Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, September 18, 2010

BIDAR DISTRICTI DAILY CRIME UPDATE : 18-09-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 18-09-2010
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2010 PÀ®A 318 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17-09-2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀAiÀÄĪÀÄ ¥Á±Á vÀAzÉ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ «ÄAiÀiÁå ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð G: «zÁåyð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á ªÀÄ£É £ÀA. J-8-323, ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ PÉÆÃmÉAiÀÄ PÀAzÀPÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ® «¸Àdð£É PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ, C°è C¥ÀjavÀ PÀƹ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀtÚ UÀAqÀÄ PÀƹ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß PÀAzÀPÀzÀ ¤Ãj£À°è ©Ã¸Ár ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17-09-10 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁgÀPÀÄqÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæªÁ¹ ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹®Ä ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¸ÀÄAoÁuÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð E£ÀÆß 3 d£À J®ÄègÀÄ ¸Á ºÁgÀPÀÆqÀ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 950=00 gÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 127/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/09/2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ CQð ªÀAiÀÄ: 30 eÁ: PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ ¸ÀzÀå d»ÃgÀ ¥ÉÃl EªÀgÀÄ ¸ÀA§A¢ü ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ : PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á PÉÆqÀA§® C©üµÉÃPÀ vÀAzÉ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀAiÀÄ: 6 ªÀµÀð ¸Á £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ ¸ÀzÀå d»ÃgÀ ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ n.«.J¸À. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J. 39- eÉ 4549 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤Ã®Vj VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ E§âjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2010 PÀ®A 279. 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17-09-2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà ZÉ£ÀßUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: PÀÄgÀħ ¸Á »¥Àà¼ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀi˯Á£Á ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: fÃ¥À £ÀA§gÀ JªÀiï.ºÉZï 22 - © 7957 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÁUÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ «oÀ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2010 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/09/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲µÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀjZÀAzÀæ ¸ÉÆãÀPÁA§¼É ¸Á ªÉÆÃgÀRAr EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV DUÀzÉ ¤Ãj£À°è ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀ ¥ÀzÁÝxÀðUÀ¼À°è PÉlÖ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®èjUÀÆ K£ÁzÀgÀÆ MAzÀÄ PÉlÖzÀÄ DUÀÄwÛzÀÝjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è PÉ®ªÀÅ £ÀÆjvÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ¤ªÀÄUÉ ¨sÁ£ÀªÀÄw ªÀiÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀgÀ ¨sÁUÀ¢ DgÉÆæ zË®vÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á ªÉÆÃgÀRAr EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ Hj£À »jAiÀÄgÀÄ §AzÀÄ w½ ºÉýzÀgÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è EzÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À°è ªÉÊgÀvÀéªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨sÁ£ÁªÀÄw¬ÄAzÀ ¤ªÉÄä®èjUÉ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

