Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, May 10, 2009

Bidar District : Daily Crime Udpate : 10-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-05-2009


ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀj¹zÀ AiÀÄĪÀPÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/09 PÀ®A 366(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/05/09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æªÀÄw gÉÃSÁ UÀAqÀ CAdAiÀiÁå UÀÄvÉÛÃzÁgÀ 35 ªÀµÀð eÁw EqÀUÁgÀ ¸Á ªÀÄ£ÁßKSÉÍýî gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÁºÁ ºÉÆÃl¯ï ªÀÄvÀÄÛ QgÁt CAUÀr EzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät @ ©PÀÄÌ MqÀØgÀ 18 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀÅzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉʱÁ° 14 ªÀµÀð EªÀ¼À eÉÆvÉ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ CAzÁUÀ CªÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÁÄ vÀAzÉUÉ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¤£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¸ÀªÀÄeÁĹ JAzÀÄ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ: 09/05/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉʱÁ° £À£Àß aPÀÌ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAvÉÆà 09 ªÀµÀð E§âgÀÄ PÀÆr £ÉʸÀVðPÀ QæAiÉÄUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌ RįÁè eÁUÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät EvÀ£ÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ¥Àr¹ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV CªÀ£ÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EªÀ½UÉ G¸À¯ÁĹ CªÀ£À eÉÆvÉ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀiÁå MqÀØgÀ 10 ªÀµÀð E§âgÀÄ PÀÆr £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ C¥ÀºÀj¹ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÁUÁl : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ : 63/09 PÀ®A. : 41 [r] 102 ¹.Dgï.

¢£ÁAPÀ 09/05/2009 gÀAzÀÄ 0315 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L. PÀıÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ, C¸À®Ä d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ° ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 09/05/2009 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAUÀªÀÄ PÀqÉÄAzÀ MAzÀÄ mÁåAPÀgÀ £ÀA. PÉ.J 39 4868 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ¸ÉÆãÁ¼É ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹zÀÝAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀiÁzÀAiÀiÁå EªÀgÀÄ ZÀ¯ÁĸÀPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÆß £ÉÆr mÁåAPÀgÀ ¤°è¸À®Ä ¸À£Éß ªÀiÁr ¤°è¹zÀÄÝ DUÀ CªÀjUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ «ZágÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀj mÁåAPÀgÀ£À°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ EzÀÄÝ CzÀgÀ §UÉÎ PÀÆ®APÀıÀªÁV «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÁV¸ÀĪÀÅzÀÄ PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ºÁUÀÆ ¤RgÀªÁzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¸ÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ EzÀPÉÌ ®UÀvÀÛ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ d¥ÀÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄÃgÉUÉ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ C¥Á¢vÀgÁzÀ J1 PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ¸Á; d£ÀvÁ ºË¸À PÁgÁAeÁ D¦ü¸À ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì J2 ¹zÀÝAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀiÁzÀAiÀiÁå ¸Á: ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. .

¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÊPï ªÀÄzsÀå rQÌ : ¨ÉÊPï ¸ÀªÁjAiÀÄ°èzÀÝ E§âjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå142/09 , PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 279,338, L¦¹ 187 LJA« PÁÄzÉ
¢::8/5/09 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÄAzÀ JªÀiïJ¯ï¹ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ C°è ºÁdjzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 9/5/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉÃAiÀÄ°èzÁUÀ £À£Àß vÀªÀÄä gÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ¥ÁªÀðw E§âgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï JªÀiï 80 PÉJ38-ºÉZï 2443 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀƽvÀÄPÉÆÃAqÀÄ ¹AzÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ vÀªÀÄä SÁ¸ÀV PÉî¸À PÀÄjvÀÄ ºÉÆV§gÀÄvÉÛêÉÃAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀgÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ £À£ÀUÉ ¸ÀÄ¢Ý w¼ÀzÀÄ §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ ¤£Àß vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CwÛUÉ E§âgÀÄ ¹AzÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ alÖUÀÄ¥ÁàPÉÌ §gÀÄwÛzÁUÀ alÖUÀÄ¥Áà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA J¦-04 JPÀÐ-2810£ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÄAzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆÃAqÀÄ J£ï JZï 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ JªÀiï80 ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ JªÀiï80 ªÉÄÃ¯É PÀƽvÀ E§âgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆÃAqÀÄ ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É £Á£ÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ªÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ . CAvÀ w½zÀPÀÆqÀ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §A¢gÀÄvÉÃ£É D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀ £À£Àß vÀªÀÄä gÀªÉÄñÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ¯É »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«ÄAzÀ ºÁUÀÄ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¥ÀæeÉÐvÀ¦àgÀÄvÀzÉ §¯UÁ®Ä ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÉÃgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀzÉ £À£Àß CwÛUÉ CªÀjUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀmÉÖ ªÀÄÆjzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É 1015 UÀAmÉUÉ DVgÀÄvÀzÉ . ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁ£É. ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢®,è ¯Áj »rvÀ vÀ¦à ¤®Vj VqÀPÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÀÄÄA¢£À ±ÉÆà dfÓ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ .¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 142/09 PÀ®A 279,338,eÉÆÃvÉ 187 KJªÀiï« JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EArPÁ PÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á̦ðAiÉÆà ªÀÄzsÀå rQÌ : PÁgÀ£À°èzÀÝ ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 143/09 , PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 279,337,338 L¦¹

¢::10/5/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ C°è ºÁdjzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 10/5/09 gÀAzÀÄElUÁ gÁA¥sÀÄgÀ zÀ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§AzsÀ¹PÀgÀ ®UÀ£À«zÀÄÝzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ®UÀßPÉÌ ºÉÆÃUÀ ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÁAfæAiÀÄ PÀÄA¨ÁgÀ PÀÄAn ¤ªÁ¸ÀAiÀiÁzÀ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà aªÀÄPÉÆqÉ EªÀgÀ EArPÁ PÁgÀ £ÀA JªÀiïJZï-04/©r-5717 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß nÃZÀgÀì PÁ®Æ¤AiÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ £ÀªÀÄä CtÚt ¸ÉÆ¸É ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¨ÉÆvÀVPÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀgÀ®Ä w½¹ ¸ÀzÀj zsÀƼÀ¥Áà EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqsÀÄ CAzÁdÄ 0945 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉÆ¸É ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¨ÉÆvÀVPÀgÀ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð EªÀgÀÄ PÁj£À »A¢£À ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ £Á£ÀÄ ZÁ®PÀ£À JqÀUÀqÉ ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ nZÀgÀì PÁ®Æ¤ÄAzÀ PÁj£À°è r¸Éî ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÁÄ xÉÃlgÀ PÀqÉUÉ gÁºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ CAzÁdÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉÄAzÀ MAzÀÄ ¸Á̦ðAiÉÆà PÁgÀ £ÀA J¦-22/PÉ-1239 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽fÄAzÀ ZÀªÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä PÁj£À ªÀÄzsÉå JqÀ¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¦üÃl gÉÆÃr¤AzÀ ªÀÄÄAzsÉ ºÉÆÃV ©æqÀÓ£À°è ¹QÌ ©zÀÄÝ ¤AwzÀÄÝ CzÀjAzÀ £À£ÀUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ¤UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÉÆ¸É ¸ÀĤvÁ EªÀ½UÉ vÉÆÃgÀazÀUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj PÁj£À ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ªÉÆĸÀ CºÉªÀÄzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¹¢ÝPï CºÉªÀÄäzÀ G-ZÁ®PÀ ¸Á̦ðAiÉÆà PÁgÀ £ÀA J¦-22/PÉ-1239 ¸Á-ºÉÊzÁæ¨Ázï CAvÁ w½¹ÄvÀÄ. £ÁªÀÅ aQvÉì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ ¸Á̦ðAiÉÆà PÁgÀ ¸ÀÜ®zÀ°èAiÉÄà ¤AwgÀÄvÀÛzÉ .¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.

