Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, February 26, 2015

Raichur District Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ದಿನಾಂಕ 25-02-2015 ರಂದು 11-30 ಪಿ.ಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷ್ಯ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ 52/5645 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಾ: ಬೆಂಗಳೂರು   FvÀ£ÀÄ   ಸಿಂಧನೂರು- ಸಿರುಗುಪ್ಪಾ ಮುಖ್ಯೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಪುರಂ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಇರುವಾಗ ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ 52/5645 ಸಿರುಗುಪ್ಪಾ ಕಡೆಯಿಂದ  ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎದರುಗಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ 407 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ್  ನಂ ಕೆಎ 55/275 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಟೆಂಪೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜಯ್ಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶಿವಗಂಗಮ್ಮ ಇವರ ತೆಲೆಗೆ ಭಾರಿಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳು ನಂ 1 ರಿಂದ 12 ನೇದ್ದರವರಿಗೆ ಸಾದ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಗಾಯಾಳು ನಂ 13 ಇವನು ಲಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಇದ್ದು ಇವನಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/2015  U/S.279,337,338, 304 (ಎ)  I P C  ಮತ್ತು 187 ಐ.ಎಂ ಯ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
             ದಿನಾಂಕ;- 25-02-2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà gÁªÀÄgÉrØ vÀAzÉ ¸ÀtÚ wªÀÄäAiÀÄå ªÀ:48 ªÀµÀð, eÁw: AiÀiÁzÀªÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:AiÀÄgÀUÀÄAmÁ UÁæªÀÄ. vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಮೋಟಾರಸೈಕಲ್ ಕೆ.ಎ.-36 ಎಸ್ 7242 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ತಾನು ಮತ್ತು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಮಕ್ತಲ್ ದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ರಾಯಚೂರು- ಶಕ್ತಿನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ  ಗಾಳಿ ಮಾರೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ದು ಟಾ ಟಾ ಎ.ಸಿ ನಂ.ಎ.ಪಿ-12 ವಿ- 4672 ನೇದ್ದರ [ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ®è] ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಆಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟನು ಇದರಿಂದಾಗಿ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಬಲಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲು ಬಲಗೈ ಮೊಣಕೈ ಹತ್ತಿರ ತೀವ್ರ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಳೆ ಮುರಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.  ಘಟನೆಯ ತರುವಾಯ  ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟಾಟಾ ಎ.ಸಿ ಯನ್ನು  ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಆಗೆಯೇ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2015 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2015 gÀAzÀÄ           60 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,800/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                                                                       BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-02-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26-02-2015

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2015, PÀ®A 419, 420 L¦¹ eÉÆvÉ 66(¹) (r) Ln PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ µÀ£ÀÄäR¥Áà PÀ¯ÁåtÂ, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 19-1-70 ²ªÀ£ÀUÀgÀ(zÀ) ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ L.J£À.f ªÉʵÀå ¨ÁåAPÀ£ÀÀ°è vÀ£Àß ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ ±ÉéÃvÁ D£ÀAzÀ PÀ¯Áåt E§âgÀ eÁ¬ÄAl CPËAmï EgÀÄvÀÛzÉ, gÀªÀgÀ ¨ÁåAPÀ SÁvÉ ¸ÀASÉå 174010026906 £ÉÃzÀÄ vÉgÉ¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è 1,17,240/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ dªÀiÁ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 20-02-2015 gÀAzÀÄ 10:30 ¤«ÄõÀPÉÌ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉƨÉÊ® £ÀA. 9448263332 £ÉÃzÀPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr »A¢AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£Ár, vÀĪÀiÁgÀ ¥Á¸À QÃvï£Á JnJªÀiï ºÉÊ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ C¥ï PÉÆÃ£ï ºÉÊ CAvÁ PÉýzÀÄÝ, DUÀ DvÀ£ÀÄ ªÉÄÊ Cgï.