Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, July 18, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-07-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 18-07-2018

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA. 05/2018, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-07-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®¥Áà UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ¹ºÉZï.¹ 669 ªÀÄrªÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: zsÉÆ©, ¸Á: £ÀAzÀUÁªÀ, ¸ÀzÀå: ªÀÄ£ÀßKSÉýî gÀªÀgÀ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀgÀÄ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è ªÀÄÄRå ¥ÉÃzÉAiÀiÁV ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ, »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 16-07-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÀģɬÄAzÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 17-07-2018 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 0045 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£Àß½î oÁuÉAiÀÄ «ÃgÀAiÀiÁå ¥Éưøï C¢üÃPÁjAiÀĪÀgÀÄ PÀgÉ ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ªÀiÁgÀÄw ºÉZï.¹ 668 gÀªÀgÀÄ oÁuÁ ¢£ÀZÀj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ-ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ RÄaðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÉ PÀĹzÀÄ ©zÀÄÝ PÀtÄÚ ¨É¼ÀîUÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ 108 CA§Ä¯É£Àì£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÄÝ ¤ÃªÀÅ D¸ÀàvÉæUÉ §¤ß CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä CPÀ̼ÁzÀ dUÀzÉë UÀAqÀ ªÀÄqÉ¥Áà, C½AiÀÄ£ÁzÀ §PÀÌ¥Áà, ªÀÄUÀ¼ÀÄ DgÀw, zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CA©PÁ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁZÀAiÀiÁå ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÀA§A¢üPÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¢£ÁAPÀ 17-07-2018 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ UÀAqÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, F §UÉÎ ªÉÊzÁå¢üÃPÁjgÀªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-07-2018 gÀAzÀÄ 02:15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ¥Éưøï PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÀĹzÀÄ ©zÀÄÝ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, F §UÉÎ £ÀªÀÄäzÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಹುಮನಾಬಾದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 96/2018, ಕಲಂ. 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 18-07-2018 ರಂದು ದಿನ ನಿತ್ಯದಂತೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಪ್ರಭು ಕನಕಟ್ಟೆ ವಯ: 26 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬ, ಸಾ: ಮೋಳಕೇರಾ, ತಾ: ಹುಮನಾಬಾದ, ಜಿಲ್ಲಾ: ಬೀದರ ರವರ ತಾತ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಕನಕಟ್ಟೆ ವಯ: 60 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬ, ಸಾ: ಮೋಳಕೇರಾ, ತಾ: ಹುಮನಾಬಾದ, ಜಿಲ್ಲಾ: ಬೀದರ ರವರು ಬೆಳೆ ನೋಡಲು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ನೋಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾಲ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೋಳಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ತಾರ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನಿಂತು ರೋಡ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ. 65 ಸೊಲ್ಲಾಪುರ - ಹೈದ್ರಾಬಾದ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಟ್ರೈಲರ್ ಸಂ. ಎಮ್.ಹೆಚ್-46/ಹೆಚ್-1649 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಟ್ರೈಲರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ತಾತ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ರವರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಟ್ರೈಲರನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಕಾರಣ ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ತಾತ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ರವರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿ ಮುಖ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಚಿದಿ - ಚಿದಿ ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ., ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿ ಎದೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿನ ಮಾಂಸ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತ ಮತ್ತು ರಕ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಮೌಖಿಕ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 87/2018, PÀ®A. 435, 427 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-07-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà ¨Á§±ÉÃnÖ ¸Á: UÀĪÀiÁä, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉAqÀw