Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, February 17, 2010

Bidar District Daily Crime Update : 17-02-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : - 22/2010 PÀ®A 504, 324 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ : 16/02/2010gÀAzÀÄ 1315UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ £Á®ÄÌ d£À CtÚvÀªÀääA¢gÀÄzÀÄÝ CªÀgÉ®ègÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÀÄÝ, J®èjUÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£ÉUÀ½zÀÄÝ, £À£ÀUÉ, £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà¤UÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É EzÀÄÝ DzÀgÉ ºÀÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁj MAzÉ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ DUÁUÀ dUÀ¼ÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄzsÁå£À £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽPÉÆAqÁzÀ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÀÄ ºÉÆgÀV¤ªÀÄzÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. £ÁªÀÅ dUÀ¼ÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý £ÀªÀÄä aPÀ̪ÀÄä£ÀÄ PÀÆqÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä vÀAV ºÁUÀÄ ¨sÁªÀ ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ :- UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2010 PÀ®A.341, 504, 323, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ:16/02/2010gÀAzÀÄ 1630UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ. oÁuÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.341£ÉÃzÀgÀ 8 JPÀgÉ 12 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ºÀAaÑPÉÆArzÀÄÝ, ºÉÆ® £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£ÁzÀ F±ÀégÀ ºÉ¸ÀjVzÀÄÝ, £Á£ÀÄ £ÉÃV®Ä ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ, £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ ºÉAqÀw J®ègÀÆ PÀÄrzÀÄ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ :- UÀÄ£Éß £ÀA.22/2010 PÀ®A 341,323,504 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 16/02/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¥Àæ¨sÁªÀw zÉêÀPÁgÉ ¸Á: ºÁ®ºÀ½î gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ gÀªÉÄñÀ £ÀªÁqÉ ºÀtzÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ ¥Àæ¨sÁªÀw zÉêÀPÁgÉ ©¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆUÉƼÀî¯ÁVzÉ

ªÀÄAoÁ¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/10 PÀ®A 447, 504, 506,324 L¦¹ & 3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn DPïÖ

¢£ÁAPÀ 16/02/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 1315 UÀAmÉUÉ PÁA§¼ÉªÁr UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁªÀÄ®R£À «Ä±Áæ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è DPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉò¹ w¥ÉàAiÀÄ PÀ¸À PÀrØ ºÁPÀ®Ä vÀUÀÄÎ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è JPÉ vÀUÀÄÎ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀÄvÀÄÛ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV MAzÀÄ ZÁPÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß vÀ¦à¹PÉƼÀÄîªÀµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :- UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2010 PÀ®A 457,380,511 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 16/02/10 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¤Ã®ªÀiÁä UÀAqÀ NAPÁgÀ ©qÀªÉ ¸Á/ ªÉÄúÀPÀgÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TÃvÀ ¦üÃAiÀiÁð¢ Cfð ¸À°èzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 15-16/02/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨É£ÀÄß UÉÆÃqÉAiÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ, PÀ¼ÀîgÀÄ NrºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.GULBARGA DIST. REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 16-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ ¸ÁªÀ¼ÀV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32-«í-9799 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁð ¢AzÀ ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀVUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ºÉÊPÉÆÃmïð ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛUÉ ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ fÃ¥À CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ. §¸ÀªÀgÁd EvÀ£À ªÀÄÄRPÉÌ, JzÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁjAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¢£ÁAPÀ 17-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

gÉêÀÇgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 16-02-2010 ¨É¼ÀUÉÎ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ FgÀtÚ ¸Á:CªÀgÁzÀ ¸ÀzsÀå ¥ÀgÀ¸ÀĪÀÄoÀ PÀ¥ÁlUÀ°è ±ÀºÁ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉ.J-32,J¸ï-5118 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÉÆUÀ£ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA.PÉ.J-28, ©-7699 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £À£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÉƼÀPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JqÀ PÀmÉÖ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ,¸ÉÆÃAlzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉêÀÇgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 15-02-10 gÀAzÀÄ gÁwæ
²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ°AUÀ¥Àà PÀlUÉ ¸Á: ¥Ád®¥ÀÆgÀUÀ°è §A§Ä §eÁgÀ UÀÄ®§UÁð £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ ªÀÄzÀ£À mÁQøï PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA:PÉJ.32/JZï.786 gÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ¢AzÀ & C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ ¨Á®QAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CvÁåZÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁqÀ§Æ¼À oÁuÉ :PÀĪÀiÁj eÉÆåÃw vÀAzÉ ¸Á§tÚ QtV ªÀAiÀÄ::14ªÀµÀð G::7£Éà vÀgÀUÀw «zsÁåy𤠸Á:: ¸ÁªÀvÀSÉÃqÀ vÁ:: avÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄÄZÀÑSÉÃqÀ eÁ::ºÉÆ°AiÀiÁ (J¸ï.¹.) ªÀAiÀÄ:18ªÀµÀð ¸Á:: ¸ÁªÀvÀSÉÃqÀ vÁ::avÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÉÆAa UÁæªÀÄzÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀj PÉÆåAiÀÄ°UÀ¼À£ÀÄß dªÀiÁ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ vÀ©â ¨Á¬Ä MwÛ »rzÀÄ QgÀÄazÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ©qÀĪÀ¢®è CAvÀ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ PÁå£À® ªÉÄðAzÀ fêÀ£À ªÀiÁgÁqÀV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ eÉÆüÀzÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄzsÁåºÀß £À£ÀUÉ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÉqÀ« £À£Àß ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ©aÑ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£ÀªÀ¼ÀÄ CAvÀ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ £À£ÀUÉ §®vÁÌgÀ ªÀiÁr d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁqÀ§Æ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 12-02-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨É¼Àî¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ¥ÉưøÀ ¥Ánî ¸Á; vÉÆ£À¸À½î [J¸ï] EvÀ£ÀÄ PÀĪÀiÁj ZÀ£ÀߪÀiÁä vÀAzÉ ¢:: ¤®PÀAoÀ¥Áà DZÉnÖ ¸Á: vÉÆ£À¸À£À½î [J¸ï] ªÀ:17 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀÄä vÁ¬Ä ¤£ÀߣÀÄß £ÀqÀÄ«£ÀºÀ½îUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ £À£ÀUÉ ºÉýzÁÝ¼É JAzÀÄ ºÉý C¥ÀgÀºÀ¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¢£À¢AzÀ EA¢£ÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÀߪÀiÁä EªÀ¼À£ÀÄß C¥Àj¹PÉÆAqÀÄ J°èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JA§ÄzÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀ¢¯Áè. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À vÀAzÉ. vÁ¬Ä, ºÁUÀÆ CtÚ£À£ÀÄß PÉüÀ¯ÁV £ÀªÀÄUÉãÀÄ UÉÆvÀÄÛ ¤ÃªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛj CAvÁ ºÉýgÀÄvÁgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ;-

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ :²æÃü ªÉÄÊ»§Æ§ vÀAzÉ ¯ÁqÉèøÁ§ dªÀiÁzÁgÀ ¸Á: ºÉÆ£ÀßQgÀtV EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄj£À G¸Áä£À vÀAzÉ C«ÄÃgÀ C° PÀÄPÀ£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀ®Äè ©Ã¹ ©Ã¹ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ PÉüÀ®Ä §AzÁUÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀÄUÀ ªÀĺÀäzÀ£ÀÄ PÉüÀ®Ä §AzÁUÀ G¸Áä£À£ÀÄ PÀ®Äè vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄUÀ¼ÀÄ dĪÉÃzÁ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ZËPÀ oÁuÉ :²æêÀÄw C«ÄãÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ CºÀäzÀ R¢ÃgÀ ¸Á.²æà ZÀAzÀæ±ÁºÀ C«ÄãÀ¸Á§ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ ±ÀºÁ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-02-2010 gÀAzÀÄ C¥Á¢vÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉUÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£ÀPÉÌ PÀÄAzÀÄ §gÀĪÀAvÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆArzÁÝ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ZËPÀ oÁuÉ :²æà JªÀÄ.r.