Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, October 14, 2014

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-10-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 14-10-2014

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 19/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶೋಭಾ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾw: ಗುರುವಾ, ಸಾ: ಬಾಳೂಜಿಗಲ್ಲಿ ¸ÀªÀಕಲ್ಯಾಣ gÀªÀgÀ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ವಯ: 61 ವರ್ಷ, G: ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 11-10-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆಎ-39/6248 ನೇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟದಿಂದ ವೈನ್ಸ್ ಲೋಡ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬೀದರದ ಮೈಲೂರದ ಕೆ.ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ಗೋದಾಮಕ್ಕೆ ಲಾರಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಲಾರಿ ಗೋದಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಂದು ರಾತ್ರಿಯಾದ ಕಾರಣ ದಿ£ÁAPÀ 12-10-2014 ರಂದು ರವಿವಾರ ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಲೋಡ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ದಿ£ÁAPÀ 13-10-2014 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಅಂದಾಜು 1130 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ ಇವರು ಲಾರಿಯ ಟಾಟಪಟ್ರಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಗ್ಗ ಬಿಚ್ಚುವಾಗ ಅವರ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕರೆ ಸ್ವಿಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಲಾರಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು gɵÀ£À ಆಫೀಸ ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಫೋನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಾಗ Nಮ್ಮಲೆ ಮೋರ್ಛೆ ಹೋಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಹುದೃಯಘಾತವಾಗಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, CªÀgÀ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆಯೂ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಅರ್ಜಿ ಮೇgÉUÉ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿPÉÆAqÀÄ ತನಿಖೆ ಕೈUÉÆಳ್ಳಲಾVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 20/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁd £ÉüÀUÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: J¸ïn UÉÆAqÀ, ¸Á: PÀ®ªÁr gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Áà £ÉüÀUÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð gÀªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ 1 1/2 JPÀÌgÉ ºÉÆ® EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 19/2 EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ¨sÁ°ÌAiÀÄ J¸ï©L ¨ÁåAPÀ ºÁUÀÄ r¹¹ ¨ÁåAPÀ ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV ¸Á® ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ F ªÀµÀð ªÀÄ¼É ¸ÀjAiÀiÁV DUÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ ¨É¼É¢gÀĪÀÅ¢®è, ¨ÁåAQ£À ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV ¸Á® ºÉÃUÉ wj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ¢£Á®Ä aAvÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, DzÀgÀÄ PÀÆqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ J£ÁzÀgÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁr ¸Á® ¸Àé®à ¸Àé®à ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV wj¸ÉÆuÁ CAvÀ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, DzÀgÀÄ PÀÆqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÀiÁrzÀ ¸Á®PÉÌ §rØ ¢£É ¢£É ºÉZÁÑUÀÄwvÀÄÛ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 13-10-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀÆeÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁd gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°ègÀĪÀ PÉÆuÉAiÀÄ°è ºÉÆV N¼ÀV¤AzÀ ¨ÁV®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ vÀUÀqÀzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ zÀArUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, »ÃUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁd gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wÃj¸À¨ÉPÉAzÀÄ aAw¹ ¸Á®zÀ ¨sÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2014, PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 13-10-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸುನೀಲ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಫಾ ಭೋಲಾ ವಯ: 39 ವರ್ಷ, ಜಾw: ಎಸ್.ಸಿ ಹೊಲಿಯಾ, ಸಾ: ದುಬಲಗುಂಡಿ gÀªÀjUÉ ಮುಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತನ್ನ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಗನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಮುಗನೂರ ರೋಡ ಬಾಬುರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಬದಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರುತಿ ಸುಜಕಿ ಜನ್ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ನಂ. ಎಪಿ-11/ಜಿ-8559 ನೇದ್ದ ನಿಂತಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿAiÀĪÀgÀÄ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಕಾರಿನ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂದಿನ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಂಡಿದ್ದು ನಂತರ ಸರಯಾಗಿ ನೋಡಲು ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ಮುಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ªÀåಕ್ತಿಗೆ ಯಾರೋ ªÀåಕ್ತಿಗಳು ಎಲಿಯೋ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ಪಡಿಸುವ ಉದೇಶದಿಂದ ¸ÀzÀj ªÀåಕ್ತಿಯ ಮೃತ ದೇಹ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು zÀj ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಂದು ಹೆಣ ಮತ್ತು ಕಾರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದzÀj ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 315/2014, PÀ®A 304(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄqÉ¥Áà ¹zÀÝ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: OgÁzÀÀ(J¸ï), vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß CPÀÌ ¸ÀA¥Àw UÀAqÀ WÁ¼É¥Áà OgÁzÀÀPÀgÀ ¸Á: CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ UÀ¨sÀðPÉÆñÀzÀ ±À¸ÀÛç aQvÉìUÁV ±ÀıÀÄævÀ £ÀgÀ¹AUÀ ºÉÆêÀÄ eÉ.¦ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ ¢£ÁAPÀ 12-10-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ ±À¸ÀÛç aQvÉìUÁV PÉÆuÉUÉ (C¥ÀgÉñÀ£À xÉÃlgÀ) UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¯Á¬ÄvÀÄ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ LzÀÄ vÁ¹£ÀªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁðD¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w PÉÆqÀzÉ gÁwæ ºÀvÀÄÛ UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ CA§Ä¯ÉãÀì vÀj¹ (qÁ|| ¸ÀéEZÉÒ¬ÄAzÀ) ²æà D¸ÀàvÉæUÉ ªÀUÁð¬Ä¹zÁÝgÉ, vÀzÀ£ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ £ÀªÀÄä D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÉAn¯ÉñÀ£ï E®èzÀ PÁgÀt CªÀjUÉ ²æà D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀ¯ÁVzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ, ªÀÄÄAzÀĪÉgÉzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É LzÀÄ UÀAmÉUÉ EªÀgÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÁÝgÉAzÀÄ ²æà D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÀågÀÄ w½¹zÀgÀÄ, F J¯Áè ªÉÄð£À J¯Áè PÁgÀtUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ F ¸Á«UÉ ªÉÊzsÀågÀ ¤®ðPÀëªÉ PÁgÀtªÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-102014 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 245/2014, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12, 13-10-14 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸Á¬Ä zsÁ¨ÁzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr M¼ÀUÉ gÀƪÀÄ£À°èzÀÝ MAzÀÄ E£ÀªÀlðgÀ ºÁUÀÆ ¨Áånæ C.Q 15,000/- gÀÆ ºÁUÀÆ ¹Öð£À ºÉƸÀ ¥ÉèÃlUÀ¼ÀÄ 48 C.Q 800/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 15,800/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Àà ºÀÄAqÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.       

