Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, March 18, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಹಾಗಾಂವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಮಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ,ಎಸ್.ಎಸ ಹುಲ್ಲೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರ ಡಿ.ಸಿ.ಐ.ಬಿ ಘಟಕದ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ಹಾಗೂ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರಾದ ಮಹಾಂತೇಶ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಡಿಸಿಆರ್.ಬಿ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಎ.ಎಸ್.ಐ, ಅಣ್ಣಾರಾವ ಅಣ್ಣಪ್ಪಬೆಳ್ಳಿ, ಶಿವಯೋಗಿ, ಪ್ರಕಾಶ, ವಿಜಯಕುಮಾರ, ಮಲ್ಲಣ್ಣ, ಸುರೇಶ,ಬಸವರಾಜ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಗಳು ಹಾಗೂ ವೀರಣ್ಣ ಜೀಪ ಚಾಲಕ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಜೀಪ ಚಾಲಕ, ಹಾಗೂ ಮಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಯಶ್ವಂತ, ಖಂಡೇರಾವ ಪಿಸಿರವರು ದಿನಾಂಕ:17/03/2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-20 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ರವಿ ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಅಡವಿಕರ, ಶಂಕರ ತಂದೆ ಅಗ್ನು ಮೀನಗಾರ, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಚನ್ನಪ್ಪ ಮಾಂಗ, ಹಮೀದ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನಸಾಬ ಮೋಮಿನ,ಬೀಮಶ್ಯಾ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಬೋವಿ, ದೇವಾ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿರನವರ ರವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 4750-00 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:32/2013 ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-03-2013

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-03-2013

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2013 PÀ®A 307,324,504,506, eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (i)(x) J¸ï¹ J¸ïn PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 17-3-2013 gÀAzÀÄ 2335 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr JA.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ CdÄð£À qÁAUÉ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw ¥Àj²µÀÖ eÁåw G: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸Á: PÀAUÀ£ÀPÉÆÃl vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉAiÀįÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17-3-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ dºÁAVgÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý eÁºÁAVgÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ gÁwæ 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀ«Än ºÁ¯ï ºÀwÛgÀ §AzÁÝUÀ PÀ«Än ºÁ¯ï ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AwÛzÀÝ £ÀªÀÄÆägÀ 1) ªÀiÁtÂPÀ  vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà QæñÀÑ£À 2) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà QæñÀÑ£ï 3) PÀ®è¥Áà ªÀÄƪÀgÀÄ eÁåw QæñÀÑ£À EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁtÂPÀ EvÀ£ÀÄ F ªÉÆÃzÀ®Ä £À£Àß ºÉAqÀwUÉ CvÁåZÁgÀ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ WÀl£ÉAiÀÄ°è ¤£ÀßzÉ PÉʪÁqÀ EzÉ ºÉÆ°ÃAiÀiÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ fªÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ eÁåw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬Ä MwÛ »rzÀ£ÀÄ PÀ®è¥Áà EvÀ£ÀÄ ºÉÆ°ÃAiÀiÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ¤UÉ fªÀ ¸À»vÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQj CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ DUÀ ªÀiÁtÂPÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÀÄ¥ÁzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àߧ®UÉÊ CqÀØ vÀAzÁUÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CzÉà ZÁPÀÄ«¤AzÀ ªÀÄvÉÛ §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ w«zÀÄ ªÀiÁgÁtAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÁUÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è£À PÀgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀªÀÅ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ §AzÀ eÁºÁAVgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀiÁgÀÄwUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ ¨ÉÃrj CAvÁ agÀÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ «Ä°AzÀ, E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ®QëªÀÄt, ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ CdÄð£À, zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà , D£ÀAzÀ vÀAzÉ ²ªÀªÉÆwð gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj aÃgÁl PÉý dUÀ¼À ©Ãr¸À®Ä §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀiÁtÂPÀ, gÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ PÀ®è¥Áà C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ aQvÉìUÁV 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉgÀ¥ÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ¸ÀzÀj gÀªÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2013 PÀ®A 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/03/2013 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄqÉÃ¥Áà ZËqÀ±ÉÃnÖ ¸Á// L£Á¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå nÃZÀgÀ PÁ¯ÉÆä alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ½AzÀ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ L.