UÉÆãÁégÀ UÁæªÀÄzÀ PÀĪÀiÁj §¸ÀªÀÄä vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀAiÀÄå¸Áé«Ä 17 ªÀµÀð, dAUÀªÀÄgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ±Á¯É/PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÉdÓ®UÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ gÀrØ vÀAzÉ ZÀAzÀÄæ vÀ¼ÀªÁgÀ, £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ PÁªÀÄÄPÀ zÀȶ֬ÄAzÀ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ §AzÀÄ DUÁUÀ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÁzÀ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ, ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ «dAiÀÄ vÀAzÀ ¥ÀA¥Á¥Àw J®ègÀÆ ¸Á: UÉÆãÁégÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ 1600 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄÆägÀ ºÀ£ÀĪÀÄ£À zÉêÀgÀ UÀÄrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ gÀrØ FvÀ£ÀÄ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀPÉÌ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÉßûvÀgÀ PÀĪÀÄäPÀÄÌ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ¥ÀA¥ÀAiÀÄå¸Áé«Ä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ²æêÀÄw ªÀ¹ÃªÀiÁ @ ªÀiË®ªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ SÁzÀgÀ¨ÁµÀ, 40 ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: CgÀ«AzÀ£ÀUÀgÀ ºÉƸÀ¥ÉÃl ºÁ.ªÀ.ºÀÄqÁ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 22 ªÀµÀð UÀ¼ÁVzÀÄÝ. UÀAqÀ ºÉAqÀw C£ÀÆ£ÀåªÁVzÀÄÝ, FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ zÀĵÀÑlPÉÌ §°AiÀiÁV vÀ£ÀUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ,C®èzÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ §ÄgÁ£ÀÄ¢Ýãï, ¸ÉÊAiÀÄåzÀ µÀ©âÃgÀ , ¸ÉÊAiÀÄåzÀ SÁeÁ¦ÃgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ HlPÉÌ ºÁPÀzÉà ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÆgÁzÀ ºÀÄqÁ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 13.09.2010 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ:16.09.2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¥ÁªÀÄ£ÀPÉ®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀ°è ²æà PÉ.J¯ï. ªÀÄjAiÀÄtÚ vÀAzÉ ®PÀëöät ¸Á: ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CrUÉ ªÀiÁr M¯É ºÀaÑ Dj¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹zÀÄÝ, gÁwæ 2330 UÀAmÉUÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¸ÁÖöåAqï eÁj M¯ÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¸ÉÆÃj M¯ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®à ¸À®à ¨ÉAQAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ ºÀwÛ EAeÉ£ï ¨sÁUÀ, ¥ÉmÉÆæïï mÁåAPï ºÁUÀÆ EvÀgÀ ¨sÁUÀ ¸ÀÄlÄÖ MlÄÖ C.Q,gÀÆ 45,000/- ¸ÀÄlÄÖ ®ÆPÁì£ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà J¯ï .PÉ ªÀÄjAiÀÄtÚ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÁzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

    dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ºÀwÛgÀzÀ vÀÄAUÁ¨sÀzÀæ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ £ÀA§gÀ 54 ¸ÀgÀ¥À½ £ÀA 54 PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ 40-50 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀ¹£À UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ 17.09.2010 gÀAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ Dgï.J¸ï.eÉ.F vÀÄAUÁ¨sÀzÀæ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ £ÀA§gÀ 54 ¸ÀgÀ¥À½ £ÀA 54 PÁ®ÄªÉ G¥À «¨sÁUÀ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ §¼ÁUÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ,54 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: »gÉúɸÀgÀÆgÀ vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ C½AiÀÄ£À mÁæöåPÀì£ÀA§gÀ PÉJ:36,n.2367 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ ¸Á: ªÀÄļÀÆîgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ PÉÆmÉñÀégÀgÁªÀ ¸Á: ©.ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¥ï vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¥Àæw wAUÀ½UÉ 11,500/- gÀÆ.UÀ½UÉ ¨ÁrUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉÆzÀ®Ä 4 wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¨ÁrUÉ ¥ÁªÀw¹ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¨ÁrUÉ PÉÆqÀzÉÃ, mÁæöåPÀë »A¢gÀÄV¸ÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðÃAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆQ£À ¹ÃvÀªÀÄä£À vÁAqÁ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ AiÀÄAPÉÆèÁ @ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ PÁ£À¥Àà, 48 ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, MPÀÌ®ÄvÀ£À FvÀ£ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀĪÉUÁV ¸À£ï 2007 £Éà ¸Á°£À°è CgÀPÉÃgÁ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAQ£À°è ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¸Á®ªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÀlÖzÉà CUÀzÉà EzÀÄÝzÀÝPÉÌ ¢£ÁAPÀ 04.09.2010 gÀAzÀÄ ¨ÁåAQ¤AzÀ £ÉÆÃnÃ¸ï ªÀ¸ÀƯÁVzÀÝjAzÀªÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ 17.09.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0800 UÀAmɬÄAzÀ 1000 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è §AqÉUÀÄqÀØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è §gÀĪÀ vÀ£Àß ºÀwÛ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 15.09.2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 16.09.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 06.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀqÀªÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ ²æà ¥Á¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ £ÁUÀ§ÆµÀt, PÀÄgÀħgÀ ºÁUÀÆ ²æà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀÝ C.Q.gÀÆ 2000/- ¨É¯ÉAiÀÄļÀî JgÀqÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß CzÉà UÁæªÀÄzÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ FgÀtÚ FvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ¥Á¥ÀAiÀÄå EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ:17.09.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 1045 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªÀ, PÀÄ®PÀtÂð zÉêÀvÀUÀ¯ï, 16 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ«vÁ¼À FvÀ£ÀÄ J¸ï.J¸ï J¯ï ¹ «zÁå¨Áå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, AiÀiÁªÁUÀ®Æ MAnAiÀiÁV aAvÉAiÀÄ°ègÀÄwÛzÀÄÝ,vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£ÀÄ K£ÉÆà ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À bÀwÛ£À PÉÆArUÉ ±À®å¢AzÀ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ qÁ: gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¸Á: PÀ«vÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:15.07.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸Á§tÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå 30 ªÀµÀð, ¸Á:¨ÉlÖzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ¨ÉlÖzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ²æà ªÀiÁgɪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤AwzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ PÉÆgÀ« ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®èAiÀÄå EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ©Ãr PÉÆqÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ £À£Àß ºÀwÛgÀ ©Ãr E¯Áè CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¸Á§tÚ ¢£ÁAPÀ:17.09.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:17.09.2010 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå: feÉ.03,qÀ§Æè-9357 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀAvÉ J¯ï L ¹ D¦üù£À PÁæ¸ÀzÀ°è C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj jÃwAiÀÄ°è ¤°è¹zÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ²æà CªÀÄgÀ¥Àà J.J¸ï.L gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :

ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :²æà §®fÃvÀ¹AUï ¨sÁnAiÀiÁ ªÀiÁå£ÉÃdgï jÃUÀ¯ï ¥sÀÄmïªÉgï ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26/08/10 ªÀÄvÀÄÛ 28/08/10 gÀAzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®èzÀ ºÁUÉ £À£Àß mÁåPïì DqÉAn¦üPÉñÀ£À £ÀA :29620118787 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ ¸À«ÄÃgÀ CºÀäzÀ ¸À«ÄÃgÀ ¥sÀÄmïªÉÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀÄ PÀÆr ¸ÀzÀÄÎgÀÄ JAlgï¥ÉæöÊd¸ï ¥ÉæêÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ£À¥ÀÆgÀ¢AzÀ 5670/- gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À ZÀ¥Àà°UÀ¼À£ÀÄß mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀj¹PÉÆAqÀÄ ¸À«ÄÃgÀ CºÀäzÀ£ÀÄ PÀlÖ¨ÉÃPÁzÀ mÁåPïì£ÀÄß PÀlÄÖªÀAvÉ £Á£ÀÄ PÀlÄÖªÀAvÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, £À£Àß n£ï £ÀA. zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÆAqÀ §UÉÎ CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ, ¢: 29-08-2010 gÀAzÀÄ £À¢¹£ÀÆßgÀ, ¦ügÉÆÃeÁ¨Ázï, QgÀtV UÁæªÀÄUÀ¼À°è 1320 ªÉÄÃ.ªÁål ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ±ÁSÉÆÃvÀà£Àß ¸ÁܪÀgÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÁV ¨sÀƸÁé¢üãÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ d«ÄãÀÄUÀ¼À ¨sÀÆ ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ ¥ÀjºÁgÀ zsÀ£À (ZÉPï) «vÀj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÊvÀgÀ ¥sÉÆÃmÉÆà vÉUÉAiÀÄ®Ä PÀZÉÃjAiÀÄ «µÀAiÀÄ ¤ªÁðºÀPÀgÀ mÉç¯ï ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÝ MAzÀÄ ¸ÉÆä rfl¯ï PÁåªÀÄgÁ CAzÁdÄ gÀÆ.11,750/- ªÀiË®åzÀÄÝ PÀ¼ÀĪÁVzÉ.CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ..

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ :²æêÀÄw gÀfAiÀiÁ ¸ÀįÁÛ£À UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ JeÁ¸ïgÀªÀgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ PÉ®¸ÀPÁÌV «zÉñÀPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ 4 ªÀµÀð¢AzÀ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. £À£Àß CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, ¨ÁªÀA¢gÀgÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ zÉÊ»PÀªÁV ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¤£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß PÀgɸÀ®Ä ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è 10 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀtªÀ£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ avÀæ »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.