Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, November 17, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢:14-11-13 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ AiÀÄ°è ¸ÀÄtPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦ügÁå¢ ¸ÉÆæü¸Á¨ vÀAzÉ ZÀAzÁ¸Á§ ªÀ-58ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-¸ÀÄtPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ UÀÄr¸À°UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° UÀÄr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ CzÀgÀ°èAiÀÄ UÀȺÀ §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÁ¼ÀÄ PÀr ¸ÀÄlÄÖ MlÄÖ C:Q: 50,000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖªÁVzÀÄÝ, F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ, AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀ¢®è ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 04/2013 £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
            ¢£ÁAPÀ: 14-11-2013 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ¦.¸ÀvÀå£ÁgÀAiÀÄt vÀAzÉ ¦.PÀȵÀÚ ªÀÄÆwð ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉ. ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï ªÉÆÃ. £ÀA 9972196854 EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄä £ÀA¢ PÀA¥À¤AiÀÄ £É®Äè PÉÆAiÀÄÄåªÀ ºÁªÉð¸ÁÖç «Ä±À£ï ¤°è¹ CzÀ£ÀÄß ©aÑ j¥ÉÃj ªÀiÁrzÀÄÝ E£ÀÆß ¸Àé®à j¥ÉÃj ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ «Ä±À£À£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è ¤°è¹               ¢: 14-11-2013 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ  ¢£ÁAPÀ 15-11-2013 gÀ 06-00 J.JA.¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÁªÉð¸ÁÖç «Ä±ÉãïUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀ §UÉÎ w½¹zÁUÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀªÀÄä ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ®PÀëöå gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ºÁªÉð¸ÁÖç «Ä±À£ï ¸ÀÄlÄÖ PÀgÀPÀ¯ÁV zÀÄÝ ¸ÀzÀj «Ä±À£ïzÉƼÀUÉ EgÀĪÀ ªÉÊAiÀÄgïUÀ¼ÀÄ MAzÉÆPÉÆÌAzÀÄ eÁé¬ÄAmï DV DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ r¸Éïï mÁåAQUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀiÁj 10 ®PÀëöå gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ £ÀA¢ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÁªÉð¸ÁÖç «Ä±À£ï ¸ÀÄlÄÖ PÀgÀPÀ¯ÁV 10 ®PÀëöå gÀÆ¥Á¬Ä ®ÄPÁì£ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ  ¸À¢æ WÀl£É AiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ, AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ PÉÆlÖ   ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ J¥sï.J. £ÀA.04/2013£ÉzÀÄÝ zÁR¯ÁärPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
                   ಫಿರ್ಯಾ¢ ²æêÀÄw. £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ, 25 ªÀµÀð, eÁ:J¸ï.n, G:N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÉ®¸À, ¸Á:C¹ÌºÁ¼À UÁæªÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ಸೋದರ ಅತ್ತೆಯ ಮಗನಾದ ರಮೇಶ ಎನ್ನುವವರೊಂದಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮದುವೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ 50000/- ರೂಗಳ ನಗದು ಮತ್ತು ಒಂದು ತೊಲೆ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ತನಗೆ ಗಂಡನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆದರೆ, ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲಾ. ಇದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ತನ್ನ ಗಂಡನ ಸಂಗಡ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಲು ಆರೋಪಿvÀgÀÄ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲಾ. ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುವುದು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಮದುವೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಚಿಣೆಯಾಗಿ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಜಮೀನು ಬದಲು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ದಿನಾ ದಿನಾ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಈಗ್ಗೆ 6 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 1930 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ತಂಗಿಯವರೊಂದಿಗೆ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಇನ್ನು 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಡು ಇಲ್ಲಾವಾದರೆ, 2 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುವುದು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಸಾಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಚೀರಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ತನ್ನ ತಂಗಿ ಬಾಗಿಲು ತರೆದಿದ್ದು, ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದು, ಆದರೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮುಖ, ದೇಹ, ಕೈಕಾಲು ಸುಟ್ಟು ಚರ್ಮ ಕಿತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ತನಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2013 PÀ®A: 498 (J), ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 r¦ AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà £ÁUÀqÀªÀĤ ªÀ: 22, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ,  G: PÀÆ°, ¸Á: G¥Àà®zÉÆrØ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ  ºÀĸÉãÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ªÀ: 58, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 35 d£ÀgÀÄ ªÀÄzsÀåªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉAzÀÄ, C§PÁj C¢üPÁjUÀ½UÉ Cfð ªÀiÁr¹ ªÀÄzsÀåªÀiÁgÁl vÀqÉ»r¹zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¸ÁQëzÁgÀjUÉ ¸ÀºÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 195/2013 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 323, 324, 307, 506 gÉ/« 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                       ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄ£ÀÄì§ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ªÀ: 40, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ°,    ¸Á: G¥Àà®zÉÆrØ FvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀgÁeï vÀAzÉ ¥ÁªÀÄAiÀÄå PÀ£Áß¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 14 d£ÀgÀ  ªÉÄÃ¯É ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ ªÀiÁr¹¢ÝÃj CzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-5-12-2013 gÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è zÉéõÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀºÉÆzÀgÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ PÀ©âtzÀ PÁr¤AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÉÆÃnð£À PÉøÀÄ ªÁ¥À¸ï vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¢zÀÝgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 196/2013 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 323 324, 307, 506 gÉ/« 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ 06-09-2013 gÀAzÀÄ 11-00 J.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ gÀWÀÄ£ÁxÀgÉrØ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¨Á«PÀnÖ 45ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À,     ¸ÁB PÀ®ÆègÀÄ vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£À°è UÉƧâgÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ §¸ÀtÚ 55ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀ   ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À eÉÆvÉUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÉïÉà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛêÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀASÉå.362/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 290/2013 PÀ®A. 323, 504, 506  L¦¹ CrAiÀÄ°è  zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                                
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
               gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:17.11.2013 gÀAzÀÄ  136 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 27,800/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-11-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 17-11-2013

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 262/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÄãÁ UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀiÁ£ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: £ÁUÀÆgÀ(©), ¸ÀzÀå: ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀiÁ£ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ PÀªÀ¸ÀQ PÁå°§gï 115 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-28/J¯ï-0442 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÁUÀÆgÀ(©)UÉ vÀ£Àß vÁ¬Ä gÀAUÀªÀiÁä EªÀjUÉ ¨sÉÃnÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ ©Ãj(©) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ GzÀVÃgÀ ©zÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¯Áj PÀAmÉ£Àgï £ÀA. J¦-29/nJ-9624 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ£À §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 392/2013, PÀ®A 498(J), 323, 504, 420(306, 116) L¦¹ ºÁUÀÆ 3 & 4 ªÀgÀzÀQëuÉ PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀĦæAiÀiÁ UÀAqÀ ¥ÀætªÀ ªÀiÁ±Á¼ÀÌgÀ ¸Á: ªÀiÁgÀªÁrUÀ°è GzÀVgÀ, ¸ÀzÀå: CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ¥ÀæªÀt vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀiÁ±Á¼ÀÌgÀ ¸Á: ªÀiÁgÀªÁrUÀ°è GzÀVj gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 27-06-2012 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì C¸ÀÄÖgÉ PÀ¯Áåt ªÀÄAqÀ¥ÀzÀ°è DVzÀÄÝ ªÀÄzÀªÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ«t vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, 2) ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀıÁ¼ÀPÀgÀ, 3) ²æÃzÉ« UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ J®ègÀÄ ¸Á: ªÀiÁgÀªÁr UÀ°è GzÀVÃgÀ & 4) ªÀĺÁzÉë ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ ¸ÀzÀå: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ 25 vÉÆ° §AUÁgÀ, 3 PÉf ¨Éýî, MAzÀÄ ®PÀë £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 3 ®PÀë gÀÆ ¨ÉïɪÀżÀî ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃrPÉ ElÄÖ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ£ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ GzÀVj£À°è UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¥ÀÆ£ÁzÀ°è MAzÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ°è £ËPÀj EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÀÆ£ÁUÉ ºÉÆVzÀÄÝ, DUÀ C°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ DvÀ£À UÀAqÀ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆUÀÄ JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ E£ÀÆß 10 ®PÀë ºÀt vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¢£Á®Ä £Á£Á jÃwAiÀÄ QÃgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-11-2013 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà®PÁÌ ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ±ÁgÀÄR vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ CAUÀrUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ 100 UÁæªÀÄ ±Á§zÁ£Á PÀÆqÀ®Ä ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CAUÀrAiÀÄ°è ºÉÆÃV ±Á§zÁ£À vÀgÀĪÀµÀ×gÀ°è ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ CAUÀrAiÀÄ UÀ¯ÁzÀ°è PÉÊ ºÁQ UÀ¯ÁèzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 850/- vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CAUÀrAiÀÄ ºÉÆÃgÀVzÀÝ d£ÀgÁzÀ 1) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Ë¯É, 2) ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸ÁPÉÆüÉ, 3) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉÛÃ¥Áà £ÉêÀ¼ÀUÉ EªÀjUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ CAUÀrAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CªÀ¤UÉ »r¬Äj CAvÀ PÀÆV ºÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ CªÀ¤UÉ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rAiÀÄ®Ä NrzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Hj£À ºÁ¸ÉÖî »AzÉ AiÀiÁjUÀÆ ¹UÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/2013, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-11-2013 gÀAzÀÄ §A§¼ÀV UÁæªÀÄzÀ°è M§â ªÁåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĪÀAvÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É §A§¼ÀV UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀgÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À gÉrØ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: §A§¼ÀV EvÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä EnÖzÀ 180 JªÀÄ. J®. G¼Àî 25 AiÀÄÄ. J¸À. «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 1207.50/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ «í¹Ì ¨Ál®£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ, d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉƦvÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Áà gÉÃPÀļÀV ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£ÁßKSÉýî EªÀgÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀªÀÄÆägÀ UÀt¥Àw ªÀUÉÎÃgÀ, DPÁ±À ºÀ½îÃPÉÃqÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀwõÀ dªÀiÁzÁgÀªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-32/©-9675 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉýî PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ¤qÀªÀAZÁ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ DmÉÆà mÁæ° £ÀA. PÉJ-38/6540 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÉƺÀäzï eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ªÉƺÀäzï E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á: ¤qÀªÀAZÁ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DmÉÆÃzÀ ªÀÄzsÀåzÀ ¹Ãn£À ºÀwÛgÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ® ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ EvÀgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆà ZÁ®PÀ UÀt¥Àw & rQÌ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ EªÀ¤UÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄ  DVgÀĪÀÅ¢¯Áè, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆà ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 251/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ.FgÀAiÀiÁå vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À PÁ¯ÉÆä, ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ, vÁ: OgÁzÀ(©), ¸ÀzÀå: qÁ|| ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ ¥ÀlÖzÉêÀgÀ ºÁ¸ÉÖ¯ï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ ¦.AiÀÄÄ PÁ¯ÉÃeï PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀzÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ¸Á¬Ä UÀuÉøÀégÀ §ÄPï r¥ÉÆà JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ CmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉJ-38/2787 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ £ÀAvÀgÀ rQÌ¥Àr¹zÀ DgÉÆæAiÀÄÄ rQÌAiÀÄ £ÀAvÀgÀ CmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 252/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-11-2013 gÀAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-1652 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÉÆúÀªÀÄäzÀ ªÀiÁfÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® RÄzÀÄݸÀ«ÄAiÀÄå, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: PÀªÀÄoÁt UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ©ÃzÀgÀzÀ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl PÀqɬÄAzÀ ªÀįÁÌ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ gÀhÄgÀuÁ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À vÀ¤ßAzÀ vÁ£É ©zÀÄÝ ªÀÄÄRªÉ®è ¨sÁj vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è®èzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀªÀÄäzÀ C£ÀégÀ vÀAzÉ ªÁ»zÀ«ÄAiÀÄå, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.