Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, September 7, 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :-
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಸಾ|| ಮನೆ ನಂ 9-96 ಶಹಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು, ದಿ: 06.09.11 ರಂದು ನಾನು ಕೊರಂಟಿ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯ ಸಮೀಪ ನನ್ನ ವಾಹನ ಹಿರೊ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪೆಲೆಂಡರ್ ನಂ ಕೆ ಎ 32 ಎಸ್ 8184 ಅಂದಾಜು 30000/- ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ನನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 07-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 07-09-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 176/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 06-09-2011 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, ¸Á: §gÀzÁ¥ÀÆgÀ vÁ OgÁzÀ ¸ÀzsÀå ZÉÆAr EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ §gÀĪÁUÀ ªÀ¸ÀAvÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ DgÉÆæ PÉ.J¸ï.Cgï.n.¹ §¸Àì £ÀA PÉJ 38/937 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2011 PÀ®A 143, 147, 341, 353, 323, 504, 506, eÉÆvÉ 149, L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 06/09/2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà JA.r. £ÀqÀÄ«£ÀªÀĤ ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50-60 d£ÀgÀÄ PÉÆoÀrUÉ £ÀÄVÎ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÀÄwÛUÉ ¥ÀnÖ »rzÀÄ ºÉÆÃgÀUÀqÉ ºÁQ ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ¨ÉÊzÀÄ ºÁUÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ CqÉvÀqÉ GAlĪÀiÁr UÉÃgÁªÀ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀSÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2011 PÀ®A 323, 504, 506, eÉÆvÉ 149, L.¦.¹ ;-

¢£ÁAPÀ: 06/09/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r. C£ÀégÀ vÀAzÉ CdUÀgÀ«ÄAiÀiÁå ¸Á; ªÀĺÉÃ§Æ¨ï £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÀ°èAiÀÄ°è£À ¤Ãj£À ªÀÄvÀÄÛ £Á° PÉ®¸À ªÀiÁr¹j CAvÁ Cfð £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀjUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼ÁzÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¹.JA.¹. PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃV PÉüÀ®Ä £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2011 PÀ®A 172 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 06/09/2011 gÀAzÀÄ 1905 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ FgÀuÁÚ ªÀÄZÀPÀÄj, ¸Á|| gÁeÉñÀégÀ EªÀgÀÄ ªÀĺÁgÁµÀöçzÀ PÀ²äÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ Dgï.¹.¹ £ÀA 81/2001 PÀ®A 377,302,201, L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è J¸ï.¹.£ÀA 376/2001 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁ£Àå ºÉZÀÄѪÀj ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ xÁ£É £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ fêÁªÀ¢ü PÁgÁUÀæºÀ ²PÉëUÉ M¼ÀUÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 01/12/2007 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ PÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ¸ÉAlæ¯ï ¦æd£À PÀ¼ÀA¨Á PÁgÁUÀæºÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 02/12/2007 jAzÀ ¢£ÁAPÀ 31/12/2007 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ 30 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ¥ÉgÉÆïï gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ UÁæªÀÄ gÁeÉñÀégÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÉgÉÆïï gÀeÉ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß 1 wAUÀ¼ÀÄ «£ÀAw ªÉÄÃgÉUÉ «¸ÀÛj¹PÉÆArzÀÄÝ vÀzÀ£ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 31/01/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ PÁgÁUÀæºÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ DzÀgÉ CªÀ£ÀÄ PÁgÁUÀæºÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉà ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. EzÀĪÀgÉUÉ CªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ PÁgÁUÀæºÀPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄ¢¯Áè. PÁgÀt F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ vÁvÁå¸ÁºÉç ¸ÀzÁ²ªÀ ¤A§¼ÀPÀgï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ (UÀÆæ¥ï-2) PÉƯÁí¥ÀÆgÀ PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀæºÀ PÀ¼ÀA§gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05/07/2011 gÀAzÀÄ dÄ£Á gÁdªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ PÉƯÁí¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À DzsÁgÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2011 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/09/2011 gÀAzÀÄ 0045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÀäzÁj ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw zsÀ£ÀUÀgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| E¸ÁèA¥ÀÄgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁ¼À¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀÄzÁj ªÀAiÀÄ 17 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ NtÂAiÀÄ°è£À PÀ£ÀPÀzÁ¸À UÀuÉñÀ «¸Àdð£É EzÀÄÝzÀjAzÀ «¸Àdð£ÉUÉ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉUÉ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÀÄ UÀuÉñÀ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ PÀÄjvÀÄ «UÀæºÀ PÀÆr¹zÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA.PÉ.J.32/n-7373 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA.PÉ.J.32/n-7374 £ÉÃzÀgÀ°è UÀuÉñÀ «UÀæºÀzÉÆA¢UÉ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæ° ZÁ®PÀ DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ PËqÁ¼É EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀjAzÀ mÁæPÀÖgï ªÉÄðAzÀ £É®PÉÌ ©zÁÝUÀ mÁæ°AiÀÄ ZÀPÀæªÀÅ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃVzÀjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

