Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, April 12, 2015

Raichur District Reported Crimes

 
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ 10-04-2015 ರಂದು 6-15 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ   ಶ್ರೀಪುರಂಜಂಕ್ಷನ್ ಕೆಇಬಿ ಸ್ಟೇಶನ್ ಮುಂದೆ   ಆಶೋಕ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನ ನೋಡಲಾಗಿ ಅದರ ನಂ ಕೆಎ 37 ಎ 3882 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು  ಸಿರುಗುಪ್ಪಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಂದನೂರು ಕಡೆಗೆ ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು  ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮ ತಂದೆ ಗಂಗಪ್ಪ ವಯಾ; 34 ವರ್ಷ ಉ: ಹಮಾಲಿಕೆಲಸ ಜಾ: ಕಬ್ಬೇರ ಸಾ: ಬೂದಿವಾಳ ಗ್ರಾಮ  ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£À ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮದ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ  ಕವಿತಾ 11 ವರ್ಷ ಈಕೆಗೆ ಬಲಗಾಲು ತೊಡೆ ಮುರಿದು ಮೊಳಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು  ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ರುಕ್ಕಮ್ಮ ಈಕೆಗೆ ಬಲಗೈ ಭುಜಕ್ಕೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಯಿತು. ಪಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಯಾವುದೆ ತರಹ ಗಾಯಗಾಳಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ   ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2015 PÀ®A. 279,337,338,  L.¦.¹. ಮತ್ತು 187 ಐ.ಎಂ ವಿ ಯ್ಯಾಕ್ಟ್ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
                ದಿನಾಂಕ: 12.04.2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರು-ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಲ್ಮಲ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದ ಹೊಸ ಬಾವಿಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಎಡ ಮಗ್ಗಲು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಕ್ರಿಷ್ಣ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ರಂಗ 32 ವರ್ಷ ಜಾ:ಕಬ್ಬೆರ್ ;ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ:ಕಲ್ಮಲ FvÀನು ತನ್ನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಶೈನ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ ಎ 36 ಇ ಡಿ 0183 ನೇದ್ದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿತನು ಕಲ್ಮಲ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರ್ ನಂ ಕೆ ಎ 03/ಎಕ್ಸ ಎನ್ 7114 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಮುಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಾಗಳು ಸಂಬವಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2015PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ & 187 ಎಮ್ ವಿ ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

         ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï. ªÀÄzsÀÄ«ÄvÁ UÀAqÀ ¸ÀĨÁâgÉrØ ªÀiÁZÀ¯Áð, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: ±ÉnÖ §°eÁ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ  UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ JªÀiï. ¸ÀĨÁâgÉrØ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ, ªÀiÁZÀ¯Áð, ªÀAiÀÄ:45 ªÀµÀð, eÁ: ±ÉnÖ §°eÁ, G: ²æäªÁ¸À PÁgï ¸ÉÆ®ÆåµÀ£ï ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á: £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ .  FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ §ºÀ¼À ªÀµÀðUÀ½AzÀ EzÀÝ ZÀªÀÄð gÉÆÃUÀ (¸ÉÆÃjAiÀiÁ¹¸ï) PÁ¬Ä¯É ªÁ¹AiÀiÁUÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¨ÉÃeÁgÁV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-04-2015 gÀAzÀÄ 09-00 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æäªÁ¸À PÁgï ¸ÉÆ®ÆåµÀ£ï UÁågÉÃf£À PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ¥Áè¹ÖPï ºÀUÀ΢AzÀ ¥sÁå¤UÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.04/2015, PÀ®A. 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¹r®Ä §rzÀÄ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ದಿನಾಂಕ 12.04.