Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, June 27, 2009

Raichur District Reported Crimes

: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ±Á¸ÀPÀjUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ DgÉÆæ §AzsÀ£À :

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ±Á¸ÀPÀgÁzÀ ²æà ªÀiÁ£À¥Àà r ªÀdÓ¯ïgÀªÀgÀ ªÉƨÉʯï£ÀÄß ±Á¸ÀPÀgÀ C¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ±ÀgÀt¥ÀàgÀªÀgÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÄÝ F ªÉƨÉʯïUÉ ¢£ÁAPÀ:13.06.09gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ PÀgÉ ªÀiÁr JAJ¯ïJ ªÀiÁ£À¥Àà ªÀdÓ¯ï EzÀÝgÁ? CvÀ£À£ÀÄß J£ïPËAlgï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ¨ÉzÀjPÉ MrØgÀĪÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ:20.06.09gÀAzÀÄ ªÉƨÉÊ®£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ ±Á¸ÀPÀgÀ C¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/09 PÀ®A 504, 506, 507 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£ÀSÉ PÉÊUÉÆAqÀ ¦J¸ïL. ²æà ¢Ã¥ÀPï ¨sÀƸÀÀgÉrØgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ vÀAqÀ ²æà ¦.r.UÀdPÉÆñÀ rJ¸ï¦ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è CgÉÆævÀ£À §UÉÎ ¤RgÀ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 CgÉÆæ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ©Ãqï f¯ÉèAiÀÄ zÀªÀÄ£ïUÁAªïUÉ ºÉÆÃV zÀÆgÀªÁt¬ÄAzÀ ¨ÉzÀjPÉ MrØzÀ ªÀåQÛ ¨sÁUÀåZÀAzÀæ F±ÀégÀ PËr ¸Á: ªÀiÁgÀªÀÄä£ÀºÀ½î vÁ:°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄvÀAzÀÄ wêÀæªÁV «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¸ÀÀ¯ÁV vÁ£ÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ºÀ½îUÀ½UÉ ºÉÆÃV ºÀUÀΪÀ£ÀÄß £ÉÃAiÀÄÄåªÀ PÉ®¸À ªÀiÁr fêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è vÁ£ÀÄ ElÄÖ PÉÆArzÀÝ JAJ¯ïJ gÀªÀgÀ zÀÆgÀªÁt £ÀA§gïUÉ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è CPÀ¹äPÀªÁV PÀgÉ ªÀiÁr ¨ÉʬÄÝzÀÄÝ ¤dªÉAzÀÄ M¦àPÉÆArzÀÝÝjAzÀ DvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼À vÀAqÀzÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ±ÁèX¹gÀÄvÁÛgÉ.

§¸ï rQÌ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÁªÀÅ:

¢£ÁAPÀ:26.06.09gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ-£ÁUÀgÁ¼À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨Á¼ÉÃUËqÀgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ CgÉÆæ PÉJ¸ïCgïn¹ §¸ï £ÀA. PÉJ 36 J¥sï 448£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ CzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ DzÀ¥Àà£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ²æà ¸ÀAUÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁtÉ UÀÄ£Éß £ÀA.85/09 PÀ®A 279, 304(J)L¦¹ ºÁUÀÄ 187LJA« PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

mÁæöåPÀÖgï-PÁjUÉ rQÌ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£À dRA:

¢£ÁAPÀ:26.06.09gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «dAiÀÄ®Qëöäà mÁæöåPÀÖgï ±ÉÆà gÀÆA ªÀÄÄAzÉ CgÉÆæ ªÉÊ gÁªÀÄPÀȵÀÚ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ PÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁgï £ÀA.PÉJ17/J7087 ºÁUÀÄ mÁæöåPÀÖgï dRAUÉÆArgÀĪÀ §UÉÎ ²æà ªÀĺÀäzï ªÉÄÊ£ÀÄ¢ÝãïgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁtÉ UÀÄ£Éß £ÀA.173/09 PÀ®A 279L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Bidar District Daily Crime Update 27-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-06-2009


ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/09 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 26/06/2009 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¸Á/ ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀݸÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ EªÀgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÁVzÀÄÝ, ¯Áj £ÀqɬĹzÀ ºÀt PÉüÀ®Ä DgÉÆæ ªÀĸÁÛ£À vÀAzÉ eÉÊ£ÉÆâݣÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ºÀt PÉýzÁÝUÀ ¤£ÀUÉ ºÀt £Á£ÀÄ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 100/09 PÀ®A: 324, 504 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 26/06/2009 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÁTÃgÁ ¨ÉÃUÀA ¸Á/ ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 26/06/2009 gÀAzÀÄ DgÉÆæ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É qÉæöʪÀgï PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¸ÀÆÌlgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ £Á£ÀÄ KPÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄw¢Ý CAvÀ PÉüÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 99/09 PÀ®A: 324, 504 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 26/06/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉAPÉæ¥Áà ¸Á; ¸ÉÆÃgÀ½î gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 26/06/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆäj£À ¥ÀAqÀj£ÁxÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸Éâ PÀ½AiÀÄ®Ä §A¢zÀÝ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÊQ ¥sÀgÀeÁ£À UÀAqÀ ªÀi˯Á£Á EªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ ºÀÄ®Äè PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ CA¢zÀPÉÌ £Á£ÀÄ ¸Éâ PÀ¼ÉzÀÄ ºÀÄ®Äè £ÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ½UÉ ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt CzÀð ºÀ®Äè PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæ ¥sÀgÀeÁ£À EªÀgÀÄ ¤£ÀUÉ £Á£ÀÄ ºÀÄ®Äè PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè ºÉÆUÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀÄgÀĦ¬ÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/09 PÀ®A. 324 504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 105/09 PÀ®A: 279.337 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« DPÀÖ:-
¢£ÁAPÀ: 26-06-09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ±ÁgÀzsÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÀ PÀÄlÄA§zÀ eÉÆÃvÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ¸ÀPÀÌgÀUÀAdªÁr UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ 39 - 1895 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß UÁæªÀĪÁzÀ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ eÁPÀì£À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÀPÀÌgÀUÀAdªÁr ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÀtÚ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ §®UÀqÉAiÀÄ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV M¼ÀUÉ PÀĽwÛzÀÝ ¦AlÆ EvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ JqÀ ¨ÉÆÃPÀ½AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÉÆÃ«Ä EvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤TvÁ vÀAzÉ ¸ÀÄAzÀgÀ EªÀ½UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. WÀl£É £ÀAvÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 101/09 PÀ®A: 323, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 26-06-09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw. ªÀÄÄ¢æPÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄ¢æPÁ¨Á¬Ä EªÀgÀ PÀgÀAf UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ºÉÆ®«zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¯ÁªÀtÂUÉ CAvÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ alUÉgÉ EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ FUÀ CªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ® vÀªÀÄUÉ Rjâ PÉÆnÖzÁgÉAzÀÄ C£ÀÄßvÀÛ §A¢zÁÝgÉ. EAzÀÄ vÀªÀÄä CfÓUÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt vÀªÀÄä Hj¤AzÀ OgÁzÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ OgÁzÀ §¸ï ¤®èzÁtzÀ°è ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÁf alUÉgÉ, CªÀ£À ¥Àwß eÉʲæà ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À vÀªÀÄä ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÉÃj D ºÉÆî £ÀªÀÄUÉ PÉÆnÖgÀÄwÛj CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆzÀÄ®Ä »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ²Ö ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 111/09 PÀ®A: 454, 380 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 26/06/2009 gÀAzÀÄ 1230 WÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ªÁªÀÄ£À gÁªÀ ¥ÀÆeÁj ¸Á: WÉÆÃmÁ¼À EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£É ¨ÁV°£À PÉð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C®ªÀiÁgÀzÀ°è EnÖzÀÝÀ 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃl ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 7,000/- »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ gÀÆ. 22,000/- ¨É¼É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀiÁ®£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 141/09 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