 
 

     ¢£ÁAPÀ: 07.09.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.50 UÀAmÉUÉ «gÉñÀ vÀAzÉ ªÀi®è¥Àà ¸Á. °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀæµÀgï £ÀA. PÉ.J. 36/J.1442 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ E®PÀ¯ï PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DªÀÄ¢ºÁ¼À »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀ «zÁåy𤠥ÀĵÀà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà 5 ªÀµÀð, ¸Á. vÉÆArºÁ¼À FPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ºÉÆÃV vÀ£Àß PÀæµÀgÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ zÀÄUÀðAiÀÄå vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå 40 ªÀµÀð, ¸Á. °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj PÀæµÀj£À Qè£ÀgÀ ZÁAzÀ ¥ÁµÁ vÀAzÉ ªÀi˯Á ¸Á§ 25 ªÀµÀð, ¸Á. °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ C®èzÉ ¥ÀĵÀà JA§ 5 ªÀµÀðzÀ «zÁåyð¤UÉ 2 PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà 52 ªÀµÀð, ¸Á. CgÀÄt¥ÀÆgÀÄ EvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀ EvÀgÉà 4 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À UÀÄAvÀÄUÉƼÀ UÁæªÀÄzÀ U˸ï¸Á¨ï vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á¨ï CzÉ UÁæªÀÄzÀ gÀªÀiÁÓ£ï ¸Á¨ï vÀAzÉ C§Äݯï¸Á¨ï, ªÉƺÀäzï vÀAzÉ ¨Á§Ä, ªÀÄ»§Æ¨ï vÀAzÉ ¨Á§Ä, ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ¨Á§Ä¸Á¨ï, ªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ C§Ä¸Á¨ï, ºÁf¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á¨ï ºÁUÀÆ C§Ä¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á¨ï EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå gÁdQÃAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀåªÀÄå«zÀÄÝ ¢: 06-09-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ UÀÄAvÀÄUÉÆüÀ ¹ÃªÀiÁzÀ £ÀgÀ¹AºÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ «gÀĪÀ gÀªÀiÁÓ£ï ¸Á¨ï vÀAzÉ C§Äݯï¸Á¨ï,EªÀgÀ CAUÀrUÉ UË¸ï ¸Á¨ï ºÁUÀÆ «ÄAiÀiÁSÁ£ï gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃV ©Ãr PÉýzÁUÀ CAUÀr §Azï DVzÉ CAvÁ w½¹zÀÝPÉÌ gÁwæAiÉįÁè ¨Ál° PÉýzÀgÉ vÉUÉzÀÄPÉÆnÛÃj ©Ãr AiÀiÁPÉ PÉÆqÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ªÉÄîÌAqÀ 7 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl¢AzÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 07.09.2011 gÀAzÀÄ U˸ï¸Á¨ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À zÉêÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà §lÖgï ¨ÁåUÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¢: 03-09-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄÆägÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ£À ¥Á£ï±Á¦UÉ ©Ãr vÀgÀ®Ä ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ DzÀ£ÀUËqÀ UËqÀgï, ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ DzÀ£ÀUËqÀ , ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ DzÀ£ÀUËqÀ J®ègÀÆ £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹zÀ "K£À¯Éà ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è £ÁªÀÅ PÀÄj©lÄÖ ªÉÄìĸÀÄzÉÝÃªÉ CAvÁ C¥À¥ÀæZÁgÀªÀiÁqÀÄwÛÃj K£À¯Éà CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£ÉUÉ DgÉÆævÀgÀ vÁ¬ÄAiÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢: 06-09-2011 gÀAzÀÄ 6-00 ¦.JªÀiïPÉÌ w¥ÀàtÚ ¨ÁåUÁgï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆêÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À PÀgÀqÀÄa®Ä«Ä UÁæªÀÄzÀ ±ÁªÀÄtÚ£ÀÄ ¸ÉÆêÀÄtÚ£ÀÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ gÀvÀߪÀÄä½UÉ ºÀvÀåZÁgÀ ªÀiÁrzÁÝ£É CAvÁ ªÀĺÁAPÀ¼À¥Àà FvÀ£ÀÄ ºÉýPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ±ÁªÀÄtÚ vÀAzÉ bÀvÀæ¥Àà, zÁåªÀtÚ vÀAzÉ bÀvÀæ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ,«ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà, bÀvÀæ¥Àà vÀAzÉ mÁPÀ¥,Àà ¨Á®¥Àà vÀAzÉ mÁPÀ¥Àà gÀªÀj ºÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÉý ªÀĺÁAPÀ¼À¥Àà£ÀÄ ªÀÄ£À £ÉÆAzÀÄ CªÀjUÉ F vÀgÀ AiÀiÁgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉý¯Áè £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀiÁPÉà §zÀ¯ÁªÀÄÄ ªÀiÁqÀwÛj CAvÁ, PÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ J¯ÁègÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzɯÁè ªÀiÁr ªÀÄvÉÛãÀÄ PÉüÀÄwÛAiÀįÉà CAvÁ, ªÀĺÁAPÀ¼À¥Àà¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆrè¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ EªÀjUÉ PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ''K ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼É'' E£ÉÆßêÉÄä £ÀªÀÄä£ÀÄß K£ÁzÀgÀÆ PÉüÀ®Ä §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06.09.2011 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÀUÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À dªÀ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ:-06/09/2011. gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁzÀ°è UÉÆëAzÀgÁd vÀAzÉ d£ÁzsÀð£ÀgÁªÀÅ £ÁqÀUËqÀgÀ ;°AUÀAiÀÄvÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.83 gÀ°è PÀÆ° D¼ÀÄUÀ¼ÉÆÃA¢UÉ ºÉÆ® ©vÀÄÛwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ d£ÁzsÀð£ÀgÁªÀÅ £ÁqÀUËqÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâgÀÄ ¸ÉÃj §AzÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ©vÀÛ¨ÉÃrj CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ©vÀÄÛªÀ PÉƼÀªÉ ªÀÄÄjzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr UÉÆëAzÀgÁd gÀªÀjUÉ zÀ¨Áår PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÉÆëAzÀgÁd vÀAzÉ d£ÁzsÀð£ÀgÁªÀÅ £ÁqÀUËqÀgÀ gÀªÀgÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÀUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

