Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, January 7, 2015

Raichur District Press Note and Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
£ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀzÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ DªÀÄAvÀæt
            £ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀzÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 08.01.2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ : ¨É¼ÀUÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÉÃqÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVzÀÄÝ, F ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV ²æà ¸ÀĤïïPÀĪÀiÁgÀ CUÀgÀªÁ¯ï ªÀiÁ£Àå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤jÃPÀëPÀgÀÄ F±Á£Àå ªÀ®AiÀÄ PÀ®§ÄgÀV gÀªÀgÀÄ DUÀ«Ä¸À°zÁÝgÉ. JAzÀÄ ²æà JªÀiï.J£ï. £ÁUÀgÁd ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ £ÁUÀjÃPÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ DUÀ«Ä¹ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆμÀî®Ä PÉÆÃjPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ಫಿಯಾಧಿ ²æà ¥ÀgÀªÀÄtÚ vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà eÁw:PÀÄgÀħgÀÄ,   ªÀAiÀÄ-20ªÀµÀð.G:PÀÄjPÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á:PÀPÉÌÃj  vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ .ದಾರನು ದಿ.05-01-2015ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 08-30ಗಂಟೆಗೆ ಅತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಕುರಿಗಳ ಬಾಜು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವ ಇಬ್ಬರು ಬೆಳಗಾವಿ ಕುರಿಗಾರರ ಕುರಿಗಳು ಮೇಯುತ್ತ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಕುರಿ ಹಿಂಡಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಲಂಗಾಸೂಳೆಮಗನೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸೈಡು ಹೊಡೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ಈ ಸೂಳೇಮಗನದು ಬಹಳಾಗಿದೆ ಒದಿ ಅಂತಾ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನಿಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೆಲಿಂದ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 3/2015, PÀ®A:323,324,504, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            ದಿನಾಂಕ: 05.01.2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 7.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀªÁgÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: r.gÁA¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÀPÀÌ a£ÀßAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: r.gÁA¥ÀÆgÀÄ FvÀ£À ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ ಬರುವಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬೆನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಂದವನೇ ಏಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೇನೆಲೇ ವಾಯ್ದದೆ ಓಳಗಾಗಿ ಹಣ ಯಾಕೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಂದವನೇ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಸಣ್ಣ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಬಲಗೈ ಮೊಣಕೈ ಕೆಳಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ  ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯ್ದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2015 UÀÄ£Éß £ÀA: 324,504,506 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁRÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 06-01-2015 ರಂದು 5-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಫಯಾಜ್ ತಂದೆ ಮಹೆಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಟೈಲರ್, 23 ವರ್ಷ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಸಾ: ಮಹೆಬೂಬ್ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಆಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಮ್.ಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆ ಹೊರಟಾಗ 1) ನಿಯಾಜ್ ಬಡಿಬೇಸ್ ಸಿಂಧನೂರು. 2) ಬಾಬಾ @ ಅಂಡಾ ಬಡಿಬೇಸ್ ಸಿಂಧನೂರು.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ಆಟೋವನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮುಂದPÉÌ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ಮೊನ್ನೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿವಸ ಕುಡಿದು ನೀನು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆಲೆ ಅಂತಾ ಬೈದಾಡುತ್ತಾ ಆರೋಪಿ 02 ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನುಆರೋಪಿ 01 ಈತನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಒದ್ದು , ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಾಳುವೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ 05/2015 ಕಲಂ 341, 504, 323, 506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ  ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ..

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.01.2015 gÀAzÀÄ         43 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,900/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

                                                                       

BELLARY DISTRICT PRESS NOTE ON 06/01/2015

                                                                                                                 ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಲಯ
                                                                                                             ಬಳ್ಳಾರಿ, ದಿನಾಂಕ: 06-01-2015
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ
1) ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸರಹದ್ದಿನ ಉಕ್ಕಡಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೇ ದ್ವೇಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಕಡಿದು ಕೊಲೆ.
     
