Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, June 3, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:02-06-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೂರ ಬಸಣ್ಣ ದೇವರ ಗುಡಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತ್ತಿರುವ  ಜಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಂಗಣ್ಣಾ ಬುಸನೂರ ಇವರು ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಭೀಮರಾಯ ಪಾಂಪೊರ ಇತನು ನನಗೆ ವಾರೆ ಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ನಾನು ಹೀಗೇಕೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನೀನು ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ದವನು ನಾನು ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ದವವನು ನಮಗೆ ಯ್ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿ ಅಂತ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಪಾಂಪೊರ ಮತ್ತು ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಪಾಂಪೊರ ರವರು ಬಂದು ಹೊಡೆದು ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಶ್ರೀ.ಜೀಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣಾ ಗುಳ್ಳೇರ, ಸಾ:ನಾಚವಾರ ಗ್ರಾಮ ಇವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:138/2013 ಕಲಂ, 341, 323, 324, 504 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

       ¢£ÁAPÀ.02-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ¨Á®¥Àà vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀé ºÀjd£À, ªÀAiÀÄ.45 ªÀµÀð, PÀÆ° ¸Á.£ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ ©æqÀÓ PɼÀUÉ ºÀ¼ÀîzÀ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ºÀ¼ÀîzÀ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ ©æqÀÓ PɼÀUÉ ºÀ¼ÀîzÀ°è MAzÀƪÀgÉ D¼ÀªÁzÀ ¤ÃgÀÄ EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è ªÀÄļÀÄVzÀÄÝ ¤£Éß gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀ°¯Áè. ¢£ÁAPÀ: 03.06.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-45 UÀAmÉUÉ ¥ÀÄ£ÀB ¤Ãj£À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ªÀÄÈvÀ£À ±ÀªÀ zÉÆgÉwgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ¨Á®¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀÄ.35 ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.£ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄrDgï 09/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.        

 
 

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

      ¢£ÁAPÀ: 03.06.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.30 UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ 38 ªÀµÀð eÁw:¦AeÁgÀ G:MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀqÀ¢¤ß vÁ:ªÀiÁ£À« FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå 60 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀÄ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á: PÀqÀ¢¤ß FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAVAiÀÄÄ ¦AeÁgÀ ºÀÄqÀUÀ£ÉÆA¢UÉ FUÉÎ 20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉà £ÉÃ¥À ElÄÖPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢B03-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07-30 UÀAmÉUÉ PÀqÀ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ  ¹gÀªÁgï ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2013 PÀ®A 504.,506 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

¢£ÁAPÀ: 03-06-2013 gÀAzÀÄ ¦ügÁ墠§¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ªÀiÁ¼É¥Àà UËqÀ , 46 ªÀµÀð. °AUÁAiÀÄvï, ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAQ£À°è PÁå²AiÀÄgï, ¸Á: UÉÆÃPÀð¯ï, ºÁªÀ: PÁPÀwÃAiÀÄ ±Á¯É ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£À«. FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À« §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¢AzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÀ §¸Àì£ÀÄß ºÀwÛzÀÄÝ, ¹Ãn£À «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ E. ¥Àæ¸Ázï vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, ¸Á: ªÀÄ¹Ì vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÁzÀ «ªÁzÀ GAmÁVzÀÄÝ DzÉ «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ©.J¸ï.J£ï.J¯ï D¦üù£À JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAQ£À ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃr ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà §¹ì£À°è K£É£ÉÆà ªÀiÁvÁr¢Ý, JµÀÄÖ ¸ÀÆPÀÄÌ ¤£ÀUÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ, »rzÀÄ, ¤°è¹, vÀ£Àß PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀÄÄRPÉÌ, ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ UÀÄ¢Ý fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ. CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ°è UÀÄ£Éß £ÀA.139/2013 , PÀ®A. 341, 504, 323, 506 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

  
 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

 ¢£ÁAPÀ 31.05.13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 02.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉÆAr¨Á DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §¸ï £ÀA§gÀ PÉ.J 32 J¥sï 1627 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸À¯ÁUÀzÉ ªÀĹÌAiÀÄ ºÀ¼Éà §¸ÁÖöåAr£À°ègÀĪÀ qÉæöÊ£ÉÃf£À ¥ÀÄ°UÉ UÀÄ¢Ý §¸ïì£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §¹ì£À°è PÀĽvÀ ¦AiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà UÉÆÃt 26 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ¸Á|| ZËqÀ£ÁAiÀÄPÀ£ÀPÉÆ¥Àà vÁ|| ²ÃPÁj¥ÀÄgÀÀ f||  ²ªÀªÉÆUÀÎ.  ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd N¯ÉÃPÁgÀ 25 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á|| UÀÄ®âUÁð.  EªÀjUÉ vÉÃgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ 02-03-13 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ UÀÄ®âUÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ °TÃvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ ¢£ÁAPÀ 03-06-13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 03.30 UÀAmÉUÉ ªÉÄð£À  ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 83/13 PÀ®A 279.337.338 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.06.2013 gÀAzÀÄ   125 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

