Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, November 14, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢:12-11-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢:13-11-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀiÁzÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ KPÁA§gÀ£ÁxÀ, 24ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, r¹ÖçPï Drð£ÉÃlgï AiÀÄÄ.L.r. ¥ÉÆæeÉPïÖ, ¸Á: ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ¨ÁUÀ°UÉ ºÁQzÀ a®PÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 2 ACER COMPANY LAPTOPS AND CHARGERS WORTH RS.24.000/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.121/2011 PÀ®A.457.380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 05.08.11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ,26 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸Á.²ªÀAV vÀ£Àß £É°è£À ºÉÆ®zÀ°è PÀ¼ÉªÀÅ vÉUÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ºÁªÀÅ §®UÁ®Ä QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ PÀaÑzÀÄÝ C®è°è SÁ¸ÀVAiÀiÁV vÉÆj¹zÁUÀÆå PÀrªÉÄ AiÀiÁUÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ £ÀAvÀgÀ ¨ÉAU¼ÀÆj£À «PÉÆÖjAiÀiÁ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢: 12.11.11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 07-40 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CAvÁ ¦ügÁå¢ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀÀA/ ²ªÀ¥Àà UÀĪÉÄäzÀgÀ ªÀ: 50 ªÀµÀð eÁ; £ÁAiÀÄPÀÀ,G.PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á.PÀPÉÌÃgÁ gÀªÀgÀÄ
UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/2011 PÀ®A:-174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 14-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 01:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà gÉêÀtPÀgï,»AzÀÆ zÉʪÀdÕ ¨ÁæºÀät,ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð, CPÀ̸Á°UÀ, ¸Á:UÁA¢ üZËPÀ E®PÀ¯ï f: ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA: ¹é¥ïÖ J¯ï.n.L.PÁgÀ £ÀA: PÉ.J.25/¦ 2036 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀĪÁUÀ ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁj£À ¨ÉÊ£Émï ªÀÄÆ®PÀ ¨ÉAQAiÀÄ eÁé¯É §gÀ®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß gÁWÀªÉÃAzÀæ EªÀgÀÄ £ÉÆÃr UÁ§jAiÀiÁV PÁgÀ£ÀÄß gÉÆÃr£À ¸ÉÊr£À°è ¤°è¹ PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä M«ÄäzÉƪÀÄä¯Éà DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ. 5,00000/-gÀÆ.UÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁëöå£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ CAvÁ gÁWÀªÉÃAzÀæ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå 06/2010 £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.11.2011 gÀAzÀÄ -46--- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,800/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-11-2011

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 162/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ZÀAzÉæ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀÄ®UÉÆAqÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ, EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À dAiÀÄAwAiÀÄ ZÀAzÁ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀgÀÄ EzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠣À£Àß ºÀwÛgÀ FUÀ ºÀt E®è £Á¼É PÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr, PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2011 PÀ®A 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 13/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ¸ÁªÀ¼ÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀiÁ¼ÀZÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨Á«UÉ PÀgÉAl ªÉÆÃlgÀ PÀÆr¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ C¤Ã® vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¸ÁªÀ¼ÀUÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ªÀiÁ¼ÀZÁ¥ÀÆgÀ, vÁ¼À ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ F ¨Á« £ÀªÀÄä ¥Á°UÉ §A¢UÉ EzÀÝPÉÌ ¤Ã£ÀÄ PÀgÉAl ªÉÆÃlgÀ PÀÄr¹zÀgÉ ¤ÃgÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÀzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 171/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ ºÀ®±ÉmÉÖ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÀAUÁ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¢£ÁAPÀ gÀAzÀÄ 25-9-2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ UÁAiÀÄwæ ºÉÆÃl¯ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-39/JZï-7227, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄ ¤°è¹ Hl ªÀiÁr §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À EgÀ°¯Áè AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ CAzÁdÄ ¨É¯É 30,000=00 gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 181/2011 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 13/11/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè ºÀwÛgÀzÀ EArAiÀÄ£ï ¥ÉmÉÆæî §APï ¸À«ÄÃ¥À DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J¦-28-n-2025 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà PÀApPÀgÀ ªÀAiÀÄ : 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß MªÀÄä¯É CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §¢UÉ EgÀĪÀ PÀgÉAl PÀA§PÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.¸ÀwõÀ vÀAzÉ £ÁUÀgÁd ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, G: ¸ÀºÁAiÀÄPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ eɸÁÌA §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 13/11/2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀAvÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà §ÄPÁÌ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: eÉÆÃd£Á EvÀ£ÀÄ ¸ÀAvÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀAvÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/4571 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¢UÀA§gï vÀAzÉ J®è¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ¸Á: eÉÆÃd£Á EvÀ£À DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ eÉÆÃd£Á UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ dA§V gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É eÉÆÃd£Á UÁæªÀÄzÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/2558 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, E§âgÀÄ ZÁ®PÀgÀÄ N§âjUÉƧâgÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ, JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ°UÀ½UÉ ºÁUÀÄ DmÉÆzÀ°è PÀĽvÀ EvÀgÀjUÀÆ PÀÆqÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 13/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÁAzÉƨÁ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£À zɪÀPÀvÉÛ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ¸Á: ªÀiÁgÀ¸ÁAUÀ«, vÁ: d¼ÀPÉÆÃl, f: ¯ÁvÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀvÀgÀÄ PÀÆr ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-04/¦-1735 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀiÁAdj¬ÄAzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¥sÁåPÀÖjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÀÄdÄ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ PÁgÀ¨Áj ¸Á: ªÀiÁgÀ¸ÁA«, vÁ: d¼ÀPÉÆÃl EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß »rvÀzÀ°è ElÖPÉƼÀîzÉ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÉÆæ£ÁxÀ ZÀªÁít gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁr ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ d£ÀjUÉ ªÉÄʪÉÄÃ¯É C°è-C°è ¥ÉmÁÖV ¸ÁzÁ, ¨sÁj, ºÁUÀÄ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ: 12/11/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ ದಸ್ತಗಿರಿ ತಂದೆ ಇಮಾಮಸಾಬ ಅತ್ತಾರ ಸಾ: ಪಟ್ಟಣ್ಣ ತಾ: ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಕಿಯ ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ ತಂದೆ ಕಾಶೀಮಸಾಬ ಅತ್ತಾರ ಇನ್ನೂ 3 ಜನರು ಸಾ: ಪಟ್ಟಣ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಇವರು ನಾವೇ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾ ಅಂದು ಅವ್ಯಾಚ್ಛವಾಗಿ ಬೈದ್ದು ಬಿಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ 334/11 ಕಲಂ 504 323 324 ಸಂ/ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ

ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ಮೋಗಲಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸಾ: ಮನೆ ನಂ 447 ವೀರೆಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಬಡಾವಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 13/11/2011 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 8 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 32 ವ್ಹಿ 8849 ನೇದ್ದು ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡದಲ್ಲಿಯ ಆಪೇ ಶೋ ರೂಮಿನ ಎದರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ ಪಕ್ಕದ ಹೊಟೇಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟಿಪ್ಪನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 32 ವ್ಹಿ 8849 ನೇದ್ದರ ಅಕಿ 43000/- ರೂಗಳ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನದ್ದು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 335/11 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.