ®£À°è wAr wA¢zÀÄÝ CzÀgÀ ºÀt PÉýzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéñÀ¢AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®VzÉ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 08-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ²æêÀÄw PÀgÀÄuÁ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ SÁ¸ÀgÀ ¸Á: ªÀiÁ±Á¼À ¸ÀAUÀqÀ PÁªÉÃj ºÁUÀÆ gÀÆ¥Á PÀÆr ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ªÁQAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀgÀdV PÀqÉ gÉÆÃrUÉ ºÉÆÃV SÉêÀÄ°AUÀ ¥ÀÆeÁj ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÀ½ 3 d£ÀgÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ§¢¬ÄAzÀ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ §gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. JA JZï -13 eÉ-9807 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Nr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ PÀgÀÄuÁ ºÁUÀÆ PÁªÉÃjUÉ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ PÀgÀÄuÁ ªÀÄvÀÄÛ PÁªÉÃjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ PÀgÀÄuÁ EªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 26-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ¥ÀlÖtÚ EªÀgÀÄ ¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ°è EgÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ©¹ HlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ CQÌ, vÉÆÃUÀj ¨ÉüÉ. ºÁUÀÆ ¥ÉÆÃlð mÉç® l« ºÁUÀÆ MAzÀÄ JPïìqï ¨Áålj »ÃUÉ MlÄÖ 21800/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-07-2010 jAzÀ ¢£ÁAPÀ 26-07-2010 gÀ 8 JJªÀÄzÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ ºÁ:ªÀ:UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-07-2010 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ gÉʯÉéà ¥Áèl ¥sÁgÀA £ÀA.1gÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAqÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ eÁqÀgÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉå¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.