EAzÀÄ ¢:26/05/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CºÀäzÀ C£Àégï ¸Á/ ¨Á宺À½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, DgÉÆæ gɺÀªÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUɼÀÄ MAzÉà PÀqÉ EzÀÄÝ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DlªÁqÀĪÁUÀ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzsÉå ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 141/09 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 171/09 PÀ®A: 324, 504 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 26/06/09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ªÀiÁtÂPÀ¨Á¬Ä ¸Á/ PÀ®ªÁr EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀt¥Àw PÉÆ£Áß¯É ¸Á/ PÀ®ªÁr EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤£Àß JªÉÄä £À£Àß PÀ©â£À ºÉÆîzÀ°è §AzÀÄ ¨É¼É wAzÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ°è £Á±À ªÀiÁrgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 86/09 PÀ®A: 341, 324, 504, 506 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 27-6-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0745 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl ºÉ¼ÀA¨É ¸Á/ «ÄgÀR¯ï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆæ zsÀ£Áf vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è EzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀmÉñÀ EªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è Cfð PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ zsÀ£Áf ºÁUÀÄ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ CAPÀıÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-06-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §ÄgÀªÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zsÀ£ÀUÀgÀ UÀ°è PÁæ¸À ºÀwÛgÀ vÀqÉzÀÄ `J ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É «£ÁPÁgÀt £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀ ªÀiÁr¢Ý CAvÀ zsÀ£Áf EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß JqÀUÀqÉ ¨sÀPÁ½AiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¬Ä¹ CAPÀıÀ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 86/09 PÀ®A: 341, 324, 504, 506 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 199/09 PÀ®A: AiÀÄ zÉÊ£ÀA¢£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 27/06/2009 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ JJ¸ïL ±ÀgÀt¥Áà JZï¹-528 §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÉàõÀ¯ï J£ïDgï¹ qÀÆån PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ L© PÁæ¸À ºÀwÛgÀ 0300 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzɪÀÅ. DUÀ L© PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÁAiÀĸÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è D¸ÀàvÉæ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ n«íJ¸ï ZÁA¥À »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ PÀAqÀÄ DvÀ£À£ÀÄ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÀ PÁgÀt ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §§®Ä @ §§¯Áå vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀd£ÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ-18ªÀµÀð ¸Á/ eÉÃgÀ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. DvÀ£À£ÀÄß n«íJ¸ï J°èAzÀ vÀgÀÄwÛ¢Ý CAvÁ «ZÁj¹ PÉýzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀgÀAqÁ¢AzÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÉÝ£É CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ DvÀ£À£ÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀtÚ n«íJ¸ï ZÁA¥À £ÀA PÉJ-38/E-1539 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 172/09 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 27/05/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀtAiÀiÁå vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀiÁå ¸Áé«Ä 38 ªÀµÀð G. QgÁt CAUÀr ¸Á/ RAqÉæ UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 26/06/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0930 UÀAmÉUÉ CA©PÁ ¯ÁqÀÓ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ vÀ£Àß ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr CAUÀr ªÀÄÄaÑ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 27/05/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁè ¦°èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-27/06/09 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è CAUÀrAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°è EzÀÝ 1] UÉÆîإsÁèöåPÀ ¹UÀgÉÃl 18 ¥ÀÄr CA.Q. 25,027 , 2] ©¸ÁÖ® ¹UÀgÉÃl 32 ¥ÀÄr CA.Q. 28,160.gÀÆ, 3] QAUÀ¸ÉÊd ¹UÀgÉÃl 14 ¥ÀÄr CA.Q 11,700 gÀÆ ,4] «®ì ¹UÀgÉÃl 1 ¥ÀÄr CA.Q. 800 gÀÆ, 5] UÀuÉñÀ ©Ãr 75 ¥ÀÄr CA.Q. 8400 gÀÆ, 6] ªÀÄÄ¤ì ©Ãr 75 ¥ÀÄr CA.Q 6,000 gÀÆ , 7] ¸ÀÆgÀd vÀA¨ÁPÀÄ 25 ¥ÀÄr CA.Q. 3750/- gÀÆ , 8] PÁdÄ 7 PÉ.f CA.Q. 2800 gÀÆ , 9] UÉÆêÁ 40 ¥ÀÄr CA.Q. 2400/- gÀÆ 10] ¸ÁUÀgÀ 60 ¥ÀÄr CA.Q. 5400 gÀÆ, 11] VÃvÁAd° 40 ¥ÀÄr CA.Q. 2400, »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ. 96,330/- ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ:²æà zsÀ£À¹AUÀ vÀAzÉ ZÀAzÀÄ ZÀªÁt ¸Á:CAPÀ®UÁ vÁAqÁ vÁ: eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ HlªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ «oÀ® @«mÁå vÀAzÉ TÃgÀÄ ZÀªÁt ¸Á: CAPÀ®UÁ vÁAqÁ C°èUÉ §AzÀÄ ¤¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉAiÀÄ VqÀ PÀrAiÀÄ®Ä ºÉýzÀgÉÆ PÀr¢®è PÀqÀ¢®è ªÀÄUÀ£Éà CAvÀ CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊzÀÄ zsÀ£À¹AUï£À JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÝ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÉÛzÉ.

