Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, December 30, 2013

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                       ದಿನಾಂಕ:29.12.2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.45 ಗಂಟೆಗೆ PÀ®ªÀįÁ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ UÀ§ÆâgÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ UÀÄqÀØzÀ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃtgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ gÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä  ಸಬ್ಜ ಅಲಿ  ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ :40  ವರ್ಷ ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ :ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಕಲಮಲಾ, ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ  ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ  CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt 5500/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 305/2013 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ದಿನಾಂಕ:28.12.2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5.45 ಗಂಟೆಗೆ ¥ÀvÉÛÃ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ,¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃtgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ gÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä  ದತ್ತರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮರೆಡ್ಡಿ :65 ವರ್ಷ ಜಾ: ರೆಡ್ಡಿ :ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಪತ್ತೇಪೂರ, ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ  CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt 1600/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 304/2013 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                  ¢£ÁAPÀ: 29.12.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß2.45 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ zÁ¸À¥Àà, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ PÀÆr  ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ ¥ÁªÀðw ¯ÉÃOmï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ §ºÀgï JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ ºÀgÀ¼À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà ºÁUÀÆ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV  zÁ½  »rzÀÄ CªÀjAzÀ  16300/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ZÁ¥ÉAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ  zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2013 PÀ®A: 87 PÉ.¦. AiÀiÁPïÖ.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


          ¢£ÁAPÀ;-30/12/2013 gÀAzÀÄ  08-40 UÀAmÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ, ²æäªÁ¸À PÁåA¦£À d¯Á®¥Àà FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÉ£Á® ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ®Ä ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÀ¸À£À¸Á§ PÀ£Áß¼À 55 ªÀµÀð,eÁ;-ªÀÄĹèA.¸Á;-²æäªÁ¸À PÁåA¥ï. vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ,FvÀ£ÀÄ ¸ÀªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛ 1-gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÀÛ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw E®èzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ). Total Cash Amount 300/- 2). 1-Bal Pen    3). Mataka Chiti., W/r Nil  £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 225/2013 PÀ®A.78(3)PÉ.¦.PÁ¬ÄzÉ. & 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

               ¢£ÁAPÀ;-30/12/2013 gÀAzÀÄ 09-30 UÀAmÉUÉ w¥Àà£ÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå FvÀ£À ºÉÆÃmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L.§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ®Ä UËqÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà d¯ÉèÃgÀ 38 ªÀµÀðeÁ:-£ÁAiÀÄPÀ,¸Á;-w¥Àà£ÀºÀnÖ FvÀ£ÀÄ  ¸ÀªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛ 1-gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÀÛ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw E®èzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1). Total Cash Amount 300/- 2). 1-Bal Pen   3). Mataka Chiti., W/r Nil  £ÉzsÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 226/2013 PÀ®A.78(3)PÉ.¦.PÁ¬ÄzÉ. & 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

          ¢£ÁAPÀ;-30/12/2013 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĮۣÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£À ºÉÆÃmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ®Ä £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà 38 ªÀµÀð,eÁ:-ªÀÄrªÁ¼À,¸Á:-¸ÀĮۣÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ¸ÀªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛ 1-gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÀÛ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw E®èzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1). Total Cash Amount 420/- 2). 1-Bal Pen    3). Mataka Chiti., W/r Nil  4).1-Corban Mobile W/r 500/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 227/2013 PÀ®A.78(3)PÉ.¦.PÁ¬ÄzÉ. & 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

       ¢£ÁAPÀ: 30.12.2013 gÀAzÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀÄAmÉ¥Àà ¸ÁªÀÅPÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ  ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà PÀ®ÄÎr ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 2100/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA225/2013 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁPïÖ:  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ

              ದಿನಾಂಕ 30.12.2013 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ 1) dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ dAUÉèÃ¥ÀàÀà  ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À2) PÀȵÀÚ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà  ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À3) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À4) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À5) PÀ£ÀßAiÀÄå vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À   J¯ÁègÀÆ ¸Á: PÀ®ªÀ®zÉÆrØ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ನೇದ್ದವರು ಕಲವಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾಯಪ್ಪ ಈತನ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ‘’ಅಂದರ್ ಬಹಾರ್’’ ಎಂಬ ನಸೀಬಿನ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ¦.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ºÉÆÃV  ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವರ ವಶದಿಂದ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ ರೂ 2410/- ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 155/2013 PÀ®A: 87 PÉ.¦ CåPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