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶವಗಾರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತ£ÁzÀ ಕಾಮಥಮ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ ತಂದೆ ಕಾಮಥಮ್ ಸ್ವಾಮಿ 32 ವರ್ಷ ಜಾ:ಕಾಪು ಸಾ: ಚಿಟ್ಕೂಲ್ FvÀ£ÀÄ  ದಿನಾಂಕ 11.04.2015 ರಂದು 19.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿನಗರ-ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಹೀಂದ್ರ ಶೊ ರೂಂ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ವಿಪರೀತ ಗಾಳಿ,ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಸೀಡಿಲು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೃತನು ಸದರಿ ಶೊರೂಂ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಗಡೆ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಗ್ಗೆ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಗುಡುಗು ಮತ್ತು ಮಿಂಚು ಹೋಡೆದು ಆಕಾಶ ದಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದರ ಶಕೆಯಿಂದ ಮೃತನ ಎಡ ಎದೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಎಡ ಹೋಟ್ಟಯ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಗಟ್ಟಿದ ಗೇರೆ ಉಳ್ಳ ಗಾಯಾ ಮತ್ತು ಎಡ ಕಿವಿಯ ಹಿಂದೂಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತಗಾಯಾ ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು,ಹೋಟ್ಟಯ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು,ಬಲಗಾಲಿನ ಪಾದದ ವರೆಗೆ ಇರುವ ಕೂದಲುಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೂಟ್ಟು ಕರಕಲು ಆಗಿ ಈತನು ಸೀಡಿಲು ಬಡೆದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೃತನ ರಕ್ತ ಸಂಬಂದಿಕರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ 07/2014 ಕಲಂ 174 ಪ್ರ.ದಂ.ಸಂCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                ¢£ÁAPÀ: 11-04-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1130 UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¥ÀæPÁ±À ZÀAzï ¸ÀÄSÁt vÀAzÉ jPÀ¨ï ZÀAzï ¸ÀÄSÁt ªÀAiÀiÁ:48 ªÀµÀð eÁ:eÉÊ£ÀgÀÄ G: PÀ£ÁðlPÀ D¬Ä¯ï «Ä¯ï EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ ¨sÁUÀ¸ÀÜgÀÄ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA:11-2-7 JA.f. gÉÆÃqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÉÆÃ.£ÀA: 9448275749 gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgï ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:-16-03-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 20.00 UÀAmÉUÉ PÀ£ÁðlPÀ D¬Ä¯ï «Ä¯ï ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥sÁåPÀÖj¬ÄAzÀ UÁ¬Äwæ mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð£À ªÀiÁ®PÀgÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀgÉrØ ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¯Áj £ÀA:PÉJ-01 ©-7381 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁzÀ PÉ.ªÀÄÄvÀÄÛ ¸Á:EgÉÆÃqÀ vÀ«Ä¼ÁßqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj qÉæöʪÀgï ±ÀAPÀgï EgÉÆÃqÀ vÀ«Ä¼ÁßqÀÄ gÀªÀgÀÄ  £ÀªÀÄä ¥sÁåPÀÖj¬ÄAzÀ 100 CgÀ¼É ¨ÉïïUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.15.25.000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ²æÃ.«µÉßñÀ AiÀiÁ£ïð ¥ÉæöʪÉÃmï °«ÄmÉqï C«£Á² vÀ«Ä¼ÁßrUÉ ªÀÄÄnÖ¸À®Ä ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀĺÀ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¸ÀzÀgÀ ¯Áj ªÀiÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀj CgÀ¼ÉAiÀÄ ¯ÉÆÃqÀ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥sÁåPÀÖjUÉ ªÀÄÄnÖ¸ÀzÉà vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ £ÁªÀÅ CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀiÁ® ªÀÄÄlÖzÉà EgÀĪÀ §UÉÎ ¥ÀæAiÀÄw߸À¯ÁV ¸ÀzÀj ªÀiÁ®Ä ªÀÄÄlÖzÉà ªÉÄð£À ¯Áj ªÀiÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ºÁUÀÄ mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArgÀĪÀ¢¯Áè. ¸ÀzÀj ªÀiÁ®£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥sÁåPÀÖjUÉ ªÀÄÄnÖ¸ÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.    
     PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:16-03-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 20.00 UÀAmÉUÉ ¯Áj ªÀiÁ®PÀ£ÁzÀ PÉ.ªÀÄÄvÀÄÛ ¸Á:EgÉÆÃqÀ vÀ«Ä¼ÁßqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj qÉæöʪÀgï ±ÀAPÀgï EgÉÆÃqÀ vÀ«Ä¼ÁßqÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ UÁ¬Äwæ mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð £À ªÀiÁ®PÀgÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀgÉrØ ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ F ªÉÄîÌAqÀ J¯Áè d£ÀgÀÄ ¯Áj £ÀA: PÉJ-01 ©-7381 £ÉÃzÀÝgÀ°è 100 CgÀ¼É ¨ÉîUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 15.25.000-00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ²æÃ.«µÉßñÀ AiÀiÁ£ïð ¥ÉÊ. °«ÄmÉqï C«£Á², vÀ«Ä¼ÁßqÀÄ EªÀjUÉ ªÀÄÄnÖ¸ÀzÉà vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ £ÀªÀÄä ªÀiÁ®£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw. CAvÁ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠠¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÀiÁPÉÃðl AiÀiÁqÀð  oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:35/2015 PÀ®A: 406. 420. L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                              
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
      
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.04.2015 gÀAzÀÄ   64 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  19700/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-04-2015

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 12-04-2015

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2015, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 11-04-2015 gÀAzÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ OlUÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆÃl®£À°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ºÁUÀÆ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ J¸À.J£À ¦.J¸À.L d£ÀªÁqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥Àæ¨sÀÄ OlUÉ EvÀ£À ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV, ºÉÆÃl®zÀ M¼ÀUÀqÉ PËAlgÀ §½ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽwzÀÄÝ, DvÀ£À §½ MAzÀÄ gÀnÖ£À PÁl£ï EzÀÄÝ, ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr D ªÀåQÛ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ DvÀ¤UÉ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr gÀnÖ£À PÁl£À£À°ègÀÄvÀªÀ ªÀ¸ÀÄÛ«£À §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ, EzÀgÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ w½¹zÁUÀ ¸ÀzÀj PÁl£ÀªÀ£ÀÄß ©aÑ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 180 JªÀiï.J¯ï MlÄÖ 29 AiÀÄƪÀgïì ZÁ¬Ä¸À ¸ÀÆ¥À¸À «¹ÌAiÀÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, C.Q 1740/- gÀÆ. ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ a®èVð UÁæªÀÄzÀ JªÀÄ.J¸À.L.J® ªÉÊ£À ±Á¥ÀzÀ ªÀiÁå£ÉdgÀ gÀªÀgÀªÀgÁzÀ «ÃgÉÃAzÀæ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ²ªÀ¥ÀÆeÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÊ£À±Á¥À¢AzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ OlUÉ, ªÀAiÀÄ|| 26 ªÀµÀð, eÁ|| PÉÆý, G||  ºÉÆÃl® PÉ®¸À, ¸Á|| §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EvÀ¤UÉ vÀªÀÄÆäj£À°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ, DgÉÆævÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ£À ºÀwÛgÀ 3800/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt zÉÆgÉwÛzÀÄÝ, DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2015, PÀ®A 379 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 06-03-2015 ರಂದು ಫಿಯಾಱದಿ ¸ÀA¢Ã¥À PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ ¸Á« ªÀ: 35 ªÀµÀð, eÁತಿ: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 1-2-81 gÁªÀÅ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ ರವರು ತನ್ನ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸ್ಪೇಲೆಂಡರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಜೆ-0740, ಅ.ಕಿ. 20,000/- ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆವುಳ್ಳದ್ದು ರಾವು ತಾಲೀಮ ಬೀದರದ ಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 07-03-2015 ರಂದು 0500 ಗಂಟೆಗೆ ಮೂvÀæ ವೀಸರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಹೋರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಸದರಿ ವಾಹನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಫಿಯಾಱದಿಯವರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸದರಿ ವಾಹನ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಫಿಯಾಱದಿಯವರು ದಿನಾಂಕ 11-04-2015 ರಂದು ಕೊಟ್ಟ zÀÆj£À ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.    