©.L ¨ÁåAPÀ ¸Éà ¨Ávï PÀgï gÁºÀ ºÀÆ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÉÄÃgÉ ¥Á¸À mÉÆÃl® wãÀ JnJªÀiï PÁqÀð ºÉÊ G¸ÀªÉÄà ¸É ªÉÄÃgÉ ¥Á¸À JPÀ JnJªÀiï PÁqÀð ºÉÊ Ogï ªÉÄÃgÉ §ZÉÆÑPÉ ¥Á¸À zÉÆà JnJªÀiï PÁqÀð ºÉÊ CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ CvÀ£ÀÄ PÉÆãï¸Á PÉÆãÀ¸Á ¨ÁåAPÀ PÁ JnJªÀiï PÁqÀð ºÉÊ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ L.J£À.f ªÉʵÀå ¨ÁåAPÀ PÁ PÁqÀð ºÉÊ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, DUÀ DvÀ£ÀÄ ªÉÇ PÁqÀð ¯ÉÃPÉ DªÉÇà G¸À PÁqÀð £ÀA§gÀ §vÁªÉÇà CAvÁ CAzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ L.J£À.f ªÉʵÀå ¨ÁåAPÀ JnªÀiï PÁqÀð £ÀA. 5048349541100191003 EzÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DvÀ£ÀÄ M£À mÉʪÀÄ ¥Á¸ÀªÀqÀð £ÀA§gÀ PÉýzÀ£ÀÄ, ¤ªÀÄä ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA§gÀUÉ MAzÀÄ ªÉÄøÉd §gÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ jf¸ÀÖgÉñÀ£ï £ÀA§gÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ w½¹ CAvÁ ºÉý ªÉÆèÉʯï PÀl ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 21-02-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ L.J£À.f ªÉʵÀå ¨ÁåAPÀ£ÀªÀgÀÄ PÀgÉ ªÀiÁr ¤ÃªÀÅ MAzÉ ¢ªÀ¸ÀzÀ°è £Él ¨ÁåAQ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ 71,994/- gÀÆ. ªÉÆvÀÛzÀ ºÀt vÉUÉ¢¢ÝgÁ CAvÁ PÉýzÀgÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ £Á£ÀÄ qÁæ ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¸ÀzÀå qÁæ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¤ÃªÉ w½¹gÀÄwÛj £Á£ÀÄ CxÀªÁ £À£Àß ªÀÄUÀ AiÀiÁgÀÄ PÀÆqÁ ¸ÀzÀj ºÀt qÁæ ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV ¨ÁåAPÀUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è «ZÁj¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¢£ÁAPÀ 20-02-2015 gÀAzÀÄ r¹Ìç¥ÀµÀ£ï £ÀA. 459660 ¦üè¥ï PÁlð EAlgï£Émï ¦æªï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ E£ï 21,500/- gÀÆ., 2) 23815 ¥Éà EArAiÀiÁ EªÀiÁé£ïmÉeï J¸ï.©.L.¦.f E£À 4,999/- gÀÆ., 3) 237787 ¥Éà n.JªÀiï J¸ï.©.L.¦.f E£À, 4) 459140 ¦üè¥ï PÁlð EAlgï£Émï ¦æªï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ E£ï 21,500/- gÀÆ., 5) 233083 ¥Éà AiÀÄÄ J¸ï.©.L.¦.f E£ï 3000/- gÀÆ., 6) 458549 qÀ§Äè.qÀ§Äè.qÀ§Äè ªÉÆ©PÀ«Pï PÁªÀiï ¤ªï zɺÀ° E£À 4998/- gÀÆ., 7) 458332 qÀ§Äè.qÀ§Äè.qÀ§Äè ªÉÆ©PÀ«Pï PÁªÀiï ¤ªï zɺÀ° E£À 4999/- gÀÆ., 8) 458056 qÀ§Äè.qÀ§Äè.qÀ§Äè ªÉÆ©PÀ«Pï PÁªÀiï ¤ªï zɺÀ° E£À 9999/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¨ÁåAPÀ SÁvÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 71,994/-gÀÆ UÀ¼ÀÄ £ÉÃmï ¨ÁåAQAUï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÀt qÁæ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä J.n.JªÀÄ. £ÀA§gÀ ¨ÁèPÀ ªÀiÁr¹ F §UÉÎ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀįÁè¸ÀÄgÉ, ¸Á: £ÀÆå ªÁlgÀ mÁåAPÀ JjAiÀiÁ UÀAd ¨sÁ°Ì, ²ªÀ±ÀgÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä vÀAzÉ ¥ÀAZÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ, EªÀjUÉ SÁvɬÄAzÀ ºÀt ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-02-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2015, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2015 gÀAzÀÄ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¥ÁAqÉæ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ J¸À,J£À ¦.J¸ï.L d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¥ÁAqÉæ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÁPÀvÀzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ºÉÆðAiÀiÁ, 2) ²ªÁf vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¥ÁAqÉæ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, 3) dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀqÀØgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, 4) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ, ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, 5) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀi˯Á, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸À¹ ºÉÆðAiÀiÁ J®ègÀÆ ¸Á: d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀjAzÀ ºÁUÀÆ UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4010/- gÀÆ., 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2015, PÀ®A 304(J) L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 23-02-2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮಂತ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಬಾರೋಳೆ ವಯ: 33 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯ,  ಸಾ: ಮುರ್ಕಿ ರವರ ತಂಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ ಶಟಕಾರ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಟಿ.ವಡಗಾಂವ (ಎ.ಪಿ) ಇವಳ ಹೆರಿಗೆ ಬೆನೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಣಂತನ ಸಲುವಾಗಿ ಕಮಲನಗರದ ಸಾಯಿರೆಡ್ಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ಡಾ|| ಪ್ರೀತಿ ರೆಡ್ಡಿ ರವರು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೋವು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ 3-4 ಇಂಜೆಕ್ಷನ ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಾಣಂತನವಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಬಾಣಂತರವಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ವಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿ ಡಾ|| ಪ್ರೀತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಮಲನಗರರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ ವಹಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ  ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪೆಸೆಂಟ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಆರೋಪಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ  ನೋಡಿರಿ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವ ಆಗುತಿದೆ ಬನ್ನಿರಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು ಸಹ ಏನು ಆಗುವುದ್ದಿಲ್ಲ 1-2 ಗಂಟೆ ನೋವು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಇವಳು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಅವರು ಬಂದು ಬಿ.ಪಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇವಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೊಗಿರಿ ಅಂತ ಸೂಚಿಸಿದಾಗ ಫಿರ್ಯದಿಯವರು ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ  ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ, ಆದರೂ ಸಹ ಇನ್ನೂ ಜೀವ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಉದಗಿರದ ಚಂಬೊಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಸಹ ನೀವು ಇಕೆಗೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗಿರಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ಅಲ್ಲಿಂದ  ಉದಗೀರದಲ್ಲಿಯೆ ಲೈಫ್ ಕೇರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಇವಳು ಈಗ 1 ಗಂಟೆಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕಾರಣ ಶ್ರೀದೇವಿ ಇಕೆಯ  ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣಳಾದ ಆರೋಪಿ ಡಾ|| ಪ್ರೀತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಇವಳ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ  ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ದಿನಾಂಕ 25-02-2015 ರಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2015, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ L£ÀÄ®è vÀAzÉ¥sÀvÀÄæ¸Á§ ±ÉÃR ¸Á: ZÉÆAr ªÀÄÄSÉÃqÀgÀªÀgÀ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÀªÀÄÆäj£À CAd£À¨Á¬Ä UÀAqÀ Q±À£À zÀ£ÀªÉ, ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ZÀAzÀgÀ zÀ£ÀªÉ, vÀļÀ¸À¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ zÀ£ÀªÉ, ¥ÉæªÀįÁ UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¹AzsÉ, E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀºÉêÀiÁ£À ±ÉÃR J®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ DmÉÆà £ÀA. JA.JZï-26/«í-6187 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ DzsÁgÀ PÁqÀð E½¹PÉƼÀî®Ä OgÁzÀ ¥ÀlÖtPÉÌ §AzÀÄ DzsÁgÀ PÁqÀð E½¹PÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ J.¦.JA.¹ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J.¦-28/©PÀÆå-9296 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ®PÀëmÉÖ ¸Á: zsÉÆÃ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼Àf¬ÄªÀÄzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CAd£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ QñÀ£À zsÀ£ÀªÉ gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀj PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® ¨sÀÄdzÀ »AzÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, ¨É£Àß »AzÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ vÀļÀ¹¨Á¬Ä, ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä, ¥ÉæêÀįÁ, E¸Áä¬Ä¯ï J®ègÀÄ PÀÆr   CAd£Á¨Á¬Ä gÀªÀjUÉ DmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, CAd£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ QñÀ£À zsÀ£ÀªÉgÀªÀgÀÄ gÀªÀjUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.