         ದಿನಾಂಕ: 05-01-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-15 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ಚಿತ್ತವಾಡಿಗೆಪ್ಪ ತೆಂದೆ ಲೇಟ್ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ಕಾಟಪ್ಪ, 58 ವರ್ಷ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜನಾಂಗ, ವಾ: ಉಕ್ಕಡಕೇರಿ, 34 ನೇ ವಾರ್ಡ ಹೊಸಪೇಟೆ ರವರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕನಾದ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ಭೀಮಪ್ಪ, 42 ವರ್ಷ, ಉಕ್ಕಡಕೇರಿ, ಗರಡಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ, ಹೊಸಪೇಟೆ ಈತನನ್ನು ಜಂಬುನಾಥ ರಸ್ತೆಯ ತಾಯಮ್ಮ ಗುಡಿ ಮುಂದಿನ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 6-15 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಹುಚ್ಚ ಕಾಳಿಂಗ, ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈತನು ಯಾವುದೋ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ತಲೆಯ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಡಕಿವಿಯ ಹತ್ತಿರ, ಎಡ ಗಲ್ಲದ ಹತ್ತಿರ ಬಲವಾಗಿ ಕಡಿಚು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ಭೀಮಪ್ಪ ಈತನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಹುಚ್ಚ ಕಾಳಿಂಗನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2) ಸಂಡೂರು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ 22 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು 09 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ.
       ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಮೆಹಬೂಬ್ ಬಾಷ @ ಬಾಷ ತಂದೆ ಲೇಟ್ ಬುಡೇನ್ ಸಾಬ್ ವಯಸ್ಸು 41 ವರ್ಷ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಾತಿ, ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕ ವಿಶಾಲ್ ಟಾಕೀಸ್ ಎದುರುಗಡೆ, ಹಂಚನಾಳ್, 13 ನೇ ವಾರ್ಡ, ಸಂಡೂರು (ತಾ) ಇವರು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 4/1/2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 4-30 ಗಂಟೆಗೆ ಯಶವಂತನಗರದಿಂದ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಿಂದ [1] ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಂ.ರೇಷ್ಮ ಗಂಡ ಶಫಿಯುಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸು 22 ವರ್ಷ, ಮನೆ ಕೆಲಸ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಾತಿ, ವಾಸಃ-ಯಶವಂತನಗರ ಸಂಡೂರು (ತಾ) ಹಾಗು  [2] ಪರಾನ್ ತಂದೆ ಶಫಿಯುಲ್ಲಾ, ವಯಸ್ಸು 09 ತಿಂಗಳು,  ಮುಸ್ಲಿಂ, ವಾಸಃ- ಯಶವಂತನಗರ ಸಂಡೂರು (ತಾ) ಇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕೆಂದು ರೇಷ್ಮ ಈಕೆಯು ತನ್ನ 9 ತಿಂಗಳ ಗಂಡು ಮಗು ಪರಾನ್‍ನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆಂದು,  ಕಾಣೆಯಾದ ರೇಷ್ಮಳ ಚಹರೆ ಗುರುತುಗಳು [1] ಸಾಧಾರಣ ದಪ್ಪ ಮೈಕಟ್ಟು .[2] ಬಿಳಿ ಮೈಬಣ್ಣ [3] ದುಂಡು ಮುಖ. [4] ಎತ್ತರ 5.4.[5] ಕಪ್ಪು ಬುರುಕಿ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ.[6] ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಬಾಷೆ ಮಾತಾನಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಕಾಣೆಯಾದ ಗಂಡು ಮಗು ಪರಾನ್ ಚಹರೆ ಗುರುತುಗಳು [1] ಸಾದಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು. [2] ಎಣ್ಣೆ ಗೆಂಪು ಬಣ್ಣ. [3] ದುಂಡು ಮುಖ, ಇರುತ್ತದೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಡೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
                                                                                                          ಪೊಲೀಸ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್,                                                                                                                                         ಬಳ್ಳಾರಿ.                                                                                                                
ಇವರಿಗೆ,
ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀ. ಮಹಮ್ಮದ್ ಗಯಾಸ್, ಎ.ಎಸ್.ಐ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. 9845484100 ಹಾಗು             ಜಿ. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ, ಹೆಚ್.ಸಿ-175, ಮೋಬೈಲ್ ಸಂ: 9448202005 ರವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ವಿನಂತಿ.