            ¢£ÁAPÀ:30-12-2013 gÀAzÀÄ 14-30  UÀAmÉUÉ ºÀnÖ PÁåA¥ï£À ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÄãïUÉÃmï  ªÀÄÄA¢£À  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1)E¨Áæ»A vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzïC°, 52ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:ºÀ.a.UÀ.PÀA¥À¤ £ËPÀgÀ n£ÀA 01 ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ  FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀV d£ÀUÀ½UÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý zÀÄqÀÄØPÉÆlÖªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÉÆAzÁ¬ÄvÀ aÃn PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ,  ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1)ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 11600/-2)MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn .C.Q.gÀÆ E¯Áè . 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÀ «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 251/2013 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ 420 L¦¹  PÁAiÉÄÝ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ:- 29-12-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁ£À±À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀÄÆ°ªÀĤ 34ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- ¥ÀgÀvÀ¥ÀÄgÀÄ   FvÀ£ÀÄ PÀȵÁÖ £À¢AiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀPÁj UÉÊgÁt  eÁUÀzÀ°è EzÀÝ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§®Ä  VqÀUÀAmÉUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄ ¸ÀéZÀÒ ªÀiÁr ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©¸ÀÄwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆæ £ÀA 1 gÀAUÀ¥Àà UÁæªÀÄ.¥ÀA.¸ÀzÀ¸Àå £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ  G½zÀ 4 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA§®Ä  PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K£À¯Éà ®AUÁ¸ÀƼɠ ªÀÄUÀ£É  E°è £ÁªÀÅ G¸ÀÄUÀÄ vÀÄA§ÄvÉÛêɠ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ §A¢¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV, ¨ÉÊzÀÄ vÀÄA§®Ä ¨ÉÃqÀ C£À£ÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ CAzÀÄ G½zÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ J¯ÁègÀÄ PÀÆr §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À G©â£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqɪÀÄvÀÄÛ §® ªÀÄ®QUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ ¥ÉlÄÖUÉƽ¹PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ,J¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É  E°è £ÁªÀÅ G¸ÀÄUÀÄ vÀÄA§ÄvÉÛêɠ CqÀØ §AzÀgÉ  ¤£ÀߣÀÄß  ¸Á¬Ä¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀgjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 332/2013   PÀ®A: 143,147,148,323,324,504,506  ¸À»vÀ 149 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                    ದಿನಾಂಕ 28/12/13 ರಂದು ತಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮೂರಿನ ಈರಣ್ಣ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಕುರುಬರ ಈತನು ಆಕೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಹನುಮಂತಮ್ಮಳು ಫಿರ್ಯಾದಿ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà, 22 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀ  FvÀ¤UÉ ಆತನು ತನ್ನ ತಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಊರಿನ ಹಿರಿಯರಾದ ಬೂಈರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಈರಣ್ಣ ನಮ್ಮಕ್ಕಳ ತಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರು ಈರಣ್ಣನಿಗೆ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 30/12/13 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0830 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ 1] PÀĨÉÃgÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ£ÁUÀ¥Àà 2] FgÀtÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 3] ¤AUÀtÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 4] ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ PÀĨÉÃgÀ¥Àà 5] AiÉÆÃUÉÃAzÀæ vÀAzÉ PÀĨÉÃgÀ¥Àà 6] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 7] ªÀÄÄPÀÌtÚ vÀAzÉ FgÀtÚ   8] ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ FgÀtÚ 9] w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ¤AUÀtÚ 10] DAf£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ¤AUÀtÚ J®ègÀÆ eÁw PÀÄgÀħgÀ ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನಲೇ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸುಮ್ಮಸುಮ್ಮನೇ ಹನುಮಂತಮ್ಮ ಈಕೆಗೆ ಈರಣ್ಣನು ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಈರಣ್ಣನಿಗೆ ಥಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯ್ದು ಹಾಕ್ರಲೇ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ನಿಂಗಣ್ಣ ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ ಇವರು ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಅಣ್ಣನಾದ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪನಿಗೆ ನಿಂಗಣ್ಣ, ಈರಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ತೀವೃ ಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಕುಬೇರಪ್ಪನ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಉಳಿದ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.272/13 ಕಲಂ 143, 147, 148, 504, 323, 324, 326, 114, 506 ಐಪಿಸಿ ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ 29.12.2013 ರಂದು ಸಂಜೆ 7.30 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà dAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: UÉÆîègï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: CgÀ¹PÉÃgÁ FvÀನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÉêÀÄgÉrØ ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð eÁ: UÉÆîègï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: CgÀ¹PÉÃgÁ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಾರಲೇ ಜಯಾ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ಅಂತಾ ಒದರಾಡಿದ್ದು ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಹನುಮಂತ ಹೊರಗೆ ಬರಲು PÉÊUÀ½AzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ  ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಾಯಿ ಭೂಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇವಳೀಗೆ ¸ÀºÁ  ಮೊಣಕಾಲಿನಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒದ್ದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 154/2013 PÀ®A: 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
             ದಿನಾಂಕ 29.12.2013 ರಂದು ಸಂಜೆ 7.30 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÉêÀÄgÉrØ ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð eÁ: UÉÆîègï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: CgÀ¹PÉÃgÁ FvÀನು ತನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ವಾಪಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 65 ªÀµÀð eÁ: UÉÆîègï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: CgÀ¹PÉÃgÁ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr   ಬಂದು ಆತನನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಏನಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೆ ನನಗೆ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದಿರೆನಲೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ,PÉÊUÀ½AzÀ ಹೊಡೆದು ಮೂಕಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. . CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 153/2013 PÀ®A: 341, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
                   ¢£ÁAPÀ:- 28-12-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁUÀ¥ÀàvÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà zÉêÀgÀªÀĤ 27ªÀµÀð,ªÀiÁ¢UÀ  qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á- CgÀPÉÃgÀ   FvÀÀ£ÀÄ CgÀPÉÃgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨ÉÃPÀjAiÀÄ°è PÉ® ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀȵÀÚ£À ¥Á£À ±Á¥ï »AzÀÄUÀqÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¤AwzÀÝ DgÉÆævÀgÀ°è UÀAUÀ¥Àà£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà £ÁUÀå ®AUÁ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÀÄ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃUÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ £ÁªÉ ªÀiÁvÀ£Ár¸À¨ÉÃPÉãÀ¯Éà CAvÁ CAzÀªÀ£É vÀ£Àß §®UÁ°£À ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ §® zÀªÀqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ  PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ  G½zÀªÀgÀÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ M¢gÀ¯É CAvÁ CAzÀÄ PÁ°¤AzÀ §® ¥ÀPÉÌUÉ MzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹, PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ  ºÉÆqÉzÀÄ,E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄUÉ JzÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 331/2013 PÀ®A: 341,355,323,324,504,506  ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:30.12.2013 gÀAzÀÄ     100  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,300/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-12-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-12-2013

