Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, October 10, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ 08-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 08.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁrVj UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÁAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ºÀ¼ÀîPÉÌ CqÀتÁV MqÀØ£ÀÄß CqÀØ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ¼À¥Àà 20 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ªÀiÁrVj UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÀj¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÁzÀÄ §¸ÀìtÚ 2) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÁzÀÄ §¸Àì¥Àà 3) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀ§¥Àà 4) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀAiÀÄå J¯ÁègÀÆ eÁw : PÀgÀħgÀÄ ¸Á: ªÀiÁrVj UÁæªÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ MqÀØ£ÀÄß AiÀiÁPÉ ? ºÁQ¢ÝÃj CAvÁ CAzÀÄ MqÀÄØ QvÀÛ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ DPÉAiÀÄ ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.


 

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

PÀ.gÁ.¥ÉÆ. ¥ÀgÀªÁV ²æà ªÀiÁgÀÄw.J¸ï.UÀļÁîj ¦J¸ïL ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ.10-10-2011 gÀAzsÀÄ 00-15 UÀAmÉUÉ SÉÊgÀªÁqÀV UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄtÚ vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl £ÀqÉ¢gÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà UÀ¢Ý 30 ªÀµÀð ¸Á.§AiÀiÁå¥ÀÆgÀ. 2) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÁªÀÄ£ÀºÀ½î 22 ªÀµÀð ¸Á.SÉÊgÀªÁqÀV. 3) §¸Àì¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà PÀAzÀUÀ¯ï 40 ªÀµÀð ¸Á.SÉÊgÀªÁqÀV. 4) zÉêÉÃAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Àà 24 ªÀµÀð ¸Á.SÉÊgÀªÁqÀV. 5) ºÀ£ÀĪÀÄtÚ vÀAzÉ zÉÆqÀا¸Àì¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ 30 ªÀµÀð ¸Á.SÉÊgÀªÁqÀV. 6) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á.ZÁªÀįÁ¥ÀÆgÀ(Nr ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ) EªÀgÉ®ègÀÆ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt¢AzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt, MlÄÖ gÀÆ.2750/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ.

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.10.2011 gÀAzÀÄ 94 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Reported Crime

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :

ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ.ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಇನಾಮದಾರ ಸಾಃ ದೇಗಲಮಡಿ ತಾಃ
ಚಿಂಚೋಳಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 09-10-2011 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ಪಿ.ಎಮ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಬ್ಯಾಂಡ ಎದುರುಗಡೆ ನನ್ನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ನಂ ಕೆ.ಎ 32 ಕ್ಯೂ 3678 ಇಟ್ಟು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಸಂಜೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9.30 ಪಿ.ಎಮ ಕ್ಕೆ ಚಿಂಚೋಳಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ ಸದರಿ ನನ್ನ ವಾಹನ ಇರಲಿಲ್ಲಾ ಯಾರೋ
ಕಳ್ಳರು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದರಿ ವಾಹನದ ಅಂದಾಜು ಕಿ.ಮ್ಮತ್ತು ರೂ 25000/- ಗಳಷ್ಟು
ಇರುತ್ತದೆ.ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 125/11 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 10-10-2011

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 09/10/2011 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆÃ¥Á£À vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á|| ¢Ã£ÀzÀAiÀiÁ® £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ ªÀiÁUÀðªÁV ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ32/PÀÆå 4347 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¤zsÁ£ÀªÁV vÀ£Àß ¸ÉÊr¤AzÀ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ PÉæÃ£ï ªÁºÀ£À £ÀA PÉ-38/JA-2139 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁr ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2011 PÀ®A 279, 337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 JªÀiï.« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 09-10-2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ªÀÄ£ÁßJSɽî gÉÆÃr£À »¯Á®¥ÀÆgÀ zÀUÁð ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C«ÄÃvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ¸Á: gÁAiÀÄ¥ÀÆgÀ (bÀwÛ¸ÀUÀqsÀ) EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¸ÁzÁUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2011 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/10/2011 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣï vÀAzÉ fïÁ¤«ÄAiÀiÁå ¨ÉÆÃgÁ¼ÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð G: ºÀ¼É ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀ vÀAzÉUÉ DgÉÆæ R¢ÃgÀ vÀAzÉ ªÁºÉÃzÀC° £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀjUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ. ಇಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಿಂಗೆ ಸಾ: ದರ್ಗಾಶಿರೂರ್ ದಿನಾಂಕ
09-10-2011 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮೈದುನ ಶಿವಶರಣ ಇತನ ಮಗನಾದ ನವಿನ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗಳ ಮಗನಾದ ವಿಕಾಶನಿಗೆ ಡೆಪೂ ಅಂತಾ ಚುಡಾಯಿಸಿ ಅಳಸಬೇಡ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅನೀತಾ ಗಂಡ ಶಿವಶರಣ ಸಿಂಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಸಿಂಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಿವಿಹಿಡಿದು ಜಗಗ್ಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಿವಿ ಹರಿದು ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಶಿವಶರಣ ಸಿಂಗೆ ,ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಸಿಂಗೆ ಅನೀತಾ ಸಿಂಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಗಮ್ಮ ಸಿಂಗೆ ಇವರ ಮದ್ಯೆ ಹೊಲದ ಪಾಲಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ತಕರಾರು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅದೇ ವೈಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಜಗಳವಾಡಿ ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ :
ದಿನಾಂಕ 27-09-2011 ರಂದು ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಶಿ ಸಾ: ಪರಹತಾಬಾದ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಗನಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇವನ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೊ ಕಾರ್ ನಂ ಕೆಎ 04 ಎಮ್.ಎಲ್ 2027 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೇವರಾದ ಪಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಳೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ದರ್ಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದು , ಸೇಡಂ ರೋಡದಿಂದ ಪಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಾಳಾ ಗ್ರಾಮ ಇನ್ನೂ 2 ಕಿ.ಮಿ ದೂರವಿದ್ದಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂಬರ ಕೆಎ 33 4045 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದವನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಚ್ಚಾ ರೋಡಿನ ಎಡ ಬದಿಗೆ ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಕೂಡಾ ನನ್ನ ಗಾಡಿಗೆ ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇಯೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗು ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಮಾಹಾದೇವಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ 09-10-2011 ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂಥಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.