zÉêÀzÀÄUÁð vÁ®ÄQ£À CgÀPÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ zsÀªÀÄðtÚ gÁoÉÆÃqÀ FvÀ£ÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¨sÁUÀå®Qëöäà FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¹ UÀÄ®âUÁð ¸À¨ïjf¸ÀÖgï D¦ü¹£À°è jf¸ÀÖgï ªÀiÁågÉÃeï DVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ¨sÁUÀå®Qëöäà FPÉAiÀÄÄ zÉÊ»PÀ ²PÀëQAiÀiÁVzÀÝjAzÀ CPÀAiÀÄÄ wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ CPÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ£É ªÀiÁr C°èAiÉÄà ªÁ¸ÀªÁVzÁÝUÀ UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 wAUÀ¼ÀzÀ ªÀgÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆrPÉÆArzÀÄÝ §gÀ§gÀÄvÁÛ UÀAqÀ£ÀÄ ¨sÁUÀå®Qëöäà vÁ£ÀÄ zÀÄrzÀÄ vÀAzÀ ¸ÀA§¼ÀzÀ ºÀt vÀ£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ QjQj ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ¨sÁUÀå®Qëöäà AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¨sÁUÀå®Qëöäà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 06.09.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉ V¯ÉèøÀÆUÀÆgÀÄ PÁåA¥ï£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ «µÀ¥ÀÆjvÀ ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgï «Ä²ævÀ PÉʺÉAqÀ vÀAiÀiÁj¹ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L. EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV PÀ£ÀßAiÀÄå vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, 48 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ DvÀ¤AzÀ 30 °Ãlgï PÉʺÉAqÀ CA.Q gÀÆ.300/- ¹QÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 1) JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼ÀÄ 2) MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï vÀA©UÉ 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 90/- 4) MAzÀÄ PÉf, 200 UÁæA ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgÀ C.Q gÀÆ.1200/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ,6.09.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ UÁæªÀÄzÀ°è C°è¦ÃgÀ zÀUÁðzÀ ZÀwÛ£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà N.¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä £ÀgÀ¸ÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå, 58 ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á-vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ,gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà, 31 ªÀµÀð, ºÀÆUÁgï, ¸Á-vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ ºÁ.ªÀ-V¯Éè¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÁåA¥ï CªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ 1) dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 570/- 2)ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ oÁuÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

