Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, December 3, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-12-2018


 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-12-2018

ಜನವಾಡಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.150/18 ಕಲಂ 32, 34 ಕೆ.ಇ. ಕಾಯ್ದೆ :-
 ದಿನಾಂಕ 01-12-2018 ರಂದು 1630 ಗಂಟೆಗೆ ಕಪಲಾಪೂರ (ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಕಿರಾಣ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ  ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳು ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ಆತನ ಮೇಲೆ 1715 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ. ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಅಮೃತಪ್ಪಾ ಕುಂಬಾರ ವಯ|| 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ|| ಕುಂಬಾರ, || ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ, ಸಾ|| ಕಪಲಾಪೂರ  EªÀ£À ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕ ಚೀಲದಲ್ಲಿ 90 ಎಮ್.ಎಲ್. ಓರಿಜನಲ ಚಾಯಿಸ ವಿಸ್ಕಿಯ 30 ಸರಾಯಿ ತುಂಬಿದ ಟೆಟ್ರಾ ಪ್ಯಾಕೇಟಗಳು, ಒಂದರ ಕಿಮ್ಮತ್ತು 30.32/- ರೂಪಾಯಿ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 909.60/- ರೂಪಾಯಿ, ಸರಾಯಿ ಕೂಡಿದು ಬಿಸಾಡಿದ 90 ಎಲ್,ಎಲ್ ಓರಿಜನಲ ಚಾಯಿಸ ವಿಸ್ಕಿಯ 02 ಸರಾಯಿ ಖಾಲಿ ಆದ ಟೆಟ್ರಾ ಪ್ಯಾಕೇಟಗಳು, ಆತನ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ನಗದು 200/- ರೂಪಾಯಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀªÀÄ. 331/2018  PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 30-11-2018 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÁà Vj ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: J¸ïrJ PÉ®¸À ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ 4 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ EªÀgÀ 2£Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ DgÀw EªÀ¼ÀÄ ¦AiÀÄĹ ¢éÃwAiÀÄ ªÀµÀðzÀ°è C£ÀÄwÛÃtð¼ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ EgÀÄvÁÛ¼É. ºÉÆ® ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À EzÀÄÝ ºÉÆ®zÀ°è PÀ§Äâ ¨É¼É ºÁQzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 30-11-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11:30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV d£ÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £À£Àß vÁ¬Ä FgÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ DgÀw E§âgÀÆ ºÉÆ®PÉÌ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃV £À£Àß vÁ¬Ä ºÉÆ®zÀ°èAiÉÄ G½zÀÄ  ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ EzÀÝ PÁgÀt ¢£ÀªÉ¯Áè ºÀÄqÀÄPÁr ªÀÄvÀÄÛ £ÉAlj¸ÀÖgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr PÉüÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄUÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀvÉÛ DUÀzÉ EzÀÝ PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.