Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, August 3, 2019

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-08-2019


               
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 03-08-2019

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 60/2019, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 02-08-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã® vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÀ¯ÁåuÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆPÀļÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀªÀÄÆägÀ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ zsÀj EªÀgÀÄ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-08-2019 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ QmÁÖ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄ¢AzÀ QmÁÖ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV QmÁÖ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ QmÁÖ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÉÆA¢UÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯É C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ QmÁÖ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ £ÀªÀÄÆägÀ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÀ¯ÁåuÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ EzÀÄÝ EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV §®Që¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV, JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¨É¤ß£À »AzÀ vÀgÀa gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, rQÌ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÆÃqÀ®Ä PÉJ-56-JZï-6409 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ E¨Áæ»A vÀAzÉ ªÀÄPÀÆâ® ±ÉÃR ¸Á: GªÀiÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹ DgÉÆæ E¨Áæ»A EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ QmÁÖ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÁUÀ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-56/JZï-9541 £ÉÃzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¤ªÀÄä vÀªÀÄä £ÁUÀ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÉºÉÆõÀ CVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÀÅ £ÀªÀÄÆägÀ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ªÀÄÄAzÉ UÉÆÃPÀļÀ-QmÁÖ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä £ÁUÀ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÉºÉÆõÀ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É ¸ÀܼÀPÉÌ 108 CA§Ä¯ÉãÀì §AzÁUÀ vÀªÀÄä¤UÉ CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ £ÀÆå jÃ¥sÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಮುಡಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 69/2019, ಕಲಂ. 279, 338 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 02-08-2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಅಂಬಣ್ಣ ಭಂಗೆ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕಬ್ಬಲಿಗ, ಸಾ: ಮುಡಬಿ ರವರ ಮಗ ರವಿಚಂದ್ರ ಇತನು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವದಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪಗೆ ಹೋಗಿ ಪಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಪ್ಯಾಶನ್ ಪ್ರೋ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಂ. ಕೆಎ-56/ಎಚ್-6639 ನೇದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ ಮುಡಬಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರದ ಹಣಮಂತಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ರೋಡ ಡಿವೈಡರಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ರವಿಚಂದ್ರ ಇತನ ಬಲಗಾಲು ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗಾಲು ಮೊಳಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಮುರಿದ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ರವಿಚಂದ್ರ ಇತನಿಗೆ ಅಂಬುಲೆನ್ಸನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮುಡಬಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 108/2019, PÀ®A. 457, 380 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÀwÃPÁAvÀ vÀAzÉ NAPÁgÀ ¦¥É ªÀAiÀÄ: 31ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZÁAqÉñÀégÀ, vÁ: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ qɤªÀiï-ºÀ¨ï ¯ÉÊ¥sï ¸ÉÖöÊ¯ï ¥ÉæöʪÉÃmï °«ÄmÉqï ¹QAzÀgÁ¨ÁzÀ EzÀgÀ°è ©¹£É¸ï ¥Álßgï CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà PÀA¥À¤AiÀÄ°è vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁrzÀ gÉrªÉÄÃqï ¥ÁåAl qÉæ¸É¸ï CAUÀrUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ºÀ¼É vÀºÀ¹¯ï PÀbÉÃj JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ a¢æ PÁA¥ÉèPïìzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀð¢AzÀ vÀ£Àß CAUÀr ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¹§âA¢AiÀiÁzÀ £ÁUÉñï gÉrØ E§âgÀÄ ¢£Á®Ä 1000 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß CAUÀr vÉgÉzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄZÀÄÑvÁÛgÉ, CzÉà jÃw ¢£ÁAPÀ 01-08-2019 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß CAUÀr ¸Élgï J¼ÉzÀÄ CzÀPÉÌ Qð ºÁQ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 02-08-2019 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ £ÁUÉñÀ gÉrØ E§âgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj CAUÀrAiÀÄ ¸Élgï Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ £ÉÆÃr UÁ§jAiÀiÁV CAUÀrAiÀÄ ¸Élgï JwÛ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CAUÀrAiÀÄ°ènÖzÀ MlÄÖ 207 ¦Ã¸À¸ï ¥ÁåAmï ±ÀlðUÀ¼ÀÄ qɤªÀiï ºÀ¨ï PÀA¥À¤AiÀÄ gÉrªÉÄÃqÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ C.Q 23,200/- gÀÆ., ºÁUÀÄ UÀ¯ÁèzÀ°ènÖzÀ 1200/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¢£ÁAPÀ 02-08-2019 gÀ ªÀÄzÀå gÁwæ 0245 UÀAmɬÄAzÀ 0305 UÀAmÉAiÉƼÀUÁV AiÀiÁgÉÆà 03 d£À C¥ÀjZÀvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C.Q 24,400/- gÀÆ. ¨É¼É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ CAUÀrAiÀÄ°è ºÀaÑzÀ ¹.¹ PÁåªÀiÁgÁUÀ¼À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÉÆÃrzÀ°è UÀÄgÀÄwÛ¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 36/2019, PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 02-08-2019 ಏಕಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಎಎಸಐ ಚಿಂತಾಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಎ.ಎಸ.ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಯವರೊಡನೆ ಏಕಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಗೊಡೆಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಮಾಚರಿ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಬೆಲ್ದಾಳ, 2) ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ನಾಗಗೊಂಡ ವಯ: 65 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ ಕುರುಬ, 3) ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾತ ವಯ 27 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, 4) ರಾಜುಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ಗೇಮಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ ವಯ; 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಂಬಾಣಿ, 5) ಗುರುಪಾದ್ಯ ತಂದೆ ಬಸಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಯ: 40ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಸ್ವಾಮಿ, ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸಾ: ಏಕಲಾರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಗುಂಪಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಪಣತೊಟ್ಟು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ನಸಿಬಿನ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ 52 ಇಸ್ಪಿಟ್ ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 33,650/- ರೂ ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.