 
 

 
 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

 
 

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.09.2011 gÀAzÀÄ 118 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,700/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 208/2011 PÀ®A. 498 (J) gÉ/« 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ. 06-09-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà ZÀÄPÁÌr ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð eÁ:ªÁ°äÃQ G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ©dPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÉÆâUÉ DgÉÆæ §¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÉÆAzÀUÉ §¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ «£ÁBPÁgÀt ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉ CgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÀgÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀiÁvÀÄ PÉý DPÉUÉ «£ÀBPÁIÄt ¨ÉÊAiÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »AzÉ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¢ :04/09/2011 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV «ZÁj¹zÁUÀ®Æ PÀÆqÀ ¦ügÁå¢UÉ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr UÀÄgÀÄ»jAiÀÄjUÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj E§âgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÄÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 173/2011 PÀ®A: 295 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 05-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 06-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ ºÉÊzÀgÀ° ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ zÉêÀgÁd CgÀ¸À PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ºÀdgÀvï UÉʧĵÁªÀ° ºÁUÀÆ ºÀdgÀvï ªÀÄzÁð£À¸Á§ µÁªÀ° EªÀgÀ WÉÆÃjUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ PÉqÀ« zsÀéA¸ÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2011 PÀ®A: 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ:24-8-2011 gÀAzÀÄ 7-00 ¦JAPÉÌ PÀÄPÀ£ÀÆj£À «£ÉÆç£ÀUÀgÀzÀ°èAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©lÖ vÀªÀÄä »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA:PÉJ;37 PÀÆå-818 CA.Q. 20,000-00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ, M¼ÀUÉ ºÉÆÃV 7-30 ¦JAPÉÌ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß EzÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt, vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

¨ÉêÀÇgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2011 PÀ®A34 PÉE. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 006-09 -2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀj§âgÀÆ UÀÄ£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ºÉÆAzÀzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ 180 JJAJ¯ïzÀ 63 «AqÀìgï r®Pïì «¹Ìà ¨Ál° CAzÁf QªÀÄävÀÄÛ 2581.11 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ DUÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 330 JAJ¯ïzÀ 28 £ÁPï Omï ©ÃAiÀÄgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1204=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ DUÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl¢AzÀ §AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 800=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CzÉ

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಹರಿಶಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಚ್ಛೇಂದ್ರರಾವ್ ಪೊದ್ದಾರ || ಡಿಸಿ ಆಫಿಸಿನ ಆಹಾರ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಲಸ ಸಾ|| ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌದ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸದಂತೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌದದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಪ್ಯಾಶನ ನಂ ಕೆ.ಎ 39 ಜೆ 1981 ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ 6.30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ನನ್ನ ವಾಹನ ಇರಲಿಲ್ಲಾ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಶ್ರೀ ಅನುಸೂಯ ಗಂಡ ಧರ್ಮವೀರ ವಣಕೆ ಸಾ; ಖಂಡ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕಿ ತಾಃಜಿಃ ಬೀದರ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಸುಜಾತಾ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಿ ಇವಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಸಾವಳಗಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಪಲ್ಸರ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ 4 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಅಃಕಿಃ 1,15,000/- ರೂ. ನೇದ್ದನ್ನು ಹರಿದುಕೊಂಡು ವೇಗವಾಗಿ ಶಿವಮಂದಿರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರು. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದು ಇಬ್ಬರೂ ಅಂದಾಜು 22-25 ವಯಸ್ಸಿನವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ಪ್ರಕರಣ :

ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಸಹನಾ ಗಂಡ ಜೂಜು ಕಾಳೆ ಸಾ|| ಝಳಕಿ (ಕೆ) ಪಾರದಿ ತಾಂಡ ರವರು ನನ್ನ ಗಂಡ ಜೂಜು ಕಾಳೆ ತನಗೆ ಇದ್ದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ತಾಳಲಾರದೇ ಮನಯೆ ಮುಂದನ ಬೇವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಉರಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಯು.ಡಿ,.ಅರ್. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.