¸ÀgÀzÁgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ ¸Á. dÄ£Éâ PÁ¯ÉÆä ±ÉÃRgÉÆÃeÁ UÀÄ®§UÁð, EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-02-2010 gÀAzÀÄ C¥Á¢vÀgÀÄ ±ÀºÁ§eÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ZËQ ªÀĹâ JzÀÄgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBSÁ¥ÀvÀ UÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÉdÄ ZÀªÁí£À ¸ÀAUÀqÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ®PÀëöät ºÁUÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ CA§Ä gÁoÉÆÃqÀ PÀÆr PÉÆAqÀÄ GªÉÄñÀ vÀAzÉ PÀÆ§Ä ZÀªÁí£À EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ±ÉÆèÁ EªÀ½UÉ AiÀiÁPÉ ZÀÄqÁ¬Ä¹¢ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ J®ègÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ CªÁåZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦gÁå¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ C®è°è ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉ ZÀÄaÑzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄzÁgÀjUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà «oÀ×® vÀAzÉ RÆ§Ä ZÀªÁít ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä GªÉÄñÀ ºÁUÀÆ ¸ÀAdÆ PÀÆr vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ CPÀæªÀÄPÀÆqÀ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ FUÀ JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ ±ÉÆèÁ CªÀ½UÉ ZÀÄqÁ¬Ä¹¢Ý FUÀ ¤ªÀÄä vÀAV gÉÃtÄPÁ EªÀ½UÉ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAV gÉÃtÄPÁ EªÀ½UÉ DgÉÆæ «£ÉÆÃzÀ EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ KqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj ¨Áj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw.¸ÀgÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ZÉÆÃ¥Àr, ¸Á|| zsÀªÀÄðªÁr, ºÁ||ªÀ|| ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-12 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁVzÀÄÝ, ¢£Á®Æ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ »ÃVzÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 15-02-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ PÉ®¸À ¤«ÄvÀå £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ PÀÆ° PÉ®¸À ¤«ÄvÀå ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà ZÉÆÃ¥Àr FvÀ£ÀÄ «¥ÀjvÀ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÝgÀÄ. EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À±ÉAiÀÄ°è J¢ÝgÀzÀ PÁgÀt G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

GjAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¸ÁªÀÅ :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ²¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ GªÉÄñï ZÀªÁít ¸Á: ¸ÀgÀ¥sÉÆøï QtÂÚ vÁAqÁ vÁB fB UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ UÀAqÀ GªÉÄñÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-02-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ªÉÄÊUÉ ZÀ½ §ºÀ¼À ©nÖzÉ Hj PÁ¬Ä¹PÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀnÖUÉ, ªÀÄĽî£À PÀAn dªÀiÁ¬Ä¹ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ Hj PÁ¬Ä¹PÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, ¨ÉAQ ºÉZÁÑV M«ÄäUÉ »AzÉ ¸ÀjAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ PÁ°UÉ ªÀÄļÀÄî ZÀÄaÑzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ¨ÁV ¤AvÁUÀ DAiÀÄ vÀ¦à M«Ää¯É ZÀ½ PÁ¬Ä¸À®Ä ºÀaÑzÀÝ ¨ÉAQAiÀÄ°è ©zÀÄÝ agÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ, £ÁªÀÅ ºÉÆÃV ¨ÉAPɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ vÉUÉ¢zÀÄÝ GªÉÄñÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aPÉvÉì ¥ÀqÉAiÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 15-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 16.02.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 07.45 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ J ±ÀgÀt¥Àà ¸Á: ¨ÉæøÀÛªÁgÀ ¥ÉÃoÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 36/eÉ-1911 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀAzÀæªÀi˼ÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ UÀAeï ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ gÉÆÃr£À°ègÀĪÀ «ªÉÃPÀ CmÉÆà ªÉÆèÉʯï CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ §¸Àì£ÀÄß NªÀgÀ nÃPï ªÀiÁqÀ®Ä CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°èzÀÝ ¯ÉÊn£À PÀA§PÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ ²æà ¸ÀÆUÀÄgÉñÀégÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ wêÀæUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀÆUÀÄgÉñÀégÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 16.02.2010 gÀAzÀÄ 19.45 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¸Á: GqÀªÀÄUÀ¯ï SÁ£Á¥ÀÄgÀ vÁ:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ UÉÆÃPÀÄ®AiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄ®è¥Àà£À£ÀÄß PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ PÀ¥ÀUÀ¯ï PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ ¨ÉÊ¯ï ªÀÄZÀðqÀUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÉÆÃPÀÄ®AiÀÄå EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 16.02.