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/2013, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 29-12-2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾ¢ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ನಿಸ್ಪತೆ ಸಾ: ಔರಾದ (ಬಿ) ರವgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ಶಿವಶಂಕರ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಇಬ್ಬರೂ ಸತೀಷ ತಂದೆ ದಿಗಂಬರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇವರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಕೆ-5906 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಬೀದರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೀದರ ಔರಾದ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಜೀರ್ಗಾ ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಟಿಪ್ಪರ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆಎ-38/7550 ನೇದರ ಚಾಲಕ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ತನ್ನ ಲಾರಿ ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ¦üAiÀiÁð¢JUÀ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಸದರಿ DgÉÆæAiÀÄÄ ತನ್ನ ಲಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸತೀಷ ಇತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಮೋಳಕೈ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈ ಹತ್ತಿರ ಮೂಳೆ ಮುರಿದು ಭಾರಿಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಬಲಗಾಲ ಮೋಳಕಾಲಿಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹಿಂದೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಶಿವಶಂಕರ ಇವರಿಗೆ ಬಲಭುಜಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀwµÀ EvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 29-12-2013 gÀAzÀÄ CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 263/2013, PÀ®A 295(J), 353, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-12-2013 gÀAzÀÄ gÉʯÉé ¤¯ÁÝtzÀ GzÁÏl£É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ªÀiÁ£Àå PÉÃAzÀæ gÉʯÉé ¸ÀaªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀA¸ÀzÀgÀÄ ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀ gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄÄRAqÀgÀÄ DUÀ«Ä¹zÀÄÝ EgÀÄvÁÛgÉ ®PÀÌ¥Áà © CVß ¦J¸ïL ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj §AzÉÆç¸ÀÛ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ªÉÄÃxÉÆÃr¸ÀÖ ZÀZÀð JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÁgÀ £ÀA. JªÀiïºÉzï-01/¹gÉhÄqï-5907 £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÉÊAiÀÄzÀ AiÀiÁ¹Ã£À vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ »ªÀiÁAiÀÄvÀ C° G: ¥ÀÄgÀ ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸Á: ¸ÉÊAiÀÄzÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 2) ¸ÉÊAiÀÄzÀ »ªÀiÁAiÀÄvÀ C° ¸Á: ¸ÉÊAiÀÄzÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 3) E°AiÀiÁ¸ï ¨ÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ 4) ªÀÄPÀÆìzÀ @ ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀĺɧƧ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ, ¸ÀzÀå: vÉÆÃ¥ÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ MAzÀÄ ¨Áå£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É EAVèõÀ£À°è “ªÀÄĹèA ºÀÆåªÀÄ£ï gÉÊlì C¸ÉÆùAiÀıÀ£À” PÁAUÉæÃ¸ï ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¸ÁzsÀ£É? ªÀÄĹèA ªÀÄvÀUÀ½AzÀ C¢üPÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄ §zÀ°UÉ ªÀÄĹèAgÀ£Éß eÉÊ°UÉ vÀ½îzÀ PÁAUÉæÃ¸ï ¸ÀgÀPÁgÀ CAvÁ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÀPÁj ±À§ÝUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄ¢æ¹ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÁtĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁgÀzÉ ºÀZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ £ÉÆÃr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV “AiÀiÁPÉ F jÃw ºÀZÀÄÑwÛ¢ÝÃj ¤ªÀÄä ºÀwÛgÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EzÉAiÀiÁ?” CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ “vÀĪÀiï PÉÆãÀ ºÉÆÃvÉ ¥ÀÄZÀ£ÉªÁ¯É, ºÀªÀiï ªÀÄĹèA ¯ÉÆÃUÀ PÀÄZï© PÀgÀ¸ÀPÀvÉ” CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦J¸ïL eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ CqÉvÀqÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÉÊAiÀÄzÀ »ªÀiÁAiÀÄvÀC° FvÀ£ÀÄ vÀĪÀiï ¥ÉưøïªÁ¯É PÁå GPÁqÀ¯ÉÃvÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¸ÉÊAiÀÄzÀ AiÀiÁ¹Ã£À FvÀ£ÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç »rzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦L ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ rJ¸ï¦gÀªÀgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ, ¹¦L fÃ¥À ZÁ®PÀ & ¦¹-1514 ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£É ¥ÀævÉåÃPÀëªÁV £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄĹèA ºÀÆåªÀÄ£ï gÉÊlì C¸ÉÆùAiÀıÀ£À ¸ÀAWÀzÀ d£ÀgÀ¯ï PÁAiÀÄðzÀ²ð EzÀÄÝ ªÀÄwAiÀÄ ¨sÁªÀ£É PÉgÀ½¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¨Áå£ÀgÀ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦J¸ïL gÀªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 262/2013, PÀ®A 133 ªÀÄĤì¥Á¯ï JPïÖ 1964 ªÀÄvÀÄÛ 3 PÀ£ÁðlPÀ N¥À£ï ¥Éèøï r¸ï¦üUÀgïªÉÄAmï JPïÖ 1981 :-
   ¢£ÁAPÀ 29-12-2013 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝtzÀ GzÁÏl£É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ªÀiÁ£Àå PÉÃAzÀæ gÉʯÉé ¸ÀaªÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀgÀPÁgÀ gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtPÉÌ DUÀ«Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ªÉÄÃxÉÆÃr¸ÀÖ ZÀZÀð JzÀÄgÀÄUÀqÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÉÊAiÀÄzÀ AiÀiÁ¹Ã£À vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ »ªÀiÁAiÀÄvÀ C° G: ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸Á: ¸ÉÊAiÀÄzÀUÀ°è  ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 2) E£ÀÆß EvÀgÀgÀÄ, PÉÆêÀÄÄ UÀ®¨ÉUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÀºÀ ¨Áå£ÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁgÀzÉ ºÁqgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwñÀ UÀÄqÉØ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

