Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, March 9, 2014

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-03-2014¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-03-2014

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2014 PÀ®A 328, 420, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 08-03-2014 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ಸುಭಾಷ  ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿ ಮುನವರ್ ಪಾಶಾ @ ಮುನ್ನಾ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಶುಕುರಮಿಯ್ಯಾ ಸಾ: ಕೊನಮೇಳಕುಂದಾ EªÀgÉ®ègÀÆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ Cಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆದು 1/- ರೂಪಾಯಿಗೆ 80/- ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆವೆAದು ನಂಬಿಸಿ ಮೊಸ ಮಾಡಿ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆAದು eÉÆåÃw°ðAUÀ ºÉÆ£ÀPÀnÖ ¦L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦L gÀªÀgÀÄ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚgÀ£ÀÄß ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀÄAiÉÆA¢UÉ ಭಾಲ್ಕಿ ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಯಾದವರಾವ ಕನಸೆ ರವರ ಮನೆ ಬಾಜು ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಭಾಲ್ಕಿ ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ಕೆಂಪು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 1/- ರೂಪಾಯಿಗೆ 80/- ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆವೆ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು DUÀ ಆತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದು DvÀ£À ಅಂಗ ಜಡ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಆತನ ಹತ್ತಿರ 700/- ರೂ, 04 ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಒಂದು ಪಾಲ ಪೆನ್ನ, ಒಂದು ನೊಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲ ಹಾಗು ಆತನ ಪ್ಯಾಂಟಿನ್ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ 25 ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಇದ್ದವು ನಂತರ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ತಾನು  ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ  1/- ರೂಪಾಯಿಗೆ 80/- ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆವೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಫುಸಲಾಯಿಸಿ ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮೊಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದು Cಲ್ಲದೆ ತಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬರಿಸುವ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಜನರಿಗೆ 50/- ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿದನು ಆಗ ¸ÀzÀj UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ  d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2014 PÀ®A 328, 420, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 08-03-2014 ರಂದು ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರದ ಬಲಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀzÁ¸À ªÀÄÄAzÀqÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁgÀªÁr, ¸Á: UÀAd ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ 1/- ರೂ ಗೆ 80/- ರೂ ಕೊಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತ ಜನರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಮಟಕಾ ಎಂಬ ಮೋಸದ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಬರುವ ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅವು 40/- ರೂಪಾಯಿಗೆ 1 ರಂತೆ ಕೂಡ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ UÀÄgÀ£ÁxÀ ºÉZï¹ 843 ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉZï¹ gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವgÉÆA¢UÉ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರದ ಬಲಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಿಂದ ವಿಕ್ಷಿಸಲಾಗಿ ¸ÀzÀj ಆರೋಪಿAiÀÄÄ 1/- ರೂ ಗೆ 80/- ರೂ ಅಂತ ಕೂಗಿ ಜನಾಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಲದೆ ಕಡಿಮೆ ಖað£À°è ಮತ್ತು ಬರುವ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಕೂಡಲೆ ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅಂಗ ಜಡ್ತಿ ಮಾಡಿ CªÀ¤AzÀ 1) ಒಂದು ನಂಬರ ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, 2) ನಗದು ಹಣ 700/- ರೂ, 3) ಒಂದು ಬಾಲ ಪೇನ್, 4) ಮತ್ತು ಬರೆಸುವ 50 ಗುಳಿಗೆಗಳು ವಶಪಡಿಸಿPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2014, PÀ®A 498(J), 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÁt vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á: C¼ÀA¢ gÀªÀgÀÄ C¼ÀA¢ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀÆgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ ªÉÄÃvÉæ EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 07-05-2012 gÀAzÀÄ C¼ÀA¢ UÁæªÀÄzÀ «oÀ® gÀÄPÀªÀÄt ªÀÄA¢gÀzÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ, ªÀiÁªÀ £ÁUÀÆgÁªÀÄ, CvÉÛ ¥ÁªÀðw¨Á¬Ä, ªÉÄÊzÀÄ£À ¢UÀA§gÀ EªÀgÉ®ègÀÆ 3-4 wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV E¯Áè ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ¤ªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 07-03-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä §AzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Àj E¯Áè EªÀ½UÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè DPÉUÉ ¤ªÀÄä eÉÆvÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-03-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2014, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 08-03-2014 ರಂದು ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ J¸ï.©.ºÉZï ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಿಟಕಿ ಮುರಿದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮಿನ ಶೆಟ್ಟರ ಹಾಗು ಬಾಗಿಲಿನ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಗ್ಯಾಸ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿಂದ ಸೇಫ್ಟಿ ಲಾಕರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಕರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ ನಗದು ಹಣ 6,74,657/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹಾಗು ಕಸ್ಟಮರಗಳು (ಗ್ರಾಹಕರು) ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಡವಿ ಇಟ್ಟಿದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಅಂದಾಜು 1,452 ಗ್ರಾಂ . ಕಿ 44,00,000/- ರೂ ಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 50,74,657/- ರೂ ಗಳು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಭರಣ ಹಾಗು ನಗದು ಹಣ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ½zÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät, ¸Á: UÀÄ®§UÁð, ¸ÀzsÀå: ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ UÀtQPÀÈvÀªÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ಸಾರಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