©. JzÀÄgÀÄUÀqÉ J¯ï.L.¹. ¥Á°Ã¹zÁgÀgÀ ¸ÉêÁ PÉÃAzÀæ vÉgÉzÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 16/03/2013 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è J¯ï.L.¹. ¥Á°Ã¹zÁgÀgÀ ºÀt PÀnÖzÀ ºÀt vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è EnÖzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ±Élgï ªÉÄîÎqɬÄAzÀ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°zÀÝ C®ªÀiÁgÁ ªÀÄvÀÄÛ mÉç® vÉgÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉAiÀÄzÉ PÁgÀt vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°zÀÄÝ MAzÀÄ ºÉZï.¦. PÁåA¥ÁåPï PÀA¥À¤AiÀÄ ¯Áå¥ïmÁ¥ï C.Q. 18000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ K¸ÁgÀ PÀA¥À¤AiÀÄ MAzÀÄ PÀA¥ÀÆålgï J¯ï.¹.r. C.Q. 4000/- gÀÆ¥Á¬Ä AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16/03/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2013 PÀ®A 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/03/2013 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ ¯ÉÊPÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁeÁ @ UÉÆÃgÉ«ÄAiÀiÁå gÀªÀÄtªÁ¯É, 30 ªÀµÀð ¸Á// zÀ¸ÀÛVgÀ ªÉƺÀ¯Áè alUÀÄ¥Áà. gÀªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ vÀªÀÄÆägÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ JªÀiï.PÉ.f ªÉÆèÉʯï CAUÀr ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. ¢£À ¤vÀåzÀAvÉ vÁ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 16/03/2013 gÀAzÀÄ vÀ£Àß CAUÀrUÉ ºÉÆÃV CAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁwæ 9;30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß CAUÀr ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¢£À¤vÀåzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 17/03/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9;30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CAUÀrUÉ ºÉÆÃV CAUÀrAiÀÄ Q° vÉgÉzÀÄ ¸ÉÃlgï £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°è£À ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ ¸ÉïïUÀ¼À PÀªÀgÀUÀ¼ÀÄ a¯Áè ¦°èAiÀiÁV ©zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt EnÖzÀ ¥ÉnUÉ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ £ÉÆÃr ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°zÀÝ CAzÁdÄ 20 ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1500/- gÀÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ MlÄÖ 21,728/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 16/03/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ ¸ÉÃlgï ªÉÄïÁãUÀzÀ ¸ÀA¢AiÀÄ°èAzÀ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°è£À vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. vÁ£ÀÄ vÀ£Àß CAUÀr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr oÁuÉUÉ §gÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2013 PÀ®A 498 (J). 324, 323, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 16/03/2013 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw gÀÄQät UÀAqÀ «oÀ® ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀÄAzÁ¼À EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ «oÀ® vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt, 2) £ÁgÁAiÀÄt  vÀAzÉ UÀÄAqÁf, 3) ªÉÆÃUÀ®ªÁé UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt, 4) ªÀĵÁÚ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÀÄAzÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ZÉÆâ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢üvÀ¼À C¸À®Ä ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 17/03/2013 gÀAzÀÄ 07.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢. ²æêÀÄw ¸ÀIJ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄ£ÀÄß¹AUÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw: gÀd¥ÀÆvÀ G: PÀÆ° PÉî¸À ¸Á: D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 16/03/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ w½¹ ªÀģɬÄAzÀ qÀ¨Áâ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ gÁwæ 10 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¢zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆr ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè ¢£ÁAPÀ 17/03/2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 07.00 UÀAmÉUÉ NtÂAiÀÄ d£ÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ¸Áé«ÄgÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ §AzÁjAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ ¥Áè¹ÖPÀ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ vÀ£Àß UÀAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£À¹UÉ K£ÉÆ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉÛ ªÀÄrPÉÆArzÀÄÝ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 17/03/2013 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ «ÃgÁgÉrØ PÁªÀÄgÉrØ ªÀ:60 ªÀµÀð eÁ;gÉrØ ¸Á:vÀqÀ¥À½î vÁ:¸ÀzÁ²ªÀ¥ÉÃl f:ªÉÄÃzÀPÀ.(J.