E§âgÀ dUÀ¼ÀzÀ°è ¹nÖUÉzÀÝ MªÀð zÀ£ÀPÀrAiÉÆà DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2009 PÀ®A324,504 L¦¹

¢£ÁAPÀ 10-05-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0500 UÀAmÉUÉ RzÀ§ªÁqÁzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄAfUÀ½UÉ PÀnÖ CªÀÅUÀ½UÉ PÀmï ªÀiÁr ªÀiËA¸ÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä CAUÀrUÀ½UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¨ÉPÉAzÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀmï ªÀiÁrwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß zÀ£ÀªÀ£ÀÄß £À£Àß ¥ÀPÀÌzÀ°è §AzÀÄ PÀrAiÀÄÄvÀÛzÀÝ£ÀÄ, EzÀPÉÌ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀzÀ¯Éè §AzÀÄ JPÉ zÀ£À PÀlÖ ªÀiÁqÀÄwÛ¢ £À£ÀUÉ ºÀvÀÛ§ºÀÄzÀÄ ¤£ÀÄ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ºÉÆUÀÄ CAzÁUÀ ¨sÉƸÀrPÉ ªÉÄgÉPÀÄ GzÀgÀ eÁ ¨ÉƯÉÛ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß CAV »rzÀÄ jhÄAgÀhiÁ ªÀÄÄÖ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, AiÀiÁPÉ »UÉ ªÀiÁqÀÄvÀÄÛ¢Ý CAvÁ CªÀ¤AzÀ ©r¹PÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß zÀ£À PÀmï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ zÀ£À PÀmï ªÀiÁqÀĪÀ ZÀÄjÄAzÀ ¸Á¯É vÉÃgÁ §ºÀÄvÀ eÁzÁ ºÉÆÃUÉÊ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß JqÀ ¨sÁUÀzÀ ¸ÉÆAlzÀ°è w«¢gÀÄvÁÛ£É EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes
: E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 11 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, £ÀUÀzÀĺÀt :1,63,905/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÉÃj,
11 ªÉƨÉʯï, 2 ¥ÉmÉÆæêÀiÁåPïì, 23 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÆ EvÀgÉà ¸ÁªÀiÁVæ d¦Û :

²æà C©üµÉÃPï UÉÆÃAiÀÄ¯ï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ £ÀAzÀgÉrØ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï r¹L©WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ²æà «gÉñÀ. n. zÉÆqÀتÀĤ ¦J¸ïL, ²æà ²ªÀ£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.05.2009 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ-vÁAiÀĪÀÄäPÁåA¥ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ eÁ°ºÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ DZÁj ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄzsÀå¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀÄvÀÛ E¹àÃmïdÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ 10-15 d£ÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ1) J¸ï.®aѨÁ§Ä vÀAzÉ D¢£ÁgÁAiÀÄt 46 ªÀµÀð, 2) UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ PÀȵÁÚgÁªï 34 ªÀµÀð, 3) «µÀÄÚªÀÄÆwð vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï 42 ªÀµÀð, 4) gÁªÀÄgÁªï vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ 36 ªÀµÀð, 5) ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt 58 ªÀµÀð, 6) ²æäªÁ¸ÀgÁªï vÀAzÉ PÀȵÀÚªÀÄÆwð 40 ªÀµÀð,J®ègÀÆ ¸Á:UÁA¢ü£ÀUÀgÀ, 7) £ÁUÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀAiÀÄå¸Áé«Ä 30 ªÀµÀð, ¸Á: vÁAiÀĪÀÄäPÁåA¥ï, 8) gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà 31 ªÀµÀð, 9) PÀ®è¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 22 ªÀµÀð,10) ZÁAzï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ 21 ªÀµÀð, E§âgÀÆ ¸Á: PÁgÀlV ªÀÄvÀÄÛ 11) ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà 25 ªÀµÀð, ¸Á: ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ 11 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt: 1,63,905/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 52 E¹àÃmï E¯ÉUÀ¼ÀÄ, JgÀqÀÄ ¥ÉmÉÆæêÀiÁåPïì, 2 ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 23 ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÆ EvÀgÉà ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ £ÀAzÀgÉrØ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï r¹L© WÀlPÀ f¯Áè ¥Éưøï PÁAiÀiÁð®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA:54/2009 PÀ®A: 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: 2 PÀqÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀ £Á®ÄÌ ªÀÄA¢UÉ UÁAiÀÄ:

¢£ÁAPÀ:09.05.2009gÀAzÀÄ 1100 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ wgÀÄ¥ÀwAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ.36,J¸ï:2216£ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è ªÀÄ®èAiÀÄå£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, PÀ¥ÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ UË¸ï ¦Ãgï zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ eÉ. ZÀAzÁºÀĸÉãï ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ZÀAzÁºÀĸÉÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ wgÀÄ¥Àw E§âjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅzÁV, ²æà eÉ ZÀAzÁºÀĸÉãïgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.140/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:09.05.09gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ §®Æ£ï SÁ£ï£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀA PÉJ:36,J¯ï 5123 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è £ÁgÁAiÀÄt£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà £ÀA¢ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À wgÀÄ«£À°è ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï wgÀÄV¸À®Ä C¸ÀªÀÄxÀð£ÁV £ÉÃgÀªÁV Cgï ªÉAPÉÆçAiÀÄå ±ÉnÖgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°Ö ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀºÀ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ £ÁgÁAiÀÄt¤UÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï dRAUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà gÀªÉÄñÀgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.141/09 PÀ®A 279, 337,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ, ¸ÉÆ¥Éà §t« ¨sÀµÀä, gÀÆ.8,000/- £ÀµÀ× :

¢£ÁAPÀ:08/09.05.09gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®¢AzÀ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀzÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ¹Ì ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀÝ ©½eÉÆüÀzÀ ¸ÉÆ¥Éà§t«UÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 16 §ArAiÀĵÀÄÖ ©½ eÉÆüÀzÀ ¸ÉÆ¥Éà ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ.8,000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ £ÀµÀÖªÁVgÀĪÀÅzÁV ¸ÀtÚºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA.4/09gÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 09-05-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA: PÉ.J.-01/J-2771 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀ - PÁgÀlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ J.¦.JA.¹. ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ.ªÀÄw ¥Àæ¨sÁªÀw UÀAqÀ zÉêÀgÁd UËqÀ ªÀÄÄgÀt gÀªÀgÀ UÀAqÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ/¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J-37/J¯ï-5834 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÀvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. C±Àæ¥sÀ ºÀĸÉãï J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2009 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 09-05-2009 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉUÉ ²æà ©.£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà §Ä°ð ªÀAiÀÄ 44 ªÀµÀð eÁ:J¸ï.¹. G: «dAiÀÄ ¨ÁåAPï PÉÆ¥Àà¼À ±ÁSÉAiÀÄ°è J¸ï.r.¹. ¸Á: G¦à£ÀªÀiÁ½ PÁåA¥ï, ªÀiÁgÀÄvÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 08-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 09-05-2009 gÀAzÀÄ 04-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ G¦à£ÀªÀiÁ½ PÁåA¥ÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁgÀÄvÉñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ¥ÀvÀÛªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV C¯ÁägÀªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°èAiÀÄ ¸ÉÃ¥sï ¯ÁPÀgÀ£ÀÄß dfÓ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ (01) MAzÀÄ ZÉÊ£ï ¸ÀgÀ CA. MAzÀÄ vÉƯÉ. (02) MAzÀƪÀgÉ vÉƯÉAiÀÄ UÀnÖ §AUÁgÀ. (03) 02 eÉÆvÉ dĪÀÄQ-¨ÉAqÉÆÃ¯É JgÀqÀÄ eÉÆvÉ ¸ÉÃj CA. 01 vÉƯÉ. ªÀÄvÀÄÛ læAPÀzÀ°ènÖzÀÝ (04) 03 ±Á®ÄUÀ¼ÀÄ. ºÁUÀÆ (05) 02 ªÁZÀÄUÀ¼ÀÄ (01) mÉÊmÁ£À PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄ. (02) jPÉÆà ªÁZï MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 24,800-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ±ÁAvÀUËqÀ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.