             ¢£ÁAPÀ 08-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ 76 £Éà «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è CAzÁd 40-45 ªÀAiÀĹì£À MAzÀÄ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹ì£À ±ÀªÀªÀÅ ¤Ãj£À°è vÉîÄvÁÛ £ÀqÀÄUÀqÉØ PÁåA¥ï- ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ £ÀqÀÄªÉ PÉãÁ¯ïzÀ°è §A¢gÀÄvÀÛzÉ, F §UÉÎ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà , 25ªÀµÀð, eÁw ZÀ®ÄªÁ¢, G: UÁåAUïªÀiÁå£ï   ¸Á: ¨ÁUÀ®ªÁqÀ, gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ   ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.¸ÀASÉå 2/2014 PÀ®A;174 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  30  d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 13  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
   

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.03.2014 gÀAzÀÄ    - 93  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    20,400 /-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2014 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹:.
ಬೂದೆಪ್ಪ, .ಎಸ್. ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ಇದ್ದು ಮಾನ್ಯರವರಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದೇನೆಂದರೆ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ರೌಡಿಶೀಟ್ ದಾರರಾದ 01] ಅಯ್ಯನಗೌಡ ತಂದೆ ರಾಜಶೇಖರಗೌಡ ಹೆರೂರ, ವಯಾ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ, : ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ  ವೇದಿಕೆ  ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಸಾ:ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಂಗಾವತಿ.02]  ನೀಲಕಂಠ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ, ವಯಾ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾ: ದೇವಾಂಗ, ಉ: ಗುಮಾಸ್ತ, ಸಾ: ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಂಗಾವತಿ. 03]  ಮನೋಹರ ತಂದೆ ಅಮರೇಗೌಡ ವಯಾ: 41 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಉ: ಮಾಜಿ ನಗರ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯ,ಸಾ: ಲಿಂಗರಾಜ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಂಗಾವತಿ. ಇವರ ಪೈಕಿ ಆರೋಪಿ ನಂ: 03 ನೇದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 115/2007 ಕಲಂ: 143, 147, 148, 435, 427 ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿ. ನೇದ್ದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿ ನಂ: 01 & 02 ನೇದ್ದವರು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರು ಮುಂಬರುವ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ, ರಂಗ ಪಂಚಮಿ, ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುನ್ಹ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ  ಮತಯಾಚನೆಯ ನಿಮಿತ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭ  & ರೋಡ್ ಶೋ, ಮತದಾರರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮತಯಾಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖ್ಯ ಗಣ್ಯರು, ಮುಖಂಡರು ಸದರ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಠಾಣಾ ಹದ್ದಿಯ ಮೇಲ್ಕಂಡ ರೌಡಿಶೀಟ್ ದಾರರು ತಮ್ಮ ರೌಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಜರುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಶಾಂತಿಭಂಗ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿಯವರಿಂದ ಶಾಂತಿ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:  68/2014 ಕಲಂ: 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2014 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹:.
ಶಾಂತಗೌಡ, .ಎಸ್. ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ಇದ್ದು ಮಾನ್ಯರವರಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದೇನೆಂದರೆ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ರೌಡಿಶೀಟ್ ದಾರರಾದ 01] ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ @ ಚಾಂದ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ವಯ 23 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಪ್ರಶಾಂತ ನಗರ, ಗಂಗಾವತಿ. 02] ಮಹ್ಮದ ಖೈಸರ್ ತಂದೆ ಶಫೀಸಾಬ ಭರಣಿ ವಯ 25 ವರ್ಷ ಸಾ: ಪ್ರಶಾಂತ ನಗರ, ಗಂಗಾವತಿ. 03] ಮೌಲಾಸಾಬ ತಂದೆ ರಾಜಾಸಾಬ ವಯ 37 ವರ್ಷ, : ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ: ಪಿಂಜಾರ ಓಣಿ, ಗಂಗಾವತಿ. 04] ಹುಸೇನಸಾಬ ತಂದೆ ಹೊನ್ನೂರಸಾಬ ವಯ 38 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ, : ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾ: ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಅಂಗಡಿ ಸಂಗಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಗಂಗಾವತಿ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವರು ಮುಂಬರುವ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ, ರಂಗ ಪಂಚಮಿ, ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುನ್ಹ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ  ಮತಯಾಚನೆಯ ನಿಮಿತ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭ  & ರೋಡ್ ಶೋ, ಮತದಾರರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮತಯಾಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖ್ಯ ಗಣ್ಯರು, ಮುಖಂಡರು ಸದರ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಠಾಣಾ ಹದ್ದಿಯ ಮೇಲ್ಕಂಡ ರೌಡಿಶೀಟ್ ದಾರರು ತಮ್ಮ ರೌಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಜರುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಶಾಂತಿಭಂಗ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿಯವರಿಂದ ಶಾಂತಿ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:  69/2014 ಕಲಂ: 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.