                      

Yadgir District Reported Crimes 

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ
        ¢£ÁAPÀ 04-01-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ü ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°èzÁÝUÀ CzÉà NtÂAiÀÄ eÁ£À¥Àà vÀAzÉ ®PÀëªÀÄ¥Àà ¥Áån FvÀ£ÀÄ vɯÉUÉ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV  w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ. vÀªÀÄä Hj£À §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ vÁ£ÀÄ ¤AvÁUÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ §AzÉÃ¥Àà QµÀÖ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÉgÉ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è vÀ£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀ£ÀUÉ £ÀÆQ¹ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ eÉÆð ºÉÆÃV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vɯÉUÉ UÁAiÀĪÁzÀ §UÉÎ w½¹zÀÝjAzÀ vÀPÀët vÁ£ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ d£ÀgÀÄ PÀÆqÀÄ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C¯Éè ¤AwzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ ºÀqÀ¥ÀzÀ, ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ eÁ£À¥Àà¤UÉ ºÉÆqÉzÀ §UÉÎ «ZÁj¸ÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÀÄUÀð¥Àà C®ÆègÀ (£ÁAiÉÆÌÃr) ¸ÁB aAvÀ£À¥À°è FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢üUÉ K¯É ªÀiÁ¢UÀ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CAzÀÄ EªÀvÀÄÛ R¯Á¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É ¤£ÀUÉ CAvÁ CAzÀÄ ¦gÁå¢üUÉ PÉʬÄAzÀ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ MvÀÄÛwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAUÀqÀ §AzÀ d£ÀgÀÄ ©r¹zÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
             