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 225/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-10-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆãÁxÀ£ï vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ RgÀ¸ÀUÀÄwÛ, ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï, ¸Á: ±ÁºÀ UÀAd ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ ¸ÉêÉAxï qÉà ¸ÀÆÌ®¢AzÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀzÀ ¥sÀvÉÛ zÀªÁðeÁ gÉʯÉé UÉÃl - §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀdgÉÃvï PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/E-4735 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï ¸Á: «¼Á¸À¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ »A¨sÁUÀ PÁ²£Áxï JA§ÄªÀªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, ¸ÉÆAlzÀ JqÀ & §®¨sÁUÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

Raichur District Reported Crimes

.     
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
: ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 26ªÀ, eÁ:£ÁAiÀÄPï, G:PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:K¼ÀÄgÁVPÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ PÁ±À¥Àà ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ:56ªÀ, eÁ:£ÁAiÀÄPï, G:PÀÆ° PÉ®¸À , ¸Á:K¼ÀÄgÁVPÁåA¥ï FvÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ JzÉ£ÉÆêÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ C®è°è D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:11-10-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ K¼ÀÄgÁV PÁåA¦£À vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è JzÉ£ÉÆêÀÅ & ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzsÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ PÁ®PÉÌ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà ¢£ÁAPÀ:14-10-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 05-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ. AiÀÄÄrDgï £ÀA.16/2014, PÀ®A. 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ಪಿರ್ಯಾದಿ °AUÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀiË£ÉñÀ ªÀ-21 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á-£ÀPÀÄÌA¢
vÁ-ªÀiÁ£À«
FvÀನು ಕಳೆದ 2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ರಿ ಪ್ರಕರಣವು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ1)ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄåvÀAzÉ£ÀgÀ¸À¥ÀàUÉÆøÀ¯Á 2)gÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ PÉÆøÉUÉ¥Àà ¥ÀqÉAiÀĪÀgÀÄ
3)gÁªÀÄAiÀÄåvÀAzɧÆvÉ¥ÀàUÉÆøÀ¯Á4)ZÀAzÀæ¥ÀàvÀAzÉC¯ÉÆÌÃqÀ¥Àà5)ºÀĸÉävÀAzɧÆvÉ¥Àà 6) CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ §ÆvÉ¥Àà 7) £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà J®ègÀÆ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-£ÀPÀÄÌA¢ vÁ
-ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಂಗಡ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದಿನಾಂಕ : 13/10/14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ನಕ್ಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ ಹನುಮಯ್ಯ ಈತನ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ನೋಡಿ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ "ಏನಲೇ ಸೂಳೆಮಗನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸು ಮಾಡಿಸೀನೀ ಅಂತಾ ಬೀಕರಿಯಿಂದ ತಿರುಗುತ್ತೀಯನಲೇ ನಿನ್ನ ಸೊಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಅಂದವರೇ ಹನುಮಯ್ಯ ಈತನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಡಮಲಕಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಆರೋಪಿತರು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ದುಃಖಪಾತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ 7 ಜನರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ.278/14 ಕಲಂ 143,147,148,504,341,323,324,506, ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೊಂಡಿದ್ದು CzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ಪಿರ್ಯಾದಿ zÉêÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ£ÁAiÀÄPÀ ªÀ-20 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-PÀÆ° ¸Á-»gÉÃPÉÆmÉßÃPÀ¯ï vÁ-ªÀiÁ£À« ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಾವನಾದ ಮಾರೇಶ, ಹಾಗೂ ಗಂಗಪ್ಪ ಮೂವರು ಮಾರೇಶನ ಹಿರೋ HF ಡಿಲೇಕ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾನವಿಗೆ ಬಂದು ಮಾನವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿರೇಕೊಟ್ನೇಕಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗಂಗಪ್ಪನು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ದಿ: 13/10/14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 21-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನವಿ-ಸಿಂಧನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಾಗ ಮಾನವಿ ದಾಟಿ ಮಯೂರ ಹೊಟೇಲ್ ಮುಂದೆ ಎದುರಾಗಿ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾನವಿ ಕಡೆಗೆ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಕಾರ್ ನಂ.AP-9/AC-5477 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ರಾಂಗಸೈಡ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಕೆಳತುಟಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಮಾರೇಶನಿಗೆ ಮೂಗಿನಿಂದ, ಬಾಯಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಡಿದಿದ್ದು, ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಗಪ್ಪನಿಗೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿಗಾಯವಾಗಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಮೊಣಕಾಲು ಮೇಲೆ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅಜೀಮುನ್ನಿಸಾ ಗಂಡ ಜಫರ್ ಸಾ-ರಾಯಚೂರು ಇವರಿಗೆ ಹಣೆಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅಪಘಾತವು ಕಾರ್ ಚಾಲಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಜರುಗಿದ್ದು, CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.277/14 ಕಲಂ  279, 337,338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುvÀÛzÉ.
J¸ï.¹. / J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ದಿನಾಂಕ: 12-10-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ: ¨sÀUÀAiÀÄå ¥ÀÆeÁj eÁw; £ÁAiÀÄPÀ, 25ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ. vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð. FvÀ ನು ಕೊತ್ತದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆಗ ಹೋಗಬೆಕೇಂದು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಿರೆಗುಡ್ಡದಯ್ಯ ದೇವರ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ1) ¸ÀįɪÀiÁ£ï ¸Á¨ï vÀAzÉ: ¸ÁºÉèïUËqÀ,ºÁUÀÆ EvÀgÉ 24 d£ÀgÀÄ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿ, ಬೆತ್ತ , ಚಾಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗು ಅರಕೇರ ಗ್ರಾಮದವರ ಮದ್ಯೆ ಇದ್ದ ವೈಷಮ್ಯದಿಂದ , ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮೇಲೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಏನಲೇ ಕೊತ್ತದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದವರದು ಬಹಳ ಸೊಕ್ಕು ಅಗಿದೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೆವೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೆವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ತಾಕತ್ತು ಇದೆ ಕರೆಯಿಸು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆವೆ, ಅಂದದಲ್ಲದೆ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಿತರ ಪೈಕಿ, ಆರೋಪಿತರಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿ ನಂ. 01, 19, ಮತ್ತು 22 ಹಾಗು ಇತರರು ಕೊತ್ತದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೇಡ ಜಾತಿ ಸೂಳೆ  ಮಕ್ಕಳದು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಇವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ, ಕೇ,ಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ  ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 170/2014. PÀ®A-143,147,148,341,504,307,506 ¸À»vÀ 149  ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 3(1)(10) J¹ì/J¹Ö (¦J) PÁAiÉÄÝ 1989 CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.     
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.10.2014 gÀAzÀÄ 78 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   3700/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