 
 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-06-2013


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÀAAPÀ: 03-06-2013
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2013 PÀ®A 397 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 01/6/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8;30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÁà ªÉÆÃa ¸Á; CA¨É¸ÁAVé PÁæ¸ï [²ªÀ ªÀÄoÀ] UÀÄA¥Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzÉë E§âgÀÄ PÀÆr ²ªÀ ªÀÄoÀzÀ PÀÄnÃgÀzÀ°è HlªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ £À£ÀUÉ “ K ªÀÄÄzÀÄPÀ §AUÁgÀ zÀÄqÀÄØ J°è EnÖ¢Ý PÉÆqÀÄ £ÀªÀÄUÉ E¯ÁèªÁzÀgÉ, £ÁªÀÅ ¤ªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛêÉ. CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ºÀt, §AUÁgÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÁUÀ E§âgÀÄ PÀÆr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ zsÀªÀ¸ÀzsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£É vÀÄA¨Á ZɯÁè ¦°è ªÀiÁr ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ. CªÀjUÉ K£ÀÄ ¹UÀ°¯Áè. DUÀ M§â£ÀÄ C¯Éè EzÀÝ ¸À®ÄQAiÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ PÁªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆqÀÄ zÀÄqÀÄØ J°ènÖj CAvÁ CAzÀÄ C¯Éè ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ eÉÆvÀĺÁQzÀÝ ¥ÁåAn£À eÉé£À°èzÀÝ 4,500/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä® CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1500/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÉzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ CzÉà ¸À®ÄQAiÀÄ PÁ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, DUÀ C¯Éè EzÀÝ ªÀĺÁzÉë EªÀ¼ÀÄ CªÀjUÉPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢ÝÃj CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄnÃgÀzÀ°è ©lÄÖ ªÀĺÁzÉë EªÀ½UÉ ¨ÁdÄ gÀÆ«ÄUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ EzÀÝ PÀÄnÃgÀPÉÌ PÉÆAr ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÀĺÁzÉë EªÀ½UÉ ¨ÁdÄ gÀÆ«Ä£À°è MAiÀÄÄÝ DPÉUÉ ºÉzÀj¹ PÁ«¤AzÀ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ºÀ®Äè PÉqÀ« ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É CzÉà PÁ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ Q«AiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆïÉUÀ¼ÀÄ 3 UÁæªÀÄ C,Q 7000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨É½î °AUÀzÀPÁ¬Ä C,Q 8,00/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ zÉÆÃa »UÉ MlÄÖ 17,800/- gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£ÀzÀÄÝ, ºÉzÀj¹ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj PÀ¼ÀîgÀ ªÉÄÃ¯É M§â£ÀÄ PÀj ¥ÁåAl ,PÀj ±Àlð ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßçâ£ÀÄ PÀj ®ÄAV, PÀj ±Àlð zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ°è M§â£À ªÀAiÀĸÀÄì ¸Àj¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30-35 ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ£À ªÀAiÀĸÀÄì 40-45 EzÀÄÝ,  PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀj E§âjUÉ £ÉÆÃrzÀÝ°è UÀÄwÛð¸ÀÄvÉÛêÉ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀĺÁzÉë EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¥sÉÆä¤AzÀ UÀÄgÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æà UÀÄgÀħ¸ÀªÀ EªÀjUÉ ¥sÉÆãÀPÀgɪÀiÁrzÀÄÝ, CªÀgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ §A¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರತಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಇಬ್ಬರು ದಿನಾಂಕ: 01-6-2013 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಫಿರೋಜಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶಾಹಾಬಾದ ಕ್ರಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಜೇವರ್ಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ವಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಕೆಎ-32 ಬಿ- 1769 ಕ್ರೊಜರ ಜೀಪ ಬಂದಿದ್ದುಅದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಶಾಹಾಬಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಾಡಿಗೆ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದೆವು  ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂಗಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಎರಡು ಕಿಲೋಮಿಟರ್ ನಂತರ ಜೀಪ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗ ನಿಂಗಪ್ಪನಿಗೆ ಬಲಗೈ ಮುಂಡಿಗೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಜೀಪಿನ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತೆರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯಗಾಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ನಿಂಗಪ್ಪನು ಇತನಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಕಾಮರಡ್ಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಂಜಿವೇಪ್ಪಾ ಯರಗೋಳ ಸಾ|| ಯರಗೋಳ ತಾ:ಜಿ: ಯಾದಗಿರ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 77/2013 ಕಲಂ:  279337338 ಐಪಿಸಿ & 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್   ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ 21-05-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರೋಜಾ ಗೋಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ ಎದರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಉಮ್ಮೆ ಸುವೇಬಾವಯಾ||6 ವರ್ಷಇವಳು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅರ್ಮದಾ ಜೀಪ ನಂ. ಎಮ್.ಎಚ್ 12 ವೈ.ಎ 6469 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಕು. ಉಮ್ಮೆ ಸುವೇಬಾ ಇವಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಜೀಪ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಅಶ್ರಫ ಅಲಿಖಾನ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಅಜೀಜಖಾನಸಾಃ ಚೋಟಾ ದೌಡಿ ಚೋಟಾ ರೋಜಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:32/2013 ಕಲಂ 279,338 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ನಾನು ದಿನಾಂಕ:02/06/2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-40 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಫಜಲಪೂರದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಶಾಂತಿನಗರ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ಕಂಪೌಂಡ ಗೇಟಿಗೆ ಬಾಗಿಲ ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ. ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಮಾನುಗಳು ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲಮಾರಿ ತೆರೆದಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:30/05/2013 ರಿಂದ 02/06/2013 ರ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ 30,000/- ಬಂಗಾರದ ಜುಮಕಿ ಹೂ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 15,000/- ರೂ ಬೇಲೆ ಬಾಳುವುದು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 45,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳದ್ದು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಅಫ್ತಾಬ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ ಪಟೇಲ ಸಾ: ಎಲ್.ಐ.ಜಿ 165 ಶಾಂತಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 89/2013 ಕಲಂ. 454,457,380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಕೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.