   £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgï UÀÄ£Éß £ÀA. 314/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-12-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ±ÉÃjPÀgï, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ²AzsÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ, UÀuÉñÀÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ, UÀÄgÀÄ £ÀUÀgÀ, ©ÃzÀgï EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ±ÉÃlgÀUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ±ÉÃlgïªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ CAUÀr M¼ÀUÉ §AzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 46,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 1) ¥Áå£Á¸ÉÆäPÀ PÀA¥À¤AiÀÄ J¯ï.E.r 32 EAZï n.«, 2) ¥Áå£Á¸ÉÆäPï PÀA¥À¤AiÀÄ J¯ï.E.r 22 EAZï n.«, J¯ï.f PÀA¥À¤AiÀÄ J¯ï.E.r, J¯ï.f PÀA¥À¤AiÀÄ J¯ï.E.r 24 EAZï n.«, J¯ï.f PÀA¥À¤AiÀÄ J¯ï.E.r 22 EAZï n.« UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-12-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 280/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-12-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã® vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ gÉrØ, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: £ÀgÀ£Á¼À UÁæªÀÄ, vÁ: aAZÉÆý, f: UÀÄ®âUÁð, ¸ÀzÀå: ªÁ¸À SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà EªÀgÀ eÉÆvÉ ©ÃzÀgÀzÀ ¥Á¥À£Á±À UÉÃmï JzÀÄjUÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ ¤AvÁUÀ §¸À¸ÁÖöåAqÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/eÉ-998 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »A§¢ ¸ÀÄgÉñÀ @ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¥Á¥À£Á±À UÉÃl JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ rªÉÊqÀgÀ UÁå¥À£À°è wgÀÄV¹PÉƼÀÄîªÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆAqÁ DQÖêÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-6669 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄZÉÑAzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£À »A§¢ gÁdÄ gÉrØ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß CwªÉÃUÀ, zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ ¥Á¥À£Á±À UÉÃl JzÀÄj£À gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É EªÀgÀÄ rªÉÊqÀgÀ UÁå¥ÀzÀ°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ C±ÉÆÃPÀ EªÀjUÉ §®vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀjUÉ vɯÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ½UÉ G©âzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ ºÁUÀÆ gÁdÄ gÉrØ EªÀjUÉ JqÀUÀqÉ ºÀÄ©âUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÉ ºÁUÀÆ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ¤UÉ ºÉuÉUÉ, §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
      