w¥ÉàAiÀÄ°è ºÉAr ºÁPÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ±ÉÃjPÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è UÁæªÀÄzÀ ¥ÀArvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà EªÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E°è ºÉAr ºÁPÀ¨ÉÃqÀ F eÁUÀ PÀ¨ÁÓ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ EzÉ CAvÀ CAzÁUÀ £ÁªÀÅ F eÁUÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ w¥Éà EzÀÄÝ FUÀ PÀ¨ÉÓ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ CAvÀ CAzÁUÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¥ÀArÃvÀ EªÀ¤UÉ »ÃUÉ ºÉýzÀgÉ EªÀgÀÄ PɼÀªÀÅ¢¯Áè ¹ÃªÉÄJuÉÚ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ CAzÁUÀ ¥ÀArvÀ EªÀ£ÀÄ NqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV J°èAzÀ¯ÉÆà MAzÀÄ qÀ©âAiÀÄ°è JuÉÚ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ£ÀÄ DUÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¥ÀArvÀ EªÀ¤UÉ w¥ÉàAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄJuÉÚ ºÁPÀÄ CAzÁUÀ ¥ÀArvÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ w¥ÉàUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ºÀtªÀÄAvÀ ¨Á§±ÉnÖ, £ÀgÀ¸À¥Áà zsÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ w¥ÉàAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄJuÉÚ ºÁQzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¨ÉAQ¥ÀlÖt¢AzÀ PÀrØ VÃj ¨ÉAQ ºÀaÑzÀ£ÀÄß ¨ÉAQ Gj¬ÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀÄAvÀ ¨Á§±ÉÃnÖ, £ÀgÀ¸À¥Áà zsÀ£ÀUÀgÀ, gÀÄzÀæ¥Áà ¥Ánî, §PÀÌ¥Áà PÉÆAqÁ, «±Àé£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ J®ègÀÆ §AzÀÄ Dj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ w¥Éà DgÀzÉ zsÀUÀzsÀUÀ GjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀArvÀ EªÀgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛj ªÀiÁrPÉƽî CAvÀ C£ÀÄßvÁÛ C°èAzÀ ºÉÆzÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀÄAvÀ ¨Á§±ÉÃnÖ, £ÀgÀ¸À¥Áà zsÀ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ w¥Éà ¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ, w¥ÉàUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ E£ÀÆß ºÉÆUÉ §gÀÄwÛvÀÄÛ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ w¥ÀàAiÀÄ°èzÀÝ CAzÁdÄ 15 næ¥À mÁæPÀÖgÀ w¥Éà UÉƧâgÀ C.Q 45,000/- gÀÆ., ºÀtªÀÄAvÀ ¨Á§±ÉnÖ gÀªÀgÀ w¥ÉàAiÀÄ°è CAzÁdÄ 4 mÁæPÀÖgÀ w¥Éà UÉƧâgÀ C.Q 12,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¥Áà zsÀ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ DzsÀð w¥Éà ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EªÀgÀ CAzÁdÄ 2 mÁæPÀÖgÀ w¥Éà UÉƧâgÀ C.Q 6,000/- gÀÆ., »ÃUÉ MlÄÖ 63,000/- gÀÆ. CµÀÄÖ w¥Éà UÉƧâgÀ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 17-07-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-07-2018
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 17-07-2018

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 11/18, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 16/07/2018 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ C¥sÀd® UÀAd ¥ÉưøÀ oÁuɬÄAzÀ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ©üªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ºÁ®ºÀ¼Éî ªÀAiÀÄ 75 eÁw ªÀÄgÁoÁ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁvÀgÀƪÀÄ£À°è PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ ±ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 08/07/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0830 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 11/18 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ : 16/07/2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀvÀåªÀiÁä UÀAqÀ FgÀuÁÚ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: mÉÆPÀj PÉÆý, ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ ©lÄÖ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý DvÀ£ÀÄ ¸À¯ÁªÀŢݣÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ¨ÉÆgÀªÉ® ZÁ®Ä ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÁÖlgÀ qÀ©â ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¨ÉÆÃgÀªÉ® ¸ÁÖlgÀ qÀ©âUÉ ºÁQzÀ Qð vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÁÖlgÀ qÀ©âUÉ PÉ.F.© PÀA§¢AzÀ ¸À«ð¸À ªÉÊgï ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÉPÀë£ï PÉÆnÖzÀÄÝ, qÀ©âAiÀÄ PɼÀUÉ ¸À«ð¸À ªÉÊgï M¼ÀV£À vÀAw vÉðzÀÝjAzÀ CzÀÄ ¸ÁÖlgÀ qÀ©âUÉ vÀUÀÄ° PÀgÉAl E½¢zÀÄÝ, »ÃUÁV ¸ÁÖlgÀ qÀ©â Qð vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ¤UÉ DPÀ¹äPÀªÁV PÀgÉAl ºÀwÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 176/2018, ಕಲಂ. 279, 337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :- 