¦) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 08/03/2013 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±À²PÀ¯Á vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÉÆÖÃPÉÌ UÁ½ vÀÄA© JuÉÚ ©lÄÖ ¨ÉAQ PÀrØ VÃj  ¸ÉÆÖÃPÉÌ ¨ÉAQ ºÀaÑzÁUÀ CzÀgÀ JuÉÚ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAQ eÁé¯É CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÉ CPÀ²äPÀªÁV vÀUÀ° ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À UÀAqÀ gÁdÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÀÄÝ, aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:17/03/2013 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁۼɠ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À §UÉΠ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁV £ÀqÉ¢zÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 01/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 15/01/2013 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¨sÀÄgÉ  ªÀAiÀĸÀÄì: 50 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À  ¸Á: D£ÀAzÀªÁr ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ¹zÁæªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¨sÀÄgÉ  ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÉÆ° ¸Á: D£ÀAzÀªÁr E§âgÀÆ vÉÆÃj §¸ÀªÀuÁÚ eÁvÉæUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ¹zÁæªÉÄñÀégÀ£ÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀiÁAeÁæ £À¢ ¤Ãj£À°è EeÁqÀĪÁUÀ zÀ«ÄäUÉ §AzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É §gÀ¯É E¯Áè F §UÉÎ ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ w½¹zÁUÀ ¥ÉưøÀgÀÄ CVß ±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀzÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ «Ä£ÀÄUÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ EdÄUÁgÀgÀÄ ¸ÀvÀvÀªÁV ¤Ãj£À°è ºÀÄqÀPÁr £ÉÆÃqÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 18/01/2013 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ±ÀªÀ ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄ EeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV £À¢ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2013 PÀ®A 447, 341, 427, 323, 504, 506 L.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠫£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: vÀÆUÁAªÀ(JZï) ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 122 £ÉÃzÀgÀ°è 4 JPÀÌgÉ 36 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ F ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ 4 ¨Éë£À VqÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ CgÉÆæ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ZÁAzÉ ªÀAiÀĸÀÄì: 75 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ   ¸Á: vÀÆUÁAªÀ(JZï) FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¢£ÁAPÀ 12/02/2013 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ EzÀÝ 4 ¨Éë£À VqÀUÀ¼ÀÄ eɹ© ¬ÄAzÀ VqÀUÀ¼ÀÄ PÀqÉzÀÄ ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr VqÀUÀ¼ÀÄ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ KPÉ PÀqɹ¢Ý CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£Éà CAvÀ CªÁåZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ ªÀiÁr fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr, VqÀUÀ¼ÀÄ PÀqÉzÀÄ ºÁQ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÁUÀ CdĨÁdÄ«£À ºÉÆ®zÀªÀgÀÄ ©r¹zÁUÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ F §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä £ÀªÀiÁägÀ°èAiÉÄà dUÀ¼ÀzÀ §UÉÎ gÁf ªÀiÁr¸ÉÆÃt KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄw¢Ýj CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀªÀÄä£ÁVzÀÄÝ F ¢ªÀ¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖgÀĪÀÅzÁV EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2013 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 17/03/2013 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAUÁæªÀÄ @ ¸ÀAUÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄf Z˺Át, 45 ªÀµÀð eÁw ®A¨Át ¸Á// U˸Á¨ÁzÀ xÁAqÁ vÁ// d»ÃgÁ¨ÁzÀ (J¦) gÀªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ 1 3 d£À ªÀÄPÀ̽gÀÄvÉÛÃªÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 13 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ vÁ®ÆQ£À UÀÄr xÁAqÁzÀ ZÀAzÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄÄ ¹. gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C£ÀıÁ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄ£É C½AiÀÄ£ÁV UÀÄr xÁAqÁzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ. vÀ£Àß vÀªÀÄä «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ 1) ¦æÃAiÀiÁ ªÀAiÀÄ 11 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ 2) CªÀÄgÀ ªÀAiÀÄ 7 ªÀµÀð »ÃUÉ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ C£ÀıÁ EªÀ¼ÀÄ CzÉ xÁAqÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä DUÁUÀ ºÉüÀÄwzÀÄÝ, vÀªÀÄUÀÆ ¸ÀºÀ vÀªÀÄä CwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À §gÀÄwvÀÄÛ. ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀªÀÄä «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß CwÛUÉ C£ÀıÁ EªÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ºÁUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj C®è CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ¼ÀÄ PÉüÀzÉ ºÁUÉ CªÀ£À eÉÆvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆArzÀÝjAzÀ MAzÉÃgÀqÀÄ ¸Áj CªÀj§âgÀ ªÀÄzÉå dUÀ¼ÀUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. £ÀªÉA§gÀ 2011£Éà wAUÀ¼À°è vÀ£Àß vÀªÀÄä «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ UÀÄr xÁAqÁzÀ°è PÁtÂgÀĪÀÅ¢¯Áè. vÁªÀÅ vÀªÀÄä CwÛUÉ C£ÀıÁ EªÀ½UÉ vÀªÀÄä «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J°èUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ CªÀgÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ¼É. vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÀÄ vÀ£ÀUÁUÀ° CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÁUÀ° ªÀiÁ»w ¤ÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 wAUÀ½AzÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ C£ÀıÁ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ E§âgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄUÉ C£ÀĪÀiÁ£À EgÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß vÀªÀÄä «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ J°èzÁÝ£É JA§ÄªÀÅzÀgÀ §UÉÎ vÀªÀÄUÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w UÉÆvÁÛUÀÄw¯Áè PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ºÀÄqÀÄPÁr PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÀ EvÁå¢ °TvÀ CfðAiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 
 ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2013 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17-03-2013 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ JªÀÄ.J®.¹. EzÉ CAvÁ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ AiÀiÁzÀªÀ 23 ªÀµÀð GB PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj £ÀA. JªÀÄ. JZÀ-04 ¹.eÉ. 4440 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB ©ÃoÁRÄzÀð fB ¹zsÁÞxÀð£ÀUÀgÀ (AiÀÄÄ.¦) EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉAiÀįÁV ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 15-03-2013 gÀAzÀÄ «±ÁR¥ÀlÖtzÀ°è vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA. JªÀÄ.JZÀ-04 ¹.f-4440 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÉÃ¥ÀgÀ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ¨ÁA¨ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ©lÄÖ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ ªÀÄÆ®PÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 17-03-2013 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ gÁ. ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÁßJSÉýî zÁn ªÀÄÄAzÉ ¤uÁð PÁæ¸À¢AzÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÉ®ªÀÅ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸Á¯ÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¯Áj PÀÆqÀ ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ MªÀÄä¯É £ÀªÀÄä ¯Áj »AzÉ mÉæöÊ®gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯Áj ¤°è¹ PÉüÀUÉ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV rQÌ ªÀiÁrzÀ ¯Áj mÉæöÊ®gÀ £ÀA. JªÀÄ.JZÀ-06 JPÀÆå-1738 EzÀÄÝ CzÀgÀ ªÀÄÄA¢£À PÁå©£À rQ̬ÄAzÀ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ©nÖzÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgÀUÉ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÁå©£À¢AzÀ ºÉÆÃgÀUÉ vÉUÉzÀÄ CªÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ C¨ÁæºÁgÀSÁ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸ÁPÀ ¸ÁB gÁtÂ¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ¤UÉ JqÀªÉÆüÀPÁ°UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. QèãÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV UÁå£À ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ AiÀiÁzÀªÀ QèãÀgÀ ¸ÁB PÉñÀªÀ £ÀUÀgÀ (AiÀÄÄ.¦) CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ¤UÉ JqÀªÉÆüÀPÁ®Ä ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. PÀÆqÀ¯É 108 PÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉÆAqÀ E§âjUÉ CzÀgÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄ£ÁßJSÉýî vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2013 PÀ®A  279, 338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JA. « PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 16-03-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄgÀrØ vÀAzÉ ±Áå°ªÁ£À PÀÆqÀA§® ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁw gÀrØ GB «zsÁåyð ¸ÁB ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýîUÉ §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀiÁvÁr ¥ÀÄ£ÀB HjUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ gÁd CAvÀgÀrØ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §®ªÀAvÀgÀrØ vÀAzÉ PÀÄ¥ÉÃAzÀægÀrØ E§âgÀÄ CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-36 ºÉZÀ-5615 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÁßJSÉýîUÉ §AzÀÄ ºÁ®Ä qÉÊj ¥sÁgÀAPÉÌ PÉÆlÄÖ ªÁ¥À¸À ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ  ¸ÀºÀ CªÀgÀ »AzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÄÝ, gÁ. ºÉ. £ÀA. 9gÀ ªÉÄÃ¯É ¤ÃuÁð PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ²ªÀgÁd EªÀjUÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ E§âgÀÄ PÉüÀUÉ ©zÀÝgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÌç¦ÃAiÉÆ ZÁ®PÀ E§âgÀÄ PÉüÀUÉ ©zÀݪÀjUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁUÀ ²ªÀgÁd EªÀ¤UÉ vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®ªÀAvÀgÀrØ EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄRPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀ PÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV E§âgÀÄ ¨ÉúÀĸÀ DVzÀÝgÀÄ. rQÌ ªÀiÁrzÀ ¸Á̦ðAiÉÆà £ÀA. £ÉÆÃqÀ¯ÁV J¦-13 J£À-2768 EzÀÄÝ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ zÀ±ÀgÁxÀ CAvÁ ºÉý vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ 108 CA§Ä¯ÉãÀìUÉ PÀgÉ CzÀgÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ E§âjUÀÆ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÀÄ ªÉÊzsÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À ZÀQvÉìUÁV ºÉÊzÀæ¨ÁzÀzÀ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÀÄÝ, PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¸Á̦ðAiÉÆà ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2013 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17-03-2013 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ d»gÁ¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÀrØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ ²æà C§ÄÝ® gË¥sÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸Á§ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G;ªÁå¥ÁgÀ ¸Á;ªÀÄ£É.£ÀA.9-3-152/1 gÉPÀì ºÉÆÃl® ºÀwÛgÀ ºÁ±ÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀĺÀäzÀ £ÀªÁ§ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¥ÁåµÀ£ï ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À. £ÀA. PÉ.J.38-PÉ-8315 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÁUÀ N«Ä¤ ªÁå£À £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ d»gÁ¨ÁzÀPÉÌ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ¢éZÀPÀæªÁ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ CVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2013 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 17/03/2013 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ ²æêÀÄw ºÁªÀªÀiÁä UÀAqÀ PÀÄ¥ÀàuÁÚ ©gÁzÁgÀ ¸Á : ®AdªÁqÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 17/03/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ PÀÄ¥ÀàuÁÚ ©gÁzÁgÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ §A¢gÀÄvÉÛªÉ . £ÀAvÀgÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝtzÀ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1230 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì- ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝtzÀ JzÀgÀÄUÀqÉ CAzÀgÉ PÀ®ªÁr PÀqɬÄAzÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ UÀt¥Àw ¥ÁAZÁ¼À ¸ÀÄ¥Àgï JPÀë J¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Zɹ £ÀA : JAr621©r1791¹18704  £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á : PÀ®ªÁr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É DzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ §®UÀqÉ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÉÆAPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ PÀÄ¥ÀàuÁÚ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ gÁªÀÄ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¸Á : ®AdªÁqÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 
d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2013 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17-03-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠲æ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ºÁUÀÆ ®PÀëöät vÀAzÉ ©PÀÄÌ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀgÀzÁgÀ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr ZÁA¨ÉÆüÀ eÁvÉæ EzÀÝ PÁgÀt C°èUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥sÁåPÀÖj¬ÄAzÀ ZÁA¨ÉÆüÀ PÀqÉ ºÀÆUÀÄwÛzÁÝUÀ, »¥Àà¼ÀUÁAªÀ PÁæ¸À §½ 1930 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ, CªÀgÉ®ègÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. JAºÉZï-31 Jf-0495 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀ JqÀUÉÊUÉ, ¸ÉÆÃAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ, ¸ÀgÀzÁgÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥ÀqɹzÀÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöät EvÀ¤UÉ UÁAiÀÄ¥Àqɹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 
zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2013 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/03/2013 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ »¥ÀàUÉð ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw ºÀÄUÁgÀ G,¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á¨sÁvÀSÉÃqÀ vÁ/fà ¯ÁvÀÆgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ vÀAzÉ CfÃzÀ ¥ÀmÉî EªÀgÀ ªÉÆøÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæPÁ±À ¥Àæ¨sÁgÀªÀ PÁAQæl ªÀIJãÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆà ¸ÉÊ  £ÀA JªÀĺÉZÀ 13/ J«6863 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀÄPÀvÀ¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°gÀĪÀ PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÀqÉ vÉïÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀ®èPÉÌ vÀgÀaÃzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀªÉÆüÀPÁ® PÉüÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

 . gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 11.03.2013 gÀAzÀÄ 10.30 ¦.JA.PÉÌ Dgï. ºÉZï. PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¢¥ÀPï ªÀĺÀ¯ÁÝgÀ vÀAzÉ ¤gÀAd£À ªÀĺÀ¯ÁÝgï ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ:£ÀªÀıÀÆzÀæ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; Cgï.ºÉZï. PÁåA¥ï £ÀA 2 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉJ 36 PÉ 7075 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §ªÀiÁð PÁåA¦¤AzÀ Cgï.ºÉZï. PÁåA¥ï £ÀA 2 PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PÉüÀPÉÌ ©zÀÄÝ vɯÉUÉ JgÀqÀÄ ¥ÁzÀUÀ½UÉ, JqÀUÀqÉ PÀtÄÚ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DvÀ£À£ÀÄß aQÃvÉìUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀÄzÀ£ï gÁAiÀiï SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ d£ÀgÀ¯ï D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½îUÉ zÁPÀ°¹zÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁð¢ü ¢£ÁAPÀ; 17.03.2013 gÀAzÀÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2013 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ:17/03/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ1) DzÉ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ,eÁ:£ÁAiÀÄPÀè. mÁæöåPÀÖgï ZÉ¹ì £ÀA. QUTH76614100053, ENGINE NO.3RS00127 AND TRALY CHESSI NO.1106 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á:UÉÆëAzÀ¥À°è FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£À°è PÀÆ° PÁgÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ eÁUÀlUÀ¯ï-CUÀæºÁgÀ PÉ£Á¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JqÀPÉÌ PÀmï ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgï PÉ£Á¯ï zÁj ªÉÄðAzÀ PÉ£Á¯ïzÉƼÀUÉ mÁæöå° ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ mÁæöå°AiÀÄ°è PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢²æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà,ªÀÄgÁoÀ,38ªÀµÀð,eÁ:ªÀiÁ¢UÀ, G:PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á:¹gÀªÁgÀ FvÀ£À À ºÉAqÀw AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà,35ªÀµÀð, eÁ:ªÀiÁ¢UÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²ªÀªÀÄä vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, 19ªÀµÀð, eÁ:ªÀiÁ¢UÀ, C®èzÉà gÀAUÀªÀÄä vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå ¸ÁvÀUÀ¯ï,19ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ,16ªÀµÀð,eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, J®ègÀÄ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:¹gÀªÁgÀ EªÀjUÉ mÁæöåPÀÖgï ¥À°ÖAiÀiÁzÀ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ vÀ¯ÉUÉ, EvÀgÉ PÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ°èzÀÝ EvÀgÉ 18 d£ÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ DzÀ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2013 PÀ®A:279,337,338, 304(J) L¦¹ & 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ;-17/03/2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ   F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ¸Á§tÚ 40 ªÀµÀð,eÁ:-£ÁAiÀÄPÀ,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á;-gÁUÀ®¥À«ð, vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ gÁUÀ®¥À«ð ¹ÃªÀiÁAvÀgÀPÉÌ vÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÉÆ¥ÉàAiÀÄ §tªÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀ®Ä PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ½UÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÉgÉUÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj JvÀÄÛUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ ¤Ãj£À ºÉÆAqÀzÀ°è ¹Q̺ÁQPÉÆAqÀÄ G¹gÀÄPÀnÖ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA08/2013. PÀÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹: CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 17.03.2013 gÀªÀÄzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ 50 £Á £ÁAiÀÄPÀ ¸Á PÉ EgÀ§UÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÖ°PÉÌ zÉêÀzÀÄUÀð ¢AzÀ ¹ªÉÄAn£À ElÖAVAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á PÉ EgÀ§UÉÃgÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®AiÀÄå ¸Á PÉ EgÀ§UÉÃgÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä Hj£ÀªÀgÁzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå EªÀgÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ J 36 n © 4855 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ªÀiÁ£À±ÀAiÀÄå EªÀgÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¹ªÉÄAmï ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä HjUÉ mÁæöå°AiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ¥ÀàgÀ UÀÄAqÀ ªÀĹ¢ ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ zÉêÀzÀÄUÀð £ÀUÀgÀzÀ PÉÆgÀªÀ d£ÁAUÀzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØ ¸Á§tÚ FPÉAiÀÄÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ PÉʪÀiÁr £Á£ÀÄ DPÀqÉUÉ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ ±ÀA¨sÀÄ°AUÉñÀégÀ ¨ÉlÖzÀ ¢§âzÀ°è vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß ¥À°àªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgï PÉÆAr ªÀÄÄj¢zÀÝjAzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀªÀgÉ®ègÀÄ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀÄÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ JqÀPÀtÂÚUÉ vÉgÉazÀUÁAiÀÄ §®ªÉÆÃtPÁ°UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄ JqÀvÉÆqÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÉÆtPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÀÄ°UɪÀÄä FPÉUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ JzÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ºÀ°èUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ £ÁUÀ¥Àà¤UÉ JqÀPÁ®Ä ªÉÆÃtPÁ®Ä QðUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ E£ÉÆߧ⠹zÀÝ¥Àà¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è.ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÁªÀÅ ©¢ÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¥À°ÖªÀiÁrzÀÝjAzÀ F WÀl£É dgÀÄVzÀÄÝ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw . CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÉÄðAz zÉêÀzÀÄUÁð ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/12 PÀ®A 279.,337.338 L.¦.¹ & 187 L.JªÀiï « PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ :15-03-2013 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ ¦ügÁå¢ü ²æêÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ ªÀ:38 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ° ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ ªÉÄð£À 1)°AUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ªÀ:22 2)zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ªÀ:20 3)wªÀÄätÚ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀ:20 4)gÁªÀĪÀé UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà J®ègÀÆ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢üAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À§AUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ , G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ , dUÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ fÃgÁªÀÄt ©zÀÄݺÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:32/2013 PÀ®A. 323,354,504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ :15-03-2013 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ 1)AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ ªÀ:38 2)¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀ:40 E§âgÀÆ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ªÀ:19 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ° ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁPÉ §A¢zÀݯÉà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 17.03.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 33/2013 PÀ®A. 341,323,504 ¸À»vÀ 34 L¦¹¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ : 17-03-2013 gÀAzÀÄ 17-45 UÀAl ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄA¢gÀ ¯É¥ïÖ¸ÉÊqï 31 ¥ÉÆøïÖ ªÀÄÄAzÉ ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt PÀA¥À¤AiÀÄ°è G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ PÀ©âtzÀ ¨Á¯ïìUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄð£À DgÉÆævÀgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æãÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀ:56 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:ºÀ.a.UÀ.PÀA¥À¤AiÀÄ ¨sÀzÀævÁ ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀzÀævÁ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ »rzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ JgÀqÀÄ aîzÀ PÀ©âtzÀ ¨Á¯ïìUÀ¼À£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ M¦à¹zÀÄÝ, G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 34/2013 PÀ®A. 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.03.2013 gÀAzÀÄ 151 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,600/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

 