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2015, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 12-04-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁPÀgÀgÁªÀ eÉÆö, ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: ¨Áæ»ät, ¸Á: ºÀ¼É DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ£ÁzÀ C©üµÉÃPÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ, ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/eÉ-7116 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀzÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ ¹zÁÞgÀÆqsÀ ªÀÄoÀzÀ(UÀÄA¥Á) PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀĪÉÄä PÁ¯ÉÆä PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¹éÃ¥sïÖ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-38/JªÀiï-1937 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ C©üµÉÃPÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌAiÀiÁV C©üµÉÃPÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ rªÉÊqÀgï ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ C©üµÉÃPÀ£À PÀÄwÛUÉ, JgÀqÀÄ PÀqÉAiÀÄ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi Dist Reported Crimes

ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ವಂಚನೆಕೋರರ ಬಂಧನ
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ
       ಆಂದ್ರ ಮೂಲದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ನಿವಾಸಿ ಶ್ರೀ ಪಿ.ರಮಣ್ಣರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪಾ  ಪಿ ಪಸಕು ಇವರು ದಿ:11-04-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತಾನುಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂಬುವವರ ಮುಖಾಂತರ ಜಾಕೀರ ಹುಸೇನ ಮತ್ತು ಜಾವೀದ ಎಂಬುವರ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ಪಿ.ರಮಣ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಇವರಿಗೆ ರೈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಐಟಂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ಅದಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತದೆ ನಂತರ ನಿನಗೆ ಅದರಿಂದ 5 ಕೋಟಿ ರೂ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು ಅಂತ ನಂಬಿಗೆ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಐಟಂ ತಂದು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಜನೇವರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ನಗದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವಧಿ ಮೀರಿದರೂ ಅವರು ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಮತ್ತು ರೈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಐಟಂ ಕೊಡದೇ ತಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿನ ಹಾಕಿ ಅವರು ಹೈದ್ರಾಬಾದದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಫೋನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ನಿನಗೆ ರೈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಐಟಂ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲುಬುರಗಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಪಿ. ರಮಣರೆಡ್ಡಿ ಇವರು ತನ್ನ ಸಹೋದರನಾದ ಮಹೇಶ ಇವರೊಂದಿಎಗ ದಿನಾಂಕ 06-04-15 ರಂದು ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿಜೇನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೂಮ ಬಾಡಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಉಳಿದಿದ್ದು ಎರಡು ದಿವಸದ ಮೇಲೆ  ಜಾಕೀರ ಮತ್ತು ಜಾವೀದ ಇವರು ಪಿ ರಮಣರೆಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ರೈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಐಟಂ ನ್ನು ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಪುನಃ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬೇಕೆಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪುನಃ ಮಾತಿನಂತೆ ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ಅವರು ರೈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಐಟಂ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು  ಅವರಿಗೆ ಪೋನ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿನಾಂಕ 11-04-2015 ರಂದು ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಹುಮನಿ ಲಾಡ್ಜಿನ ರೂಮ ನಂ 104 ರಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಐಟಂ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಡತೆಯಿಂದ ಅವರು  ಭಯ ಪಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಾದ್ಯತೆ ಮನಗಂಡು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಅಮಿತ ಸಿಂಗ್ ಐಪಿಎಸ್, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಕಲಬುರಗಿ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬಿ. ಮಹಾಂತೇಶ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾನಿಂಗ ಬಿ ನಂದಗಾಂವಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ (ಎ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ರಾಜಶೇಖರ ಹಳಿಗೋದಿ ಪಿ.