Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, April 12, 2010

BIDAR DISTRICT DAYLY CRIME UPDATE 12-04-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 12-04-2010

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/04/2010 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆÃgÀÆgÀ (¥ÀÆeÁj) ¸Á: £ÉîªÁqÀ (DAiÀÄð) vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ¤zÀÄÝ, 1] ¦.PÉ.J¦.J¸ï ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀzÀ°è gÀÆ.13,000/- 2] J¸ï.©.ºÉZï. PÀtfAiÀÄ°è gÀÆ.45,000/- ºÁUÀÆ 3] SÁ¸ÀVAiÀiÁV gÀÆ.40,000/- ¸Á® vÀA¢zÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á® ºÉZÁÑVgÀĪÀ PÁgÀt ¸Á¼À ºÉÃUÉ wÃj¸À° CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è DUÁUÀ ¥ÀjvÀ¦¸ÀÄwÛzÀÄÝ, CzÉà ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 10/04/10 gÀAzÀÄ HgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ «µÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹gÀÄvÁÛ£É CzÀ£ÀÄß PÀAqÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ¦üAiÀiÁ𢠱Á®Ä¨Á¬Ä UÀAqÀ ¤Ã®PÀAoÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆÃgÀÆgÀ (¥ÀÆeÁj) ¸Á: £ÉîªÁqÀ (DAiÀÄð) vÁ: ¨sÁ°Ì.ºÁUÀÆ UÁæªÀĸÀÜgÀÄ DvÀ£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2010 PÀ®A 323,341,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/04/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á:CµÀÆÖgÀ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÀAzÀÄ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ¥À¸ÀVð 2) ¥Àæ¨sÀÆ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ¥À¸ÀVð E§âgÀÄ ¸Á:CµÀÆÖgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀ¥Àà¼À ºÁUÀÆ EvÁå¢ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁQzÀÄÝ, vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ CzÀgÀ PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄzÉ ºÁUÉAiÉÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ CdÄð£À¤UÉ PÉüÀÄwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr, PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À°è, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2010 PÀ®A 323, 324, 448, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/04/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ: 50 ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ gÁwæ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwzÀݼÀÄ CªÀ½UÉ Hl §r¸ÀÄ CAvÀ ºÉýzÁzÀ ºÉAqÀwAiÀÄÄ E£ÀÆß CrUÉ ªÀiÁr¯Áè CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ DUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÀÄZÀPÀÄj 2) UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÀÄZÀPÀÄj E§âgÀÄ ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ±À§Ý PÉý DgÉÆævÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀjUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2010 PÀ®A 279, 337 eÉÆvÉ 187 LJA« DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 11/04/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 35 ¸Á: §jzÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ mÁmÁ ªÁåfPÀ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/5154 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ 1700 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ §½ EgÀĪÀ ©æeï ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀjAzÀ DmÉÆà ¥À°Ö DV DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2010 PÀ®A 324, 355, 504, 383 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/04/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉÊf£ÁxÀ §qÀÄgÉ 2) ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ §qÀÄgÉ 3) ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÉÊf£ÁxÀ §qÀÄgÉ 4) ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÉÊf£ÁxÀ §qÀÄgÉ 5) ¸ÀAvÉÆõÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁgÀtPÁÌV ¦üAiÀiÁ¢ ²ªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ PËoÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ, §rUɬÄAzÀ, ¨É°Ö¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ EzÀÝ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ºÁUÀÄ 9,000/- gÀÆ PÀ¹zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 06/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-04-2010 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ Gl¥Á¼Éî ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: eÉÆÃd£Á EªÀgÀ vÁ¬Ä eÉÆÃd£Á ²ªÁgÀzÀ°è EzÀÝ ºÉÆ®zÀ°è PÀqÀ PÀrØ vÉUÉzÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ §®UÁ® ¨ÉgÀ½£À ªÀÄzsÀå ªÉÄÃ¯É ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉjÃPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 10-04-10 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁu.É UÀÄ£Éß £ÀA 39/2010 PÀ®A 448, 323, 504, 506, 354 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 11-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÀ̪ÀÄä UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ zÁªÀiÁ ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉìÄAzÀ CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ DgÉÆæ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ zÁªÀiÁ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrUÉ Dw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr M¼ÀV¤AzÀ ©ÃUÀ ºÁQ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃgÀUÀqÉ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉÆÃgÀV£À ©ÃUÀ ºÁQgÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÉøÀÄ ªÀiÁr¢ÝAiÀiÁ ¤¤UÉ ªÀÄÄV¹ ©qÀÄwÛ¤ CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ¼ÀÄ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA PÀ®A 68/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹, eÉÆÃvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 12/4/10 gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÁªÀÄ£À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¨Á¨Á¸ÁºÉç vÀAzÉ ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À G¨Á¼É ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-24, J¥sï-8340 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf£ÀvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ JA.r ¦ügÉÆÃd vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¨sÁ¬Ä ¥ÀoÁt ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: SÁqÀUÁAªÀ gÉÆÃqÀ ±ÀæzÁÞ QgÁt CAUÀr ºÀwÛgÀ PÀ¦Ã® £ÀUÀgÀ ¯ÁvÀÆgÀ EvÀ£À §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PÀuï ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£À CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA PÀ®A 53/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 11/04/2010 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆà ¥ÀgÀªÁV ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ©ÃzÀgÀ GvÀìªÀ ¤«ÄvÀå ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt ¥ÉÃmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ £ÁªÀzÀUÉÃj PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ. DgÉÆævÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ©üêÀıÁå ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-7231 £ÉÃzÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ¤AzÀ ZÁ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÁªÀzÀUÉÃj ZÀZÀð ºÀwÛgÀ rªÉÊqÀgï ªÀÄzsÀå rQÌ ªÀiÁr ©¢zÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÉ ¥ÉmÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ©.UÀuÉÃPÀ¯ï UÁæªÀĤªÁ¹, PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀAiÀÄå EªÀgÀ ¥ÀÄwæAiÀÄ£ÀÄß CzÉUÁæªÀÄzÀ UÉÆgÀ° gÀAUÀAiÀÄå£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÁV PÉýzÀÄÝ PÀjAiÀÄ¥Àà£ÀÄ PÉÆqÀ®Ä M¥ÀàzÉ ¨ÉÃgÉ ºÀÄqÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÁV M¦àUÉ PÉÆlÄÖ ¢£ÁAPÀ:12.04.2010 gÀAzÀÄ ¤²ÑvÁxÀð PÁAiÀÄð ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄ w½zÀ UÉÆgÀ° gÀAUÀAiÀÄå£ÀÄ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:11.04.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §»zÉðµÉUÉ ºÉÆÃVzÀÝ PÀjAiÀÄ¥Àà£À ¥ÀÄwæAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÀjAiÀÄ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 10.04.2010 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉAPÀlgÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ ¸Á: PÀªÀÄäA.f¯Éè (DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ) EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.30,n.9997 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ PÀ¥ÀUÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.32,2688 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢AiÀÄ ¨ÁrUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ ¨ÁrAiÀÄ°è ¤AwzÀÝ ¸ÁºÉèïºÀĸÉãï vÀAzÉ zÉÆqÀØ SÁdtÚ 25 ªÀµÀð, ¸Á: ¤Ã®ºÀ½î vÁ:AiÀiÁzÀVj, ºÁ:ªÀ: ªÀiÁ£À«, EªÀ¤UÉ wêÀæUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, §£ÀߥÀà vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà 17 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁªÁ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ CgÀPÉÃj 25 ªÀµÀð ¸Á:ªÀiÁ£À« EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ªÀĺÀªÀÄÆzÀ vÀAzÉ C°¸Á§ ¸Á:ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:11.04.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:11.04.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ SÁeÁ & ZÁAzï E§âgÀÆ f.r.vÉÆÃl wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ CzÉ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀıÁPï ªÀÄzsÁåºÀß DmÉÆÃPÉÌ ¸ÉÊqï PÉÆnÖ®èªÉAzÀÄ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀ£À vÀAzÉUÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀ¦üÃeï ¸ÉÊAiÀÄzïªÀıÁPï EªÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ©.UÀuÉÃPÀ¯ïUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, PÁ¥Àè ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°UÉ, ¢£ÁAPÀ:10.04.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQvÀUÀÄ°zÀÄÝ UÁæªÀĸÀÛgÀÄ ¨ÉAQ£ÀA¢¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è UÀÄr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ UÀÄr¸À®°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt, §mÉÖUÀ¼ÀÄ, DºÁgÀzsÁ£Àå J¯Áè¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:17,000/- ªÀiË®åzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà CdgÀÄ¢ÝÃ£ï ¦J¸ïL §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:11.04.2010 gÀAzÀÄ 17.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà ºÉÆÃl¯ï ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:3850/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