C§PÁj zÁ½:    

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢£ÁAPÀ 27/06/09 gÀAzÀÄ ²æà VjñÀ gÉÆÃqÀPÀgÀ ¦.J¸ï.L avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ©üêÀÄ£À½î UÁæªÀÄzÀ°è CPÀæªÀĪÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ oÁuÉ ¹§âªÀÄ¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CPÀæªÀĪÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 1) ®PÀëöät vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á|| aAvÀPÀÄAn vÁ|| AiÀiÁzÀVj 2) vÁj¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÉºÀgÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| ©üªÀÄ£À½î vÁAqÁ vÁ|| avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 13 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q gÀÆ 130/- ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ200/-gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£À, ¥Áè¹ÖPÀ ¨Ál°, UÁf£À UÁè¸UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ:

¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀA¢Ã¥ï ¥Ánïï vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánïï, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw, EªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ gÉÃtÄPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ.¥Á. ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ¢: 26-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß §eÁeï ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-01/ E.©-9612 £ÉÃzÀÝgÀ°è §¼ÁîjAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. C°è ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï §¼Áîj¬ÄAzÀ DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ dįÉÊ£ÀUÀgÀ¢AzÀ gÁwæ 10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ dįÉÊ £ÀUÀgÀzÀ°è EzÉÝãÉ, E£ÀÆß CzsÀð UÀAmÉAiÀÄ°è §gÀÄvÉÛãÉ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÁ¬Ä¸À®Ä ºÉüÀ¥Àà CAvÁ £À£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀÄÝ, CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ ¸ÀzsÀå §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ°è £À£Àß ¸ÉßûvÀgÀ ¤²ÑvÀ PÁAiÀÄðPÉÌ §A¢zÉÝÃ£É £Á£ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ vÀqÀªÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ §¸Á¥ÀlÖtzÀ°è Hl ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 10:20 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ ªÁ¥À¸ï DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, £À£Àß eÉÆvÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØtÚ ¸Á: DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ EzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ UÀAUÁªÀw zÁn DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀzÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï zÁn vÁAiÀĪÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀÄÄ.©. gÁdÄ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PɼÀUÉ M§â ªÀåQÛ ©¢ÝzÀÄÝ, £ÁªÀÅ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà gÉÃtÄPÀ£ÀUËqÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï DVvÀÄÛ. PÀÆqÀ¯Éà E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÉÃtÄPÀ£ÀUËqÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ wêÀæ vÀgÀªÁzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀÅ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ:

¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÁ¹A¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄzÁð£À¸Á§, ªÀÄĹèÃA ªÀAiÀĸÀÄì 56 ªÀµÀð, G: ElÖAV ¨sÀnÖ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt vÁ: UÀAUÁªÀw, £À£Àß QjAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÁªÀ®¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ ElÖAV ¨sÀnÖAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. EAzÀÄ ¢: 26-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ E§âgÀÆ PÀÆr ElÖAV ¨sÀnÖUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ HlPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÉݪÀÅ. Hl ªÀÄÄV¹zÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£À: ElÖAV ¨sÀnÖUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §¸Á¥ÀlÖt zÁn zÁ¸À£Á¼À PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ¸À£Á¼À ©æqÀÓ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ CzÀgÀ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà £À£Àß ªÀÄUÀ zÁªÀ¯ï¸Á§ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ zÀ¼À¥Àw EªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §® ZÀ¥ÉàUÉ M¼À¥ÉlÄÖ, §® ªÉÆtPÁ°UÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA: PÉ.J-31/ 129 EzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄÄ ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§AUÁgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ°è 10 ®PÀë gÀÆ ªÀiË®åzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/2009 PÀ®A. 380 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 26-06-2009 gÀAzÀÄ 16-10 UÀAmÉUÉ ²æà ²æÃ¥ÁzÀ vÀAzÉ £ÁUÉñÀgÁªï ¨sÀmï 50 ªÀµÀð G:¨É½î-§AUÁgÀzÀ ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÜgÀÄ £ÁUÉñÀgÁªï dÆåªÉîj ¸Á:UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 26-06-2009 gÀAzÀÄ 15-13 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ £ÁUÉñÀgÁªï dÆåªÉîj CAUÀrAiÀÄ°è CA. 35 jAzÀ 40 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À 04 d£À ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÆ M§â UÀAqÀ¸ÀÄ, CA. 38 UÁæA ¢AzÀ 50 UÁæA vÀÆPÀzÀ MlÄÖ 22 §AUÁgÀzÀ ºÁgÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 10 ®PÀë ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ½zÀÝ ¨ÁPïì PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ºÉZï.©. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, ¦.J¸ï.L. (C.«.) gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