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
           ¢£ÁAPÀ; 06/01/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ¤Ã°¨Á¬Ä UÀAqÀ ¹ÃvÁgÁªÀÄ Z˪Áít ªÀAiÀiÁ; 27 ªÀµÀð G; PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á; ºÉÆgÀÄAZÁ vÁAqÁ vÁ.f-AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, PÀ¼ÉzÀ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £À£Àß ªÀÄzÀÄªÉ ºÉÆÃgÀÄAZÁ vÁAqÁzÀ ¹ÃvÁgÁªÀÄ vÀAzÉ gÉrØ ZÀªÁít EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃgÀÄAZÁ vÁAqÁzÀ°è ®A¨Át ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ £ÀqÉ¢vÀÄÛ ªÀÄzÀÄªÉ £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ, 1) gÁºÀÄ® 06 ªÀµÀð 2) gÁPÉñÀ 05 ªÀµÀð 3) gÁeÉñÀ 04 ªÀµÀð JA§ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÁÝgÉ.
        «ªÁºÀ £ÀAvÀgÀ G¥ÀfêÀ£ÀPÁÌV ªÀÄÄA¨ÉÊ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀPÉÌ zÀÄrAiÀÄ®Ä PÀÆ° ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzɪÀÅ £ÀAvÀgÀ PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV ¢£Á®Ä ºÀtPÁÌV ¦Ãr¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQzÀAvÉ ªÀiÁr ¨sÀAiÀÄ ºÀÄnÖ¸ÀĪÀÅzÀÄ ¢£Á®Ä QjQj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ 03 ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉ fêÀ£À ¸ÁV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉA§ D¸É¬ÄAzÀ CªÀ£ÀÄ JµÀÄÖ PÀµÀÖ PÉÆlÖgÀÄ ¸ÀºÀ ¸À»¹PÉÆAqÀÄ EzÉÝãÀÄ. vÀzÀ £ÀAvÀgÀ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð¢AzÀ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°è ¯ÁrÃeï UÀ°èAiÀÄ°è ªÀÄ£É ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ¢£À £À£ÀߣÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀgÀÄ.
      ªÀÄvÉÛ E°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ CzÉà jÃw QgÀÄPÀļÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÄgÀĪÀiÁrzÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ £À£Àß CvÉÛ ªÀÄAVè¨Á¬Ä PÀÆqÁ £À£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉ ¸ÉÃj £À£ÀUÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ.
       ¢£ÁAPÀ; 28/12/2014 gÀAzÀÄ £À£Àß CtÚA¢AiÀÄgÁzÀ 1) ªÀÄAUÁå 2) ºÀjÃAiÀiÁ EªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä §A¢zÀÝgÀÄ. CzÉ ¢£ÁAPÀ; 28/12/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-00 UÀAmÉUÉ £À£Àß UÀAqÀ PÀÆrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ §qÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ gÁwæ 12-00 UÀAmÉUÉ £À£ÀߣÀÆß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. £ÀªÀÄä dUÀ¼À £ÉÆÃr AiÀiÁPÉà F jÃw dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ JAzÀÄ PÉýzÁÝUÀ, ¤ªÀÄä vÀAVAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JAzÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ£ÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁwæ 12-00 UÀAmÉUÉ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛãÉ.
    DzÀ PÁgÀt zÀAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ £À£ÀUÉ £ÁåAiÀÄ PÉÆr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä°è PÉýPÉƼÀÄîvÉÛãÉAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀ£À°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr¹zÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.04/2015 PÀ®A. 498(J), 323, 506, ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÀÆgÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ
        ¢£ÁAPÀ 06/01/2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-33,Dgï-5017 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVjUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ ºÀtªÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽwzÀÄÝ, ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉUÉ PÉÆ»®ÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀUÀ¯Á¥sÀÄgÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÉÆÃr£À ªÉÄð£À ¹Ìqï ªÀiÁr ©æeÉÎ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj C¥ÀUÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨Ájà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÝgÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ 
            ದಿನಾಂಕ 06/01/2015  ರಂದು 8 ಪಿ ಎಂ ಕ್ಕೆ  ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೆಂಬಾವಿ ಯಿಂದ ಒಂದು  ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ವಸೂಲಾಗಿದ್ದು  ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು  ಹೊರಟು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 8-15 ಪಿ ಎಂ ಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳುವಿನ ಸಂಬಂದಿಕನಾದ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಜೆಟ್ಟೆಪ್ಪ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ವಯಾ|| 35 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಕುರಬ ಸಾ|| ಮಲ್ಲಾ ಬಿ  ಇವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು  ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ ಗಾಯಾಳು ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ  ಜೆಟ್ಟೆಪ್ಪ ಪುಜಾರಿ ವಯಾ|| 38 ವರ್ಷ ಜಾ|| ಕುರಬ ಸಾ|| ಮಲ್ಲಾ ಬಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸೈಕಲ ಮೊಟಾರ ನಂ ಕೆಎ-33-ಕ್ಯೂ-7684 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೊಲದಿಂದ  ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ 7-30 ಪಿ ಎಂ ದ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಕೆಂಬಾವಿ ಮಲ್ಲಾ ರೋಡ ಬಸವನ ಗುಡಿದಾಟಿ ಬ್ರೀಜ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ  ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಹನ ಅತೀ ವೇಗದಿಂದ ಹಾಗುನಿರ್ಲಕ್ಷ ತನದಿಂದ  ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು  ಸೈಕಲ ಮೊಟಾರಕ್ಕೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ತಲೆಯ ಬಲಗಡೆ ಬಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ಹಣೆಗೆ ನಡುವೆ ಬಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋದ ವಾಹನ ಯಾವುದೆಂಬುವದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲಾ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ವಾಹನ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಂಬಾವಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾನೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 03/2015 ಕಲಂ 279 338 ಐ ಪಿ ಸಿ ಮತ್ತು 187 ಐ ಎಂ ವಿ ಯ್ಯಾಕ್ಟ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.