²æÃUÀAzsÀzÀ PÀnÖUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛ §AzsÀ£À :-

D¼ÀAzÀ oÁuÉ :C¼ÀAzÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è EwÛÃaUÉ ²æÃUÀAzsÀzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀzÉÆÝAiÀÄÄåwÛzÀÝ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß D¼ÀAzÀ ªÀÈvÀÛzÀ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà ©.¦. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L. C¼ÀAzÀ, ²æà ¨Á¸ÀÄ ZÀªÁít ¦.J¸ï.L. C¼ÀAzÀ, ²æà C¸ÁèA ¨ÁµÁ ¦.J¸ï.L. ¤A§UÁð ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ RavÀ ¨ÁwäÃAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ «ÄAa£À zÁ½ £Àqɹ §A¢ü¹ CgÉÆævÀ¤AzÀ EArPÁ PÁgÀÄ ºÁUÀÆ ²æÃUÀAzsÀzÀ PÀnÖUÉ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä 2 ®PÀëö ªÀiË®åzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀ §UÉÎ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÁªÀÅ PÀaÑ PÀȶ PÁ«ÄðPÀ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :¢£ÁAPÀ: 11-042010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É dUÀzÉë UÀAqÀ PÁ¼À¥Àà §rUÉÃgÀ ¸Á: CªÀgÁzÀ(©) EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §zÀ£ÉÃPÁ¬ÄAiÀÄ°è PÀ¸À vÉUÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ CzÀgÀ°èzÀÝ ºÁªÀÅ CªÀ¼À §®UÉÊ vÉÆÃgÀ¨ÉgÀ½UÉ PÀaÑzÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÁgÀ C¥ÀWÁvÀ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÀÝ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ :-

eÉêÀVð oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 10-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ eÉêÀVð ¥ÀlÖtzÀ gÀzÉݪÁqÀV ¥ÉÃmÉÆæ¯ï §APï JzÀÄgÀÄ ªÉÄãÀ gÉÆÃr£À°è UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA PÉ.J-33 JA-1552 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ FgÀªÀÄä½UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ UÀÄ®§UÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÀÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀA. ±ÀgÀt¥Àà AiÀiÁzÀVÃgÀ ¸Á|| £Àj¨ÉÆý gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.