Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, February 26, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-02-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26-02-2016

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉÆð¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-   
ದಿನಾಂಕ 25-02-2016 ಫಿರ್ಯಾದಿ ದಿಲೀಪ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಕೊಂಡೆ ವಯ: 36 ವಷ್, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಹೊಲಿಯಾ, ಸಾ: ದಾಡಗಿ ರವರ ತಂದೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಕೂಡಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹೊಲ ಸರ್ವ ನಂ. 159 ರಲ್ಲಿ 1 ಎಕ್ಕರೆ 3 ಗುಂಟೆ ಜಮಿನು ಇದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆಯವರು ಒಕ್ಕಲುತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಇಗ 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಂಜಾಬ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ 30,000/- ರೂ. ಸಾಲ ತೆಗೆದಿದ್ದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗದ ಕಾರಣ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ, ಅಲ್ಲದೆ ಒಕ್ಕಲುತನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕುಟುಂಬ ಜಿವನಕ್ಕೆಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಆಗಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆ ಸದರಿ ಸಾಲ ತಿರಿಸುವದು ಹೇಗೆ ಅಂತಾ ಸುಮಾರು ದಿವಸಗಳಿಂದ ತನಸ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮರುಗಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಸಾಲ ಕೊಡುವದು ಹೆಗೆ ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 25-02-2016 ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಡಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ತಡವಾದರು ಬರಲಿಲ್ಲಾ, ತಂದೆಯವರು ಬರಲಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೂಡಾ ಪ್ರತಿ ದಿನದಂತೆ ಸಂಡಾಸಕ್ಕೆ ಕೆನಾಲ ಕಡೆ ಶೆಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಬನ್ನಾಳೆ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾವಿನ ಗಿಡದ ಕಡೆಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಹೊಗಿ ನೊಡುವಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಟೊಂಗೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೆಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜೋತಾಡುತ್ತಿದರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ವಿಲಾಸ ಸಿಂದೆಯವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ವಿಲಾಸ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರರು ಬಂದು ಎಲ್ಲರು ಕೂಡಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿ ಶರಿರ ಇನ್ನೂ ಬಿಸಿ ಇರುವದರಿಂದ ಭಾಲ್ಕಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ತಂದೆಗೆ ವೈದ್ಯರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿರತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2016, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ¨ÉÆÃgÁ¼É ¸Á: PÀÄgÀ§SÉüÀV gÀªÀgÀ CPÀÌ ¸ÉÆãÀªÀiÁä UÀAqÀ CªÀÄÈvÀ ¨ÉÆÃgÀ¼É ¸Á: PÀÄgÀħ SÉüÀV EPÉAiÀÄÄ £ÁUÀ¨sÀƵÀt ²ªÀAiÉÆÃV ªÀÄoÀzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è PÀ¸Á UÀÄr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ±Á¯ÉAiÀÄ fÃ¥ï ZÁ®PÀ DgÉÆæ UÀÄgÀĸÁé«Ä vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀiÁå »ÃgɪÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: PÀÄzÀj ¸Á¯ÉÆÃqÀV, vÁ: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁV, f: ©eÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹wÛzÀÝ UÁªÀiÁ PÀªÀiÁAqÉÆà læPÀì fÃ¥À £ÀA. PÉJ-39/1296 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹ »AzÉ PÀ¸Á UÀÄr¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÆãÀªÀiÁä EPÉUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ fæ£À »A¢£À ¨sÁUÀ ¸ÉÆãÀªÀiÁä EªÀ¼À ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ §rzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2016, PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwñÀ vÀAzÉ ²ªÁf ªÀ¼À¸ÀAUÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: zÁqÀV gÀªÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ ²æÃgÀAUÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀ¼À¸ÀAUÉ EªÀgÀ PÀAzÉÆj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ²ªÀt UÁæªÀÄzÀ°èzÀÝ ¥ÀæAiÀÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ²æÃgÀAUÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀ¼À¸ÀAUÉ E§âgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32/PÀÆå-3155, £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²ªÀt UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV PÀAzÉÆj PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ²ªÀt UÁæªÀÄ¢AzÀ PÁPÀ£Á¼À ¨sÁ°Ì gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É zÁqÀVUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ²ªÀt PÁPÀ£Á¼À gÉÆÃqÀ ªÀÄzÀå EgÀĪÀ ±À¤zÉêÀgÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÁPÀ£Á¼À PÀqɬÄAzÀ M§â PÀÆæ¸Àgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÆæ¸Àgï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ²æÃgÀAUÀ  E§âgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ, rQ̬ÄAzÀ ²æÃgÀAUÀ EªÀgÀ §® Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀ DUÀÄwÛvÀÄÛ, ºÁUÀÆ §® vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ¼ÀÄ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ,  ¸ÀzÀj PÀÆæ¸Àgï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, PÀvÀÛ¯ÁVzÀÝjAzÀ PÀÆæ¸Àgï £ÀA§gï £ÉÆÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ²æÃgÀAUÀ FvÀ¤UÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ, ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃgÀAUÀ EªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÄÝ J®ègÀÄ ¸ÉÃj ²æÃgÀAUÀ EªÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ©ÃzÀgÀ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀå ²æÃgÀAUÀ EªÀgÀÄ vÀ£ÀUÁzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ Cfð zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2016, PÀ®A 66(¹) & (r) Ln PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ¯ï £À© vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ ªÀAiÀÄ: 64 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 1-3-9 gÁªÀÅ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ J¸À.©.ºÉZï ¨ÁåAPÀ ªÉÄãÀ ¨ÁæöåAZÀ ©ÃzÀgÀ J¸À.© CPËAl £ÀA. 52074214716 £ÉÃzÀgÀ CPËAlzÁgÀ¤zÀÄÝ, JnJA §¼ÀPÉzÁgÀ¤gÀÄvÁÛgÉ, J.n.JA PÁqÀð £ÀA. 5596 0300 0147 5876, JnJA PÁqÀð »AzÀÄUÀqÉ £ÀA. 5876053 EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25-02-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆèÉÊ® £ÀA. 9448982493 £ÉÃzÀPÉÌ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 917808643885 £ÉÃzÀjAzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ªÀiÁvÁr ªÉÄÊ ¨ÁA¨É ºÉqï D¦üøÀ¸Éà ¨ÁvÀ PÀgÀgÀºÁºÀÆA vÀĪÀiÁgÁ J.n.JA ªÉÃj¦üPÉõÀ£À PÀgÀ£Á ºÉÊ J.n.JA rmÉîì zÉÃzÉÆ CAzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß JnJA PÁrð£À »A¢£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À £ÀA§gÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ 5-10 ¤«ÄµÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆèÉʯïUÉ MAzÁzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀt qÁæ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ 9 ¸ÀAzÉñÀUÀ¼ÀÄ §AzÀªÀÅ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ vÀ£Àß CPËAlzÀ°è ºÀt ZÀPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ MlÄÖ 74,935/- gÀÆ¥Á¬Ä qÁæ ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ DvÀ¤UÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÀgÉ ¹éÃPÀj¸À°®è, ¢£ÁAPÀ 26-02-2016 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛ PÀgÉ ªÀiÁr vÀĪÀiÁgÀPÀÄ OgÀ KPÀ ªÉĸÉd DvÁ vÉÃgÉ ¥ÉÊ¸É vÉgÉ CPËlªÉÄà zÁ®gÀÆ CAvÀ CAzÀÄ PÀgÉ PÀlÖ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀt C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV qÁæ ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛ AiÀiÁgÀÄ CAvÀ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2016, PÀ®A 379 L¦¹ :-
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃlzÀ°ègÀĪÀ ©.J¸ï.J£ï.J¯ï. mÁªÀj£À QgÀ¯ÉÆøÀÌgÀ PÀA¥À¤AiÀÄ d£ÀgÉÃlj£À  JPÉìöÊqÀ PÀA¥À¤AiÀÄ MAzÀÄ ¨Áånæ C.Q 5950/- gÀÆ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-02-2016 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmɬÄAzÀ 24-02-2016 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ r.PÉƪÀÄgÀAiÀiÁå, C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ G¥À«¨sÁUÀ¢üPÁj ©.J¸ï.J£ï.J¯ï ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-02-2016 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.   