ದಿನಾಂಕ 16-07-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶೇಷರಾವ ತಂದ ಗಂಗಾರಾಮ ವಿಡಗೊಟ್ಟೆ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ವಡ್ಡರ, ಸಾ: ಸಂಜಯ ನಗರ ಉದಗೀರ, ಜಿ: ಲಾತೂರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ರವರ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾದ ರಾಮಲು ವಯ: 20 ವರ್ಷ ಇತನು ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಇಂಜಿನ ನಂ. ಕೆಎ-36/ವಿ-8438 ನೇದರ ಮೆಲೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ  ಪಾಪವ ನಗರದ ಸಾಗರ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ ಕಾರಾಮುಂಗೆ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಹೊಗಿ ಎರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮರಳು (ರೇತಿ) ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಭಾಲ್ಕಿಯಿಂದ ಎರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಇಂಜಿನ ನಂ. ಕೆಎ-36/ವಿ-8438 ನೇದರ ಚಾಲಕ ಆನಂದ ಸಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ಈತನು ಭಾಲ್ಕಿ-ಬೀದರ ರಸ್ತೆಯ ಕೊನಮೇಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ವಿನೊದ ಪಾಟೀಲ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹೊದಾಗ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ಈತನು ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ಅತೀ ಜೊರಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಆಪಘಾತದಿಂದ ರಾಮಲು ಇತನು ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಟ್ರಾಲಿಯ ಕೇಳಗೆ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು ಘಟನೆ ನೊಡಿ ರಾಮಲುಗೆ ಹೊರಗೆ ತಗೆದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಭಾಲ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ರಾಮಲು ಇತನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ ಕಾರಾಮುಂಗೆ ಈತನಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಘಟನೆ ನಂತರ ಆನಂದ ಈತನು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಭಾಲ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ರಾಮಲು ಈತನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರಕ್ಕೆ ಹೊಗಲು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ರಾಮಲುಗೆ ಬೀದರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದಾಗ ವೈದ್ಯರು ರಾಮಲು ಈತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಲಾತುರಕ್ಕೆ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಲಾತೂರ ಹತ್ತಿರ ರಾಮಲು ಇತನು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 17-07-2018 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå. 86/18 PÀ®A 379, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/07/2018 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ²æà £ÁUÀUÉÆAqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èUÉÆAqÁ  zsÀ£ÀUÀgÀ Jn¹ PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¸ÉÊqÀ mÉP蘆À£ï PÉ®¸À ¸Á: ZÀlß½î vÁ:f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £ÁUÀUÉÆAqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èUÉÆAqÁ  zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á: ZÀlß½î vÁ:f: ©ÃzÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁVzÀÄÝ FUÀ 4 ªÀµÀð¢AzÀ Jn¹ lªÀgÀ PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¸ÉÊqÀ mÉPÀ¤µÀ£ï CAvÀ  PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ºÀ«Ä¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà UÀt¥Àw gÀªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA 5/¦ £ÉÃzÀÝgÀ°è Jn¹ lªÀgÀ PÁ¥ÉÆÃðgɵÀ£ï PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ lªÀgÀ ºÁQzÀÄÝ CzÀgÀ°è KgÀmÉ¯ï ªÀÄvÀÄÛ j¯Á¬Ä£Àì fN PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ  CzÀPÉÌ «zsÀÄåvÀ ºÉÆzÁUÀ ¨ÁåPÀC¥ï ¸À®ÄªÁV JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ   PÀA¥À¤¬ÄAzÀ  24 ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ PÀ©âtzÀ ¸ÉÌÃgÀUÉÃf£À°è PÀÆr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ DUÁUÀ lªÀgÀUÉ ºÉÆÃV ¨sÉÃn ¤Ãr ZÉPï ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ: 15-07-2018 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ 0700 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀÄîgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-07-2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 15-07-2018 gÀ ¨É½îUÉÎ 0500 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è 21 ¨ÁåljUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä MAzÀÄ mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£À  J¦-28-n©-4785 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ¼É ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀÅ PɸÀj£À°è ¹QÌ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¨ÁåljUÀ¼À£ÀÄß ªÁºÀ£ÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.