 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪ ಮೂಲಗೆ ವಯಾ||50 ವರ್ಷ ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಉದನೂರರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಶರಣು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ,ಅಂಬಾರಾಯ ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ,ಚಂದ್ರಶ್ಯಾ ರವರೆಲ್ಲರೂ ದಿನಾಂಕ:17/03/2013 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 5:40 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಾಂಡಾ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ನಿಂತಿದ್ದು ಜಗಳವಾಡುವ ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಬಡಿಯುವ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾದ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಜನಕರಾಜ ವಯಾ|| 30,ಇತನಿಗೆ ಅಮೀತ ತಂದೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ,ಜೈಬೀಮ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ,ಶಿವಾ ಬಾದನಳ್ಳಿ, ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪಾ ದೊಡ್ಡಮನಿ,ಪವನ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ,ಪಂಡಿತ ಬಾದನಳ್ಳಿ,ಶಿವಾ ತಂದೆ ಬಾಬು ಮಿಲಟರಿ,ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ,ಅಮಿತನ ಜೊತೆ ಇರುವ ಪ್ರಕಾಶ,ಗುರಪ್ಪಾ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಲ್ಲದೇ ಇನ್ನಿತರರು ಕೂಡಿ ಹರಿತವಾದ ಆಯುದಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸುರೇಶನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಾ ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಿ ಈಗ ನಿನಗೆ ಬೀಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮಚ್ಚು ಮತ್ತು ತಲವಾರಗಳಿಂದ  ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು . ನಾವು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸುರೇಶನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಸುರೇಶ ಇತನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ನೋಡಲು ಬಲ ಕಿವಿಗೆ,ಬಲಗಡೆ ಕಿವಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ತಿಗಿಗೆ,ಎಡ ಕಿವಿಗೆ,ಎಡ ಕಿವಿಯ ಕುತ್ತಿಗಿಗೆ,ತಲೆಯ ಹಿಂಬಾಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲದೇ ಎಡಬಾಗ ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಎಡಗಡೆ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹರಿತವಾದ ಆಯುದದಿಂದ ಹೊಡೆದ ಭಾರಿ ಮಾರಾಣಾಂತಿಕ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಬಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು 108 ಅಂಬುನೆಸ್ಸಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಲು ಅಂಬುಲೆನ್ಸ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸುರೇಶನು ಮೃತಪಟ್ಟಿನು. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾದ ಸುರೇಶ ಇತನ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:141/2013 ಕಲಂ 143 147 148 341 504 506 302 ಸಂಗಡ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಉಮಾಕಾಂತ ತಂದೆ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ ವ:59 ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ ಉ:ಕ್ಲರ್ಕ್ ಸಾ:ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ಕಾಲೋನಿ ಆಳಂದ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜನ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣಾ ಮತ್ತು ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಲ್ಕಾಜಪ್ಪಾ ಚೆಂಗಡಿ ಇವರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್  ನಂ ಕೆಎ-32 ಎಸ್-5672 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ದಿನಾಂಕ 17/3/13 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಶಹಾಬಾದಕ್ಕೆ ಪರ್ಶಿ ತರಲು ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಭಂಕೂರ ವಾಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಎದುರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಟಾಟಾ ಎ.ಸಿ.ಇ ಮ್ಯಾಜಿಕ ವಾಹನ ನಂ ಕೆಎ- 32 ಬಿ-2781 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎದುರಗಡೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರರ ಸಮೇತ ರೋಡಿನ ಬಲಗಡೆ ಬ್ರೀಡ್ಜಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಟಾಟಾ ಎ.ಸಿ.ಇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ, ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅಲ್ಲಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಉಮಕಾಂತ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:39/2013 ಕಲಂ, 279,337,338,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂ;187 ಐಎಮ್‌ವಿ ಆಕ್ಟ್‌ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಉಮಾಕಾಂತ ತಂದೆ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ ವ:59 ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ ಉ:ಕ್ಲರ್ಕ್ ಸಾ:ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ಕಾಲೋನಿ ಆಳಂದ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜನ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣಾ ಮತ್ತು ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಲ್ಕಾಜಪ್ಪಾ ಚೆಂಗಡಿ ಇವರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್  ನಂ ಕೆಎ-32 ಎಸ್-5672 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ದಿನಾಂಕ 17/3/13 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಶಹಾಬಾದಕ್ಕೆ ಪರ್ಶಿ ತರಲು ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಭಂಕೂರ ವಾಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಎದುರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಟಾಟಾ ಎ.ಸಿ.ಇ ಮ್ಯಾಜಿಕ ವಾಹನ ನಂ ಕೆಎ- 32 ಬಿ-2781 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎದುರಗಡೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರರ ಸಮೇತ ರೋಡಿನ ಬಲಗಡೆ ಬ್ರೀಡ್ಜಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಟಾಟಾ ಎ.ಸಿ.ಇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ, ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅಲ್ಲಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಉಮಕಾಂತ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:39/2013 ಕಲಂ, 279,337,338,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂ;187 ಐಎಮ್‌ವಿ ಆಕ್ಟ್‌ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.