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2016, PÀ®A 379 L¦¹ 192(J), 194 LJA« PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 21, 22 JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2016 gÀAzÀÄ JA.f.J¸ï.J¸ï.PÉ PÁSÁð£É PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. Dgï.eÉ-06/fJ-0755 §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁQë £ÀA. 3, 4 gÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¤°è¹ ¸ÀĤî PÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì UÁæ,«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ZÉPÀÌ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ EvÀÄÛ, ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ G¸ÀÄQ£À §UÉÎ l¥Á® ªÀÄvÀÄÛ gÁd zsÀ£À vÀÄA©zÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÀwÛgÀ G¸ÀÄQ£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ l¥Á® ªÀÄvÀÄÛ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¥ÀÄ£À: ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉVAvÀ ºÉaÑUÉ G¸ÀÄPÀÄ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è£À G¸ÀÄQ£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ E®èzÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÀuÉPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ., C®èzÉ ªÁºÀ£ÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉQÌAvÀ ºÉaÑ£À G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA© ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝAiÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ PÀÆqÁ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r PÁAiÉÄÝ PÀÆqÁ G®èAWÀ£É PÀÆqÁ DVgÀÄvÀÛzÉ, F §UÉÎ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ G¸ÀÄPÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ G¸ÀÄPÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES

ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ತುಂಉತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನಗಳ ಜಪ್ತಿ :
ಜೇವರಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 25.02.2016 ರಂದು ಕೋಳಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾಂತರದ ಬೀಮಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪರಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು (ಉಸುಕ) ನ್ನು ಸಂಭಂದಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳದೆ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲ್ಲಾಳ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಸದರಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನಂತರ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ 1] ಟಿಪ್ಪರ ನಂ ಕೆಎ 32—ಸಿ- 4415 ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಸ್ ಉಸುಕು ಇದ್ದು ಅದರ ಅ.ಕಿ 500/- ಮತ್ತು ಅದರ ಅ.ಕಿ 100000/ ರೂ 2) ಟಿಪ್ಪರ ನಂ ಓಆರ್-14-ಓ-6077 ಒಂದು ಬ್ರಾಸ್ ಉಸುಕು ಇದ್ದು ಅದರ ಅ.ಕಿ 500/- ಮತ್ತು ಅದರ ಅ.ಕಿ 100000/ ರೂ 3] ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ ಕೆಎ 32-ಟಿ-7059  ಇದ್ದು ಅದರ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಸ್ ಉಸುಕು ಇದ್ದು ಅ.ಕಿ 500/- ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಅ.ಕಿ. 50,000=00 ರೂ ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೇವರಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜೇವರಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 25.02.2016 ರಂದು ಗೆ ನರಿಬೊಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಮಾಂತರದ ಭೀಮಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೆ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ ಕೆ.ಎ32ಟಿ8988-89 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲ್ಲಾಳ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಜೇವರಗಿ ರವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಬ್ರಾಸ್ ಅಂ.ಕಿ 500 ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು  ಸದರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರದೊಂದಿಗೆ ಜೇವರಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.