Gulbarga District Reported Crimes

ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ @ ಚಂದು ತಂದೆ ಶಂಕರರಾವ ಗನಾತೆ  ಸಾ|| ಹಳೆಯ ಬೊಯಿಂಗ ಏರೀಯಾ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ರವರು  ತನ್ನ ಕಾರ ನಂಬರ. ಎಪಿ-10 ಟಿವಿ-2524 ನೇದ್ದನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 13-10-14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಶಮಶಾಬಾದ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಏರ್ ಪೊರ್ಟದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಆಗ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ನಾವು ಹೈದ್ರಾಬಾದ ದಿಂದ ಸೇಡಂಕ್ಕೆ ಹೊಗುವದು ಇದೆ ನಿನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು 4,500/- ರೂ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಾರನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೈದ್ರಾಬಾದದಿಂದ ಸೇಡಂ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟೇವು ಹೈದ್ರಾಬಾದ ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಕಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರಿಂದ  2,000/- ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಸಿ ಸೇಡಂ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟೇವು. ದಿನಾಂಕ: 14-10-14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೊಂತನಪಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ ಸಮೀಪ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಟೋಲ್ ಗೇಟದಿಂದ ಮುಂಚೆ ಇರುವ ಬರುವ ಕೊಂತನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ನನ್ನ ಕಾರನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡೆ ಅಂತಾ ಮೂರು ಜನರು ಹೇಳಿದರು ಆಗ ನಾನು ಮೇನ್ ರೋಡ ಅಂದಾಜು 1 ಕಿ ಮಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗ ಮೂರು ಜನರು ನನಗೆ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡಿ ಹಿಡಿದು ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದರು ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ನಗದು ಹಣ 3,000/- ರೂ ಹಾಗೂ ಒಂದು ನೊಕೀಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಪೊನ್ ಅ ಕಿ 2,000/- ರೂ ಕಸೀದುಕೊಂಡರು ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಕಾರಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತಬ್ಬಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಾನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡಿ ನನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಚಾಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅ ಕಿ 4,00,000/- ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.