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 28-12-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10=30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿ ತನ್ನ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಎಕ್ಸ 8040 ರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಡಬರಾಬಾದ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೋನಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೋ/ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ಸಮೇಲೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸಿದ್ರಾಮ ತಂದೆ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪಾ ತಳವಾರ, ಸಾಃ ಕಟಗರಪೂರ ಶಹಾಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರ ಮಗ ಅಭಿಶೇಕ ಇವನು ದಿನಾಂಕ 29-12-2013 ರಂದು 07-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ  ಮನೆಯಿಂದ ಚಾಕಲೇಟ ತರಲು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಟಗರಪೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಜಯ ಸಿಂಗ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಶಹಾ ಬಜಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಗನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಪಘಾತದಿಂದ ಅಭಿಶೇಕ ಈತನಿಗೆ ಎಡಗಾಲು ಮೊಳಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 29-12-2013  ರಂದು 12-15 ಪಿ,ಎಮ್,ದ ಸೂಮಾರಿಗೆ ಕಮಲಾಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ  ಲಾರಿ ನಂ ಕೆ,, 22 -485 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅದರ ಚಾಲಕನಾದ ಶೇಖಮಹ್ಮದ ತಂ ಶೇಖ ಹೈದರಸಾಬ ಸಾ|| ಕಮಲಾಪೂರ ಇತನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಕಗ್ಗನಮಡ್ಡಿ ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೆ ಮುನ್ನಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಒಮ್ಮಲೆ ಬ್ರೆಕ ಹಾಕಿ ಲಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕ್ರೂಸರ ಜೀಪ ನಂ ಕೆ,, 32 ಬಿ 9022 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಶಿವಪುತ್ರ ತಂ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಣಮಗಿ ಸಾ|| ಕುರಿಕೋಟ ಇತನು ತನ್ನ ಕ್ರೂಸರ ಜೀಪದ ಅಂತರ ಕಾಯಿದು ಕೊಳ್ಳದೆ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಲಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ಬಾಲಪ್ಪಾ ಘತ್ತರಗಿ ಸಾ; ರಾಮನಗರ ಸರಸ್ವತಿ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಯಶೋದಾ ನಾಗನಪಳ್ಳಿ ಎಸ.ಬಿ ಕಾಲೇಜ ಮುಂದುಗಡೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮಗಳಾದ ಕೀರ್ತಿ @ಶ್ವೇತಾ ವಯಾ 14 ವರ್ಷ ಇವಳು ದಿನಾಂಕ 29-12-2013 ರಂದು 08-30 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವಳು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.