ಐ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ, ಶ್ರೀ.ಡಿ.ಸಿ ರಾಜಣ್ಣಾ ವೃತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ, ಶ್ರೀ. ವಾಹೀದ ಕೊತವಾಲ್ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ.ಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ದಿಡ್ಡಿಮನಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ, ಕುಮಾರಿ ಶೈಲಾ ಪ್ಯಾಟಿಶೇಟ್ಟರ ಮ.ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ಎಸ್. ತೇಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ (ಕಾ.ಸೂ)ರವರು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಮಾರುತಿ ಎ.ಎಸ್.ಐ ,ರಾಮು ಪವಾರ, ಪ್ರಶಾಂತ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ, ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ, ಮಹೇಶ ರವರೊಂದಿಗೆ ಬಹುಮನಿ ಲಾಡ್ಜಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿಗಳಾದ 1] ಜಾವೀದ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಾವೂದ್ದಿನ ಖೇಳಗಿ ಸಾ// ವಿಜಾಪೂರ 2] ಇಮ್ರಾನ ತಂದೆ ಖಾಜಾಸಾಬ ಇಂಡಿಕರ್ ಸಾ// ವಿಜಾಪೂರ 3] ಝರೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವೀರಣ್ಣಾ ಗೌರೆ ಸಾ// ವಿಜಾಪೂರ 4] ಮಹ್ಮದ ತಂದೆ ಮಹಿಬೂಬ ಖುರೇಶಿ ಸಾ// ಸಾಂಗ್ಲಿ 5] ಹೇಮಂತ ತಂದೆ ಶಿವಾಜಿ ಗಾಯಕವಾಡ ಸಾ/ ಸಾಂಗ್ಲಿ 6] ಸುನೀಲ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ನಲೋಡೆ ಜಿ/ ಸಾಂಗ್ಲಿ 7] ವೈಭವ ತಂದೆ ವಸಂತ ಪವಾರ ಜಿ/ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 4,00,000=00 ರೂ ಮತ್ತು ರೈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಐಟಂ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಪ್ಯಾಕ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದಾಳಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ ಯುಸೂಫ @ ಸಮೀರ ಮತ್ತು ಜಾಕೀರ ಹುಸೇನ  ಎಂಬುವವರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ.
         ರೈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಐಟಂ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಪ್ಯಾಕ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳ & ಪಿ ರಮಣರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು ಈ ವಸ್ತು ಬಾಂಬ ನಿಷ್ಕ್ರೀಯ ದಳ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಜ್ಞರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯಥಾಸ್ತಿತಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾತಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾವೀದ ಎಂಬುವವನು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಇದೇ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ 28 ಲಕ್ಷ 50 ಸಾವಿರ ರೂ ಕೊಟ್ಟು ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಅಪರಾಧ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ 7 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು:
ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 11.04.2015 ರಂದು ಸಿದ್ದರಾಮ ತಂದೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಸಾ|| ಹಾವನುರ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 11-04-2015 ರಂದು ತಾನು ಟಿಪ್ಪರ್ ನಂ ಕೆ.ಎ32ಸಿ1999 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕಲಬುರಗಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಚಾಲಕನು ಟಿಪ್ಪರ್‌ ಅನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರುಗಡೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮೇನ್‌ ರೋಡ್‌ ಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪರನ  ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪರ್ ಕೆ.ಎ332451 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪರ್ ಮುಂದಿನ ಟಿಪ್ಪರ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ನಾವು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪರನ ಮುಂಬಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಜಖಂ ಗೊಂಡಿತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂಧ ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ: 11/04/2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4=30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಂಕ್ರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಭೀಮಶಾ ಸಾ: ಇಟಗಾ ಇವರು ಕಲಬುರಗಿಯ ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರದ ಪರಿವಾರ ಹೊಟೇಲ ಎದುರಿನ ರೋಡ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್ ರೋಡ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಯಾವುದೋ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಂಕ್ರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಭೀಮಶಾ ಸಾ: ಇಟಗಾಇವರಿಗೆ ಅಪಘಾತಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದುರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