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ fãÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ²æà PÉ,«.¸ÀĨÁâgÁªï EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ PÉ.gÁªÀĨÁ§Ä ªÀÄvÀÄÛ §Ä®è¨Áâ¬Ä E§âgÀÄ ¸Á: ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÀt PÉÆqÀÄ vÀUÉÆμÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr,fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ²æà PÉ.«.¸ÀĨÁâgÁªÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 16.02.2010 gÀAzÀÄ 22.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CA§gÉñÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¸Á: ²æÃ¥ÀÄgÀAdAPÀë£ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 36/PÉ-7852 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ ²æà ªÀÄ®PÀAoÀ¥Àà ºÁUÀÆ ²æà CA§tÚ EªÀgÀ£ÀÄß PÀĽîj¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¦£À°èAiÀÄ ªÀÄÄgÀ½ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ¤AwzÀÝ JªÉÄäUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À PɼÀV ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄ®PÀAoÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 16.02.2010 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: UÀÄAd½î FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ CzÉà UÁæªÀÄzÀ UÀÄl¯ï £ÀgÀ¸À¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÀĸÀÄ¨É ¨É¼É ºÀgÀVzÀÝgÀ §UÉÎ «ZÁ¹zÁUÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ E¤ßçâgÀÄ ¸ÉÃj ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ,PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    gÁªÀÄtÚ vÁ¬Ä ªÀÄjAiÀĪÀÄä ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: £ÁUÀgÀ¨ÉAa vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¥Àæw¤vÀå PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀ¸ÀAvÀªÀÄä FPÉUÉ QjQj ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14.02.2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÀÄjAiÀĪÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀ¸ÀAvÀªÀÄä½UÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ 1700 UÀAmÉUÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ºÉqÀV£Á¼À PÁåA¥ï ºÀwÛgÀzÀ vÀÄAUÁ§zÁæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ N§£À¸Áé«Ä ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ vÁ: ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/10 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:. ¸À»vÀ 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ: 16-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà CA§gÉñÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ºÀUÀ®zÁ¼À, ªÀAiÀĸÀÄì 43 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 16-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw VjdªÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå £À£Àß »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ eÉ-1509 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwUÉ §A¢zÉݪÀÅ. UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ©ÃUÀgÀ HgÁzÀ ºÀĽ̺Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ºÉÆgÀmɪÀÅ. UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄzÀ°è DAd£ÉÃAiÀÄ ªÀÄÆwð zÁn ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä »AzÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁAmÁA UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà MªÉÄä¯Éà £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À »A¨sÁUÀPÉÌ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8:00 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£Àß JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, JqÀ ªÀÄ®QUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. £À£Àß ºÉAqÀw VjdªÀÄä½UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀ ¨sÁUÀzÀ°è J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ ¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÀÄ®QUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. C¥ÀWÁvÀ GAlÄ ªÀiÁrzÀ mÁAmÁA ªÁºÀ£À £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-36/ 7802 CAvÁ EzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀªÁzÀ PÀÆqÀ¯Éà ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ¹.©. a¤ªÁ® D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, PÁgÀt C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ.." CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2010 PÀ®A
279, 337, 338 L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. DåPïÖ
Cr zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.